• Σχόλιο του χρήστη 'Αντιμνημονιακός' | 25 Ιουνίου 2015, 09:53

    "Φωτογραφική διάταξη που στοχοποιεί το επιστημονικό προσωπικό του ΙΕΠ αν και τοποθετήθηκε στη θέση με την προβλεπόμενη απο το νόμο διαδικασία. Σίγουρα τέτοιες πρακτικές δεν αρμόζουν σε μια αριστερή κυβέρνηση, ελπίζω οτι έχει γίνει απλώς παράβλεψη." Δείτε σχετικά: Υπόμνημα προς την πολιτική ηγεσία του ΥΠΟΠΑΙΘ, το οποίο υπογράφουν 30 μέλη του επιστημονικού προσωπικού του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, εστάλη στις 17 Ιουνίου 2015. Το Υπόμνημα αφορά στη διάταξη του άρθρου 70 περί «Αποσπάσεων εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων σε υπηρεσίες και φορείς», η οποία συμπεριλαμβάνεται στο υπό κατάθεση σχέδιο Νόμου του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. «Ρυθμίσεις για την ανώτατη εκπαίδευση, την έρευνα και άλλες διατάξεις» και βρίσκεται ήδη από 18/6/2015 σε δημόσια διαβούλευση. Στο Υπόμνημα του Επιστημονικού Προσωπικού του ΙΕΠ, μεταξύ άλλων, αναφέρονται τα κάτωθι: «Στο Ι.Ε.Π. υπηρετούν εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης οι οποίοι τοποθετήθηκαν για τετραετή θητεία η οποία λήγει την 31η Αυγούστου 2018, ύστερα από Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, επιλογή και απόσπαση για την πλήρωση κενών θέσεων του επιστημονικού προσωπικού του Ι.Ε.Π., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 4186/ 2013 (Α’ 193). Συγκεκριμένα, οι ως άνω εκπαιδευτικοί ανταποκρίθηκαν στην με αρ. πρωτ. 3540/09-04-2014 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Ι.Ε.Π. για πλήρωση κενών θέσεων Συμβούλων Α΄, Συμβούλων Β΄, Συμβούλων Γ΄ και Εισηγητών, κρίθηκαν και επελέγησαν με βάση τα προβλεπόμενα από το νόμο τυπικά προσόντα (παράγραφοι 3,4,5 και 6 του άρθρου 36 του Ν. 4186/ 2013) και αποσπάστηκαν στο Ι.Ε.Π. για τέσσερα σχολικά έτη με την με αρ. πρωτ. 5712/30-05-2014 Υπουργική Απόφαση, προκειμένου να καταλάβουν θέσεις επιστημονικού προσωπικού από την 1η Σεπτεμβρίου 2014. Όσοι εκπαιδευτικοί επελέγησαν και ορίστηκαν με την ανωτέρω Υπουργική Απόφαση, μετά από δοκιμαστική θητεία και αξιολόγηση από τα αρμόδια όργανα του Ι.Ε.Π., τοποθετήθηκαν οριστικά σε θέσεις Συμβούλων Α΄, Συμβούλων Β΄, Συμβούλων Γ΄ και Εισηγητών. Το έργο, καθώς και το ειδικότερο καθεστώς που διέπει τη θητεία και την αξιολόγηση του επιστημονικού προσωπικού του Ι.Ε.Π. προσδιορίζεται από το Νόμο 3966/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4186/2013. Τα μέλη του επιστημονικού προσωπικού του Ι.Ε.Π., έχουν ως κύριο έργο: Την ενασχόληση με θέματα που αφορούν την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς και τη μετάβαση από τη δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, με έμφαση σε ό,τι αφορά την έρευνα, τα προγράμματα σπουδών, την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και την ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Συγκεκριμένα, εισηγούνται/γνωμοδοτούν για πλήθος επειγόντων εκπαιδευτικών θεμάτων, όπως μεταξύ άλλων για Προγράμματα Σπουδών, αναθέσεις μαθημάτων, εντάξεις πτυχιούχων σε εκπαιδευτικούς κλάδους, θέματα αξιολόγησης μαθητών, θέματα Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, θέματα Ειδικής Αγωγής, έγκριση διενέργειας επιστημονικών ερευνών, έγκριση καταλληλότητας εκπαιδευτικού υλικού, ζητήματα παιδαγωγικής επάρκειας, προβλήματα μαθητικής διαρροής και πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, κ.ά. Την παρακολούθηση και μελέτη της ευρωπαϊκής και της διεθνούς εκπαιδευτικής πολιτικής και την παρακολούθηση Διεθνών Προγραμμάτων Αξιολόγησης Εκπαιδευτικών Συστημάτων και μαθητών. Τον επιστημονικό σχεδιασμό, τη διαχείριση, την επίβλεψη και την υλοποίηση προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους διεθνείς οργανισμούς. Είναι φανερό ότι η αποτελεσματική άσκηση του παραπάνω έργου απαιτεί συνέχεια και συσσωρευμένη εμπειρογνωμοσύνη που υπερβαίνουν τα στενά χρονικά περιθώρια ενός σχολικού έτους. Στην παρούσα φάση, στις θέσεις Επιστημονικού Προσωπικού του Ι.Ε.Π., υπηρετούν με τετραετή θητεία 35 εκπαιδευτικοί Προσχολικής, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με τις ανωτέρω αρμοδιότητες. Αξίζει να σημειωθεί ότι στα μέλη του Επιστημονικού Προσωπικού του Ι.Ε.Π. δεν χορηγούνται έως και σήμερα η πάγια αποζημίωση και το ειδικό ερευνητικό επίδομα, όπως αυτά ορίζονται στις παραγρ. 14 & 15, εδάφια β΄ και γ΄, του άρθρου 11 του Ν. 3966/2011 (Α΄118), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1, παρ. Γ, υποπαρ. Γ1, 26 (14 και 15) του Ν. 4093/2012 (Α΄ 222) και ισχύει σήμερα. Η συγκεκριμένη διάταξη του άρθρου 70 του σχεδίου Νόμου του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. θα δημιουργήσει μια σειρά από σοβαρά προβλήματα όχι μόνο στη λειτουργία του Ι.Ε.Π. ως επιστημονικού φορέα αλλά και στα μέλη του Επιστημονικού προσωπικού του Ι.Ε.Π. σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο. Συγκεκριμένα, δημιουργείται εργασιακή ανασφάλεια στο σύνολο των μελών του Επιστημονικού προσωπικού για το μέλλον τους σε ένα φορέα, στην ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του οποίου συνέβαλαν με όλες τους τις δυνάμεις. Πρέπει επίσης να τονιστεί ότι αρκετά μέλη του Επιστημονικού Προσωπικού, προκειμένου να υπηρετήσουν την τετραετή απόσπασή τους στο Ι.Ε.Π. μετοίκησαν στην Αθήνα, ακόμα και από απομακρυσμένες περιοχές, με ό,τι αυτό συνεπάγεται (ανατροπή οικογενειακού προγραμματισμού, αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος παιδιών, κ.λπ.). Για όλους τους ανωτέρω λόγους, εισηγούμαστε τη ρητή εξαίρεση της κατηγορίας αποσπάσεων εκπαιδευτικών μελών του επιστημονικού προσωπικού του Ι.Ε.Π από τη διάταξη του άρθρου 70 «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων σε υπηρεσίες και φορείς» του Πολυνομοσχεδίου του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. και τη διατήρηση της τετραετούς απόσπασης, όπως αυτή προβλέπεται από τον ισχύοντα Νόμο». Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημανθεί ότι ΗΔΗ από τη συγκεκριμένη διάταξη εξαιρούνται 28 κατηγορίες πολυετών αποσπάσεων εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε διάφορες υπηρεσίες!