• Σχόλιο του χρήστη 'Σταμάτης Μπέης' | 25 Ιουνίου 2015, 10:50

    Άρθρο 16 Πεδίο εφαρμογής για την Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία Να προστεθεί: 1. Στην περίπτωση α της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν.4310/2014 προστίθεται η ακόλουθη φράση: «και στα ερευνητικά κέντρα της Ακαδημίας Αθηνών. Η μη υπαγωγή της Ακαδημίας Αθηνών στο πεδίο εφαρμογής του νέου νόμου για την έρευνα διασπά τον ερευνητικό ιστό και δημιουργεί ερευνητές δεύτερης κατηγορίας. Οι ερευνητές της Ακαδημίας Αθηνών εκλέγονται και προάγονται με βάση τα ίδια προσόντα με τους υπόλοιπους ερευνητές και πανεπιστμιακούς της χάρας, ασχολούνται με ειδικούς τομείς της έρευνας που δεν καλύπτονται από άλλα ερευνητικά και πανεπιστημιακά ιδρύματα και επομένως είναι άδικο να αντιμετωπίζονται διαφορετικά. Αντίθετα η προσθήκη της Ακαδημίας Αθηνών στο νέο νόμο θα έδινε λύση σε διάφορα προβλήματα λειτουργικής, διοικητικής και οικονομικής φύσεως. Σταμάτης Μπέης Ερευνητής Β'βαθμίδας Κέντρον Ερεύνης των Νεοελληνικών Διαλέκτων και Ιδιωμάτων - ΙΛΝΕ Ακαδημία Αθηνών