Άρθρο 16: Πεδίο εφαρμογής για την Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία

1. Η παράγραφος 1β του άρθρου3 του ν.4310/2014 καταργείται.

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 3 του ν.4310/2014 καταργείται.

3. Η παράγραφος 4 του άρθρου 3 του ν.4310/2014 καταργείται.

 • 29 Ιουνίου 2015, 00:25 | Κωνσταντίνος Μαυρουλίδης

  Άρθρο 16
  Πεδίο εφαρμογής για την Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία

  Στην περίπτωση α της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν.4310/2014 να επανέλθει η φράση: «και στα ερευνητικά κέντρα της Ακαδημίας Αθηνών», η οποία υπήρχε σε όλα τα σχέδια του νόμου που είχαν δοθεί στη δημοσιότητα ως και τη Δευτέρα 15-6-2015.

  Εφόσον σκοπός είναι η σύσταση Ενιαίου Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας, είναι απαραίτητη η υπαγωγή όλων των ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων που χρηματοδοτούνται από το Υπουργείο Παιδείας στο ίδιο νομικό πλαίσιο. Επιπλέον, με την εξαίρεση των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών δημιουργούνται νομοθετικά κενά τα οποία είναι δυνατό να οδηγήσουν σε ασάφεια και σύγχυση έως ότου και εάν τροποποιηθεί ο ν. 1894/1990.

  Κατόπιν τούτων, κρίνεται απαραίτητη η ισχύς του νέου νόμου και για τα ερευνητικά κέντρα της Ακαδημίας Αθηνών, οι δε περαιτέρω νομοθετικές ρυθμίσεις για ιδιαίτερα ζητήματα δεν αναιρούν την αναγκαιότητα της παραπάνω προσθήκης στην παρ. 1 του α. 16.

 • 29 Ιουνίου 2015, 00:04 | Μαρία Θ. Στουμπούδη

  Το πεδίο εφαρμογής του νόμου για την ΕΤΑΚ περιορίζεται και πάλι στα 10 Ερευνητικά Κέντρα που βρίσκονται υπό την εποπτεία της ΓΓΕΤ! Οι δημόσιοι ερευνητικοί οργανισμοί εκτός ΓΓΕΤ διέπονται από διαφορετική και κατά περίπτωση νομοθεσία, που έχει ως αποτέλεσμα μια πολυδιάσπαση, η οποία μόνο επωφελής δεν είναι για την αποτελεσματικότητα του εθνικού ερευνητικού ιστού, ενώ συνιστά σίγουρα διακριτή μεταχείριση μεταξύ των ερευνητικών φορέων και των ερευνητών τους (μπορεί όμως ευχερέστερα να εξυπηρετεί κοντόφθαλμες, πελατειακές και καιροσκοπικές μικροπολιτικές…).

  Για λόγους ισονομίας και ανέλιξης του δημόσιου ερευνητικού συστήματος συνολικά, όλοι οι ερευνητές και οι δημόσιοι ερευνητικοί φορείς θα πρέπει να ενταχθούν πεδίο εφαρμογής του νόμου (και αντίστοιχα στο Εθνικό Μητρώο Ερευνητών και Φορέων), αρχής γενομένης με τους ερευνητικούς φορείς της Ακαδημίας Αθηνών (Ερευνητικά Κέντρα Α.Α. και ΙΒΕΕΑ) που εποτεύονται από το ΥΠΟΠΑΙΘ, καθώς και τα υπόλοιπα, κύρια, εκτός ΓΓΕΤ δημόσια ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα που εποπτεύονται από το ΥΠΟΠΑΙΘ και άλλα Υπουργεία. Ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να ληφθεί και για τους ερευνητές του ΟΑΣΠ-ΙΤΣΑΚ οι οποίοι με τόσο με το Ν. 4310/2014, όσο και με τις εδώ προτεινόμενες τροποποιήσεις του παραμένουν θεσμικά μετέωροι.

  Δρ Μαρία Θ. Στουμπούδη
  Ερευνήτρια ΕΛΚΕΘΕ
  π. Πρόεδρος ΔΣ Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών

 • 28 Ιουνίου 2015, 22:46 | Όλγα Καραγιώργου, Ερευνήτρια Γ’ βαθμίδας στο Κέντρο Έρευνας της Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Τέχνης της Ακαδημίας Αθηνών

  Άρθρο 16
  Πεδίο εφαρμογής για την Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
  Να προστεθεί:
  1. Στην περίπτωση α της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν.4310/2014 προστίθεται η ακόλουθη φράση: «και στα ερευνητικά κέντρα της Ακαδημίας Αθηνών».

  Δεν είναι μόνο δίκαιο, αλλά και απόλυτα αναγκαίο, να συσπειρωθεί όλο το ερευνητικό δυναμικό της χώρας (όσο από αυτό δεν έχει ακόμα ξενητευτεί εις την αλλοδαπή) και να οργανωθεί στη βάση ενός ενιαίου νομικού πλαισίου, το οποίο θα αντιμετωπίσει διάφορα προβλήματα λειτουργικής, διοικητικής και οικονομικής φύσεως. Η διαιώνιση αυτών των προβλημάτων δημιουργεί αδικαιολόγητα ερευνητές δύο (ή και περισσότερων) ταχυτήτων και αποδυναμώνει τη συντονισμένη και στοχευμένη ερευνητική προσπάθεια που τώρα (περισσότερο από κάθε άλλη στιγμή) έχει ανάγκη η χώρα.

 • 28 Ιουνίου 2015, 20:46 | ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ

  ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ

  Άρθρο 16 – Πεδίο Εφαρμογής για την ΕΤΑΚ
  Παρατηρήσεις / προτεινόμενες ρυθμίσεις:
  Η ΕΕΕ θεωρεί ως ένα από τα κυριότερα προβλήματα του δημόσιου ερευνητικού χώρου στην Ελλάδα, την πολυδιάσπαση που επικρατεί σήμερα, τόσο όσον αφορά στη διοικητική του ένταξη, όσο και στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τους διαφόρους φορείς. Έχει επανειλημμένα διατυπώσει την άποψη ότι απαιτείται εθνικός συντονισμός, αξιολόγηση, κατάργηση των «αποκλειστικών αναθέσεων», με επιτελικό τον ρόλο της ΓΓΕΤ. Για την υλοποίηση αυτής της πολιτικής ένα απαραίτητο πρώτο βήμα είναι η ένταξη όσο το δυνατόν περισσότερων δημόσιων ερευνητικών φορέων της χώρας στο πεδίο εφαρμογής του νόμου για την ΕΤΑΚ.

  (α) Το Πεδίο Εφαρμογής του παρόντος σ/ν, έτσι όπως περιγράφεται, κρίνεται ανεπαρκές. Η παράγραφος 1.α) χρήζει επαναδιατύπωσης.
  (β) Ως θετική αποτιμάται η διαγραφή της ρύθμισης των παραγράφων 1.β) και 2.
  Πρόταση της ΕΕΕ:
   Τα Ερευνητικά Κέντρα της Ακαδημίας Αθηνών και το ΙΙΒΕΑΑ, θα πρέπει να αναφέρονται ονομαστικά ότι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του σ/ν, ειδάλλως η υπαγωγή αυτών, καθώς και των Ερευνητών τους, στις ρυθμίσεις του παρόντος σ/ν είναι πιθανόν να θεωρηθεί προαιρετική και να μην υλοποιηθεί.
   Στο πεδίο εφαρμογής θα πρέπει να αναφέρονται ονομαστικά και τα υπόλοιπα, κύρια, εκτός ΓΓΕΤ δημόσια Ερευνητικά Κέντρα ή Ινστιτούτα (που εποπτεύονται από άλλα Υπουργεία εκτός του ΥΠΟΠΑΙΘ), όπως αυτά προκύπτουν από σχετική μελέτη που διεξήχθη κατά παραγγελία της ΓΓΕΤ.

 • 28 Ιουνίου 2015, 20:22 | Ιωάννης ΛΕΚΚΑΣ (Msc. Phd.)

  Άρθρο 16
  Έκπληξη και απορία προκαλεί ο αποκλεισμός των Κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών από το νόμο! Προφανώς και θα πρέπει να ενταχθούν σε αυτόν, όπως άλλωστε είχε γίνει και στις προηγούμενες εκδόσεις του (βλ. 7.2/16-6-2015).
  Προς αποκατάσταση του προβλήματος προτείνεται να προστεθεί στο Άρθρο 16 (Πεδίο εφαρμογής για την Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία) στην περίπτωση α της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν.4310/2014 η ακόλουθη φράση:
  «και στα ερευνητικά κέντρα της Ακαδημίας Αθηνών».

 • Δυνατότητα έκφρασης γνώμης από το Ειδικό Επιστημονικό-Τεχνικό & Διοικητικό προσωπικό, κατά τη διαδικασία εκλογής των Προέδρων.

 • 28 Ιουνίου 2015, 15:34 | Μάχη Χατζηγιάννη

  Ενιαίος χώρος στον ερευνητικό ιστό
  Στο πλαίσιο της δημιουργίας του Ενιαίου Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας, πρέπει να υπάρχει το ίδιο νομικό πλαίσιο και τα ίδια κριτήρια και ευκαιρίες μεταξύ των ερευνητών σε ερευνητικά ιδρύματα που χρηματοδοτούνται από το Υπουργείο Παιδείας. Με αυτό το δεδομένο στο παρόν άρθρο τα Ερευνητικά Κέντρα της Ακαδημίας Αθηνών και το ΙΙΒΕΑΑ, θα πρέπει να αναφέρονται ονομαστικά ότι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν/σ.
  Πρόταση τροπολογίας:
  Στην παράγραφο 1, προστίθεται «Τα ερευνητικά κέντρα της Ακαδημίας Αθηνών και το ΙΙΒΕΑΑ».

  Μάχη Χατζηγιάννη
  Διευθύντρια Ερευνών
  Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών

 • 28 Ιουνίου 2015, 14:52 | Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ. (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ)

  Άρθρο 16: Πεδίο εφαρμογής για την Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
  Σχολιασμός: Ένα από τα πιο σοβαρά προβλήματα που αναδείχτηκαν μετά την ψήφιση του Ν.4310/14, ήταν τα ασαφή όρια του «πεδίου εφαρμογής του», δημιουργώντας έτσι σύγχυση και ένταση μεταξύ των Διοικήσεων κάποιων Ε.Κ. – Ι. και του προσωπικού τους. Πιστεύουμε βέβαια ότι οι «ασάφειες» που προφασίστηκαν κάποιες διοικήσεις, αρκετές φορές ήταν προσχηματικές προκειμένου να καθυστερήσουν ή και να ακυρώσουν ευεργετικές για το προσωπικό διατάξεις.
  Έτσι ενώ με αυτό το άρθρο, παραμένει σε ισχύ το άρθρο 3 παρ. 1.α του Ν.4310/2014, όπου ορίζεται ότι πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου «..αποτελούν οι δημόσιοι ερευνητικοί οργανισμοί, καθώς και οι τεχνολογικοί φορείς που εποπτεύονται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, και εκτελούν έργα έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας (ΕΤΑΚ)»,
  στο άρθρο 25 του παρόντος νόμου αναφέρεται ότι «Τα Ερευνητικά Κέντρα − Ινστιτούτα που εποπτεύονται από τον αρμόδιο για ζητήματα έρευνας Αναπληρωτή Υπουργό Πο.Παι.Θ και τη Γ.Γ.Ε.Τ. και διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου είναι τα εξής»
  Με αυτές τις δυο αντιφατικές και αμφίσημες περιγραφές, εισέρχονται σε μια γκρίζα ζώνη όλα τα Ερευνητικά Κέντρα – Ινστιτούτα και οι τεχνολογικοί φορείς που εποπτεύονται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, αλλά δεν υπάγονται στη ΓΓΕΤ.
  Ζητάμε να γίνει αποσαφήνιση αυτής της αντίφασης.

 • 28 Ιουνίου 2015, 13:24 | ΜΑΡΙΑ ΠΟΥΡΑ

  Άρθρο 16 §1
  Προτείνω την αναδιατύπωση της παραγράφου 1 του άρθρου 16 ως εξής:
  «1. Στην περίπτωση α της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν.4310/2014 προστίθεται η ακόλουθη φράση:«και στα ερευνητικά κέντρα της Ακαδημίας Αθηνών», διότι είναι αδιανόητη η εξαίρεση των Ερευνητικών Κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών από τον ερευνητικό ιστό της χώρας.

 • 28 Ιουνίου 2015, 11:37 | Σύλλογος Εργαζομένων του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (Σ.Ε.Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α.)

  Άρθρο 16
  Πεδίο εφαρμογής για την Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
  Να προστεθεί:
  1.Στην περίπτωση α της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν.4310/2014 προστίθεται η ακόλουθη φράση: «και στα ερευνητικά κέντρα της Ακαδημίας Αθηνών ».

  Ο παρόν νόμος έχει μεταξύ άλλων σαν στόχο τη δημιουργία «Ενοποιημένου Χώρου Έρευνας» ο οποίος θα βασίζεται στην αξιοκρατία και την διαφάνεια με στόχο την ποιοτική και διεθνώς ανταγωνιστική έρευνα, η οποία θα υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον. Απορία δημιουργεί ο αποκλεισμός των Ιδρυμάτων της Ακαδημίας Αθηνών από το νόμο αυτό, συνεπάγοντας αυτόματα και τον αποκλεισμό τους από θεσμούς και διαδικασίες που εξασφαλίζουν την διαφανή λειτουργία της και την ύπαρξη αξιοκρατικών μηχανισμών διαρκούς αξιολόγησης της ποιότητάς της έρευνάς της.

  Σύλλογος Εργαζομένων του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (Σ.Ε.Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α.)

 • 28 Ιουνίου 2015, 09:30 | meyou

  Πριν από κάθε σχεδιασμό και για τη με σοβαρότητα υλοποίηση μιας Εθνικής Στρατηγικής για την έρευνα απαραίτητη προϋπόθεση είναι η αντιμετώπιση της πολυδιάσπασης τόσο διοικητικής όσο και θεσμικής μεταξύ των φορέων που ασχολούνται με την έρευνα. Στην κατεύθυνση αυτή η ΓΓΕΤ θα έπρεπε να παίξει επιτελικό ρόλο που να προβλέπεται στο παρόν ν/σ και να μην αφήνεται για κάποιον απώτερο χρόνο. Σαν πρώτο βήμα θα έπρεπε να προβλέπεται η ένταξη των ΕΚ της Ακαδημίας Αθηνών στο πεδίο εφαρμογής του ν/σ, αλλά και άλλων Ινστιτούτων που υπάγονται σε άλλα Υπουργεία.

 • 27 Ιουνίου 2015, 15:32 | Σύλλογος Ερευνητικού Προσωπικού της Ακαδημίας Αθηνών (ΣΕΠΑΑ)

  Άρθρο 16 §1

  Προτείνεται η αναδιατύπωση της παραγράφου 1 του άρθρου 16 ως εξής: «1. Στην περίπτωση α της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν.4310/2014 προστίθεται η ακόλουθη φράση:«και στα ερευνητικά κέντρα της Ακαδημίας Αθηνών».

  Αιτιολόγηση:
  Στην τελευταία έκδοση (v.7.2) του παρόντος Νομοσχεδίου, απαλείφθηκε η προσθήκη με την οποία τα Ερευνητικά κέντρα της Ακαδημίας Αθηνών είχαν συμπεριληφθεί στο Πεδίο Εφαρμογής του νομοσχεδίου αυτού. Η απαλοιφή αυτή δημιουργεί νομικά κενά που εκτίθενται παρακάτω.
  Στην παρούσα προς Διαβούλευση έκδοση του Νομοσχεδίου τα θέματα που αφορούν στα Ερευνητικά Κέντρα της Ακαδημίας Αθηνών υπάγονται στο άρθρο 29 § 16 που αναφέρει ότι: «Το άρθρο 1 του ν.1894/1990 (Α’ 110) παραμένει σε ισχύ και εφαρμόζεται αναλόγως». Ως γνωστόν, το άρθρο 1 του ν. 1894/1990 ορίζει ότι: «Για την Ακαδημία Αθηνών και άλλες εκπαιδευτικές διατάξεις» αναφέρει ότι: 1. Τα κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου υφιστάμενα επιστημονικά κέντρα, αρχεία και γραφεία της Ακαδημίας Αθηνών διέπονται εφεξής από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του Ν. 1514/1985 και των άρθρων 2 και 10 του Ν.Δ. 4545/1966».
  Όμως, με το παρόν Σχέδιο Νόμου (άρθρο 77), ΔΕΝ παραμένουν σε ισχύ ΟΛΕΣ οι διατάξεις του ν. 1514/1985, παρά ΜΟΝΟΝ αυτές στις οποίες παραπέμπει ρητά το νομοσχέδιο σε επιμέρους άρθρα του. Τα άρθρα αυτά είναι τα ακόλουθα: Το άρθρο 6 §3, άρθρο 10 §4, άρθρο 16 §§ 1, 2, 3, 4, 5, 6, άρθρο 17 §§2, 3, 4, 5 του ν. 1514/85. Τα λοιπά άρθρα του ν. 1514/1985 δεν θα ισχύουν πλέον, αλλά αντικαθίστανται από τις διατάξεις που προβλέπει το παρόν Σχέδιο Νόμου και όσες διατάξεις του ν. 4310/14 παραμένουν σε ισχύ.
  Κατά συνέπεια, εφόσον το άρθρο 1 του ν. 1894/1990 παραπέμπει μόνο στο ν. 1514/1985, και έως ότου και εάν τροποποιηθεί ο ν. 1894/1990 για να προβλέψει ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του νέου νόμου, όλες οι λοιπές διατάξεις του παρόντος Σχεδίου Νόμου (χρηματοδότηση της έρευνας, status των ερευνητών, κινητικότητα, άδειες κλπ), με εξαίρεση τις διατάξεις του άρθρου 16 §§ 1, 2, 3, 4, 5, 6 και του άρθρου 17 §§2, 3, 4, 5 του ν. 1514/85, οι οποίες ρητά αναφέρονται στο Σχέδιο Νόμου, ΔΕΝ ισχύουν για τους ερευνητές των Ερευνητικών Κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών.
  Ειδικότερα, τίθεται σοβαρότατο ζήτημα ως προς τον καθορισμό των προσόντων των ερευνητών κατά βαθμίδα Γ´, Β´, Α´, την απονομή ειδικών βραβείων και τις ερευνητικές άδειες που αφορούν τους ερευνητές των Ερευνητικών Κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών. Όπως είναι γνωστό, ο ν. 1894/1990 άρθρο 1 § 2 ορίζει ότι: «Οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 15 και οι παρ. 3 και 4 του άρθρου 18 του Ν. 1514/1985 εφαρμόζονται αναλόγως ως προς τα ελάχιστα προσόντα των ερευνητών, που θα προσληφθούν σε κάθε βαθμίδα, την κατανομή αρμοδιοτήτων τους, την απονομή ειδικών βραβείων και την παροχή ερευνητικών αδειών». Όμως οι αναλογικώς εφαρμοζόμενες διατάξεις των §§2 και 3 του άρθρου 15 και των §§ 3 και 4 του άρθρου 18 του ν. 1514/85 ΔΕΝ ΘΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΠΛΕΟΝ μετά την ψήφιση του νέου νόμου της έρευνας εφόσον δια του νόμου αυτού αντικαθίστανται πλήρως με το άρθρο 29 περί προσωπικού των ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων, ενώ, όσον αφορά τα βραβεία και τις ερευνητικές άδειες, θα συνεχίζει να ισχύει για τους λοιπούς ερευνητές, πλην των ερευνητών της Ακαδημίας Αθηνών, το άρθρο 28 του ν. 4310/14.

 • Άρθρο 16
  Πεδίο εφαρμογής για την Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
  Να προστεθεί:
  1. Στην περίπτωση α της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν.4310/2014 προστίθεται η ακόλουθη φράση: «και στα ερευνητικά κέντρα της Ακαδημίας Αθηνών ».

  Θεωρώ απαράδεκτο να έχουν απαλειφθεί και τελικά να μην περιλαμβάνονται στο «Πεδίο Εφαρμογής για την Έρευνα,Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία» και τα Ερευνητικά Κέντρα της Ακαδημίας Αθηνών, από τα πλέον παλαιά ερευνητικά ιδρύματα της χώρας.Υπενθυμίζεται ότι τα ερευνητικά Κέντρα της Ακαδημίας Αθηνών διέπονται ήδη από τις διατάξεις του νόμου 1984/1990 περί Έρευνας και από τον 1514/1985.Η μη συμπερίληψη των κέντρων αυτών στον νέο νόμο όχι μόνο δημιουργεί ένα κενό νόμου αλλά και αποστερεί τους ερευνητές της Ακαδημίας Αθηνών από τη δυνατότητα συμμετοχής τους στον ενοποιημένο ερευνητικό ιστό της χώρας. Σημειωτέον ότι η συγκεκριμένη αναφορά υπήρχε σε όλα τα προσχέδια νόμου που είχαν δοθεί στη δημοσιότητα μέχρι και την Δευτέρα 15/6/2015 και πιθανότατα
  εκ παραδρομής απαλείφθηκε.
  Ελένη Ψυχογιού,
  (συνταξιούχος) Ερευνήτρια Β΄Βαθμίδας του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών

 • 26 Ιουνίου 2015, 13:44 | Αθανάσιος Μαχιάς

  Ένα από τα βασικότερα προβλήματα Ελληνικής Έρευνας δημοσίου συμφέροντος είναι η πολυδιάσπαση και ο κατακερματισμός της. Εκτός από τον βασικό κορμό της έρευνας που είναι τα ΑΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα της ΓΓΕΤ, υπάρχουν πολυάριθμοι ερευνητικοί φορείς, διεσπαρμένοι σε διαφορετικά Υπουργεία, Οργανισμούς ή Υπηρεσίες, που δεν διέπονται από ενιαίο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας. Σε αυτήν την πανσπερμία συναντάμε και ακρότητες του τύπου ερευνητικοί φορείς του ίδιου του Υπουργείου Παιδείας, (π.χ. της Ακαδημίας Αθηνών, τα ΕΠΙ και ΕΠΙΣΕΙ) να μην είναι ενταγμένοι στην ΓΓΕΤ, ούτε καν στο θεσμικό πλαίσιο για την έρευνα: Η κακοδαιμονία του Ελληνικού Κράτους στην αποθέωσή της.
  Η κατάσταση αυτή στην ουσία αντιστρατεύεται την χάραξη και την εκτέλεση μιας Εθνικής Πολιτικής για την Έρευνα, εξυπηρετεί προσωπικά μικροσυμφέροντα, και συμφέροντα υπουργών, υπονομεύοντας την κοινή προσπάθεια. Η μεγάλη καινοτομία που πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνει στο χώρο της έρευνας είναι εθνικός συντονισμός, με συγκέντρωση όλων των ερευνητικών δραστηριοτήτων στην ΓΓΕΤ. Η ένταξη όλων των ερευνητικών φορέων σε ένα κοινό θεσμικό πλαίσιο, με επιτελικό τον ρόλο της ΓΓΕΤ, είναι ένα βασικό βήμα το οποίο έχει καθυστερήσει. Με άλλα λόγια όλοι οι ερευνητές να είναι εκλεγμένοι και να κρίνονται, ενώ οι Ερευνητικοί Φορείς να αξιολογούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα από Διεθνείς επιτροπές. Δυστυχώς το παρόν νομοσχέδιο δεν παίρνει πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση ενώ σε ορισμένα σημεία κινείται και αντίθετα προς αυτήν.

  Κατ’ ελάχιστον στο πεδίο εφαρμογής του νόμου θα πρέπει να ενταχθούν οι Ερευνητικοί Φορείς του Υπουργείου Παιδείας (π.χ. Ακαδημίας, ΕΠΙ), καθώς και το πρώην ΕΘΙΑΓΕ, ώστε οι ερευνητές και οι ερευνητικές μονάδες να αποκτήσουν ουσιαστική υπόσταση και δομημένο καθεστώς.

  Θανάσης Μαχιάς
  Διευθυντής Ερευνών
  ΕΛΚΕΘΕ

 • 26 Ιουνίου 2015, 12:55 | Ζωή Ν. Μάργαρη

  Άρθρο 16
  Πεδίο εφαρμογής για την Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
  Να προστεθεί:
  1. Στην περίπτωση α της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν.4310/2014 προστίθεται η ακόλουθη φράση: «και στα ερευνητικά κέντρα της Ακαδημίας Αθηνών».

  Δεδομένου ότι τα ερευνητικά Κέντρα της Ακαδημίας Αθηνών α. αναφέρονταν στη συγκεκριμένη παράγραφο μέχρι και την έκδοση 7.2 της 15ης Ιουνίου 2015 και β. διέπονταν μέχρι σήμερα από τις διατάξεις των παλιότερων νόμων περί Έρευνας καθίσταται σαφής η αναγκαιότητα συμπερίληψής τους και στο νέο, Ενιαίο Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας της χώρας.
  Αντιθέτως, η απόσυρση της συγκεκριμένης παραγράφου θα αποστερούσε από τους ερευνητές της Ακαδημίας Αθηνών τη δυνατότητα συμμετοχής στον ενοποιημένο ερευνητικό ιστό της χώρας και θα προκαλούσε σειρά λειτουργικών και διοικητικών προβλημάτων.

  Ζωή Ν. Μάργαρη
  Εντεταλμένη Ερευνήτρια
  Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας
  Ακαδημία Αθηνών

 • 26 Ιουνίου 2015, 10:17 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ

  Άρθρο 16
  Πεδίο εφαρμογής για την Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
  Να προστεθεί:
  1. Στην περίπτωση α της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν.4310/2014 προστίθεται η ακόλουθη φράση: «και στα ερευνητικά κέντρα της Ακαδημίας Αθηνών.
  Στο πλαίσιο μιας ενιαίας κρατικής πολιτικής για την έρευνα, πρέπει να συμπεριληφθούν και τα ερευνητικά κέντρα της Ακαδημίας Αθηνών. Εφόσον αυτά χρηματοδοτούνται από το Ελληνικό Δημόσιο και επιτελούν το ίδιο έργο με τα υπόλοιπα ερευνητικά ιδρύματα Δημοσίου Δικαίου, πρέπει να διέπονται και από το ίδιο νομικό πλαίσιο.

  Γεώργιος Ι. Τσουκνίδας
  Ερευνητής του ΚΕΝΔΙ-ΙΛΝΕ
  της Ακαδημίας Αθηνών

 • 25 Ιουνίου 2015, 12:16 | Γεωργία Κατσούδα

  Άρθρο 16
  Πεδίο εφαρμογής για την Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
  Να προστεθεί:
  1. Στην περίπτωση α της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν.4310/2014 προστίθεται η ακόλουθη φράση: «και στα ερευνητικά κέντρα της Ακαδημίας Αθηνών ».
  Στο πλαίσιο μια ενιαίας κρατικής πολιτικής για την έρευνα, πρέπει οπωσδήποτε να συμπεριληφθούν και τα ερευνητικά κέντρα της Ακαδημίας Αθηνών. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι η μισθοδοσία των ερευνητών αλλά και τα λειτουργικά έξοδα των κέντρων καταβάλλονται από το Ελληνικό Δημόσιο. Γι’ αυτό, ακριβώς, τον λόγο πρέπει και τα κέντρα της Ακαδημίας να εποπτεύονται από το Υπούργειο Παιδείας και να αντιμετωπίζονται ισότιμα με τα υπόλοιπα ερευνητικά κέντρα.

  Γεωργία Κατσούδα
  Ερευνήτρια Β΄ Βαθμίδας
  Κέντρον Ερεύνης των Νεοελληνικών Διαλέκτων και Ιδιωμάτων (ΚΕΝΔΙ-ΙΛΝΕ)
  Ακαδημία Αθηνών

 • 25 Ιουνίου 2015, 10:50 | Σταμάτης Μπέης

  Άρθρο 16
  Πεδίο εφαρμογής για την Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
  Να προστεθεί:
  1. Στην περίπτωση α της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν.4310/2014 προστίθεται η ακόλουθη φράση: «και στα ερευνητικά κέντρα της Ακαδημίας Αθηνών.

  Η μη υπαγωγή της Ακαδημίας Αθηνών στο πεδίο εφαρμογής του νέου νόμου για την έρευνα διασπά τον ερευνητικό ιστό και δημιουργεί ερευνητές δεύτερης κατηγορίας. Οι ερευνητές της Ακαδημίας Αθηνών εκλέγονται και προάγονται με βάση τα ίδια προσόντα με τους υπόλοιπους ερευνητές και πανεπιστμιακούς της χάρας, ασχολούνται με ειδικούς τομείς της έρευνας που δεν καλύπτονται από άλλα ερευνητικά και πανεπιστημιακά ιδρύματα και επομένως είναι άδικο να αντιμετωπίζονται διαφορετικά. Αντίθετα η προσθήκη της Ακαδημίας Αθηνών στο νέο νόμο θα έδινε λύση σε διάφορα προβλήματα λειτουργικής, διοικητικής και οικονομικής φύσεως.

  Σταμάτης Μπέης
  Ερευνητής Β’βαθμίδας
  Κέντρον Ερεύνης των Νεοελληνικών Διαλέκτων και Ιδιωμάτων – ΙΛΝΕ
  Ακαδημία Αθηνών

 • 25 Ιουνίου 2015, 09:46 | Ιώ Μανωλέσσου

  Άρθρο 16
  Πεδίο εφαρμογής για την Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
  Να προστεθεί:
  1. Στην περίπτωση α της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν.4310/2014 προστίθεται η ακόλουθη φράση: «και στα ερευνητικά κέντρα της Ακαδημίας Αθηνών ».

  Δεν είναι δυνατόν τα ερευνητικά Κέντρα της Ακαδημίας Αθηνών να μην συμπεριλαμβάνονται στην ενιαία κρατική πολιτική για την έρευνα. Εφόσον χρηματοδοτούνται από το κράτος και εφόσον επιτελούν έργο ίδιο με τα υπόλοιπα ερευνητικά ιδρύματα δημοσίου δικαίου, πρέπει να διέπονται και από το ίδιο νομικό πλαίσιο.

  Ιώ Μανωλέσσου
  Ερευνήτρια Α΄ βαθμίδας
  Κέντρο Ερεύνης των Νεοελληνικών Διαλέκτων και Ιδιωμάτων
  Ακαδημία Αθηνών

 • 25 Ιουνίου 2015, 09:27 | Αφρουδάκης Άγγελος

  Πεδίο εφαρμογής για την Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
  Να προστεθεί:
  1. Στην περίπτωση α της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν.4310/2014 προστίθεται η ακόλουθη φράση: «και στα ερευνητικά κέντρα της Ακαδημίας Αθηνών ».

  Η ακατανόητη απαλοιφή της φράσης αυτής από την τελική μορφή του ν/σ αδικεί τα Ερευνητικά Κέντρα της Ακαδημίας Αθηνών και τους ερευνητές που υπηρετούν σε αυτά, καθιστά μετέωρη την υπόστασή τους ως Ερευνητές προκαλώντας ποικίλα λειτουργικά προβλήματα, και εν τέλει πλήττει την ορθώς επιδιωκόμενη από το ν/σ σύμπηξη ενιαίου Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας.

  Αφρουδάκης Άγγελος
  Ερευνητής Α΄
  Διευθύνων το Κέντρον Ερεύνης των Νεοελληνικών Διαλέκτων και Ιδιωμάτων-ΙΛΝΕ
  της Ακαδημίας Αθηνών

 • 24 Ιουνίου 2015, 22:25 | Μαρία Ανδρουλάκη

  Άρθρο 16
  Πεδίο εφαρμογής για την Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
  Να προστεθεί:

  Στην περίπτωση α της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν.4310/2014 προστίθεται η ακόλουθη φράση:«και στα ερευνητικά κέντρα της Ακαδημίας Αθηνών».

  Υπενθυμίζεται ότι τα ερευνητικά Κέντρα της Ακαδημίας Αθηνών διέπονται ήδη από τις διατάξεις του νόμου 1984/1990 περί Έρευνας και από τον 1514/1985.Η μη συμπερίληψη των κέντρων αυτών στον νέο νόμο όχι μόνο δημιουργεί ένα κενό νόμου αλλά και αποστερεί τους ερευνητές της Ακαδημίας Αθηνών από τη δυνατότητα συμμετοχής τους στον ενοποιημένο ερευνητικό ιστό της χώρας. Σημειωτέον ότι η συγκεκριμένη αναφορά υπήρχε σε όλα τα προσχέδια νόμου που είχαν δοθεί στη δημοσιότητα μέχρι και την Δευτέρα 15/6/2015 και πιθανότατα
  εκ παραδρομής απαλείφθηκε.

  Μαρία Ανδρουλάκη
  Ερευνήτρια Ακαδημίας Αθηνών

 • 24 Ιουνίου 2015, 10:23 | Γιώργος Βοζίκας

  Άρθρο 16
  Πεδίο εφαρμογής για την Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
  Να προστεθεί:
  1. Στην περίπτωση α της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν.4310/2014 προστίθεται η ακόλουθη φράση: «και στα ερευνητικά κέντρα της Ακαδημίας Αθηνών».

  Αλγεινή εντύπωση προξενεί η παντελής απουσία των Ερευνητικών Κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών στο τελικό σχέδιο νόμου, ενώ υπήρχε στις προηγούμενες εκδοχές του (ενδεικτικά βλ. εκδοχή 7.2). Τι μεσολάβησε; Ποια η αιτία απαλοιφής του; Τα ερευνητικά κέντρα της Ακαδημίας Αθηνών έχουν μια μακρά ιστορική διαδρομή και ορισμένα από αυτά έχουν συνδεθεί με την ίδια τη σύσταση του νεοελληνικού κράτους, καθώς αυτό συχνά στηρίχτηκε, σε ιστορικό και πολιτισμικό επίπεδο, επάνω στα αποτελέσματα των ερευνών που διεξήχθηκαν από αυτά τα Κέντρα. Στις σύγχρονες συνθήκες, όπου όλα τείνουν προς μια διασύνδεση για περισσότερη αποτελεσματικότητα στη δράση, είναι απαραίτητη η σύνδεση και εναρμόνιση των Ερευνητικών Κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών με τον υπόλοιπο ερευνητικό ιστό σε όλα τα επίπεδα στην προοπτική ενός σύγχρονου σχεδιασμού που θα υποστηρίζει τη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα και θα αναφέρεται κατά κύριο και αποκλειστικό λόγο στο δημόσιο συμφέρον.

  Γιώργος Βοζίκας
  Ερευνητής Γ΄ Βαθμίδας
  Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας
  Ακαδημία Αθηνών

 • 24 Ιουνίου 2015, 10:10 | Γιάννης Καραχρήστος

  Άρθρο 16
  Πεδίο εφαρμογής για την Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
  Να προστεθεί:
  1. Στην περίπτωση α της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν.4310/2014 προστίθεται η ακόλουθη φράση: «και στα ερευνητικά κέντρα της Ακαδημίας Αθηνών».

  Αν η συγκεκριμένη φράση δεν συμπεριληφθεί στο νόμο, οι ερευνητές των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών αποκλείονται από τον ενοποιημένο ερευνητικό ιστό. Το γεγονός αυτό, πέρα από τις αρνητικές συνέπειες που θα έχει για τους ίδιους, θα στερήσει τον σχεδιαζόμενο Ενιαίο Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας από τις υπηρεσίες των ερευνητών των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών, υπηρεσίες που ως δημόσιοι λειτουργοί όχι μόνο επιθυμούν αλλά και οφείλουν να προσφέρουν.

  Γιάννης Καραχρήστος
  Εντεταλμένος Ερευνητής
  Κέντρο Ερεύνης Ελληνικής Λαογραφίας
  Ακαδημίας Αθηνών

 • 20 Ιουνίου 2015, 20:22 | Ποτηρόπουλος Πάρης

  Άρθρο 16
  Πεδίο εφαρμογής για την Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
  Να προστεθεί:
  1. Στην περίπτωση α της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν.4310/2014 προστίθεται η ακόλουθη φράση: «και στα ερευνητικά κέντρα της Ακαδημίας Αθηνών ».

  Η συγκεκριμένη παράγραφος υπήρχε σε όλα τα σχέδια του νόμου που είχαν δοθεί στη δημοσιότητα ως και τη Δευτέρα 15-6-2015 και δημιουργεί απορία και προβληματισμό για ποιους λόγους άραγε (διοικητικούς, πολιτικούς ή συντεχνιακούς;) αποσύρθηκε από την τελική εκδοχή. Η απόσυρση της συγκεκριμένης παραγράφου αποστερεί από τους ερευνητές της Ακαδημίας Αθηνών τη δυνατότητα συμμετοχής στον ενοποιημένο ερευνητικό ιστό της χώρας. Αντίθετα η προσθήκη της, πέρα από το γεγονός ότι θα έδινε λύση σε διάφορα προβλήματα λειτουργικής, διοικητικής και οικονομικής φύσεως, θα αποτελούσε την αρχή μιας πορείας για την ισότιμη συμμετοχή των ερευνητών της Ακαδημίας Αθηνών στον Ενιαίο Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας και θα ενίσχυε τον χαρακτήρα της Έρευνας ως δημόσιου αγαθού, αξία που οι ερευνητές της Ακαδημίας Αθηνών οφείλουν να υπηρετούν, και υπηρετούν, ως δημόσιοι λειτουργοί.
  Ποτηρόπουλος Παρασκευάς,
  Ερευνητής Γ’ βαθμίδας
  Κέντρο Ερεύνης Ελληνικής Λαογραφίας
  Ακαδημία Αθηνών