• Στην παρ. 4 με την οποία καθορίζονται οι αρμοδιότητες των Πρυτάνεων προτείνουμε να συμπεριληφθεί στο τέλος της παραγράφου η εξής αρμοδιότητα: «Έχει την ευθύνη για το σχεδιασμό και την εισήγηση μέτρων για τη βελτίωση της προσβασιμότητας (φυσικής και ηλεκτρονικής) των υποδομών, προγραμμάτων σπουδών, συγγραμμάτων, διαδικασιών κ.λπ. στους φοιτητές και καθηγητές με αναπηρία. Ειδικά για τη φοίτηση κωφών και τυφλών μαθητών λαμβάνεται μέριμνα για την παροχή διερμηνείας νοηματικής γλώσσας καθώς και ηχογραφημένων εγχειριδίων ή συγγραμμάτων σε μορφή braille»