• Σχόλιο του χρήστη 'ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.' | 26 Ιουνίου 2015, 11:18

    Λογοδοσία Διευθυντών (Κέντρου – Ινστιτούτων) σε ετήσια βάση και αξιολόγηση του έργου τους. Δυνατότητα αποπομπής σε περίπτωση αδυναμίας/ανεπάρκειας στην εκτέλεση των καθηκόντων τους. Σε ετήσια βάση να γίνεται απολογισμός μαζί με κρίση ερευνητών/εργαζομένων του Kέντρου/Ινστιτούτου για το έργο που επιτέλεσαν (ΠΑΡ. 6) Κατά τη διαδικασία επιλογής διευθυντών (Κέντρου ή Ινστιτούτου) θα πρέπει εκτός των ερευνητών να εκφράζει γνώμη και το υπόλοιπο προσωπικό. Η γνώμη αυτή θα πρέπει να προσμετράται στη μοριοδότηση των υποψηφίων μέσω ειδικού αλγόριθμου από τον οποίο θα προκύπτει η συνολική βαθμολογία τους. (ΠΑΡ. 10, ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΔΑΦΙΟ). -Ο λόγος είναι οτι θα πρέπει να διασφαλίζεται η συμμετοχή του προσωπικού των ερευνητικών Κέντρων στις διαδικασίες εκλογής-αξιολόγησης των Διευθυντών των Κέντρων και Ινστιτούτων. Δεν μπορεί το υπάρχον δυναμικό να μην εκφράζει άποψη για θέματα που το αφορούν άμεσα και να γίνεται σχεδόν κατά αποκλειστικότητα η κάθε επιλογή-αξιολόγηση μόνο από προϊστάμενους φορείς. Οι Διευθυντές ΕΚ/Ινστιτούτων να είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης (ΠΑΡ. 7) Όριο δύο θητειών για Δ/ντή ΕΚ/Ινστιτούτου αλλά και εφαρμογή των δύο Θητειών το ανώτατο σε ήδη υπηρετούντες Δ/ντές που διανύουν την πρώτη ή και δεύτερη θητεία τους (ΠΑΡ. 5).