Άρθρο 27: Διευθυντής ερευνητικού κέντρου – Διευθυντές ινστιτούτων

1. Η παράγραφος 1γ του άρθρου 16 αναδιατυπώνεται ως εξής: «να έχει τα προσόντα διορισμού σε θέση ερευνητή Α’ βαθμίδας ή αντίστοιχης βαθμίδας μέλους ΔΕΠ Α.Ε.Ι.».

2. Από την παράγραφο 6 του άρθρου 16 καταργούνται τα ακόλουθα εδάφια: «Σε περίπτωση κατά την οποία κατά το χρόνο λήξης της θητείας του … σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος».

3. Η παρ. 7 του άρθρου 16 αναδιατυπώνεται ως εξής:

«Σε περίπτωση κατά την οποία κατά το χρόνο λήξης της θητείας του διευθυντή  ερευνητικού κέντρου ή κεντρικής διεύθυνσης ΕΚ ή ερευνητικού ινστιτούτου  δεν έχει ακόμη διορισθεί νέος διευθυντής, ο  υφιστάμενος διευθυντής συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντά του μέχρι  τον διορισμό του νέου  και το αργότερο για διάστημα μέχρι τρεις (3) μήνες. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατός ο διορισμός νέου διευθυντή εντός διαστήματος τριών (3) μηνών από την λήξη της θητείας του προηγούμενου διευθυντή, κατ’ εξαίρεση, το Διοικητικό Συμβούλιο, αναθέτει προσωρινώς, στην μεν περίπτωση ερευνητικού κέντρου  ή κεντρικής διεύθυνσης ΕΚ, στον αντιπρόεδρο του ΔΣ,  στη δε περίπτωση ερευνητικού ινστιτούτου  στον  αναπληρωτή διευθυντή, εάν δεν είναι υποψήφιοι, καθήκοντα διαχείρισης των τρεχουσών υποθέσεων, όπως ορίζεται σε σχετική απόφαση του διοικητικού συμβουλίου. Εάν ο  αντιπρόεδρος του ΔΣ είναι υποψήφιος, τα καθήκοντα  του  διευθυντή  ερευνητικού κέντρου ή κεντρικής διεύθυνσης ΕΚ ασκούνται από έναν εκ των διευθυντών ινστιτούτων,  σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 25 του παρόντος νόμου, μέχρι το διορισμό του νέου διευθυντή.  Εάν ο αναπληρωτής διευθυντής ινστιτούτου είναι υποψήφιος, τα καθήκοντα του διευθυντή ινστιτούτου ασκούνται από τον  αρχαιότερο ερευνητή α΄ βαθμίδας  του ινστιτούτου ή σε περίπτωση έλλειψης αυτού, από τον αρχαιότερο ερευνητή β΄ βαθμίδας του ινστιτούτου,  μετά από σύμφωνη γνώμη του ΕΓΣΙ.»

4. Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 11 του άρθρου 16 προστίθεται η ακόλουθη φράση:

«Με την ίδια απόφαση, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ο αρμόδιος για ζητήματα έρευνας Αναπληρωτής Υπουργός Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίζει τον Διευθυντή ως μέλος του ΔΣ του ερευνητικού κέντρου. Επίσης, στην ίδια Υ.Α. ενσωματώνεται η διαπιστωτική πράξη ανασυγκρότησης του Δ.Σ. του εν λόγω κέντρου».

 5. Στο τέλος της παραγράφου 11 του άρθρου 16 του ν.4310/2014 προστίθεται η φράση «για την ίδια ακριβώς θέση. Η παρούσα περίπτωση καταλαμβάνει και του διευθυντές που υπηρετούν την πρώτη ή τη δεύτερη θητεία τους κατά τη δημοσίευση του παρόντος ».

 6. Η παρ. 12 του άρθρου 16 του ν.4310/2014  αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι διευθυντές του ερευνητικού κέντρου ή ινστιτούτων τους υποβάλλουν στο μέσον και κατά τη λήξη της θητείας τους στο ΔΣ και τον αρμόδιο για ζητήματα έρευνας Αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων έκθεση πεπραγμένων της θητείας τους. Ταυτόχρονα με την ως άνω έκθεση πεπραγμένων υποβάλλεται αντιστοίχως στο ΔΣ και στον Υπουργό έκθεση αξιολόγησης της θητείας των διευθυντών. Η εν λόγω αξιολόγηση πραγματοποιείται από το σύνολο του προσωπικού του ερευνητικού κέντρου ή ινστιτούτου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Εσωτερικό του Κανονισμό».

7. Η παράγραφος 13 του άρθρου 16 του ν.4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

«Ο Διευθυντής του ερευνητικού κέντρου ή ινστιτούτου υπηρετεί με πλήρη απασχόληση. Συγχρόνως μπορεί να ασκεί ερευνητικά καθήκοντα στο ίδιο ερευνητικό κέντρο. Αν είναι μέλος ΔΕΠ Α.Ε.Ι. μπορεί να διδάσκει ένα εξαμηνιαίο μάθημα».

8. Η παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4310/2014  αντικαθίσταται ως εξής :

Σε περίπτωση έλλειψης για οποιοδήποτε λόγω διευθυντή Ινστιτούτου  ή κωλύματος να ασκήσει τα καθήκοντά του, μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, τα καθήκοντα του  ασκούνται από τον  αρχαιότερο ερευνητή α΄ βαθμίδας  του ινστιτούτου ή σε περίπτωση έλλειψης αυτού, από τον αρχαιότερο ερευνητή β΄ βαθμίδας του ινστιτούτου,  μετά από σύμφωνη γνώμη του ΕΓΣΙ.»

9. Από την παράγραφο 9 του άρθρου 16 του ν.4310/2014, καταργείται η φράση «ύστερα από εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου του ερευνητικού κέντρου».

10. Η παράγραφος 10 του άρθρου 16 του ν. 4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

«Για τη συγκρότηση της ειδικής επιτροπής κρίσης της παραγράφου 9 του ν. 4310/2014, όπως ισχύει, το διοικητικό συμβούλιο του ερευνητικού κέντρου προτείνει στο ΕΣΕΚ κατάλογο τουλάχιστον δεκαπέντε (15) μελών, που έχουν τα προσόντα ερευνητών Α΄ βαθμίδας, το αργότερο εντός ενός (1) μηνός από τη λήξη υποβολής των υποψηφιοτήτων  για τη θέση Διευθυντή Ερευνητικού Κέντρου ή Κεντρικής Διεύθυνσης ΕΚ ή Ινστιτούτου ΕΚ.  Το ΕΣΕΚ δικαιούται να προσθέσει και άλλα μέλη στον κατάλογο αυτό ή αντίστοιχα να αφαιρέσει από αυτόν (κατάλογος α΄). Στην περίπτωση που παρέλθει  το ανωτέρω χρονικό διάστημα του ενός  (1)μηνός,  το ΕΣΕΚ ορίζει και προτείνει  τα  μέλη του καταλόγου α΄.  Από τον α’ κατάλογο που προτείνει το ΕΣΕΚ, ο αρμόδιος για ζητήματα έρευνας αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων επιλέγει και ορίζει πέντε (5) μέλη με τους αναπληρωτές τους.

Επίσης, το σύνολο του ερευνητικού  προσωπικού  του ερευνητικού κέντρου ή του  Ινστιτούτου,  το αργότερο εντός ενός (1) μηνός από τη λήξη υποβολής των υποψηφιοτήτων  για τη θέση Διευθυντή Ερευνητικού Κέντρου ή Κεντρικής Διεύθυνσης ΕΚ ή Ινστιτούτου ΕΚ, προτείνει στο ΕΣΕΚ  κατάλογο τουλάχιστον επτά (7) ερευνητών Α’ βαθμίδας του οικείου ερευνητικού κέντρου  ή του Ινστιτούτου αντίστοιχα και, εφόσον δεν υπάρχουν ή δεν συγκεντρώνεται ο αριθμός αυτός, άλλου ερευνητικού κέντρου ή ινστιτούτου  της ημεδαπής αντίστοιχα, υπό την προϋπόθεση της συνάφειας του γνωστικού  αντικειμένου τους (κατάλογος β΄).  Από τον  κατάλογο β΄, το ΕΣΕΚ επιλέγει και ορίζει δύο (2) μέλη με τους αναπληρωτές τους.   Στην περίπτωση που παρέλθει  το χρονικό διάστημα του ενός (1) μηνός εντός του οποίου το σύνολο του ερευνητικού  προσωπικού  του ερευνητικού κέντρου ή του  Ινστιτούτου  πρέπει να προτείνει στο ΕΣΕΚ  τα μέλη του καταλόγου β΄,  το ΕΣΕΚ επιλέγει και ορίζει δύο (2) μέλη, με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι είναι  ερευνητές Α’ βαθμίδας του οικείου ερευνητικού κέντρου  ή του Ινστιτούτου αντίστοιχα και, εφόσον δεν υπάρχουν ή δεν συγκεντρώνεται ο αριθμός αυτός, άλλου ερευνητικού κέντρου ή ινστιτούτου  της ημεδαπής αντίστοιχα, υπό την προϋπόθεση της συνάφειας του γνωστικού  αντικειμένου τους (κατάλογος β΄).   

Με απόφαση του αρμόδιου για ζητήματα έρευνας αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ορίζονται  τα ως άνω επτά (7) μέλη (  πέντε (5) μέλη από τον κατάλογο α΄ και τα  δύο (2) μέλη του καταλόγου β΄), με τους αναπληρωτές τους τα οποία  απαρτίζουν την ειδική επιτροπή κριτών

Τα μέλη της επιτροπής αυτής δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι για τη θέση που έχει προκηρυχθεί. Η ειδική επιτροπή κριτών αξιολογεί με ειδική αιτιολόγηση τους υποψηφίους και υποβάλλει στον εποπτεύοντα Υπουργό πίνακα κατά τη σειρά αξιολόγησής τους. Για την αξιολόγηση λαμβάνεται υπόψη η γνώμη του Διευθυντή του ερευνητικού κέντρου, η οποία εκφράζεται ενώπιον της επιτροπής καθώς και η γνώμη των ερευνητών και η γνώμη του λοιπού προσωπικού του ερευνητικού κέντρου ή του ινστιτούτου, εάν πρόκειται για επιλογή διευθυντή ινστιτούτου. Οι ανωτέρω γνώμες εκφράζονται, όπως προβλέπεται στον εσωτερικό κανονισμό του ερευνητικού κέντρου. Σε περίπτωση που υποψήφιος είναι διευθυντής του ερευνητικού κέντρου δεν εκφράζεται γνώμη από αυτόν.

 • 29 Ιουνίου 2015, 00:30 | Δημήτρης

  Στην παρ. 8: Να υπάρξει πρόβλεψη θέσης Αναπληρωτή Διευθυντή, ο οποίος θα διορίζεται από το ΔΣ αμέσως θα μετά την εκλογή του Διευθυντή και θα προτείνεται από το ΕΓΣΙ.

 • 10. Προς τη θετική κατεύθυνση είναι και η συμμετοχή «κριτών από το ερευνητικό κέντρο» στις επιτροπές εκλογής Διευθυντών Ινστιτούτων και Προέδρων ΕΚ, αν και η θέση μας είναι πως θα πρέπει ο νόμος να αναφέρεται ρητά στους ερευνητές του ΕΚ και όχι στους «επισκέπτες ερευνητές», ενώ θα έπρεπε να προβλέπει την ουσιαστική συμμετοχή τους στην διαδικασία εκλογής και όχι μόνο την έκφραση γνώμης. Θεωρούμε σημαντική δε την ακόμη μεγαλύτερη εκπροσώπηση από το ΕΚ και συγκεκριμένα προτείνουμε τόσο ο Διευθυντής Ερευνητικού Κέντρου, όσο και ο Διευθυντής Ινστιτούτου να εκλέγονται από επταμελή επιτροπή που απαρτίζεται από τέσσερα εσωτερικά (ερευνητικό προσωπικό του ΕΚ) και τρία εξωτερικά μέλη.
  Επιπρόσθετα, η πρόβλεψη να προστεθεί η έκφραση γνώμης και στο λοιπό προσωπικό, το οποίο δεν εκτελεί ερευνητικό έργο και δεν μπορεί να κρίνει την αριστεία και το επιστημονικό έργο του υποψηφίου ενδέχεται να λειτουργήσει αρνητικά προωθώντας μεροληπτικές συμπεριφορές μεταξύ του εν ενεργεία Διευθυντή και των εργαζομένων.
  Σχέδιο Νόμου – Άρθρο 27, Παρ. 10: Διόρθωση: «Για την αξιολόγηση λαμβάνεται υπόψη η γνώμη του Διευθυντή του ερευνητικού κέντρου, η οποία εκφράζεται ενώπιον της επιτροπής καθώς και η γνώμη των ερευνητών — του ερευνητικού κέντρου ή του ινστιτούτου, εάν πρόκειται για επιλογή διευθυντή ινστιτούτου. Οι ανωτέρω γνώμες εκφράζονται, όπως προβλέπεται στον εσωτερικό κανονισμό του ερευνητικού κέντρου.»

  Το πλήρες κείμενο του Συλλόγου Ερευνητών ΙΤΕ: http://www.forth.gr/rc/

 • Βασική αρχή της Συνόδου των Προεδρων των ΕΚ είναι ότι για την επιλογή Δ/ντών ΕΚ και Ινστιτούτων τους στη σύνθεση των Ειδικών Επιτροπών Κρίσης πρέπει να τηρούνται διεθνείς καλές πρακτικές. Ειδικότερα, τα μέλη των Επιτροπών αυτών δεν πρέπει να προέρχονται από το οικείο ΕΚ. Η Σύνοδος θεωρεί ότι η επιλογή Διευθυντών ΕΚ και ινστιτούτων είναι ορθότερο να διενεργείται από ανεξάρτητες διεθνείς επιτροπές ειδικών.

  Συνεπώς ως πλέον αρμόζουσα διαδικασία για το άρθρο 27 παρ. 10 η Σύνοδος προτείνει: «Τα ΔΣ των Κέντρων υποβάλλουν κατάλογο 21 διακεκριμένων επιστημόνων που καλύπτουν όλα τα ερευνητικά αντικείμενα του ΕΚ στο ΕΣΕΚ. Το ΕΣΕΚ (ενδεχομένως προσθέτοντας και αφαιρώντας ονόματα) ορίζει την επιτροπή αποτελούμενη από 7 τακτικά και 7 αναπληρωματικά μέλη, η οποία επικυρώνεται από τον αν. υπουργό κατόπιν ελέγχου νομιμότητας».

  Εναλλακτικά προτείνεται:
  α) η επαναφορά της αρχικής διατύπωσης της παρ. 10 του άρθρου 16 του ν. 4310/2014.
  β)Το 1/3 των μελών του καταλόγου α’ να προέρχεται από το οικείο ΕΚ.
  Από τα πέντε μέλη της επιτροπής που ορίζονται από τον κατάλογο α’ το ένα να προέρχεται από το οικείο ΕΚ.
  Το σύνολο των μελών της 7μελούς επιτροπής (από κατάλογο α’ και β’) να ορίζονται από το ΕΣΕΚ και η επιτροπή να επικυρώνεται από τον αν. υπουργό κατόπιν ελέγχου νομιμότητας.

  Σε κάθε περίπτωση, ως έχει η παρ. 10 του άρθρ. 27 δημιουργεί θεσμική ένταση και δυνητικές αντισυσπειρώσεις μεταξύ δύο πόλων εξουσίας εντός των ΕΚ. Ενισχύεται δυσανάλογα ο ρόλος του ερευνητικού προσωπικού (συγκρότηση καταλόγου β’ και διατύπωση γνώμης –για εκλογή διευθυντή ινστιτούτου).

  Πέραν τούτου: α) το «σύνολο του ερευνητικού προσωπικού του ερευνητικού κέντρου ή του Ινστιτούτου» δεν συνιστά συλλογικό διοικητικό (αποφασίζον ή μη) όργανο, β) στον κατάλογο α’ δεν προβλέπεται αναλογία εσωτερικών/εξωτερικών κριτών.

 • Άρθρ. 27, παρ. 6: Δεδομένου ότι δεν πρόκειται για «γνώμη», δεν νοείται αξιολόγηση του αξιολογούντος από τους υποκείμενους στην αξιολόγησή του. Η εν λόγω ρύθμιση εγκυμονεί φαινόμενα αθέμιτων διοικητικών πρακτικών και κακοδιοίκησης.

  Προτείνεται η αντικατάσταση της εν λόγω παραγράφου ως ακολούθως: « Οι διευθυντές του ερευνητικού κέντρου ή ινστιτούτων τους υποβάλλουν στη λήξη της θητείας τους στο ΔΣ και τον αρμόδιο για ζητήματα έρευνας Αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων έκθεση πεπραγμένων. Με τη λήξη της θητείας των Διευθυντών ΕΚ ή Ινστιτούτων τους υποβάλλεται στο ΔΣ και στον Υπουργό έγγραφη γνώμη αποτίμησης της θητείας τους. Η γνώμη αυτή διατυπώνεται από το σύνολο του προσωπικού του ερευνητικού κέντρου ή ινστιτούτου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Εσωτερικό του Κανονισμό».

 • Άρθρ. 27, παρ. 3: Ως έχει, η παράγραφος αυτή δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε ΕΚ με 3μελή ΔΣ (έως τουλάχιστον τον ορισμό τέταρτου μέλους).

  Στην εν λόγω παράγραφο γίνεται αναφορά σε «αναπληρωτή διευθυντή ινστιτούτου». Ο θεσμός αυτός όμως δεν προβλέπεται στον 4310/2014. Συνεπώς υπάρχει νομικό κενό. Προτείνεται η επαναφορά του θεσμού του Αναπληρωτή Διευθυντή Ινστιτούτου με ισόχρονη θητεία.

  Η «λήξη της θητείας» θεωρείται ειδική περίπτωση «έλλειψης» Διευθυντή, ο οποίος δεν αναπληρώνεται αλλά αντικαθίσταται. Συνεπώς, δεν έχει νόημα η 3μηνη άσκηση καθηκόντων μετά τη λήξη της θητείας Διευθυντών ΕΚ και Ινστιτούτων. Προτείνεται η εξής ρύθμιση: «Σε περίπτωση στην οποία κατά το χρόνο λήξης της θητείας του διευθυντή ερευνητικού κέντρου ή κεντρικής διεύθυνσης ΕΚ ή ερευνητικού ινστιτούτου δεν έχει ακόμη διορισθεί νέος διευθυντής, ο υφιστάμενος διευθυντής συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντά του μέχρι τον διορισμό του νέου».

  Προκειμένου να διασφαλίζεται εύρυθμη διαδοχή και να μην παρατείνεται αδοκήτως η περίοδος άσκησης καθηκόντων από Διευθυντή ΕΚ ή Ινστιτούτου του οποίου η θητεία έχει λήξει, προτείνεται όπως η περίοδος των, τουλάχιστον,έξι (6) μηνών που προβλέπει το άρθρ. 16 παρ. 8, του ν.4310/2014 να επεκταθεί σε εννέα (9). Έτσι, θα υπάρχει επαρκής χρόνος για την ολοκλήρωση της αντικατάστασης του παλαιού Διευθυντή. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται ομαλή διαδοχή και διοικητική συνέχεια εν συγκρίσει με τα όσα περίπλοκα και δυνάμει χρονοβόρα προβλέπει το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3. Αιτιολόγηση του διαστήματος των εννέα μηνών εντός του οποίου η ΓΓΕΤ υποχρεούται να ολοκληρώσει την αντικατάσταση του παλαιού Διευθυντή δίδεται παρακάτω.

  α/α Διαδικασία άρθρο 27 παραγ. 10 Μήνες

  1. Προκήρυξη θέσης Διευθυντή 2

  2. Υποβολή καταλόγου α+β 1

  3. Οριστικές προτάσεις ΕΣΕΚ κατάλογος α+β 1

  4. Ορισμός 7μελούς επιτροπής 1

  5. Διαδικασία κρίσης 3

  6. Δημοσίευση ΦΕΚ 1

  α/α
  Διαδικασία άρθρο 16 παρ. 10 4310/2014 Μήνες

  1. Προκήρυξη 2

  2. ΔΣ 21 άτομα 1

  3. ΕΣΕΤ οριστικοποίηση 1

  4. Ορισμός 7μελούς 1

  5. Διαδικασία κρίσης 3

  6. Δημοσίευση ΦΕΚ 1

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που δεν τηρούνται τα χρονοδιαγράμματα ο Δ/ντής εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά του, μέχρι τον ορισμό νέου, ως ανωτέρω.

 • 28 Ιουνίου 2015, 23:18 | Βασίλειος Δουγαλής, Αντιπρόεδρος ΔΣ ΙΤΕ

  1.Η περίοδος των τριών μηνών κατά την οποία συνεχίζει να ασκεί καθήκοντα Διευθυντής Ερευνητικού Ινστιτούτου του οποίου έληξε η θητεία, όπως προβλέπεται τώρα στην παρ. 3, δεν είναι ρεαλιστική λόγω των γνωστών καθυστερήσεων στην προκήρυξη των θέσεων και στο διορισμό των εκλεγμένων Διευθυντών. Εφαρμογή της παραγράφου 3 ως έχει θα οδηγήσει στην αποδυνάμωση των ΔΣ, αδυναμία ύπαρξης απαρτιών κλπ. Από το ΔΣ του ΙΤΕ προτείνεται η αναδιατύπωση της παραγράφου 3 ως εξής:

  « Η παράγραφος 7 του άρθρου 16 του ν.4310/2014 αναδιατυπώνεται ως ακολούθως:

  Σε περίπτωση κατά την οποία κατά τον χρόνο λήξης της θητείας του διευθυντή ερευνητικού κέντρου ή κεντρικής διεύθυνσης ΕΚ ή ερευνητικού Ινστιτούτου δεν έχει διορισθεί νέος διευθυντής ο υφιστάμενος διευθυντής συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντα του μέχρι τον διορισμό νέου.»

  2. Η γνώμη του ΔΣ του ΙΤΕ είναι ότι η προτεινόμενη στην Παρ. 6 «αξιολόγηση» Διευθυντή που αποχωρεί είναι ορθότερο να είναι «γνώμη αποτίμησης», η οποία θα εκφράζεται από τους ερευνητές μόνο. Προτείνεται συνεπώς το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 27 να αναδιατυπωθεί ως ακολούθως:

  « Ταυτόχρονα με την ως άνω έκθεση υποβάλλεται αντιστοίχως στο ΔΣ και στον Υπουργό έκθεση γνώμης αποτίμησης της θητείας των Διευθυντών από το σύνολο των Ερευνητών και ΕΛΕ του ερευνητικού κέντρου ή ινστιτούτου σύμφωνα με τα οριζόμενα στον εσωτερικό κανονισμό του κέντρου».

  3. Στην παράγραφο 8 του άρθρου 27 έχει παραληφθεί ο αρμοδιότερος να ασκεί τα καθήκοντα Διευθυντή, που είναι ο Αναπληρωτής Διευθυντής του Ινστιτούτου. Προτείνεται η παράγραφος 8 να αναδιατυπωθεί ως ακολούθως:

  «Η παράγραφος 2 του άρθρου 16 του ν. 4310/2014 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

  Σε περίπτωση έλλειψης για οποιοδήποτε λόγω διευθυντή Ινστιτούτου ή κωλύματος αυτού να ασκήσει τα καθήκοντα του, μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τα καθήκοντα του ασκούνται από τον Αναπληρωτή Διευθυντή και σε περίπτωση έλλειψης αυτού, από τον αρχαιότερο Ερευνητής Α ΄ βαθμίδας του Ινστιτούτου ή σε περίπτωση έλλειψης αυτού από τον αρχαιότερο ερευνητή Β’ βαθμίδας, μετά από σύμφωνη γνώμη του ΕΣΙ.»

  4. Η εμπειρία του ΙΤΕ αλλά και η διεθνής πρακτική υπαγορεύει ότι οι διευθυντές πρέπει να εκλέγονται από σώματα κριτών που δεν προέρχονται από το Ίδρυμα. Συνεπώς προτείνεται η παράγραφος 10 να αντικατασταθεί ως ακολούθως:

  «Η παράγραφος 10 του άρθρου 16 του ν. 4310/2014 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

  Για την συγκρότηση της ειδικής επιτροπής κρίσης της παρ.9 του ν. 4310/2014 ,όπως ισχύει , το διοικητικό συμβούλιο του ερευνητικού κέντρου προτείνει στο ΕΣΕΚ κατάλογο τουλάχιστον 21 επιστημόνων που δεν προέρχονται από το εν λόγω ερευνητικό κέντρο, έχουν προσόντα ερευνητών Α’ βαθμίδας, και καλύπτουν τα ερευνητικά αντικείμενα των Ινστιτούτων του κέντρου ή του Ερευνητικού Ινστιτούτου, το αργότερο εντός ενός (1) μηνός από την λήξη υποβολής των υποψηφιοτήτων για τη θέση Διευθυντή Ερευνητικού Κέντρου ή Κεντρικής Διεύθυνσης Ε.Κ. ή Ινστιτούτου Ε.Κ. Το ΕΣΕΚ δικαιούται να προσθέσει ή να αφαιρέσει ονόματα μελών από τον κατάλογο αυτό και προτείνει στον αρμόδιο για θέματα έρευνας Αναπληρωτή Υπουργό 14 μέλη, από τα οποία ο Αναπληρωτής Υπουργός επιλέγει 7 ως τακτικά και 7 ως αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη της επιτροπής κρίσης.
  Τα μέλη της επιτροπής αυτής δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι για την θέση που έχει προκηρυχθεί . Η ειδική επιτροπή κριτών αξιολογεί με ειδική αιτιολόγηση τους υποψηφίους και υποβάλλει στον εποπτεύοντα Υπουργό πίνακα κατά σειρά αξιολόγησής τους. Για την αξιολόγηση λαμβάνεται υπόψη η γνώμη των Ερευνητών και ΕΛΕ, καθώς και συνεργαζομένων Καθηγητών ΑΕΙ που μετέχουν σε εγκεκριμένα προγράμματα του ΕΚ ή του Ινστιτούτου. Οι ανωτέρω γνώμες εκφράζονται όπως προβλέπεται από τον εσωτερικό κανονισμό του ερευνητικού Κέντρου.»

 • 28 Ιουνίου 2015, 23:13 | Σπύρος Αναστασιάδης

  Άρθρο 27, παρ. 3 του νομοσχεδίου:
  Μετά την λήξη της θητείας Διευθυντή Ερευνητικού Ινστιτούτου, αναφέρεται πως μπορεί να συνεχίσει ο ίδιος ως Διευθυντής (άρα και ως Μέλος του ΔΣ) για διάστημα το πολύ 3 μηνών. Στην συνέχεια αντικαθίσταται από τον Αναπληρωτή Διευθυντή (ή εάν είναι υποψήφιος από τον αρχαιότερο Ερευνητή Α’), ο οποίος όμως δεν είναι μέλος του ΔΣ άρα δεν μπορεί να συμμετέχει στην λήψη αποφάσεων ή στην απαρτία. Εάν η βούληση του Νομοθέτη είναι να μην παρατείνονται οι θητείες των Διευθυντών λόγω καθυστερήσεων στην εκλογή και τον διορισμό του καινούργιου, προτείνω να αντικατασταθεί η παράγραφος αυτή με άλλη που θα ορίζει πως «το Υπουργείο (ή η ΓΓΕΤ) ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ να προκηρύσσει τις θέσεις των Διευθυντών ΕΞΙ μήνες πριν την λήξη της θητείας τους». Αυτό θα έλυνε το πρόβλημα χωρίς να δημιουργήσει προβλήματα λειτουργίας τόσο στα Ινστιτούτα όσο και στα ΔΣ των Κέντρων.

  Άρθρο 27, παρ. 10 του νομοσχεδίου:
  Στην συγκρότηση των Εκλεκτορικών Σωμάτων για εκλογή Διευθυντή Ερευνητικού Ινστιτούτου, το άρθρο προτείνει να συμπεριλαμβάνονται 7 από το σύνολο των 22 εν δυνάμει εκλεκτόρων από τους Ερευνητές του εν λόγω Ινστιτούτου (και μετά Κέντρου) και μάλιστα 2 από αυτούς να είναι μέλη της 7-μελούς Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφιοτήτων. Είναι αδιανόητο για εμένα να συμμετέχουν στην Επιτροπή Αξιολόγησης για θέση Διευθυντή Ερευνητές του Ινστιτούτου οι οποίοι εν δυνάμει είχαν ή έχουν ή θα έχουν σχέση εξάρτησης από τον εν λόγω Διευθυντή. Τα άρθρο θα μπορούσε να προβλέψει ποσόστωση όσον αφορά Ερευνητές σε σχέση με Μέλη ΔΕΠ αλλά πρέπει να αποκλείσει τους Ερευνητές και τα Συνεργαζόμενα Μέλη ΔΕΠ του Ινστιτούτου και του Κέντρου (οι τελευταίοι λόγω πιθανών φιλικών ή εχθρικών σχέσεων με τους Υποψηφίους).

 • Προτείνεται να ενισχυθεί η συμμετοχή των ερευνητών στο εκλεκτορικό σώμα για τον διευθυντή ΕΚ και για τους διευθυντές ινστιτούτων. Μια λύση θα ήταν η εκλογή να γίνεται από το σύνολο των ερευνητών, ίσως και με τη συμμετοχή εξωτερικών μελών ή η 7μελής επιτροπή να περιλαμβάνει τουλάχιστον 4 μέλη ερευνητών από το ινστιτούτο.

  Ο διευθυντής του ΕΚ και οι διευθυντές των ινστιτούτων να είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.

  Οι διευθυντές να εκλέγονται για 4ετή θητεία και να υπάρχει ανώτατο όριο π.χ. οκτώ ετών, να είναι αυστηρό και να μην υπάρχουν παράθυρα ανανέωσης.

  Για το διευθυντή ινστιτούτου να θεσμοθετηθεί η θέση αναπληρωτή διευθυντή. Ο αναπληρωτής διευθυντής να εκλέγεται από το σύνολο των ερευνητών του ινστιτούτου ή/και να είναι μέλος του ΕΣΙ του ινστιτούτου. Σε περίπτωση κωλύματος, έλλειψης ή απουσίας να αντικαθιστά το διευθυντή πλήρως, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής στο ΔΣ του ΕΚ.

 • 28 Ιουνίου 2015, 22:52 | meyou

  1) Το εξαμηνιαίο μάθημα να το διδάσκει στην ίδια πόλη; Κι αν το διδάσκει σε άλλη πόλη πόσο χρόνο μπορεί να λείπει; Πρέπει επιτέλους οι Διευθυντές να γίνουν πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης αν θεωρείται ότι κάνουν μια σημαντική δουλειά
  2) Πριν από λίγες βδομάδες δόθηκε με νόμο του ΥΠΟΠΑΙΘ η δυνατότητα στους δασκάλους και στους καθηγητές να ψηφίζουν σε ποσσοστό 33% τους Διευθυντές στων σχολείων. Εδώ στον ίδιο νόμο σε προηγούμενα άρθρα οι Καθηγητές των ΑΕΙ εκλέγουν όλα τα όργανα Διοίκησης. Οι ερευνητές φαίνεται δεν έχουν ωριμάσει ακόμα, ώστε να εκλέγουν τους Διευθυντές των Ινστιτούτων και των Κέντρων.
  Πρέπει επιτέλους να δοθεί η δυνατότητα στους ερευνητές να εκλέγουν εκείνους που θέλουν να διευθύνει το Ινστιτούτο ή το Κέντρο τους. Κι αν αυτό δεν είναι δυνατό σε αυτή τη φάση ας είναι τουάχιστον τα μέλη της επιτροπής εκλογής κατά πλειοψηφία ερευνητές.

 • 28 Ιουνίου 2015, 22:51 | Σύλλογος Εργαζομένων ΕΚΕΤΑ

  Αναγνωρίζοντας την σπουδαιότητα της θέσης του Διευθυντή Ε.Κ. ή Ινστιτούτου, θεωρούμε ότι η θέση αυτή πρέπει να είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης με υποχρεωτική απαίτηση τη μόνιμη κατοικία στην έδρα του ΕΚ ή Ι. Σε περίπτωση ύπαρξης πρότερης θέσης στο Δημόσιο (π.χ. μέλος ΔΕΠ) αυτή θα πρέπει να παραμένει σε αναστολή για όλη τη διάρκεια της θητείας. Η περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις αυτές θα πρέπει να συνεπάγεται την παύση του Διευθυντή. β) Ο μέγιστος αριθμός θητειών θα πρέπει να είναι 2. Οι 3 διαδοχικές θητείες δημιουργούν πορϋποθέσεις δημιουργίας ‘φέουδων’.

 • 28 Ιουνίου 2015, 21:50 | Κ. Σπυρόπουλος

  # Παράγραφος 5, του άρθρου 27 του παρόντος Νομοσχεδίου.

  Να διαγραφεί η τελευταία πρόταση « Η παρούσα περίπτωση …του παρόντος»
  Έχω την εντύπωση ότι 2 θητείες είναι αρκετός χρόνος σε ένα Δντή να υλοποιήσει το όραμά του. Εξάλλου εκτός του Ν.4310/2014 και στο Ν.1514/1985 η μέγιστη διάρκεια για ένα Δντή ήταν 2 θητείες.

  # Παράγραφος 6, του άρθρου 27 του παρόντος Νομοσχεδίου.
  Να προστεθεί στο τέλος η πρόταση: « Η παρούσα περίπτωση έχει ισχύ και στους εν ενεργεία Δντές Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων.»

  # Παράγραφος 10, του άρθρου 27 του παρόντος Νομοσχεδίου.
  Στην πρό-τελευταία πρόταση να αντικατασταθεί η λέξη «εκφράζονται» με την φράση «διατυπώνονται εγγράφως»

  Επειδή πολλά έχουν συμβεί στο παρελθόν, είναι αναγκαίο να διατυπώνεται εγγράφως η άποψη του Δντή του Κέντρου προς την Ειδική Επιτροπή εκλογής Δντού και να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του πρακτικού επιλογής της Ειδικής Επιτροπής, όπως συμβαίνει και με την έκφραση γνώμης των Ερευνητών.

  # Για την πληρότητα του νόμου προτείνω να προστεθεί ως εδάφιο (δ) στην παράγραφο 1 του άρθρου 16 του Ν. 4310/2014, το εδάφιο 15 του άρθρου 29 του παρόντος Νομοσχεδίου με ταυτόχρονη διαγραφή του από το άρθρο 29.

 • 28 Ιουνίου 2015, 20:55 | ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ

  ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ

  Άρθρο 27 –Διευθυντής του Ερευνητικού Κέντρου – Διευθυντές Ινστιτούτων και Άρθρο 28 – Επιστημονικό Συμβούλιο Ερευνητικού Κέντρου – Επιστημονικό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Ινστιτούτων
  Παρατηρήσεις / προτεινόμενες ρυθμίσεις:
  Οι τροπολογίες του Ν. 4310 στο παρόν σ/ν καταρχήν επαναφέρουν την τρίτη θητεία Διευθυντών που διανύουν ήδη τη δεύτερη θητεία τους (!!!), ενώ προωθούν μια εξαιρετικά περιπεπλεγμένη, ασαφή και κατ’ επίφαση συμμετοχή του «ερευνητικού προσωπικού» στην εκλογή Διευθυντών ΕΚ και Ινστιτούτων. Από αυτό καθίσταται φανερό ότι ο νομοθέτης αποσκοπεί και πάλι στη διαιώνιση του προσωποκεντρικού, κλειστού και αδιαφανούς συστήματος διοίκησης των Ερευνητικών Κέντρων. Οι Ερευνητές δεν «εκλέγουν», αλλά «προτείνουν» και «εκφράζουν γνώμη»!!!
  Για άλλη μια φορά, γίνεται απόπειρα «νόμιμης» επιμήκυνσης της θητείας ορισμένων Διευθυντών ΕΚ ή Ινστιτούτων στα 14 και πλέον έτη, ενώ το σώμα των Ερευνητών αποκλείεται και πάλι, από την απευθείας, καθαρή εκλογή των μονοπρόσωπων οργάνων, δηλαδή των Διευθυντών ΕΚ και Ινστιτούτων, αλλά και από την ουσιαστική συμμετοχή τους στα ΔΣ των Κέντρων, σε πλήρη αναντιστοιχία με τις ρυθμίσεις που αφορούν στην εκλογή μονοπρόσωπων οργάνων στα ΑΕΙ. Όπως και να έχει, οι Καθηγητές ΑΕΙ συνεχίζουν να εργάζονται σε χώρο που απολαμβάνει της ακαδημαϊκής αυτονομίας -η οποία είναι στοιχείο εκ των ων ουκ άνευ για την ανέλιξη του ερευνητικού έργου-, ενώ οι Ερευνητές συνεχίζουν να εργάζονται σε ένα περιβάλλον όπου η συγκέντρωση των εξουσιών στο πρόσωπο του Διευθυντή ΕΚ/Ινστιτούτου διαμορφώνουν ένα πνεύμα δημοσιοϋπαλληλικής ιεραρχίας, το οποίο συμπιέζει την ερευνητική διαδικασία.
  Πρόταση της ΕΕΕ:
   Απαλοιφή του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 5 ως εξής «Στο τέλος της παραγράφου 11 του άρθρου 16 του ν.4310/2014 προστίθεται η φράση «για την ίδια ακριβώς θέση. Η παρούσα περίπτωση καταλαμβάνει και του διευθυντές που υπηρετούν την πρώτη ή τη δεύτερη θητεία τους κατά τη δημοσίευση του παρόντος»..
  Για τον καταρχήν εκδημοκρατισμό της διοίκησης των ΕΚ, η ΕΕΕ προτείνει τις παρακάτω ρυθμίσεις προς άμεση θεσμοθέτηση:
  Διευθυντής του Ερευνητικού Κέντρου – Διευθυντής Ινστιτούτου
   Η προκήρυξη για τη θέση του Δ/ντή ΕΚ/Ινστιτούτου να είναι υποχρεωτικά διεθνής.
   Η θητεία του Δ/ντή ΕΚ/Ινστιτούτου να είναι τετραετής, με όριο ηλικίας κατά την υποβολή υποψηφιότητας τα 63 έτη.
   Η θέση του Δ/ντή ΕΚ/ Ινστιτούτου να είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.
   Η προκήρυξη για την υποβολή υποψηφιοτήτων για τη θέση Δ/ντή ΕΚ/Ινστιτούτου πρέπει υποχρεωτικά να δημοσιοποιείται κατ’ ελάχιστον έξι (6) μήνες προ της λήξης της θητείας των υπηρετούντων Δ/ντών.
   Η θητεία του Δ/ντή ΕΚ/Ινστιτούτου είναι δυνατόν να παραταθεί έως τρεις (3) μήνες κατ’ ανώτατο όριο, με απόφαση του αρμόδιου για θέματα Έρευνας Αν. Υπουργού ΠΟΠΑΙΘ. Μετά την παρέλευση του τριμήνου και εφόσον δεν έχει εκλεγεί νέος, καθήκοντα Δ/ντή ΕΚ/Ινστιτούτου αναλαμβάνει ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ ή αντίστοιχα ο Αναπληρωτής Δ/τής του Ινστιτούτου.
   Στα Ινστιτούτα εκλέγεται Αναπληρωτής Δ/ντής, ο οποίος αναλαμβάνει πλήρως τα καθήκοντα του Δ/ντή ελλείποντος, απόντος ή κωλυόμενου.
   Οι Δ/ντές ΕΚ/Ινστιτούτων θα πρέπει να αξιολογούνται για τη θητεία τους, και στη μέση αλλά και στη λήξη της. Οι αξιολογήσεις αυτές θα πρέπει να δημοσιοποιούνται.
   Όριο δύο θητειών για το Δ/ντή ΕΚ/Ινστιτούτου, αλλά και εφαρμογή των δύο θητειών το ανώτατο σε ήδη υπηρετούντες Δ/ντές που διανύουν την πρώτη ή και τη δεύτερη θητεία τους.
   Εκλογή Δ/ντή Κέντρου και Δ/ντή Ινστιτούτου ως ακολούθως:
  1η προσέγγιση
  Ο Δ/ντής ΕΚ και ο Δ/ντής Ινστιτούτου εκλέγονται από το σύνολο των Ερευνητών του οικείου Κέντρου ή Ινστιτούτου αντίστοιχα.
  2η προσέγγιση
  Ο Δ/ντής Ερευνητικού Κέντρου και ο Δ/ντής Ινστιτούτου εκλέγονται από επταμελή επιτροπή που απαρτίζεται από τέσσερα εσωτερικά και τρία εξωτερικά μέλη. Τα εσωτερικά μέλη είναι Ερευνητές Α’ ή Β’ Βαθμίδας και εκλέγονται από το σύνολο των Ερευνητών του Κέντρου ή Ινστιτούτου αντίστοιχα. Τα εξωτερικά μέλη είναι διεθνώς καταξιωμένοι επιστήμονες, με έναν εξ αυτών τουλάχιστον να προέρχεται από την αλλοδαπή.

  Επιστημονικό Συμβούλιο Ινστιτούτων
   Το Επιστημονικό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Ινστιτούτου να αντικατασταθεί με το Επιστημονικό Συμβούλιο Ινστιτούτου, ως ακολούθως:
   Επιστημονικό Συμβούλιο Ινστιτούτου (ΕΣΙ)
  Σε κάθε Ινστιτούτο εκλέγεται από το σύνολο των ερευνητών Επιστημονικό Συμβούλιο Ινστιτούτου (ΕΣΙ) με διετή θητεία. Τα μέλη του ΕΣΙ είναι Ερευνητές ή ΕΛΕ Α’ ή Β’ βαθμίδας και δεν συμπεριλαμβάνουν το Διευθυντή του Ινστιτούτου.
  Το ΕΣΙ είναι τριμελές, εφόσον ο αριθμός των ερευνητών του Ινστιτούτου είναι μικρότερος του 15 και πενταμελές εφόσον ο αριθμός αυτός είναι μεγαλύτερος.
  Το ΕΣΙ εκλέγει Πρόεδρο, ο οποίος ασκεί χρέη Αναπληρωτή Διευθυντή Ινστιτούτου, του Διευθυντή Ινστιτούτου ελλείποντα, απόντα, ή κωλυόμενου, με πλήρη δικαιώματα.
  Στις αρμοδιότητες του ΕΣΙ περιλαμβάνονται η λήψη αποφάσεων για τα θέματα στρατηγικής ανάπτυξης των Ινστιτούτων, έγκριση επιχειρηματικού σχεδίου για την υλοποίηση της ανάπτυξης, ορισμός και τροποποίηση οργανογράμματος, δημιουργία νέων θέσεων Ερευνητών, οικονομικός απολογισμός και προϋπολογισμός του Ινστιτούτου, έγκριση της ενδιάμεσης και της τελικής απολογιστικής έκθεσης του Διευθυντή Ινστιτούτου.
  Ο Δ/ντής Ινστιτούτου υποβάλλει ετήσια απολογιστική έκθεση πεπραγμένων, προς έγκριση από το ΕΣΙ.
  Συνέλευση ερευνητών του Ινστιτούτου
  Η Συνέλευση των ερευνητών του Ινστιτούτου αποτελεί το ανώτατο όργανο ελέγχου του Ινστιτούτου. Συγκαλείται σε τακτική βάση από τον Δ/ντή του Ινστιτούτου και σε έκτακτες περιπτώσεις με απόφαση του Δ/ντή ή των 3/5 των μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου ή μετά από συλλογή υπογραφών από την πλειοψηφία (50%+1) των Ερευνητών του. Εγκρίνει τις ερευνητικές κατευθύνσεις του Ινστιτούτου σε σχέση με το στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης και τις ετήσιες αυτο-αξιολογήσεις του Ινστιτούτου. Έχει γενικότερη ελεγκτική αρμοδιότητα για όλες τις πράξεις της Διοίκησης του Ινστιτούτου συμπεριλαμβανομένης και της οικονομικής διαχείρισης, η οποία παρουσιάζεται μέσω του ετήσιου οικονομικού απολογισμού και προϋπολογισμού. Η εισήγηση θα γίνεται είτε από Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου του Ινστιτούτου είτε από το ΕΣΙ. Η Γενική Συνέλευση θα εγκρίνει την εισήγηση της επιτροπής ή του ΕΣΙ για τα οικονομικά. Επιπλέον, με ειδική ενισχυμένη πλειοψηφία (δυο τρίτων των μελών του Ινστιτούτου συν ένας), μπορεί να εισηγείται στο ΔΣ του Κέντρου την άμεση παύση της θητείας του Δ/ντή για μη ικανοποιητική εκτέλεση των καθηκόντων του.
  Επιπρόσθετη παρατήρηση / προτεινόμενη ρύθμιση:
  Πρόβλεψη για το Επιστημονικό Συμβούλιο Κέντρου υπήρχε και στο Ν. 1514/1985, αλλά ο θεσμός αυτός ποτέ δεν λειτούργησε πραγματικά σε επίπεδο Ερευνητικού Κέντρου, καθώς ένα Κέντρο θεραπεύει πολλά, εντελώς διαφορετικά, ερευνητικά αντικείμενα.
  Πρόταση της ΕΕΕ:
   Το Επιστημονικό Συμβούλιο Κέντρου να αντικατασταθεί (κατ΄αναλογία) με το Συμβουλευτικό Επιστημονικό Συμβούλιο Ινστιτούτου (ΣΕΣΙ).

 • 28 Ιουνίου 2015, 20:29 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ

  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ
  ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»,
  15310 Αγία Παρασκευή Αττικής
  Τηλ: 210 6503556, fax: 210 6511767
  e-mail: mkonstan@bio.demokritos.gr
  http://www.demokritos.gr/sed

  Θέσεις του ΔΣ του ΣΕΔ επί του σχεδίου νόμου για
  «Ρυθμίσεις για την ανώτατη εκπαίδευση, την έρευνα, την πρωτοβάθμια και
  δευτεροβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις»
  http://www.opengov.gr/ypepth/?p=2450

  Το ΔΣ του Συλλόγου Ερευνητών Δημοκρίτου (ΣΕΔ) θα ήθελε να εκφράσει τις θέσεις της ερευνητικής κοινότητας του «Δ» σχετικά με το προτεινόμενο Σχέδιο νόμου: «Ρυθμίσεις για την ανώτατη εκπαίδευση, την έρευνα, την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» του ΥΠΟΠΑΙΘ που είναι σε διαβούλευση.

  Η ερευνητική κοινότητα του «Δ» έχει εκφράσει πολλάκις την άποψη ότι ένας νόμος για την ΕΤΑΚ θα πρέπει να στηρίζεται στην αναμόρφωση του Ν1514 όσον αφορά σε αλλαγές:
  • Στο πρότυπο διοίκησης των Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων
  • Στην αναβάθμιση της θέσης του Ερευνητή
  • Στη διασύνδεση των Ερευνητικών Κέντρων (EK) με τα ΑΕΙ στο πλαίσιο του Ενιαίου Χώρου Έρευνας- Ανώτατης Εκπαίδευσης
  • Στην ενίσχυση της διασύνδεσης της Έρευνας με τον Επιχειρηματικό τομέα.

  Με τον τρόπο αυτό θα αξιοποιηθεί με το βέλτιστο τρόπο το ερευνητικό προσωπικό αλλά και οι Εθνικές ερευνητικές υποδομές, λειτουργώντας ως βασικός μοχλός ανάπτυξης της Χώρας.

  Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του Ν4310/2014 η ερευνητική κοινότητα του «Δ» εξέφρασε εγγράφως την αντίθεσή της στη φιλοσοφία καθώς και στους στόχους του νόμου, ζητώντας την απόσυρση του νομοσχεδίου (ή ακόμη και την καταψήφισή του), συντασσόμενη πλήρως με τις προτάσεις της ΕΕΕ (http://143.233.226.87/syllogos/sites/default/files/sed09-14.pdf, http://143.233.226.87/syllogos/sites/default/files/sed010-14.pdf).
  Επιπροσθέτως ζητούσε την συνδιαμόρφωση από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς ενός σύγχρονου θεσμικού πλαισίου για το ερευνητικό σύστημα της χώρας μας, που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της εποχής.

  Δυστυχώς παρά τις προεκλογικές δεσμεύσεις για την κατάργηση του Ν. 4310/2014 για την Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία (ΕΤΑΚ), η σημερινή κυβέρνηση επιλέγει την εφαρμογή του εν λόγω νόμου, μέσω σειράς τροπολογιών.
  Στο παρόν σ/ν υπάρχουν ορισμένες θετικές ρυθμίσεις όπως π.χ.: ο ορισμός του «Ερευνητικού φορέα», η επαναφορά της μονιμότητας των Ερευνητών Α’ και Β’ βαθμίδας, η θεσμοθέτηση ότι με νόμο συνιστώνται, συγχωνεύονται, διασπώνται και καταργούνται τα Ερευνητικά Κέντρα και τα Ινστιτούτα τους και η κατάργηση του Άρθρου 26 του Ν4310/2014.
  Συμφωνώντας και με τις θέσεις της ΕΕΕ όπως αυτές εκφράστηκαν σε πρόσφατη επιστολή (http://www.eee-researchers.gr/wp-content/uploads/2015/05/EEE_EX-482-28-05-15_Epistoli-pros-YPOPAITH_gia-tis-tropologies-N4310.pdf) θεωρούμε ότι παρόλα ταύτα ο Ν. 4310/2014 και οι τροποποιήσεις του εξακολουθούν να χαρακτηρίζονται από την έλλειψη εξαιρετικά σημαντικών ρυθμίσεων για την ανέλιξη του εθνικού ερευνητικού συστήματος, οι οποίες –μεταξύ άλλων– αφορούν α) στη χάραξη και χρηματοδότηση Εθνικής Ερευνητικής Πολιτικής, β) στη δημιουργία Ενιαίου Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας, γ) στην αντιμετώπιση του κατακερματισμού του δημόσιου ερευνητικού ιστού και δ) στον εκδημοκρατισμό του προτύπου διοίκησης των Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων.

  Προτάσεις και σχόλια κατά άρθρο.

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
  Άρθρα 1-14
  Για την καταρχήν θεσμοθέτηση του Ενιαίου Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας, ο ΣΕΔ προτείνει ως μέτρα προς άμεση θεσμοθέτηση:
  • Δυνατότητα του Ερευνητή να ορίζεται κύριος επιβλέπων σε διδακτορική διατριβή, με απόφαση Γ.Σ.Ε.Σ (Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος), δίχως την αναγκαιότητα ύπαρξης σχετικού Πρωτόκολλου Συνεργασίας μεταξύ του ΑΕΙ και του οικείου ΕΚ. Κατ’ ουσίαν το Άρθρο 8, παρ. 13 χρήζει νομοτεχνικής βελτίωσης ως εξής: «Στην περίπτωση συνεργασίας Α.Ε.Ι. και ερευνητικού κέντρου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 42 του ν.4009/2011 (Α’ 195), είναι δυνατός ο ορισμός ερευνητή ως επιβλέποντα υποψήφιου διδάκτορα εφόσον αυτό προβλέπεται στο πρωτόκολλο συνεργασίας και ύστερα από απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ.». Η βελτίωση αυτή διευκολύνει την απρόσκοπτη επίβλεψη διδακτορικών και από Ερευνητές χωρίς να αντικρούει τα πρωτόκολλα συνεργασίας μεταξύ ΑΕΙ και ΕΚ που περιγράφονται στο Άρθρο 42 του Ν. 4009/2011.
  • Άμεση εφαρμογή του Άρθρου 42 του Ν. 4009/2011, με τροπολογία που θα αποδεσμεύει την υπογραφή Πρωτοκόλλων Συνεργασίας μεταξύ ΑΕΙ και ΕΚ από τους εσωτερικούς κανονισμούς ΑΕΙ και ΕΚ (να αρκούν για την υπογραφή οι αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων σε επίπεδο ΑΕΙ και ΕΚ, ή Τμήματος και ΕΚ ή Ινστιτούτου αντίστοιχα).
  • Θεσμοθέτηση της δυνατότητας των ΕΚ της ΓΓΕΤ να συνδιοργανώνουν μεταπτυχιακά προγράμματα 2ου και 3ου κύκλου σπουδών και με ΑΕΙ της αλλοδαπής, με ανάλογη προσθήκη στο Άρθρο 42 του Ν. 4009/2011.
  • Ισότιμη, διακριτή, θεσμική μεταχείριση Καθηγητών ΑΕΙ και Ερευνητών. Οι όροι «Μέλη ΔΕΠ» και «Ερευνητές» είναι από μακράν θεσμοθετημένοι (Άρθρο 1, παρ. ιβ, Άρθρο 15, παρ. 16, και Άρθρο 29, παρ. 2 του παρόντος πολυνομοσχεδίου), αντίθετα από τον όρο «Ερευνητή σε Α.Ε.Ι.» που δεν υφίσταται. Επίσης, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ταυτίζεται ο όρος «Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές» με επιστήμονες που έχουν θέση μέλους ΔΕΠ ή ερευνητή σε ερευνητικό κέντρο. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 12 του Άρθρου 8, χρήζει νομοτεχνικής βελτίωσης, ως εξής «Με απόφαση της Γ.Σ. του Τμήματος ύστερα από πρόταση μέλους της ή του αρμόδιου Τομέα και για ειδικές εκπαιδευτικές ή ερευνητικές ανάγκες, καλούνται για ένα χρόνο ως (α) Επισκέπτες Καθηγητές, ή Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές επιστήμονες που έχουν θέση μέλους ΔΕΠ ή ερευνητή σε Α.Ε.Ι. ή ερευνητικό κέντρο, (β) Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές, νέοι επιστήμονες κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Εσωτερικό Κανονισμό του οικείου Α.Ε.Ι.
  • Άμεση, δημοκρατική αναβάθμιση του προτύπου διοίκησης των ΕΚ κατ’ αντιστοιχία με τα ΑΕΙ.
  • Στο πλαίσιο της δέσμης των απαραίτητων ρυθμίσεων προκειμένου να αποκατασταθεί το πνεύμα ισοτιμίας των ΑΕΙ και των ΕΚ, είναι απαραίτητο να επεκταθεί και στα Ερευνητικά Κέντρα της ΓΓΕΤ η ρύθμιση του Άρθρου 8, παρ. 22.α), με νομοτεχνική βελτίωση, ως εξής: «Οι Ομότιμοι Καθηγητές Α.Ε.Ι. δεν καταλαμβάνουν θέσεις σε μονοπρόσωπα όργανα διοίκησης ερευνητικών φορέων, τα οποία ανήκουν στα Α.Ε.Ι. και η διοίκηση ορίζεται από τα Α.Ε.Ι., των κέντρων τεχνολογικής έρευνας (ΚΤΕ), και των ερευνητικών πανεπιστημιακών ινστιτούτων (ΕΠΙ) και των ερευνητικών κέντρων της ΓΓΕΤ. Με τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, καταργείται κάθε αντίθετη σχετική διάταξη». Αντίστοιχη ρύθμιση θα πρέπει να προβλεφθεί και για τους «Ομότιμους Ερευνητές».
  • Τέλος, η υποχρέωση διαφάνειας πρέπει να ισχύει το ίδιο σε όλους τους ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς της χώρας. Ως εκ τούτου το Άρθρο 14, παρ. 18 χρήζει νομοτεχνικής βελτίωσης ως εξής: «Τα Α.Ε.Ι. και οι δημόσιοι ερευνητικοί φορείς της χώρας οφείλουν να ανταποκρίνονται στην υποχρέωση διαφάνειας παρέχοντας στο διαδικτυακό τους τόπο ή και με κάθε άλλον πρόσφορο τρόπο, κάθε δυνατή πληροφόρηση σχετικά με τα μέλη ΔΕΠ, τους Ερευνητές και κάθε άλλη κατηγορία προσωπικού, τα διοικητικά τους όργανα και τις αποφάσεις τους, τις πηγές και τη διαχείριση των πόρων, την οργάνωση σπουδών, την υλικοτεχνική υποδομή και το σύνολο των παρεχόμενων από αυτά υπηρεσιών».

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ B’ – ΈΡΕΥΝΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

  Άρθρο 15 – Αντικείμενο – Ορισμοί ΕΤΑΚ
  • Να επανέλθει η αναφορά του Άρθρου 16 του Συντάγματος στην παρ. 1.
  • Να αντικατασταθεί στην παρ. 16 η αναφορά στο άρθρο «18 του παρόντος», με το «άρθρο 29 του παρόντος»
  • Να επανέλθει –τουλάχιστον ως έχει– ο ορισμός των καινοτόμων επιχειρήσεων του Ν. 4310/2014 (Άρθρο 2, παρ. 32).
  • Αξιολόγηση θα πρέπει να γίνεται σε όλους τους φορείς Έρευνας, με βάση διαφανείς, ουσιαστικούς και θεσμοθετημένους κανόνες. Η αξιολόγηση θα πρέπει δηλαδή να περιλαμβάνει –εκτός από τα ΑΕΙ και τα ΕΚ της ΓΓΕΤ– τους τεχνολογικούς φορείς, τους ερευνητικούς φορείς εκτός ΓΓΕΤ (δημόσιους και ιδιωτικούς) που λαμβάνουν ερευνητικές χρηματοδοτήσεις, καθώς και την ίδια τη ΓΓΕΤ.

  Άρθρο 16 – Πεδίο Εφαρμογής για την ΕΤΑΚ
  Στο πεδίο εφαρμογής θα πρέπει να αναφέρονται ονομαστικά και τα υπόλοιπα, κύρια, εκτός ΓΓΕΤ δημόσια Ερευνητικά Κέντρα ή Ινστιτούτα (που εποπτεύονται από άλλα Υπουργεία εκτός του ΥΠΟΠΑΙΘ), όπως αυτά προκύπτουν από σχετική μελέτη που διεξήχθη κατά παραγγελία της ΓΓΕΤ.

  Άρθρα 17-18. – Εθνική Στρατηγική Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας / Διαδικασία έγκρισης ΕΣΕΤΑΚ
  Δεν αναφέρεται πουθενά ο τρόπος της διασφάλισης της Εθνικής χρηματοδότησης του σχεδίου δράσης καθώς και η υποχρεωτική αποτίμηση της δράσης.
  Όπως αναφερόταν και στην ανάλυση SWOT για το ελληνικό σύστημα Ε&Α που πραγματοποιήθηκε από τη Rand [A rapid review of the Greek research and development system, copyright 2011 RAND Corporation], στις σημαντικές αδυναμίες του ελληνικού ερευνητικού συστήματος ήταν (α) η «Έλλειψη συνεπούς και αξιόπιστης χρηματοδότησης, αταξία στον κύκλο προκηρύξεων διαγωνισμών (ITT), αναξιοπιστία στο χρόνο πληρωμής» και (β) η «Έλλειψη εθνικής στρατηγικής, που οδηγεί σε έλλειψη προτεραιοτήτων και μιας συνεκτικής ερευνητικής κοινότητας».
  Επιπλέον: α) το Σχέδιο δράσης θα πρέπει να ψηφίζεται από τη Βουλή β) να συμπεριληφθεί η συντήρηση και ενίσχυση των Εθνικών ερευνητικών υποδομών καθώς και ο Ευρωπαϊκός χώρος έρευνας, και γ) να προστεθεί η ενσωμάτωση και η ενίσχυση του «Τριγώνου της Γνώσης» που συγκροτούν η Έρευνα, η Ανώτατη Εκπαίδευση και η Καινοτομία σύμφωνα με τους στόχους και προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (PE 67/13, PE 16939/13).

  Άρθρο 20 – Γενική Γραμματεία Έρευνας, Τεχνολογίας
  Να συμπεριληφθεί η υποχρεωτική περιοδική αξιολόγηση της ΓΓΕΤ με διεθνείς δείκτες αξιολόγησης.
  Επιπλέον θεωρούμε ότι η ΓΓΕΤ δεν μπορεί να έχει διττό ρόλο και αξιολογητή και χρηματοδότη και για αυτό στηρίζουμε την πρόταση στο πλαίσιο του Ενιαίου Χώρου Παιδείας και Έρευνας να ανατεθεί στην ΑΔΙΠ η αξιολόγηση και των ΕΚ αφού βεβαίως τροποποιηθεί και η σύνθεσή της αναλόγως.

  Προτείνουμε τη δημιουργία ενός Εθνικού Συμβούλιου Έρευνας, Ανώτατης Εκπαίδευσης και Καινοτομίας ως ανεξάρτητο συμβουλευτικό όργανο του ΥΠΟΠΑΙΘ και άλλων Υπουργείων στο οποίο θα ενσωματωθεί το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας (ΕΣΕΚ).

  Άρθρο 22 – Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ)
  Να εξειδικευτεί και να διασφαλιστεί η οριζόντια δικτύωση των μεγάλων δημοσίων Ερευνητικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ και ΕΚ), στα οποία βρίσκεται και μεγάλο τμήμα των Εθνικών ερευνητικών υποδομών και τα οποία έχουν την έδρα τους σε ορισμένες μόνο Περιφέρειες της χώρας (όπως Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας και Κρήτης) με ερευνητικούς φορείς των λοιπών Περιφερειών.

  Άρθρο 23 – Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΣΕΚ) και Άρθρο 24 – Επιλογή, Διορισμός Μελών, Λειτουργία ΕΣΕΚ
  Προτείνουμε τη δημιουργία ενός Εθνικού Συμβούλιου Έρευνας, Ανώτατης Εκπαίδευσης και Καινοτομίας ως ανεξάρτητο συμβουλευτικό όργανο του ΥΠΑΙΘ και άλλων Υπουργείων στο οποίο θα ενσωματωθεί το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας (ΕΣΕΚ).

  Άρθρο 25 – Ερευνητικά Κέντρα-Ινστιτούτα-Τεχνολογικοί φορείς
  Δεν καταργούνται τα νέα ΕΚ και Ινστιτούτα του Ν. 4310/2014 που υπάγονται στη ΓΓΕΤ, απλώς αναστέλλεται προσωρινά η ίδρυσή τους. Η ίδρυση των οργανισμών αυτών δεν εντάσσεται σε κανένα εθνικό σχεδιασμό για την ανάπτυξη του δημόσιου ερευνητικού συστήματος.
  Προτείνεται η εισαγωγή ρητής νομοθετικής πρόβλεψης, με βάση την οποία όσοι νέοι δημόσιοι ερευνητικοί οργανισμοί δημιουργούνται θα εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής του νόμου για την ΕΤΑΚ, ή/και στη ΓΓΕΤ. Το πεδίο εφαρμογής του νόμου θα πρέπει επίσης να επεκταθεί και σε όλους τους υπάρχοντες, εκτός ΓΓΕΤ, δημόσιους ερευνητικούς φορείς που είναι δικαιούχοι δημόσιας χρηματοδότησης.

  Άρθρο 26 – Διοικητικό Συμβούλιο και Άρθρο 27 –Διευθυντής του Ερευνητικού Κέντρου – Διευθυντές Ινστιτούτων
  Προτείνουμε την θεσμοθέτηση μηχανισμού προκειμένου να εξασφαλιστεί η έγκαιρη διαδικασία εκλογής νέων Δ/ντών ΕΚ/Ινστιτούτου, σε συγκεκριμένα χρονικά όρια, όταν λήξει η θητεία τους ή συνταξιοδοτηθούν (κατ’ αντιστοιχία του Άρθρου 3.2.α του παρόντος).
  Ζητούμε την απαλοιφή του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 5, η οποία επαναφέρει την τρίτη θητεία Διευθυντών που διανύουν ήδη τη δεύτερη θητεία τους ως εξής «Στο τέλος της παραγράφου 11 του άρθρου 16 του ν.4310/2014 προστίθεται η φράση «για την ίδια ακριβώς θέση. Η παρούσα περίπτωση καταλαμβάνει και του διευθυντές που υπηρετούν την πρώτη ή τη δεύτερη θητεία τους κατά τη δημοσίευση του παρόντος»..
  Ο Διευθυντής του Ερευνητικού Κέντρου και οι Διευθυντές των Ινστιτούτων είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και διορίζονται με Απόφαση του ΥΠΟΠΑΙΘ για ορισμένο χρόνο, διάρκειας τεσσάρων [4] ετών.
  Ο Διευθυντής του Ερευνητικού Κέντρου και οι Διευθυντές των Ινστιτούτων να μην έχουν συμπληρώσει κατά την ημέρα που προκηρύσσεται η πλήρωση της θέσης, το 63ο έτος της ηλικίας τους.
  Ειδικότερα για την εκλογή του Διευθυντή Ινστιτούτου προτείνουμε:
  Ο Δ/ντής Ερευνητικού Κέντρου και ο Δ/ντής Ινστιτούτου εκλέγονται από επταμελή επιτροπή που απαρτίζεται από τέσσερα εσωτερικά και τρία εξωτερικά μέλη. Τα εσωτερικά μέλη είναι Ερευνητές Α’ ή Β’ Βαθμίδας και εκλέγονται από το σύνολο των Ερευνητών του Κέντρου ή Ινστιτούτου αντίστοιχα. Τα εξωτερικά μέλη είναι διεθνώς καταξιωμένοι επιστήμονες, με έναν εξ αυτών τουλάχιστον να προέρχεται από την αλλοδαπή.
  Ο Διευθυντής Ινστιτούτου είναι υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία του Ινστιτούτου σε όλα τα επίπεδα. Παρίσταται στις συνεδριάσεις του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου χωρίς δικαίωμα ψήφου. Σε κρίσεις ερευνητών συμμετέχει αυτοδικαίως ως μέλος στις επιτροπές κρίσεων χωρίς να είναι ο εισηγητής.
  Οι παράγραφοι 5, 6 και 7 του Άρθρου 26 πρέπει να απαλειφθούν.

  Άρθρο 28 – Επιστημονικό Συμβούλιο Ερευνητικού Κέντρου – Επιστημονικό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Ινστιτούτων
  Ο ρόλος των ΕΓΣ Ινστιτούτων θα πρέπει να γίνει αποφασιστικός σε θέματα που αφορούν στις βασικές επιλογές των Ινστιτούτων. Έτσι δημιουργείται ένα πλαίσιο για τη λήψη σημαντικών αποφάσεων με συναίνεση Δ/ντή – Ερευνητών.
  Για αυτό προτείνουμε: την σύσταση του Επιστημονικού Συμβούλιου Ινστιτούτου (ΕΣΙ):
  Στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του ο Διευθυντής Ινστιτούτου επικουρείται από Επιστημονικό Συμβούλιο Ινστιτούτου (ΕΣΙ) το οποίο αποτελείται από πέντε (5) μέλη, Ερευνητές και Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήμονες Α‘ ή Β΄ βαθμίδας του αντίστοιχου Ινστιτούτου, Τα μέλη του ΕΣΙ, εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία για δύο (2) έτη από το σύνολο των Ερευνητών και των Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων του Ινστιτούτου. Η πρόσκληση για την εκλογή των μελών του ΕΣΙ γίνεται υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης Διοικητικού του Κέντρου. Αν δεν υπάρχουν αρκετοί ερευνητές και Ε.Λ.Ε. Α’ ή Β’ βαθμίδας, μπορούν να εκλεγούν και ερευνητές και Ε.Λ.Ε. Γ’ βαθμίδας. Στις συνεδριάσεις του ΕΣΙ μπορεί να συμμετάσχουν, ως σύμβουλοι, ή επισκέπτες, μέλη ΔΕΠ και Ερευνητές του Ινστιτούτου κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου του ΕΣΙ.

  Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του ΕΣΙ εκλέγονται από τα μέλη του ΕΣΙ. Στο ΕΣΙ καλείται και συμμετέχει ο Διευθυντής του Ινστιτούτου ή σε περίπτωση γνωστοποίησης κωλύματος ή απουσίας του, ο Αναπληρωτής του.
  Στις αρμοδιότητες του ΕΣΙ περιλαμβάνονται η λήψη αποφάσεων για τα θέματα στρατηγικής ανάπτυξης των Ινστιτούτων, έγκριση επιχειρηματικού σχεδίου για την υλοποίηση της ανάπτυξης, ορισμός και τροποποίηση οργανογράμματος, δημιουργία νέων θέσεων Ερευνητών, οικονομικός απολογισμός και προϋπολογισμός του Ινστιτούτου, έγκριση της ενδιάμεσης και της τελικής απολογιστικής έκθεσης του Διευθυντή Ινστιτούτου.
  Ο Δ/ντής Ινστιτούτου υποβάλλει ετήσια απολογιστική έκθεση πεπραγμένων, προς έγκριση από το ΕΣΙ.

  Να προστεθεί:
  Αναπληρωτής Δ/ντής
  Εκλέγεται για διετή θητεία από την Συνέλευση των Ερευνητών και ΕΛΕ με ψηφοφορία ξεχωριστή από αυτήν του Επιστημονικού Συμβουλίου Ινστιτούτου και δεν έχει δικαίωμα εκλογής σε αυτό. Παρίσταται στις συνεδριάσεις του Επιστημονικού Συμβουλίου χωρίς δικαίωμα ψήφου. Ο Αναπληρωτής Δ/ντής αναπληρώνει τον Δ/ντή του Ινστιτούτου σε όλες τις αρμοδιότητες του και έχει δικαίωμα ψήφου στο ΔΣ του Κέντρου.
  Επιπλέον θεωρούμε πολύ σημαντικό για την εύρυθμη λειτουργία του Ινστιτούτου να συγκαλείται η Συνέλευση των Ερευνητών και ΕΛΕ του Ινστιτούτου σε τακτά διαστήματα και να έχει αρμοδιότητες. Προτείνουμε:
  Η Συνέλευση των Ερευνητών και ΕΛΕ του Ινστιτούτου αποτελεί το ανώτατο όργανο ελέγχου του Ινστιτούτου. Συγκαλείται σε τακτική βάση από τον Δ/ντή του Ινστιτούτου και σε έκτακτες περιπτώσεις με απόφαση του Δ/ντή ή των 3/5 των μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου ή μετά από συλλογή υπογραφών από την πλειοψηφία (50%+1) των Ερευνητών του. Εγκρίνει τις ερευνητικές κατευθύνσεις του Ινστιτούτου σε σχέση με το στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης και τις ετήσιες αυτο-αξιολογήσεις του Ινστιτούτου. Έχει γενικότερη ελεγκτική αρμοδιότητα για όλες τις πράξεις της Διοίκησης του Ινστιτούτου συμπεριλαμβανομένης και της οικονομικής διαχείρισης, η οποία παρουσιάζεται μέσω του ετήσιου οικονομικού απολογισμού και προϋπολογισμού. Η εισήγηση θα γίνεται είτε από Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου του Ινστιτούτου είτε από το ΕΣΙ. Η Γενική Συνέλευση θα εγκρίνει την εισήγηση της επιτροπής ή του ΕΣΙ για τα οικονομικά. Επιπλέον, με ειδική ενισχυμένη πλειοψηφία (δυο τρίτων των μελών του Ινστιτούτου συν ένας), μπορεί να εισηγείται στο ΔΣ του Κέντρου την άμεση παύση της θητείας του Δ/ντή για μη ικανοποιητική εκτέλεση των καθηκόντων του.

  Ακόμη προτείνουμε τη συγκρότηση Συμβουλευτικής Επιτροπής Ινστιτούτου: Αποτελείται από 5 διακεκριμένους επιστήμονες του εξωτερικού που καλύπτουν όλο το φάσμα δραστηριοτήτων του Ινστιτούτου. Τα μέλη της ορίζονται μετά από σχετικές εισηγήσεις της Συνέλευσης των ερευνητών του Ινστιτούτου. Κρίνει, βάσει του ετήσιου απολογισμού, παρουσιάσεων των ερευνητών και συνεντεύξεων με αυτούς, την ποιότητα και απόδοση των δραστηριοτήτων του Ινστιτούτου και προτείνει στον Δ/ντή και στο Επιστημονικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου μέτρα για τη βελτίωση της απόδοσης. Οι προτάσεις της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Ινστιτούτου κοινοποιούνται άμεσα στην Συνέλευση των Ερευνητών του Ινστιτούτου.

  Άρθρο 29.- Προσωπικό Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων
  Προτείνουμε κατά αντιστοιχία με τα ΑΕΙ τη δημιουργία ενδιάμεσης βαθμίδας όπως οι Μόνιμοι Επίκουροι.
  Να προστεθεί στην παράγραφο 12β) του άρθρου ότι: «Ο χρόνος Υποτροφίας λογίζεται, ως χρόνος προϋπηρεσίας σε περίπτωση διορισμού τους στο δημόσιο τομέα.».
  Να προστεθεί: «Οι ερευνητές Γ’ βαθμίδας οι οποίοι δεν θα προαχθούν στη Β’ βαθμίδα δικαιούνται μόνιμη θέση (στα ΝΠΔΔ) ή αορίστου χρόνου (στα ΝΠΙΔ)» (όπως αυτό προβλεπόταν από το Ν. 1514), είτε να προστεθεί αντίστοιχη ρύθμιση όπως για τα μέλη ΔΕΠ στο Αρθρο 8 παράγραφος 16, ώστε να δίνεται η δυνατότητα επιλογής για μονιμοποίησή τους στη συγκεκριμένη βαθμίδα.
  Στην παράγραφο 1 να αντικατασταθεί η αναφορά στο Άρθρου 13 με το Άρθρο 25 του παρόντος.

  Άρθρο 30 – Πόροι των Ερευνητικών Κέντρων και Τεχνολογικών Φορέων – Αξιοποίηση της περιουσίας των Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων
  Αναμόρφωση της παραγράφου 1 ως ακολούθως:
  Οι πόροι των Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων προέρχονται από:
  Δημόσια Εθνική Χρηματοδότηση, σύμφωνα με τις αρχές της ΕΣΕΤΑΚ και το Σχέδιο Δράσης. Η χρηματοδότηση δεν μπορεί να υπολείπεται του κόστους μισθοδοσίας των ερευνητών και των μονίμων υπαλλήλων ή υπαλλήλων αορίστου χρόνου, καθώς και του λειτουργικού κόστους συντήρησης των εθνικών ερευνητικών υποδομών.
  Προτείνεται η απαλοιφή των παραγράφων 5 και 6 του Άρθρου 21 του Ν. 4310/2014.

  Άρθρο 31 – Δημόσια Χρηματοδότηση
  Να προστεθεί στην παράγραφο 2 β) Η χρηματοδότηση να καλύπτει και το λειτουργικό κόστος συντήρησης των εθνικών ερευνητικών υποδομών.

  Άρθρο 32 – Διαδικασία Χρηματοδότησης έργων, μελετών και προγραμμάτων που υποβάλλονται για ΕΤΑΚ – Αξιολόγηση – Έλεγχος
  Περικοπές της χρηματοδότησης άνω του 10%, θα πρέπει να συνοδεύονται από αντίστοιχη τεκμηριωμένη πρόταση περικοπής του φυσικού αντικειμένου της πρότασης. Η ΓΓΕΤ να προβλέπει σε κάθε προκήρυξη αξιολόγηση/αποτίμηση του έργου των κριτών, με δυνατότητα αποκλεισμού τους από μελλοντικές αξιολογήσεις, εφόσον δεν έχουν συμμορφωθεί προς τις οδηγίες για την αξιολόγηση ή έχουν περιπέσει σε άλλα παραπτώματα.

  Άρθρο 33 – Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών
  Παράγραφος 3. Να περιγραφούν τα εξειδικευμένα προσόντα των μελών της επιτροπής. Απαραίτητο να είναι το διδακτορικό δίπλωμα, όπως επίσης και η αποδεδειγμένη ερευνητική εμπειρία και τεχνογνωσία στον τομέα της ΕΤΑΚ.

  Άρθρο 28 του Νόμου 4310 (Βραβεία – υποτροφίες – Ερευνητική Άδεια) που δεν τροπολογείται στο παρόν σ/ν
  Να συμπεριληφθεί και η «εκπαιδευτική άδεια» στο πλαίσιο της εδραίωσης πιο στενής συνεργασίας ΕΚ και ΑΕΙ.

  Άρθρο 34 – Επιλογή προσωπικού ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων
  Να προστεθεί ανάλογη ρύθμιση με τα ΑΕΙ για την θεσμοθέτηση τριμελούς εισηγητικής επιτροπής για τη σύνταξη της εισηγητικής έκθεσης στις κρίσεις ένταξης/εξέλιξης των Ερευνητών σε βαθμίδα.

  Άρθρο 30 -Εθνικός Κατάλογος Κριτών
  Δημιουργία Μητρώου αξιολογητών σε κάθε ΕΚ, σύμφωνα με τα ισχύοντα για τα ΑΕΙ.
  Το σύστημα ΑΠΕΛΛΑ του οποίου η λειτουργία αναστέλλεται (Άρθρο 8, παρ. 26) θα πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί, επεκτείνοντας την ισχύ του και στα ΕΚ και τις κρίσεις ένταξης/εξέλιξης των Ερευνητών σε βαθμίδα.

  Άρθρο 35 του Νόμου 4310 (Σύνδεση Ερευνητικών οργανισμών) που δεν τροπολογείται στο παρόν σ/ν
  Δυνατότητα του Ερευνητή να ορίζεται κύριος επιβλέπων σε διδακτορική διατριβή, με απόφαση Γ.Σ.Ε.Σ (Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος), δίχως την αναγκαιότητα ύπαρξης σχετικού Πρωτόκολλου Συνεργασίας μεταξύ του ΑΕΙ και του οικείου ΕΚ. Κατ’ ουσίαν το Άρθρο 8, παρ. 13 χρήζει νομοτεχνικής βελτίωσης ως εξής: «Στην περίπτωση συνεργασίας Α.Ε.Ι. και ερευνητικού κέντρου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 42 του ν.4009/2011 (Α’ 195), είναι δυνατός ο ορισμός ερευνητή ως επιβλέποντα υποψήφιου διδάκτορα εφόσον αυτό προβλέπεται στο πρωτόκολλο συνεργασίας και ύστερα από απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ.». Η βελτίωση αυτή διευκολύνει την απρόσκοπτη επίβλεψη διδακτορικών και από ερευνητές, και χωρίς να αντικρούει τα πρωτόκολλα συνεργασίας μεταξύ ΑΕΙ και ΕΚ που περιγράφονται στο Άρθρο 42 του Ν. 4009/2011.
  Άμεση εφαρμογή του Άρθρου 42 του Ν. 4009/2011, με τροπολογία που θα αποδεσμεύει την υπογραφή Πρωτοκόλλων Συνεργασίας μεταξύ ΑΕΙ και ΕΚ από τους εσωτερικούς κανονισμούς ΑΕΙ και ΕΚ (να αρκούν για την υπογραφή οι αποφάσεις της Συγκλήτου του ΑΕΙ και του ΔΣ του ΕΚ, αντίστοιχα).
  Θεσμοθέτηση της δυνατότητας των ΕΚ της ΓΓΕΤ να συνδιοργανώνουν μεταπτυχιακά προγράμματα 2ου και 3ου κύκλου σπουδών και με ΑΕΙ της αλλοδαπής, με ανάλογη προσθήκη στο Άρθρο 42 του Ν. 4009/2011.

  Άρθρο 37 – Κινητικότητα Ερευνητών
  Οι Ερευνητές να έχουν τη δυνατότητα απασχόλησης για ορισμένο χρόνο σε θέση Ερευνητή Ερευνητικού Κέντρου, ΑΕΙ ή τμήματος έρευνας και ανάπτυξης επιχείρησης και της ημεδαπής (όχι μόνο της αλλοδαπής, βλ. παρ. 2)

  Άρθρο 42: Μεταβατικές και Τελικές διατάξεις για την Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
  Θα πρέπει να προβλεφθεί και να κατοχυρωθεί η κατά τακτά χρονικά διαστήματα προκήρυξη νέων θέσεων Ερευνητών ανά Ινστιτούτο.
  Στην παράγραφο 2 η παράταση να επεκταθεί για εύλογο χρονικό διάστημα (π.χ. μέχρι 31/3/2016), ώστε να δοθεί ικανό χρονικό διάστημα στα ΕΚ να συντάξουν τους νέους Εσωτερικούς κανονισμούς τους.
  Η παράγραφος 6 χρήζει νομοτεχνικής βελτίωσης ως εξής: «Το προσωπικό των δημόσιων ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων, μπορεί να μετακινείται εκτός έδρας, για τις ανάγκες των προγραμμάτων ή έργων τους που χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται ή επιδοτούνται από Ευρωπαϊκούς ή διεθνείς οργανισμούς ή ίδιους πόρους ή ιδιωτικά κονδύλια κατά παρέκκλιση των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων για τους απασχολούμενους στο δημόσιο, εφόσον η σχετική δαπάνη τους καλύπτεται από τα προγράμματα ή τα έργα αυτά, για την ανάγκες των οποίων μετακινούνται. Η ισχύς της διάταξης αυτής ισχύει αναδρομικά, από την έναρξη ισχύος του ν. 2685/1999»
  Στην παράγραφο 8 απαλοιφή της πρότασης: «Οι εν λόγω υποτροφίες δεν επιβαρύνουν το τακτικό προϋπολογισμό».
  Επιπλέον προτείνουμε την προσθήκη της παραγράφου:
  «Τα Ερευνητικά Κέντρα παρέχουν και υπηρεσίες εκπαίδευσης και κατάρτισης στο πλαίσιο της διάχυσης της Γνώσης που αναπτύσσουν μέσα από την εκπόνηση έρευνας και την υλοποίηση εθνικών και διεθνών ερευνητικών έργων. Η εκπαίδευση και κατάρτιση παρέχεται μέσω σεμιναρίων, μεταπτυχιακών προγραμμάτων κ.λ.π.
  Η εκπαίδευση που παρέχεται από τα Ερευνητικά Κέντρα, υπό μορφή σεμιναρίων, μεταπτυχιακών προγραμμάτων κλπ, δεν υπόκειται σε ΦΠΑ, όπως προβλέπεται και από τον Ν576/1977 για την εκπαίδευση- κατάρτιση και το ΦΠΑ.»

  Το ΔΣ του Συλλόγου Ερευνητών του Δημόκριτου

 • 7. Η παράγραφος 13 του άρθρου 16 του ν.4310/2014

  Ο Διευθυντής των ερευνητικών κέντρων να υπηρετεί με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση.

 • 28 Ιουνίου 2015, 16:03 | Μάχη Χατζηγιάννη

  Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης των Ερευνητικών Κέντρων και των Ινστιτούτων
  Ο εκδημοκρατισμός της Διοίκησης των Ερευνητικών Κέντρων και των Ινστιτούτων είναι πάγιο αίτημα των ερευνητών της χώρας. Δεν είναι δυνατόν να διαιωνίζεται η μη συμμετοχή του ερευνητικού προσωπικού των Ερευνητικών Κέντρων στις εκλογές των Διευθυντών Ινστιτούτων και Ερευνητικών Κέντρων, τη στιγμή μάλιστα που στο ίδιο πολυνομοσχέδιο θεσμοθετείται η συμμετοχή στις εκλογές των οργάνων διοίκησης των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (φυσικά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ψήφιζαν και συνεχίζουν να ψηφίζουν για την εκλογή Πρύτανη όχι μόνο τα μέλη ΔΕΠ αλλά και οι φοιτητές !!!!!).
  Στο παρόν πολυνομοσχέδιο στο άρθρο 27 προβλέπεται ότι «…το σύνολο του ερευνητικού προσωπικού του ερευνητικού κέντρου ή του Ινστιτούτου…. προτείνει (ΔΕΝ ΕΚΛΕΓΕΙ !!!!!) στο ΕΣΕΚ κατάλογο τουλάχιστον επτά (7) ερευνητών Α’ βαθμίδας….. και το ΕΣΕΚ επιλέγει και ορίζει δύο (2) μέλη». Έτσι αντιλαμβάνεται το Υπουργείο τον εκδημοκρατισμό στα ΕΚ? Αυτή η διαδικασία είναι προσχηματική και σίγουρα όχι δημοκρατική. Αν θέλει να προωθήσει πραγματικά το εκδημοκρατισμό θα πρέπει να υιοθετήσει μία τροπολογία όπως η παρακάτω:

  Εκλογή των μονοπρόσωπων οργάνων (Δ/ντής Κέντρου και Δ/ντής Ινστιτούτου)
  Προτεινόμενη τροπολογία:
  «Ο Δ/ντής Ερευνητικού Κέντρου και ο Δ/ντής Ινστιτούτου εκλέγονται από επταμελή επιτροπή που απαρτίζεται από τέσσερα εσωτερικά και τρία εξωτερικά μέλη. Τα εσωτερικά μέλη είναι Ερευνητές Α’ ή Β’ Βαθμίδας και εκλέγονται από το σύνολο των Ερευνητών του Κέντρου ή Ινστιτούτου αντίστοιχα. Τα εξωτερικά μέλη είναι διεθνώς καταξιωμένοι επιστήμονες, με έναν εξ αυτών τουλάχιστον να προέρχεται από την αλλοδαπή».

  Θητεία Διευθυντών ΕΚ και Ινστιτούτων
  Μία από τις τροπολογίες στον Ν.4310 που περιλαμβάνει το παρόν πολυνομοσχέδιο αφορά την νομιμοποίηση της παραμονής ορισμένων Διευθυντών ΕΚ ή Ινστιτούτων στις θέσεις τους για περισσότερα από 14 χρόνια (!!!!) κάτι που δεν συμβαίνει σε κανένα άλλο χώρο, ούτε βέβαια στα ΑΕΙ. Η συγκέντρωση πολλών αρμοδιοτήτων και ‘εξουσιών’ σε συνδυασμό με την παραμονή των Διευθυντών για τόσα πολλά χρόνια στις θέσεις τους δημιουργεί φέουδα και δεν συμβάλει στη δημιουργία ενός κλίματος ελευθερίας, συνεργασίας και δημιουργικότητας, απαραίτητες προυποθέσεις για την επιστημονική παραγωγή, στο εσωτερικο των ΕΚ.

  Προτεινόμενη τροπολογία:
  Απαλοιφή της φράσης «Η παρούσα περίπτωση καταλαμβάνει και τους διευθυντές που υπηρετούν την πρώτη ή τη δεύτερη θητεία τους κατά τη δημοσίευση του παρόντος» στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5.

  Διαδικασία προκήρυξης θέσης Διευθυντή ΕK/Ινστιτούτου
  Στο πολυνομοσχέδιο δεν θεσμοθετείται μηχανισμός προκειμένου να εξασφαλιστεί η έγκαιρη διαδικασία εκλογής νέων Διευθυντών Κέντρων και Ινστιτούτων, σε συγκεκριμένα χρονικά όρια, όταν λήξει η θητεία τους ή συνταξιοδοτηθούν. Στα Ερευνητικά Κέντρα της χώρας πολλά Ινστιτούτα ή και Κέντρα μένουν/έχουν μείνει χωρίς διευθυντές λόγω καθυστερήσεων στις διαδικασίες προκήρυξης και εκλογής των διευθυντών, με αποτέλεσμα τη δημιουργία μεγάλων δυσλειτουργιών.
  Πρόταση τροπολογίας:
  «Η προκήρυξη για την υποβολή υποψηφιοτήτων για τη θέση Διευθυντή ΕΚ/Ινστιτούτου δημοσιοποιείται κατ’ ελάχιστον έξι (6) μήνες προ της λήξης της θητείας των υπηρετούντων Διευθυντών. Η θητεία του Διευθυντή ΕΚ/Ινστιτούτου είναι δυνατόν να παραταθεί έως τρεις (3) μήνες κατ’ ανώτατο όριο, με απόφαση του αρμόδιου για θέματα Έρευνας Αν. Υπουργού ΠΟΠΑΙΘ. Μετά την παρέλευση του τριμήνου και εφόσον δεν έχει εκλεγεί νέος, καθήκοντα Διευθυντή ΕΚ/Ινστιτούτου αναλαμβάνει ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ ή αντίστοιχα ο Αναπληρωτής Διευθυντής του Ινστιτούτου».

  Δ/ντης ΕΚ και Ινστιτούτου
  Η Διοίκηση ενός Ινστιτούτου ή ΕΚ δεν πρέπει να αποτελεί μία από τις ασχολίες του Διευθυντή. Η τροπολογία που προτείνεται αποτελεί μακροχρόνιο αίτημα της ερευνητικής κοινότητας και υποστηρίζει την ορθολογιστική και απερίσπαστη διοίκηση από τα ΕΚ/Ινστιτούτα ενώ αποτρέπει την πολυδιάσπαση δραστηριοτήτων των Δ/ντών των ΕΚ και Ινστιτούτων.
  Πρόταση τροπολογίας:
  Η παράγραφος 13 του άρθρου 16 του ν.4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής: «Ο Διευθυντής του Ερευνητικού Κέντρου ή Ινστιτούτου υπηρετεί με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση»

  Μάχη Χατζηγιάννη
  Διευθύντρια Ερευνών
  Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών

 • 28 Ιουνίου 2015, 14:58 | Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ. (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ)

  Άρθρο 27: Διευθυντής ερευνητικού κέντρου – Διευθυντές ινστιτούτων
  Σχόλιο παραγράφου 5: Με την προσθήκη στο τέλος της παραγράφου 11, του άρθρου 16 του ν.4310/2014 της φράσης «για την ίδια ακριβώς θέση. Η παρούσα περίπτωση καταλαμβάνει και τους διευθυντές που υπηρετούν την πρώτη ή τη δεύτερη θητεία τους κατά τη δημοσίευση του παρόντος», δίδεται η δυνατότητα στους ήδη υπηρετούντες για δεύτερη θητεία διευθυντές να εκλεγούν για άλλη μια θητεία, στην ίδια ακριβώς θέση.
  Θεωρούμε ότι η δυνατότητα επανεκλογής για τρίτη θητεία στην ίδια ακριβώς θέση είναι υπερβολική και ζητάμε την τροποποίηση της προσθήκης ως εξής: «για την ίδια ακριβώς θέση. Η παρούσα περίπτωση περιλαμβάνει και τους διευθυντές που υπηρετούν την πρώτη θητεία τους κατά τη δημοσίευση του παρόντος».

 • 27 Ιουνίου 2015, 22:37 | Μαδέσης Παναγιώτης, Σύλογος ερευνητών ΕΚΕΤΑ

  Για τον καταρχήν εκδημοκρατισμό της διοίκησης των ΕΚ, η ΕΕΕ προτείνει τις παρακάτω ρυθμίσεις προς άμεση θεσμοθέτηση:
  Διευθυντής του Ερευνητικού Κέντρου – Διευθυντής Ινστιτούτου
  Η προκήρυξη για τη θέση του Δ/ντή ΕΚ/Ινστιτούτου να είναι υποχρεωτικά διεθνής.
  Η θητεία του Δ/ντή ΕΚ/Ινστιτούτου να είναι τετραετής, με όριο ηλικίας κατά την υποβολή υποψηφιότητας τα 63 έτη.
  Η θέση του Δ/ντή ΕΚ/ Ινστιτούτου να είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.
  Η προκήρυξη για την υποβολή υποψηφιοτήτων για τη θέση Δ/ντή ΕΚ/Ινστιτούτου πρέπει υποχρεωτικά να δημοσιοποιείται κατ’ ελάχιστον έξι (6) μήνες προ της λήξης της θητείας των υπηρετούντων Δ/ντών.
  Η θητεία του Δ/ντή ΕΚ/Ινστιτούτου είναι δυνατόν να παραταθεί έως τρεις (3) μήνες κατ’ ανώτατο όριο, με απόφαση του αρμόδιου για θέματα Έρευνας Αν. Υπουργού ΠΟΠΑΙΘ. Μετά την παρέλευση του τριμήνου και εφόσον δεν έχει εκλεγεί νέος, καθήκοντα Δ/ντή ΕΚ/Ινστιτούτου αναλαμβάνει ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ ή αντίστοιχα ο Στα Ινστιτούτα εκλέγεται Αναπληρωτής Δ/ντής, ο οποίος αναλαμβάνει πλήρως τα καθήκοντα του Δ/ντή ελλείποντος, απόντος ή κωλυόμενου.
  Οι Δ/ντές ΕΚ/Ινστιτούτων θα πρέπει να αξιολογούνται για τη θητεία τους, και στη μέση αλλά και στη λήξη της. Οι αξιολογήσεις αυτές θα πρέπει να δημοσιοποιούνται.
  Όριο δύο θητειών για το Δ/ντή ΕΚ/Ινστιτούτου, αλλά και εφαρμογή των δύο θητειών το ανώτατο σε ήδη υπηρετούντες Δ/ντές που διανύουν την πρώτη ή και τη δεύτερη θητεία τους.
  Εκλογή Δ/ντή Κέντρου και Δ/ντή Ινστιτούτου ως ακολούθως:
  1η προσέγγιση
  Ο Δ/ντής ΕΚ και ο Δ/ντής Ινστιτούτου εκλέγονται από το σύνολο των Ερευνητών του οικείου Κέντρου ή Ινστιτούτου αντίστοιχα.
  2η προσέγγιση
  Ο Δ/ντής Ερευνητικού Κέντρου και ο Δ/ντής Ινστιτούτου εκλέγονται από επταμελή επιτροπή που απαρτίζεται από τέσσερα εσωτερικά και τρία εξωτερικά μέλη. Τα εσωτερικά μέλη είναι Ερευνητές Α’ ή Β’ Βαθμίδας και εκλέγονται από το σύνολο των Ερευνητών του Κέντρου ή Ινστιτούτου αντίστοιχα. Τα εξωτερικά μέλη είναι διεθνώς καταξιωμένοι επιστήμονες, με έναν εξ αυτών τουλάχιστον να προέρχεται από την αλλοδαπή.

  Επιστημονικό Συμβούλιο Ινστιτούτων
  Το Επιστημονικό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Ινστιτούτου να αντικατασταθεί με το Επιστημονικό Συμβούλιο Ινστιτούτου, ως ακολούθως:
  Επιστημονικό Συμβούλιο Ινστιτούτου (ΕΣΙ)
  Σε κάθε Ινστιτούτο εκλέγεται από το σύνολο των ερευνητών Επιστημονικό Συμβούλιο Ινστιτούτου (ΕΣΙ) με διετή θητεία. Τα μέλη του ΕΣΙ είναι Ερευνητές ή ΕΛΕ Α’ ή Β’ βαθμίδας και δεν συμπεριλαμβάνουν το Διευθυντή του Ινστιτούτου.
  Το ΕΣΙ είναι τριμελές, εφόσον ο αριθμός των ερευνητών του Ινστιτούτου είναι μικρότερος του 15 και πενταμελές εφόσον ο αριθμός αυτός είναι μεγαλύτερος.
  Το ΕΣΙ εκλέγει Πρόεδρο, ο οποίος ασκεί χρέη Αναπληρωτή Διευθυντή Ινστιτούτου, του Διευθυντή Ινστιτούτου ελλείποντα, απόντα, ή κωλυόμενου, με πλήρη δικαιώματα.
  Ο Δ/ντης Ινστιτούτου υποβάλλει ετήσια απολογιστική έκθεση πεπραγμένων, προς έγκριση από το ΕΣΙ.
  Συνέλευση ερευνητών του Ινστιτούτου
  Η Συνέλευση των ερευνητών του Ινστιτούτου αποτελεί το ανώτατο όργανο ελέγχου του Ινστιτούτου. Συγκαλείται σε τακτική βάση από τον Δ/ντή του Ινστιτούτου και σε έκτακτες περιπτώσεις με απόφαση του Δ/ντή ή των 3/5 των μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου ή μετά από συλλογή υπογραφών από την πλειοψηφία (50%+1) των Ερευνητών του. Εγκρίνει τις ερευνητικές κατευθύνσεις του Ινστιτούτου σε σχέση με το στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης και τις ετήσιες αυτο-αξιολογήσεις του Ινστιτούτου. Έχει γενικότερη ελεγκτική αρμοδιότητα για όλες τις πράξεις της Διοίκησης του Ινστιτούτου συμπεριλαμβανομένης και της οικονομικής διαχείρισης, η οποία παρουσιάζεται μέσω του ετήσιου οικονομικού απολογισμού και προϋπολογισμού. Η εισήγηση θα γίνεται είτε από Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου του Ινστιτούτου είτε από το ΕΣΙ. Η Γενική Συνέλευση θα εγκρίνει την εισήγηση της επιτροπής ή του ΕΣΙ για τα οικονομικά. Επιπλέον, με ειδική ενισχυμένη πλειοψηφία (δυο τρίτων των μελών του Ινστιτούτου συν ένας), μπορεί να εισηγείται στο ΔΣ του Κέντρου την άμεση παύση της θητείας του Δ/ντή για μη ικανοποιητική εκτέλεση των καθηκόντων του.
  Επιπρόσθετη παρατήρηση / προτεινόμενη ρύθμιση:
  Πρόβλεψη για το Επιστημονικό Συμβούλιο Κέντρου υπήρχε και στο Ν. 1514/85, αλλά ο θεσμός αυτός ποτέ δεν λειτούργησε πραγματικά σε επίπεδο Ερευνητικού Κέντρου, καθώς ένα Κέντρο θεραπεύει πολλά, εντελώς διαφορετικά, ερευνητικά αντικείμενα.
  για το λόγο αύτο προτείνουμε το Επιστημονικό Συμβούλιο Κέντρου να αντικατασταθεί (κατ΄αναλογία) με το Συμβουλευτικό Επιστημονικό Συμβούλιο Ινστιτούτου (ΣΕΣΙ).

 • 27 Ιουνίου 2015, 20:51 | ΔΣ Συλλόγου Προσωπικού Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ)

  Προτεινόμενη τροπολογία που αφορά τον εκδημοκρατισμό της Διοίκησης των Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων:Εκλογή των μονοπρόσωπων οργάνων Διοίκησης και εν προκειμένου του Δ/ντή του Ερευνητικού Κέντρου και του Δ/ντή Ερευνητικού Ινστιτούτου (Παρ. 10)

  Πρώτη προσέγγιση
  Ο Δ/ντής του Ερευνητικού Κέντρου και ο Δ/ντής του Ερευνητικού Ινστιτούτου εκλέγονται άμεσα με μυστική ψηφοφορία από το σύνολο των ερευνητών, ΕΛΕ και λοιπού τακτικού προσωπικού του Κέντρου ή του Ινστιτούτου αντίστοιχα.

  Δεύτερη προσέγγιση
  Ο Δ/ντής του Ερευνητικού Κέντρου και ο Δ/ντής του Ερευνητικού Ινστιτούτου εκλέγονται από επταμελή ειδική επιτροπή κρίσης, η οποία απαρτίζεται από τέσσερα (4) εσωτερικά και τρία (3) εξωτερικά μέλη. Τα εσωτερικά μέλη είναι Ερευνητές Α’ ή/και Β΄ βαθμίδας για εκλογή Δ/ντή Κέντρου ή Διευθυντή Ινστιτούτου. Τα εσωτερικά μέλη εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία από το σύνολο των ερευνητών, ΕΛΕ και λοιπού τακτικού προσωπικού του Κέντρου ή του Ινστιτούτου αντίστοιχα. Τα τρία (3) εξωτερικά μέλη είναι καταξιωμένοι επιστήμονες και ορίζονται από το ΕΣΕΚ μετά από πρόταση του διοικητικού συμβούλιου του Ερευνητικού Κέντρου, από κατάλογο τουλάχιστον δεκαπέντε (15) μελών που έχουν τα προσόντα Ερευνητή Α΄ για εκλογή Δ/ντή Κέντρου ή/και Β’ βαθμίδας στην περίπτωση Δ/ντή Ινστιτούτου. Το ΕΣΕΚ δικαιούται να προσθέσει και άλλα μέλη στον κατάλογο των εξωτερικών μελών ή αντίστοιχα να αφαιρέσει από αυτόν. Από τον τελικό κατάλογο που προτείνει το ΕΣΕΚ για τα εξωτερικά μέλη, ο Εποπτεύων Υπουργός επιλέγει και ορίζει τα τρία (3) μέλη με τους αναπληρωτές τους, τα οποία μαζί με τα τέσσερα (4) εσωτερικά μέλη με τους αναπληρωτές τους απαρτίζουν την ειδική επιτροπή κριτών. Η ειδική επιτροπή κριτών εκλέγει με μυστική ψηφοφορία στην πρώτη συνεδρίασή της ένα από τα μέλη της ως συντονιστή. Τα μέλη της επιτροπής αυτής δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι για τη θέση που έχει προκηρυχθεί. Η ειδική επιτροπή κριτών αξιολογεί με ειδική αιτιολόγηση τους υποψηφίους και υποβάλλει στον εποπτεύοντα Υπουργό πίνακα με τη σειρά αξιολόγησής τους. Ο εποπτεύων Υπουργός διορίζει Δ/ντή Κέντρου ή Ινστιτούτου τον πρώτο στη σειρά της υποβληθείσας κατάταξης υποψήφιο.

 • 26 Ιουνίου 2015, 23:16 | Γεράσιμος Κορρές Ερευνητής ΕΛΚΕΘΕ

  1. Παρατηρήσεις επί της συγκρότησης και σύνθεσης της ειδικής 7μελούς επιτροπής κρίσης της παραγράφου 9 του ν. 4310/2014.

  Ο Κατάλογος Α έχει σημαίνοντα ρόλο στην εκλογή Διευθυντή μιας και από τον κατάλογο αυτό επιλέγονται τελικά τα 5 από τα 7 μέλη της ειδικής επιτροπής κρίσης. Πρώτο αρνητικό σημείο είναι ότι τα 15 (τουλάχιστο) μέλη του Καταλόγου Α προτείνονται από το ΔΣ του Κέντρου και όχι από το σύνολο του ερευνητικού προσωπικού του Κέντρου ή του Ινστιτούτου («για τη συγκρότηση της ειδικής επιτροπής κρίσης της παραγράφου 9 του ν. 4310/2014, όπως ισχύει, το διοικητικό συμβούλιο του ερευνητικού κέντρου προτείνει στο ΕΣΕΚ κατάλογο τουλάχιστον δεκαπέντε (15) μελών, που έχουν τα προσόντα ερευνητών Α΄ βαθμίδας»). Στην συνέχεια (και εδώ έχουμε το δεύτερο αρνητικό σημείο) τα μέλη του καταλόγου αυτού μπορούν να αντικατασταθούν πλήρως από το ΕΣΕΚ χωρίς κανένα περιορισμό («Το ΕΣΕΚ δικαιούται να προσθέσει και άλλα μέλη στον κατάλογο αυτό ή αντίστοιχα να αφαιρέσει από αυτόν»). Τελικά από τον κατάλογο Α όπως έχει διαμορφωθεί από το ΕΣΕΚ ο εκάστοτε Αναπληρωτής Υπουργός για την Έρευνα επιλέγει ο ίδιος και ορίζει 5 μέλη. Τα υπόλοιπα 2 μέλη της ειδικής επιτροπής επιλέγονται και ορίζονται από το ΕΣΕΚ από τον Κατάλογο Β που απαρτίζεται από 7 ερευνητές Α βαθμίδας οι οποίοι έχουν προταθεί από το ερευνητικό προσωπικό του Κέντρου/Ινστιτούτου.

  Τελικό συμπέρασμα: Το ερευνητικό προσωπικό του Κέντρου/Ινστιτούτου που αποτελεί το βασικό κύτταρο παραγωγής έρευνας και γνώσης, διαδραματίζει έναν μάλλον τυπικό, ιδιαίτερα περιορισμένο και άνευ αποφασιστικής σημασίας ρόλο στην διαδικασία εκλογής Διευθυντών. Τριάντα ακριβώς χρόνια μετά την θέσπιση του νόμου 1514 για την έρευνα, οι διαδικασίες επιλογής/εκλογής διευθυντών κέντρου/ινστιτούτων παραμένουν σχεδόν ίδιες με τους ερευνητές πάντα (και δυστυχώς) στο περιθώριο.

  2. Σχόλια επί του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 10: «Η ειδική επιτροπή κριτών αξιολογεί με ειδική αιτιολόγηση τους υποψηφίους και υποβάλλει στον εποπτεύοντα Υπουργό πίνακα κατά τη σειρά αξιολόγησής τους. Για την αξιολόγηση λαμβάνεται υπόψη η γνώμη του Διευθυντή του ερευνητικού κέντρου, η οποία εκφράζεται ενώπιον της επιτροπής καθώς και η γνώμη των ερευνητών και η γνώμη του λοιπού προσωπικού του ερευνητικού κέντρου ή του ινστιτούτου, εάν πρόκειται για επιλογή διευθυντή ινστιτούτου. »

  Διαβάζοντας το εδάφιο αυτό δεν είναι ξεκάθαρο με ποια διαδικασία προκύπτει η απόφαση για την τελική σειρά αξιολόγησης των υποψηφίων που υποβάλλεται από την ειδική επιτροπή κρίσης στο εποπτεύοντα Υπουργό. Η σχετική απόφαση της επιτροπής λαμβάνεται ομόφωνα ή με ψηφοφορία και αν ισχύει το δεύτερο ακολουθείται το μοντέλο της απλής ή της ενισχυμένης (5/7) πλειοψηφίας; Δεν είναι επίσης καθόλου ξεκάθαρο η σημασία και το βάρος που δίνεται από την επιτροπή κριτών στην εκπεφρασμένη γνώμη των ερευνητών (κυρίαρχα) και του λοιπού προσωπικού του ερευνητικού κέντρου ή του ινστιτούτου για τους υποψηφίους.

 • 26 Ιουνίου 2015, 22:01 | Γεράσιμος Κορρές Ερευνητής ΕΛΚΕΘΕ

  1. Ο ρόλος του Διευθυντή Ερευνητικού Κέντρου ή Ινστιτούτου είναι ζωτικής σημασίας για την λειτουργία του Κέντρου/Ινστιτούτου. Αυτό άλλωστε είναι ξεκάθαρο από τις αρμοδιότητες που τους αναθέτει ο ίδιος ο νόμος. Κατά συνέπεια δεν αντιλαμβάνομαι γιατί ειδικά αυτές οι θέσεις θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από καθεστώς πλήρους και όχι Πλήρους και Αποκλειστικής απασχόλησης όπως άλλωστε ισχύει για όλους ανεξαιρέτως τους ερευνητές του κέντρου.

  2. Ο Διευθυντής μπορεί να ασκεί ερευνητικά καθήκοντα ΜΟΝΟ στο ίδιο ερευνητικό κέντρο που υπηρετεί. Υπάρχουν πάμπολα παραδείγματα όπου Διευθυντές ασκούν ερευνητική δραστηριότητα σε σειρά ερευνητικών κέντρων ή Πανεπιστήμια της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

  3. Είναι Θεμιτό ο εκάστοτε Διευθυντής ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ απασχόλησης να ασκεί ερευνητικά καθήκοντα στο ίδιο ερευνητικό κέντρο (και ΜΟΝΟ). Η ενασχόλησή του αυτή θα πρέπει να υπάγεται σε συγκεκριμένους κανόνες και έλεγχο ώστε να διασφαλίζεται η λογική της ίσης μεταχείρισης και ευκαιριών έναντι των υπολοίπων ερευνητών του ινστιτούτου/κέντρου. Επειδή σε τελική ανάλυση όλα τα ερευνητικά προγράμματα υπάγονται στα Ινστιτούτα, ο έλεγχος αυτός θα πρέπει να ασκείται από το Επιστημονικό Συμβούλιο ή την Γενική Συνέλευση του Ινστιτούτου (όργανα που θα πρέπει να θεσμοθετηθούν και να έχουν αποφασιστικό ρόλο στην διοίκηση και τον στρατηγικό σχεδιασμό του Ινστιτούτου).

 • Άρθρο 27: Διευθυντής ερευνητικού κέντρου – Διευθυντές ινστιτούτων

  Σχόλιο παραγράφων 3, 7 και 8: Η διαδικασία ορισμού του Αναπληρωτή Διευθυντή Ινστιτούτου γίνεται με αόριστο τρόπο στην παρ. 3 του άρθρου 7 του Νόμου 4310/14 «…ο οποίος προτείνεται από το ΕΣΙ και διορίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ερευνητικού κέντρου….». Η επιλογή Αναπληρωτή Διευθυντή – ρόλου εξίσου σημαντικού ως αναπληρωτή μίας διοικητικής θέσης – θα πρέπει να γίνεται με τα ανάλογα κριτήρια με εκείνα του Διευθυντή, προς διασφάλιση της διαφάνειας της διαδικασίας. Η θέση του Αν. Διευθυντή έχει τα χαρακτηριστικά οργανικής θέσης καθώς έχει διοικητικά καθήκοντα όπως τεκμηριώνεται από την αριθμό 106/2004 Γνωμοδότηση του ΝΣΚ με θέμα «Κατοχή θέσης ερευνητή στο ΙΙΒΕΑΑ», όπου αναφέρεται ότι «Απαγορεύεται σε όλα τα μέλη ΔΕΠ (πλην των περιπτώσεων που ρητώς οι διατάξεις νόμου το επιτρέπουν) η κατοχή άλλης πλην του ΑΕΙ μόνιμης οργανικής θέσης σε ΝΠΙΔ» (επισ. 2).

  Προσθήκη: «Ο αναπληρωτής Διευθυντής Ινστιτούτου επιλέγεται από το σύνολο του τακτικού ερευνητικού προσωπικού του Ινστιτούτου, προτείνεται από το ΕΓΣΙ λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη του επιστημονικού – τεχνικού, διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού του Ινστιτούτου, και διορίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ερευνητικού κέντρου.»

  Σχόλιο παραγράφου 5: Σε κάθε περίπτωση δεν θα πρέπει να επιτρέπεται 3η θητεία Διευθυντή Ινστιτούτου ή Προέδρου Κέντρου, η οποία δεν έχει κανένα νόημα δεδομένου έχουν ήδη διανυθεί 10 έως και 15 έτη υπό την επιστημονική καθοδήγηση ενός Διευθυντή και έχει ολοκληρωθεί το όποιο έργο του. Επιπρόσθετα, η 3η θητεία αποτρέπει την ανέλιξη νέου στελεχιακού δυναμικού στο Ινστιτούτο ή Κέντρο.

  Τροποποίηση: «Σε κάθε περίπτωση ο Διευθυντής Κέντρου ή Ινστιτούτου δεν μπορεί να εκλεγεί για τρίτη θητεία στην ίδια θέση».

  Σχόλιο παραγράφου 6: Η αξιολόγηση των πεπραγμένων των Διευθυντών του ΕΚ ή Ινστιτούτων μέσω έκθεσης αξιολόγησης της θητείας στην οποία συμμετέχει με γνώμη το σύνολο του προσωπικού του ΕΚ ή Ινστιτούτου, καθώς και η έκφραση γνώμης όλου του προσωπικού κατά τη διαδικασία εκλογής Προέδρου ΕΚ ή Διευθυντή Ινστιτούτου, εφόσον όντως υλοποιηθεί στα πλαίσια των Εσωτερικών Κανονισμών των ΕΚ, θα αποτελέσει μεγάλο βήμα προς την διαφάνεια και αξιοκρατία στα ΕΚ. Μέσω της καθιέρωσης αυτών των διαδικασιών αξιολόγησης, χωρίς βεβαίως αυτές να θεσμοθετηθούν αλλά στη συνέχεια να παραληφθεί η υλοποίησή τους κατά την συγγραφή των εσωτερικών κανονισμών των ΕΚ, μπορούν να αποτραπούν μελλοντικές προβληματικές διοικητικές αποφάσεις που αφορούν στις νομικές, οικονομικές, τεχνικές και διοικητικές λειτουργίες των ΕΚ. Η συγκεκριμένη ρύθμιση αποτελεί και μερική συμμόρφωση με πρόνοια της Ευρωπαϊκής Σύστασης της 11ης Μαρτίου 2005 «Χάρτα του Ερευνητή».

  Σχόλιο παραγράφου 10: H θεσμοθέτηση της γνώμης του λοιπού προσωπικού του ΕΚ κατά την επιλογή Διευθυντή Ινστιτούτου ή Διευθυντή ΕΚ, αποτελεί μερική συμμόρφωση με πρόνοια της Ευρωπαϊκής Σύστασης της 11ης Μαρτίου 2005 «Χάρτα του Ερευνητή», η οποία έχει ήδη υπογραφεί από 15 ελληνικούς οργανισμούς (ως επί τω πλείστον Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα), και είναι στοιχείο διεύρυνσης της αξιοκρατικής κρίσης κατά την σχετική εκλογή, με δεδομένο ότι σημαντικός αριθμός εργαζομένων στα ΕΚ έχουν ερευνητική εμπειρία ή/και σημαντική διοικητική/τεχνική εμπειρία, και ως εκ τούτου μπορούν να συνεισφέρουν σημαντικά στην αντικειμενική κρίση του έργου και των πεπραγμένων ενός Διευθυντή Ινστιτούτου ή ΕΚ.

  Το πλήρες κείμενο του ΣΕΙΤΕ: http://www.forth.gr/se/pdfs/ΣΕΙΤΕ_2015-06-26_259.pdf

 • 26 Ιουνίου 2015, 14:44 | Αθανάσιος Μαχιάς

  Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που έχει αναδειχθεί στο προηγούμενο θεσμικό πλαίσιο αφορούσε το σύστημα ανάδειξης της Διοίκησης, που οδήγησε συχνά σε πρόσωπα που, ανεξάρτητα των άλλων προσόντων τους, δεν είναι γνώστες των Διοικητικών προβλημάτων. Επιπλέον ο «προσωρινός» χαρακτήρας της παρουσία τους στα Ερευνητικά Κέντρα, η απουσία καθεστώτος πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησής και η απουσία αξιολόγησης των πεπραγμένων τους, οδήγησε συχνά να αντιμετωπίζεται η Διοίκηση του Κέντρου ως δευτερεύουσα απασχόληση με συχνές τις ιδιοκτησιακές συμπεριφορές, που συχνά ήταν πηγή προβλημάτων και δυσλειτουργιών.
  Είναι αναγκαία ισχυρά θεσμικά αντίβαρα από πρόσωπα που γνωρίζουν την καθημερινότητα των Ινστιτούτων. Η συμμετοχή των ίδιων των ερευνητών των κέντρων τόσο στην ανάδειξη της διοίκησης όσο και σε αυτήν καθ’ αυτήν την διοίκηση θα πρέπει να ενισχυθεί. Σήμερα 200 χρόνια μετά την Γαλλική επανάσταση, (που έθεσε την αρχή: όσοι πληρώνουν φόρους να έχουν λόγο στις αποφάσεις), στα Ερευνητικά Κέντρα οι ερευνητές, αν και διαχειρίζονται εκατοντάδες και πολλές φορές εκατομμύρια ευρώ, ουσιαστικά δεν έχουν λόγο στην διοίκησή τους ή στην εκλογή της. Το ζήτημα της ενίσχυσης της συμμετοχής τους καθώς και της δημιουργίας δομών ελέγχου των αποφάσεων, θα πρέπει αν αποτελέσει ένα από τα βασικά στοιχεία της μεταβολής του θεσμικού πλαισίου.

  Σε αυτά τα πλαίσια οι προτάσεις της ΕΕΕ αποτελούν μια ισοροπημένη διέξοδο σε αντιστοιχία με τα ισχύοντα στα ΑΕΙ, στα πλαίσια ενός ενιαίου χώρου Ανωτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας

  Θανάσης Μαχιάς
  Διευθυντής Ερευνών ΕΛΚΕΘΕ.

 • 26 Ιουνίου 2015, 11:18 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.

  Λογοδοσία Διευθυντών (Κέντρου – Ινστιτούτων) σε ετήσια βάση και αξιολόγηση του έργου τους. Δυνατότητα αποπομπής σε περίπτωση αδυναμίας/ανεπάρκειας στην εκτέλεση των καθηκόντων τους. Σε ετήσια βάση να γίνεται απολογισμός μαζί με κρίση ερευνητών/εργαζομένων του Kέντρου/Ινστιτούτου για το έργο που επιτέλεσαν (ΠΑΡ. 6)

  Κατά τη διαδικασία επιλογής διευθυντών (Κέντρου ή Ινστιτούτου) θα πρέπει εκτός των ερευνητών να εκφράζει γνώμη και το υπόλοιπο προσωπικό. Η γνώμη αυτή θα πρέπει να προσμετράται στη μοριοδότηση των υποψηφίων μέσω ειδικού αλγόριθμου από τον οποίο θα προκύπτει η συνολική βαθμολογία τους. (ΠΑΡ. 10, ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΔΑΦΙΟ).
  -Ο λόγος είναι οτι θα πρέπει να διασφαλίζεται η συμμετοχή του προσωπικού των ερευνητικών Κέντρων στις διαδικασίες εκλογής-αξιολόγησης των Διευθυντών των Κέντρων και Ινστιτούτων. Δεν μπορεί το υπάρχον δυναμικό να μην εκφράζει άποψη για θέματα που το αφορούν άμεσα και να γίνεται σχεδόν κατά αποκλειστικότητα η κάθε επιλογή-αξιολόγηση μόνο από προϊστάμενους φορείς.

  Οι Διευθυντές ΕΚ/Ινστιτούτων να είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης (ΠΑΡ. 7)

  Όριο δύο θητειών για Δ/ντή ΕΚ/Ινστιτούτου αλλά και εφαρμογή των δύο Θητειών το ανώτατο σε ήδη υπηρετούντες Δ/ντές που διανύουν την πρώτη ή και δεύτερη θητεία τους (ΠΑΡ. 5).

 • 25 Ιουνίου 2015, 23:34 | Μελίνα Παπαδάκη

  Κατάργηση της παραγράφου 5 του άρθρου 27: «5. Στο τέλος της παραγράφου 11 του άρθρου 16 του ν.4310/2014 προστίθεται η φράση «για την ίδια ακριβώς θέση. Η παρούσα περίπτωση καταλαμβάνει και του διευθυντές που υπηρετούν την πρώτη ή τη δεύτερη θητεία τους κατά τη δημοσίευση του παρόντος ».»

  Αιτιολόγηση

  Ο νόμος 4310 του προηγούμενου Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας Χρήστου Βασιλάκου που ψηφίστηκε τον Δεκέμβριο του 2014 προέβλεπε ρητά 2 θητείες για τους διευθυντές των ερευνητικών κέντρων και των ερευνητικών ινστιτούτων. Με την διάταξη αυτή, η οποία δεν υπήρχε στο νομοσχέδιο που υποβλήθηκε προς έγγριση στον κ. Πρωθυπουργό (http://www.neolaia.gr/2015/06/08/deite-to-teliko-polynomosxedio-toy-ypoyrgieo-paideias/) δίνεται η δυνατότητα στους διευθυντές που ήδη υπηρετούν για περισσότερα απο 10 χρόνια, να βάλουν και ακόμη μία υποψηφιότητα! Μία πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση της σκοτεινής αυτής υπόθεσης στο άρθρο της εφημερίδας Νέα Κρήτη με τίτλο:

  Έρευνα: «Παρακρατικό» χτύπημα από τους «ισόβιους ολιγάρχες»

  http://www.neakriti.gr/?page=newsdetail&DocID=1246222

 • 25 Ιουνίου 2015, 23:27 | Κατερίνα

  Αυτό που επιχειρείται με τις θητείες των διευθυντών είναι πέρα από κάθε λογική. Ο νόμος που ψηφίστηκε μόλις τον προηγούμενο Δεκέμβριο έβαλε επιτέλους ένα άνω όριο στις δεκαπενταετείς θητείες ορίζοντας μέχρι 2 θητείες διευθυντών και έρχεται τώρα η νέα κυβέρνηση να προσφέρει πάλι τη δυνατότητα να διοικούνται τα κέντρα με τέτοιες διαδικασίες;
  Να διαγραφεί πάραυτα η πρόταση που ανοίγει πάλι το παράθυρο για αιώνιες θητείες. Μία θητεία διευθυντή και να μπορεί να θέσει για άλλη μία φορά υποψηφιότητα μόνο εάν ενδιάμεσα μεσολαβήσει κάποιος άλλος.

 • 25 Ιουνίου 2015, 17:31 | Σύλλογος Προσωπικού ΕΑΑ

  Η γνώμη του προσωπικού των Ινστιτούτων πρέπει εμπράκτως να επηρεάζει την εκλογή του Διευθυντή. Ένας εκλεγμένος κατ’ αυτόν τον τρόπο Διευθυντής θα έχει σε μεγαλύτερο βαθμό την υποστήριξη του προσωπικού, έχοντας την αίσθηση ότι δεν είναι απλώς ένα άβουλο όργανο και θα συμμετέχει πιο ενεργά στις δραστηριότητες του ινστιτούτου. Οπότε πρέπει το προσωπικό να μπορεί να βαρύνει την απόφαση εκλογής με ένα ψήφο στην επιτροπή. Θα πρέπει δηλαδή είτε να υπάρχει ένας εκπρόσωπος του προσωπικού στην επιτροπή είτε η γνώμη του, κατόπιν εκλογικών διαδικασιών, αυτοδικαίως να προσμετρείται ως ένας ψήφος της επιτροπής υπέρ του επιλεγμένου υποψηφίου.

 • 25 Ιουνίου 2015, 15:06 | meyou

  Το σχόλιό μου στο άρθρο 27, που γράφτηκε στις 24 Ιουνίου στις 15:58 ακόμα περιμένει να αναρτηθεί. Δεν το εγκρίνει ο διαχειριστής;

 • 24 Ιουνίου 2015, 15:45 | meyou

  Σας συλλάβαμε πονηροί.
  Αφού έγινε ολόκληρη φασαρία για τις δύο πενταετείς θητείες που έφταναν τα 14 χρόνια, την οποία δήθεν αφαιρέσατε,επανήλθατε στην παρ. 5 και με πονηρό τρόπο προσθέσατε «για την ίδια ακριβώς θέση. Η παρούσα περίπτωση καταλαμβάνει (!!!!) και του διευθυντές που υπηρετούν την πρώτη ή τη δεύτερη θητεία τους κατά τη δημοσίευση του παρόντος». Έτσι μια χαρά τις δύο θητείες τις κάνατε τρείς, που φαίνεται είναι ο διακαής πόθος του συστήματος. Θεωρήσατε ότι είναι πολύ εύκολο να περάσει απαρατήρητο σ’ένα ν/σ όπου τροπολογείται μέρος φράσεων.
  Γιατί πάντα μερικοί πονηροί, νομίζουν ότι είναι πιο πονηροί από όλους τους άλλους παραμένει ένα ερώτημα.
  Και να μην ξεχνιόμαστε: ο «μνημονιακός» νόμος 4310 προέβλεπε 2 τετραετείς θητείες.