• Σχόλιο του χρήστη 'Αθανάσιος Μαχιάς' | 26 Ιουνίου 2015, 14:44

    Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που έχει αναδειχθεί στο προηγούμενο θεσμικό πλαίσιο αφορούσε το σύστημα ανάδειξης της Διοίκησης, που οδήγησε συχνά σε πρόσωπα που, ανεξάρτητα των άλλων προσόντων τους, δεν είναι γνώστες των Διοικητικών προβλημάτων. Επιπλέον ο "προσωρινός" χαρακτήρας της παρουσία τους στα Ερευνητικά Κέντρα, η απουσία καθεστώτος πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησής και η απουσία αξιολόγησης των πεπραγμένων τους, οδήγησε συχνά να αντιμετωπίζεται η Διοίκηση του Κέντρου ως δευτερεύουσα απασχόληση με συχνές τις ιδιοκτησιακές συμπεριφορές, που συχνά ήταν πηγή προβλημάτων και δυσλειτουργιών. Είναι αναγκαία ισχυρά θεσμικά αντίβαρα από πρόσωπα που γνωρίζουν την καθημερινότητα των Ινστιτούτων. Η συμμετοχή των ίδιων των ερευνητών των κέντρων τόσο στην ανάδειξη της διοίκησης όσο και σε αυτήν καθ’ αυτήν την διοίκηση θα πρέπει να ενισχυθεί. Σήμερα 200 χρόνια μετά την Γαλλική επανάσταση, (που έθεσε την αρχή: όσοι πληρώνουν φόρους να έχουν λόγο στις αποφάσεις), στα Ερευνητικά Κέντρα οι ερευνητές, αν και διαχειρίζονται εκατοντάδες και πολλές φορές εκατομμύρια ευρώ, ουσιαστικά δεν έχουν λόγο στην διοίκησή τους ή στην εκλογή της. Το ζήτημα της ενίσχυσης της συμμετοχής τους καθώς και της δημιουργίας δομών ελέγχου των αποφάσεων, θα πρέπει αν αποτελέσει ένα από τα βασικά στοιχεία της μεταβολής του θεσμικού πλαισίου. Σε αυτά τα πλαίσια οι προτάσεις της ΕΕΕ αποτελούν μια ισοροπημένη διέξοδο σε αντιστοιχία με τα ισχύοντα στα ΑΕΙ, στα πλαίσια ενός ενιαίου χώρου Ανωτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας Θανάσης Μαχιάς Διευθυντής Ερευνών ΕΛΚΕΘΕ.