• Άρθρο 27: Διευθυντής ερευνητικού κέντρου – Διευθυντές ινστιτούτων Σχόλιο παραγράφων 3, 7 και 8: Η διαδικασία ορισμού του Αναπληρωτή Διευθυντή Ινστιτούτου γίνεται με αόριστο τρόπο στην παρ. 3 του άρθρου 7 του Νόμου 4310/14 «…ο οποίος προτείνεται από το ΕΣΙ και διορίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ερευνητικού κέντρου….». Η επιλογή Αναπληρωτή Διευθυντή – ρόλου εξίσου σημαντικού ως αναπληρωτή μίας διοικητικής θέσης – θα πρέπει να γίνεται με τα ανάλογα κριτήρια με εκείνα του Διευθυντή, προς διασφάλιση της διαφάνειας της διαδικασίας. Η θέση του Αν. Διευθυντή έχει τα χαρακτηριστικά οργανικής θέσης καθώς έχει διοικητικά καθήκοντα όπως τεκμηριώνεται από την αριθμό 106/2004 Γνωμοδότηση του ΝΣΚ με θέμα «Κατοχή θέσης ερευνητή στο ΙΙΒΕΑΑ», όπου αναφέρεται ότι «Απαγορεύεται σε όλα τα μέλη ΔΕΠ (πλην των περιπτώσεων που ρητώς οι διατάξεις νόμου το επιτρέπουν) η κατοχή άλλης πλην του ΑΕΙ μόνιμης οργανικής θέσης σε ΝΠΙΔ» (επισ. 2). Προσθήκη: «Ο αναπληρωτής Διευθυντής Ινστιτούτου επιλέγεται από το σύνολο του τακτικού ερευνητικού προσωπικού του Ινστιτούτου, προτείνεται από το ΕΓΣΙ λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη του επιστημονικού – τεχνικού, διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού του Ινστιτούτου, και διορίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ερευνητικού κέντρου.» Σχόλιο παραγράφου 5: Σε κάθε περίπτωση δεν θα πρέπει να επιτρέπεται 3η θητεία Διευθυντή Ινστιτούτου ή Προέδρου Κέντρου, η οποία δεν έχει κανένα νόημα δεδομένου έχουν ήδη διανυθεί 10 έως και 15 έτη υπό την επιστημονική καθοδήγηση ενός Διευθυντή και έχει ολοκληρωθεί το όποιο έργο του. Επιπρόσθετα, η 3η θητεία αποτρέπει την ανέλιξη νέου στελεχιακού δυναμικού στο Ινστιτούτο ή Κέντρο. Τροποποίηση: «Σε κάθε περίπτωση ο Διευθυντής Κέντρου ή Ινστιτούτου δεν μπορεί να εκλεγεί για τρίτη θητεία στην ίδια θέση». Σχόλιο παραγράφου 6: Η αξιολόγηση των πεπραγμένων των Διευθυντών του ΕΚ ή Ινστιτούτων μέσω έκθεσης αξιολόγησης της θητείας στην οποία συμμετέχει με γνώμη το σύνολο του προσωπικού του ΕΚ ή Ινστιτούτου, καθώς και η έκφραση γνώμης όλου του προσωπικού κατά τη διαδικασία εκλογής Προέδρου ΕΚ ή Διευθυντή Ινστιτούτου, εφόσον όντως υλοποιηθεί στα πλαίσια των Εσωτερικών Κανονισμών των ΕΚ, θα αποτελέσει μεγάλο βήμα προς την διαφάνεια και αξιοκρατία στα ΕΚ. Μέσω της καθιέρωσης αυτών των διαδικασιών αξιολόγησης, χωρίς βεβαίως αυτές να θεσμοθετηθούν αλλά στη συνέχεια να παραληφθεί η υλοποίησή τους κατά την συγγραφή των εσωτερικών κανονισμών των ΕΚ, μπορούν να αποτραπούν μελλοντικές προβληματικές διοικητικές αποφάσεις που αφορούν στις νομικές, οικονομικές, τεχνικές και διοικητικές λειτουργίες των ΕΚ. Η συγκεκριμένη ρύθμιση αποτελεί και μερική συμμόρφωση με πρόνοια της Ευρωπαϊκής Σύστασης της 11ης Μαρτίου 2005 «Χάρτα του Ερευνητή». Σχόλιο παραγράφου 10: H θεσμοθέτηση της γνώμης του λοιπού προσωπικού του ΕΚ κατά την επιλογή Διευθυντή Ινστιτούτου ή Διευθυντή ΕΚ, αποτελεί μερική συμμόρφωση με πρόνοια της Ευρωπαϊκής Σύστασης της 11ης Μαρτίου 2005 «Χάρτα του Ερευνητή», η οποία έχει ήδη υπογραφεί από 15 ελληνικούς οργανισμούς (ως επί τω πλείστον Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα), και είναι στοιχείο διεύρυνσης της αξιοκρατικής κρίσης κατά την σχετική εκλογή, με δεδομένο ότι σημαντικός αριθμός εργαζομένων στα ΕΚ έχουν ερευνητική εμπειρία ή/και σημαντική διοικητική/τεχνική εμπειρία, και ως εκ τούτου μπορούν να συνεισφέρουν σημαντικά στην αντικειμενική κρίση του έργου και των πεπραγμένων ενός Διευθυντή Ινστιτούτου ή ΕΚ. Το πλήρες κείμενο του ΣΕΙΤΕ: http://www.forth.gr/se/pdfs/ΣΕΙΤΕ_2015-06-26_259.pdf