• Άρθρο 40: Αμοιβές αποδοτικότητας Σχόλιο παραγράφου 1: Με τη συγκεκριμένη διάταξη, που αποτελεί πάγιο αίτημα του ΣΕΙΤΕ και της ΠΟΣΕΕΙΙΔ, αίρεται οποιαδήποτε αμφισβήτηση ως προς την εξαίρεση των προσθέτων αμοιβών του προσωπικού των Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων από τα καταργηθέντα επιδόματα, αμοιβές και αποζημιώσεις, μετά την έναρξη ισχύος του Ν. 4024/2011. Οι πρόσθετες αμοιβές που προέρχονται από προγράμματα χρηματοδοτούμενα από διεθνείς ή ιδιωτικούς πόρους των Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και δύνανται να καταβάλλονται στο προσωπικό τους, αφενός είναι αδιάφορες για τους σκοπούς που επιδιώκει ο Ν. 4024/2011, και αφετέρου δεν επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό. Μάλιστα, οι εν λόγω αμοιβές αποτελούν παράγοντα οικονομικής ανάπτυξης, απασχόλησης νέων επιστημόνων και ενίσχυσης των κρατικών εσόδων. Με την καθιέρωση οικονομικών κινήτρων χωρίς επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού, με σαφώς διατυπωμένους κανόνες και επιβράβευση των άριστων, ο εργαζόμενος θα αποδίδει τα μέγιστα επιθυμώντας και επιδιώκοντας τη συνεχή του εξέλιξη. Το πλήρες κείμενο του ΣΕΙΤΕ: http://www.forth.gr/se/pdfs/ΣΕΙΤΕ_2015-06-26_259.pdf