Άρθρο 40: Αμοιβές αποδοτικότητας

1. «Η αληθής έννοια του εδαφίου α της παραγράφου 7 του άρθρου 38 του ν.3205/2003 «Μισθολογικές ρυθµίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του ∆ηµοσίου, Ν.Π.∆.∆. και Ο.Τ.Α., µονίµων στελεχών των Ενόπλων ∆υνάµεων, και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνοµίας, του  Πυροσβεστικού και Λιµενικού Σώµατος και άλλες συναφείς διατάξεις», από την έναρξη ισχύος της, είναι ότι η αμοιβή αποδοτικότητας εκτός από τους Ερευνητές και τους Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήμονες χορηγείται και σε όλες τις κατηγορίες προσωπικού των Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων, όπως ορίζονται στην παράγραφο αυτή.

2. Οι διατάξεις της παρ. 1 εδ. α του άρθρου 30 του ν.4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» δεν ισχύουν για οποιαδήποτε κατηγορία προσωπικού των Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων που εποπτεύονται από την ΓΓΕΤ».

 • 28 Ιουνίου 2015, 15:14 | Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ. (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ)

  Άρθρο 40: Αμοιβές αποδοτικότητας
  Όπως αναφέραμε και σε προηγούμενο άρθρο, προκειμένου η δυνατότητα παροχής πρόσθετων αμοιβών, να μπορέσει να υλοποιηθεί, απαιτείται η άμεση υλοποίηση της παραγράφου 2, του άρθρου 23, του Ν.4310/14 σχετικά με την «χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋπολογισμό για την πλήρη κάλυψη των μισθολογικών δαπανών των ερευνητών, των ΕΛΕ, του ειδικού επιστημονικού − τεχνικού, διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού των ερευνητικών κέντρων και των τεχνολογικών φορέων».
  Όπως γνωρίζετε η ελλιπέστατη επιχορήγηση των Ερευνητικών Κέντρων από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του κράτους, έχει κάνει αναγκαία την κάλυψη της μισθοδοσίας του τακτικού προσωπικού και των λειτουργικών δαπανών των Ε.Κ., κατά το μεγαλύτερο τους ποσοστό, από προγράμματα χρηματοδοτούμενα από διεθνείς ή ιδιωτικούς πόρους των Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων, μην αφήνοντας έτσι το περιθώριο για χορήγηση πρόσθετων αμοιβών.

 • Άρθρο 40: Αμοιβές αποδοτικότητας

  Σχόλιο παραγράφου 1: Με τη συγκεκριμένη διάταξη, που αποτελεί πάγιο αίτημα του ΣΕΙΤΕ και της ΠΟΣΕΕΙΙΔ, αίρεται οποιαδήποτε αμφισβήτηση ως προς την εξαίρεση των προσθέτων αμοιβών του προσωπικού των Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων από τα καταργηθέντα επιδόματα, αμοιβές και αποζημιώσεις, μετά την έναρξη ισχύος του Ν. 4024/2011. Οι πρόσθετες αμοιβές που προέρχονται από προγράμματα χρηματοδοτούμενα από διεθνείς ή ιδιωτικούς πόρους των Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και δύνανται να καταβάλλονται στο προσωπικό τους, αφενός είναι αδιάφορες για τους σκοπούς που επιδιώκει ο Ν. 4024/2011, και αφετέρου δεν επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό. Μάλιστα, οι εν λόγω αμοιβές αποτελούν παράγοντα οικονομικής ανάπτυξης, απασχόλησης νέων επιστημόνων και ενίσχυσης των κρατικών εσόδων. Με την καθιέρωση οικονομικών κινήτρων χωρίς επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού, με σαφώς διατυπωμένους κανόνες και επιβράβευση των άριστων, ο εργαζόμενος θα αποδίδει τα μέγιστα επιθυμώντας και επιδιώκοντας τη συνεχή του εξέλιξη.

  Το πλήρες κείμενο του ΣΕΙΤΕ: http://www.forth.gr/se/pdfs/ΣΕΙΤΕ_2015-06-26_259.pdf

 • 26 Ιουνίου 2015, 11:55 | Γεώργιος Κιριμκίρογλου

  ΘΕΜΑ: Αποκατάσταση αδικίας για αποφοίτους λυκείων και γονείς αυτών, οι οποίοι έχουν χαρακτηρισθεί ως «διακεκριμένοι αθλητές» και δεν δικαιούνται να
  κάνουν χρήση της διάκρισης τους για την εισαγωγή τους σε στρατιωτικές/
  αστυνομικές/ πυροσβεστικές σχολές.
  ——————————————————————-
  Θα αναφερθώ στο θέμα που αφορά την ΜΗ αναγνώριση των «Διακεκεριμένων Αθλητών» αναφορικά με την προσαύξηση των μορίων τους από τις πανελλαδικές εξετάσεις προκειμένου να τα χρησιμοποιήσουν για την εισαγωγή τους σε στρατιωτικές σχολές.Σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν 2725/1999(ΦΕΚ 121-Περί Διακεκριμένων Αθλητών_Άρθρο 34_Παρα 10), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από τον Ν4115_2013_ΦΕΚ Α΄ 30 ΙΑΝ 2013 (Περί Διακεκριμένων Αθλητών_Άρθρο 38) οι διακεκριμένοι αθλητές οι οποίοι πέτυχαν νίκες και διακρίσεις όπως αυτές ορίζονται στον ανωτέρω νόμο, δικαιούνται προσαύξηση των μορίων που έχουν συγκεντρώσει κατά τις πανελλήνιες εξετάσεις του λυκείου και δύνανται να εισάγονται ως υπεράριθμοι σε ποσοστό 3% σε οποιοδήποτε ΑΕΙ /ΤΕΙ, εφόσον μετά την προσαύξηση του συνόλου των μορίων των, συγκεντρώνουν αριθμό μορίων τουλάχιστον ίσο με το 90% των μορίων που συγκέντρωσε ο τελευταίος εισαχθείς στην συγκεκριμένη σχολή.Παράδειγμα: ‘Εστω ότι η Φιλολογία Θεσσαλονίκης θα δεχθεί 200 νέους σπουδαστές και ο τελευταίος πέρασε με βάση τα 16.000 μόρια. Έστω επίσης και μαθητής ο οποίος έγραψε 13.333 μόρια και δικαιούμενος προσαύξησης 8% ως διακεκριμένος αθλητής, συγκεντρώνει τελικά 14.400 μόρια (13.333χ1,08=14.400).Επειδή τα 14.400 μόρια είναι τουλάχιστον το 90% της βάσης της συγκεκριμένης σχολής (16.000χ0,9=14.400), αυτό δίνει το δικαίωμα για εισαγωγή ως υπεράριθμος «διακεκριμένος αθλητής». Το παραπάνω προνόμιο-ευεργέτημα των διακεκριμένων αθλητών, οι οποίοι επιθυμούν τις στρατιωτικές σχολές, δεν το κάνει αποδεκτό το υπουργείο παιδείας.Στην ετήσια εγκύκλιο που εκδίδει το υπουργείο παιδείας και ρυθμίσει τα λεπτομερή δικαιολογητικά για την εισαγωγή διακεκριμένων αθλητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, υπάρχει ρητή εξαίρεση για τις στρατιωτικές σχολές.Η αρμόδια τμηματάρχης του υπουργείου παιδείας με την οποία επικοινώνησα, μου είπε ότι ο νόμος περί διακεκριμένων αθλητών αναφέρεται σε ΑΕΙ/ΤΕΙ και συνεπώς δεν ισχύει για στρατιωτικές σχολές διότι αυτές σύμφωνα με τον Ν 3648/2008 αναφέρονται ως ΑΣΕΙ/ΑΣΣΥ. Δηλαδή φαίνεται ότι είναι τυπικό θέμα λεκτικής διατύπωσης/σύντμησης και όχι θέμα ουσίας.Μου είπε επίσης ότι η προσαύξηση των μορίων των διακεκριμένων αθλητών δεν
  γίνεται δεκτή για τις στρατιωτικές σχολές, διότι στο άρθρο 11 του Ν 3648/2008, όπου αναφέρονται οι ειδικές κατηγορίες για τα ΑΣΕΙ/ΑΣΣΥ (τέκνα πολυτέκνων, τριτέκνων, κλπ), δεν γίνεται μνεία για τους διακεκριμένους αθλητές. Όμως ο «διακεκριμένος αθλητής» ΔΕΝ πρέπει να εμπίπτει στην λογική των κοινωνικών κριτηρίων (τέκνα πολυτέκνων, τριτέκνων, κλπ), αλλά πρέπει να εκλαμβάνεται ως κάτι ευρύτερο που αφορά όλους όσους επέτυχαν τις νίκες που ορίζει ο νόμος.Είναι παράδοξο το υπουργείο παιδείας να αποκλείει από τις στρατιωτικές σχολές την προσαύξηση των μορίων των διακεκριμένων αθλητών, δεδομένου ότι οι σχολές αυτές από την φύση τους και την αποστολή τους θα ήθελαν άτομα με άριστη φυσική κατάσταση, πνεύμα πειθαρχίας, αγωνιστικό και ομαδικό πνεύμα, χαρακτηριστικά που κατά μείζονα λόγο συναντώνται σε άτομα τα οποία έχουν διακριθεί στον πρωταθλητισμό.Κατά την άποψη μου, αποτελεί δυσμενή διάκριση σε βάρος των διακεκριμένων αθλητών (και κατ επέκταση και των γονέων αυτών), η μη προσμέτρηση των προςαυξανομένων μορίων τους στα ΑΣΕΙ. Και αυτό διότι ενώ η πολιτεία θέλει να ανταποδώσει και να επαινέσει τους αθλητές για την προσπάθεια που κατέβαλαν στον αθλητισμό (εξαιτίας της οποίας περιορίστηκε ο χρόνος μελέτης και προετοιμασίας για τις πανελλήνιες εξετάσεις της Γ΄ λυκείου), αναιτιολόγητα, χωρίς καμία νομική στήριξη και με τρόπο αυθαίρετο, τους εξαιρεί από τις στρατιωτικές σχολές οι οποίες επίσης ανήκουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, είναι ισότιμες και ομότιμες με τις υπόλοιπες πολιτικές σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και συμπεριλαμβάνονται στο ίδιο μηχανογραφικό έντυπό δηλώσεων.Οι διακεκριμένοι αθλητές ΔΕΝ αποτελούν ειδική κατηγορία με την έννοια των κοινωνικών κριτηρίων που χαρακτηρίζονται οι ειδικές κατηγορίες του
  άρθρου 11 του Ν 3648/2008 και συνεπώς η μη αναγραφή τους στον παραπάνω
  νόμο δεν θα πρέπει να συνεπάγεται την απόρριψη των προσαυξημένων μορίων
  τους για ΑΣΕΙ/ΑΣΣΥ.Κατόπιν των παραπάνω και επειδή υπάρχουν απόφοιτοι λυκείου οι οποίοι είναι διακεκριμένοι αθλητές, αλλά και διότι είναι προς όφελος των ενόπλων δυνάμεων να έχουν στις τάξεις τους διακεκριμένους αθλητές (με την προϋπόθεση πάντοτε ότι μετά την προσαύξηση του συνόλου των μορίων των, συγκεντρώνουν αριθμό μορίων τουλάχιστον ίσο με το 90% των μορίων που συγκέντρωσε ο τελευταίος εισαχθείς στην συγκεκριμένη σχολή), προτείνεται όπως γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για την άρση της παραπάνω αδικίας και της άνισης μεταχείρισης.Έχω την ελπίδα ότι οι αρμόδιοι φορείς και εισηγητές θα αντιμετωπίσουν την πρόταση υπό το πρίσμα της ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ισονομίας και ίσης αντιμετώπισης μεταξύ διακεκριμένων αθλητών οι οποίοι δικαιούνται να κάνουν χρήση του ευεργετήματος της πολιτείας, ανεξάρτητα εάν στοχεύουν σε πολιτικές ή στρατιωτικές σχολές και ανεξάρτητα εάν και κατά πόσο έχουν στη συνέχεια άμεση έμμισθη επαγγελματική αποκατάσταση ή όχι.Δεν βλέπω τον λόγο που το υπουργείο παιδείας με δική του πρωτοβουλία (διότι αυτό είναι το υπουργείο που εκδίδει την ετήσια πρόσκληση από την οποία εξαιρεί τα ΑΣΕΙ) βάζει διαχωριστικά μεταξύ των πολιτικών και στρατιωτικών σχολών.Εξ όσων μπορώ να γνωρίζω, το υπουργείο αμύνης ποτέ δεν ρωτήθηκε εάν και κατά πόσο επιθυμεί την εξαίρεση ή όχι, από την παραπάνω εγκύκλιο.Βεβαίως όμως δεν είναι απλά θέμα επιθυμίας του υπουργείου αμύνης, αλλά συνταγματικής ισονομίας, ίσων δικαιωμάτων και ίσης αντιμετώπισης αναφορικά με το δικαίωμα των υποψήφιων οι οποίοι χαρακτηρίσθηκαν ως διακεκριμένοι αθλητές.Κιριμκίρογλου Γεώργιος

 • 24 Ιουνίου 2015, 14:19 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΑΦΝΟΜΗΛΗΣ

  Οι πρόσθετες παροχές , που προβλέπονται με το παρόν άρθρο 40 των τροπολογιών, δεν συνάδουν με την οικονομική συγκυρία και θα έπρεπε να αναμένουν καταλληλότερο χρόνο και να προταθούν στο πλαίσιο της κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα των αμοιβών , δεδομένου ότι έχει εξαγγελθεί νέο ενιαίο μισθολόγιο στον δημόσιο τομέα, πλέον ορθολογικό…