• Σχόλιο του χρήστη 'Σύλλογος Εκτάκτων Εκπαιδευτικών ΤΕΙ Πάτρας "Αρτίν Δανελιάν"' | 26 Ιουνίου 2015, 19:45
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Επί του Άρθρου 04: Σύγκλητος «1 στ) ένας (1) εκπρόσωπος ή ο αναπληρωματικός του από κάθε κατηγορία λοιπού προσωπικού (ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Διοικητικό Προσωπικό), ο οποίος ορίζεται από τα οικεία συλλογικά όργανα της κάθε κατηγορίας προσωπικού με θητεία ενός έτους και δεν μπορεί να εκλεγεί για τρίτη συνεχή θητεία.» Το Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό, το οποίο αποτελείται κυρίως από Επιστημονικούς Συνεργάτες, Εργαστηριακούς Συνεργάτες και Πανεπιστημιακούς Υπότροφους, συντελεί στη διασφάλιση της ποιότητας του ακαδημαϊκού έργου και των λειτουργιών όλων των ΤΕΙ της χώρας όχι μόνο επειδή παρέχει εκπαιδευτικό έργο αλλά και διότι συμμετέχει ενεργά σε όλες τις ακαδημαϊκές δραστηριότητες των Ιδρυμάτων (εκπόνηση ερευνητικών εργασιών, συμμετοχή σε ερευνητικά έργα, επιστημονικές συνεργασίες με μέλη ΕΠ, υποστήριξη εργαστηρίων κλπ). Η συντριπτική πλειοψηφία του Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού έχουν μακροχρόνια σχέση με τα Τριτοβάθμια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στα οποία εργάζονται, με αποτέλεσμα ο χαρακτηρισμός «έκτακτος» να μην απεικονίζει την πραγματικότητα. Το Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό επηρεάζεται άμεσα από τις αποφάσεις που λαμβάνονται στη Σύγκλητο (αρμοδιότητες 3 α, β, γ, δ, ε, ξ, η, ια του παρόντος νομοσχεδίου). Συνεπώς, είναι οξύμωρο μία επιστημονική ομάδα που σχετίζεται άμεσα με το Ίδρυμα και είναι ερευνητικά ενεργή να μην εκπροσωπείται με δικαίωμα ψήφου στη Σύγκλητο και να μην έχει τη δυνατότητα να εκφράσει τις απόψεις της για θέματα που αφορούν στο ακαδημαϊκό έργο, την έρευνα, το προσωπικό και την αναπτυξιακή πορεία του Ιδρύματος. Με αυτό το σκεπτικό, το παρόν εδάφιο αποκλείοντας αναιτιολόγητα το Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό από τη Σύγκλητο μπορεί να οδηγήσει, ιδίως στα περιφερειακά ΤΕΙ, σε στρεβλές αποφάσεις καθώς η πολυπληθέστερη ομάδα διδασκόντων δεν θα μπορεί να συμμετέχει στη διαδικασία ανταλλαγής απόψεων και λήψης αποφάσεων για την ακαδημαϊκή πορεία των Ιδρυμάτων. Προτείνουμε την προσθήκη στο παρόν εδάφιο του «Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού» και την αναδιατύπωσή του ως εξής: «1 στ) ένας (1) εκπρόσωπος ή ο αναπληρωματικός του από κάθε κατηγορία λοιπού προσωπικού (ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Διοικητικό Προσωπικό, Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό), ο οποίος ορίζεται από τα οικεία συλλογικά όργανα της κάθε κατηγορίας προσωπικού με θητεία ενός έτους και δεν μπορεί να εκλεγεί για τρίτη συνεχή θητεία.»