• Σχόλιο του χρήστη 'ΔΣ Συλλόγου Προσωπικού Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ)' | 27 Ιουνίου 2015, 20:51

    Προτεινόμενη τροπολογία που αφορά τον εκδημοκρατισμό της Διοίκησης των Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων:Εκλογή των μονοπρόσωπων οργάνων Διοίκησης και εν προκειμένου του Δ/ντή του Ερευνητικού Κέντρου και του Δ/ντή Ερευνητικού Ινστιτούτου (Παρ. 10) Πρώτη προσέγγιση Ο Δ/ντής του Ερευνητικού Κέντρου και ο Δ/ντής του Ερευνητικού Ινστιτούτου εκλέγονται άμεσα με μυστική ψηφοφορία από το σύνολο των ερευνητών, ΕΛΕ και λοιπού τακτικού προσωπικού του Κέντρου ή του Ινστιτούτου αντίστοιχα. Δεύτερη προσέγγιση Ο Δ/ντής του Ερευνητικού Κέντρου και ο Δ/ντής του Ερευνητικού Ινστιτούτου εκλέγονται από επταμελή ειδική επιτροπή κρίσης, η οποία απαρτίζεται από τέσσερα (4) εσωτερικά και τρία (3) εξωτερικά μέλη. Τα εσωτερικά μέλη είναι Ερευνητές Α' ή/και Β΄ βαθμίδας για εκλογή Δ/ντή Κέντρου ή Διευθυντή Ινστιτούτου. Τα εσωτερικά μέλη εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία από το σύνολο των ερευνητών, ΕΛΕ και λοιπού τακτικού προσωπικού του Κέντρου ή του Ινστιτούτου αντίστοιχα. Τα τρία (3) εξωτερικά μέλη είναι καταξιωμένοι επιστήμονες και ορίζονται από το ΕΣΕΚ μετά από πρόταση του διοικητικού συμβούλιου του Ερευνητικού Κέντρου, από κατάλογο τουλάχιστον δεκαπέντε (15) μελών που έχουν τα προσόντα Ερευνητή Α΄ για εκλογή Δ/ντή Κέντρου ή/και Β' βαθμίδας στην περίπτωση Δ/ντή Ινστιτούτου. Το ΕΣΕΚ δικαιούται να προσθέσει και άλλα μέλη στον κατάλογο των εξωτερικών μελών ή αντίστοιχα να αφαιρέσει από αυτόν. Από τον τελικό κατάλογο που προτείνει το ΕΣΕΚ για τα εξωτερικά μέλη, ο Εποπτεύων Υπουργός επιλέγει και ορίζει τα τρία (3) μέλη με τους αναπληρωτές τους, τα οποία μαζί με τα τέσσερα (4) εσωτερικά μέλη με τους αναπληρωτές τους απαρτίζουν την ειδική επιτροπή κριτών. Η ειδική επιτροπή κριτών εκλέγει με μυστική ψηφοφορία στην πρώτη συνεδρίασή της ένα από τα μέλη της ως συντονιστή. Τα μέλη της επιτροπής αυτής δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι για τη θέση που έχει προκηρυχθεί. Η ειδική επιτροπή κριτών αξιολογεί με ειδική αιτιολόγηση τους υποψηφίους και υποβάλλει στον εποπτεύοντα Υπουργό πίνακα με τη σειρά αξιολόγησής τους. Ο εποπτεύων Υπουργός διορίζει Δ/ντή Κέντρου ή Ινστιτούτου τον πρώτο στη σειρά της υποβληθείσας κατάταξης υποψήφιο.