• Σχόλιο του χρήστη 'Ελισάβετ Ανδρεοπούλου ΔΕΠ' | 28 Ιουνίου 2015, 12:50

    Προτείνεται: α) Επαναφορά στην κατηγορία Ε.Τ.Ε.Π. όλων όσων εντάχθηκαν στην κατηγορία Ε.Δ.Ι.Π. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4235/2014 (άρθρο 68 παρ. 3 περ. 2) σε συνδυασμό με το άρθρο 29 παρ. 2 εδ. γ΄ του Ν. 4009/2011 και το ΦΕΚ 742/26-3-2014/τ.Β΄ β) Δυνατότητα μετακίνησης, μετάταξης και απόσπασης όλου του προσωπικού (ΕΤΕΠ, ΕΕΠ, ΙΔΑΧ, ΕΔΙΠ, Διοικητικοί υπάλληλοι), από το Πρυτανικό Συμβούλιο, με βάση τις ανάγκες του Ιδρύματος. Τα παραπάνω κρίνονται αναγκαία διότι: α) η ένταξη στην κατηγορία ΕΔΙΠ η οποία πραγματοποιήθηκε είναι αντίθετη με τις διαδικασίες προκήρυξης, αξιολόγησης και πρόσληψης ΕΔΙΠ και είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των εργαστηρίων και των Τμημάτων των ΑΕΙ. β) δημιουργούνται διακρίσεις καθώς κάποιοι υπάλληλοι μπορούν να μετακινηθούν σε άλλο Τμήμα με βάση την απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου (διοικητικοί και ΙΔΑΧ), ενώ κάποιοι άλλοι (ΕΤΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΕΠ) δεν μπορούν, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα στην λειτουργία των ΑΕΙ.