Άρθρο 14: Τελικές και Μεταβατικές Διατάξεις για την Ανώτατη Εκπαίδευση

 1. α) Οι Πρυτάνεις και Αντιπρυτάνεις που εκλέγονται μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, θα εκλεγούν με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 3 του παρόντος νόμου. Οι Πρυτάνεις και Αναπληρωτές Πρυτάνεις που υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος και έχουν αναδειχθεί με τις διατάξεις του ν.4009/2011 (Α’ 195) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις διαδικασίες εκλογής Πρυτανικών Αρχών για μια επιπλέον θητεία διάρκειας τεσσάρων (4) ετών. Η εκλογική διαδικασία θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως τις 31.7.2016.

β)  Οι Κοσμήτορες και Αναπληρωτές Κοσμήτορες που εκλέγονται μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, θα εκλεγούν με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 6 του παρόντος νόμου. Οι Κοσμήτορες που υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος και έχουν αναδειχθεί με τις διατάξεις του ν.4009/2011 (Α’ 195) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις διαδικασίες εκλογής Κοσμητορικών Αρχών για μια επιπλέον θητεία διάρκειας τεσσάρων (4) ετών. Η εκλογική διαδικασία θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως τις 31.7.2016.

 1. Οι Πρυτάνεις, οι Αντιπρυτάνεις και οι Κοσμήτορες των οποίων η θητεία ολοκληρώνεται εντός του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015, έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στις διαδικασίες που προβλέπονται στα άρθρα 3 και 6 του παρόντος νόμου.
 2. Στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, στα οποία μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εκλογής Πρυτανικών ή Κοσμητορικών Αρχών ή για τον οποιοδήποτε λόγο δεν έχουν εκλεγεί Πρυτανικές ή Κοσμητορικές Αρχές ή αυτές έχουν αποχωρήσει, η εκλογική διαδικασία πραγματοποιείται με ευθύνη των απερχόμενων Πρυτανικών ή Κοσμητορικών Αρχών σε δεκαπέντε (15) το αργότερο εργάσιμες ημέρες από τη δημοσίευσή του παρόντος νόμου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση α’ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του παρόντος.
 3. Έως τη συγκρότηση του Πρυτανικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του παρόντος νόμου, το Πρυτανικό Συμβούλιο συγκροτείται από τον Πρύτανη και δύο (2) ή τρία (3) μέλη εκ των Αναπληρωτών Πρυτάνεων ή ελλείψει αυτών από μέλη της Συγκλήτου ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου και ασκεί όσες αρμοδιότητες προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 5 του παρόντος νόμου.
 4. Είναι σύννομες οι αναθέσεις διδασκαλίας και συμβάσεις εργασίας σύμφωνα με το ΠΔ 407/80 (Α’ 112), το άρθρο 19 του ν. 1404/1983 (Α΄ 173), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το ΠΔ 163/2002 (Α’ 149) και την παράγραφο 6 του άρθρου 29 του ν.4009/2011 (Α’ 195) όπως συμπληρώθηκε από την παράγραφο 16 του άρθρου 34 του ν.4115/2013 (Α’ 24) για τα ακαδημαϊκά έτη 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 και 2014-2015, οι οποίες αφορούσαν εγκεκριμένες πιστώσεις δυνάμει Υπουργικών Αποφάσεων.
 5. 6.    Στις περιπτώσεις που κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου:

α) έχει ήδη υποβληθεί αίτηση για την εξέλιξη ή μονιμοποίηση μέλους ΔΕΠ σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν.4009/2011 (Α’ 195) ή μετακίνηση σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν.4009/2011 (Α’ 195) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 34 του ν.4115/2013 (Α’ 24) και ισχύει,  

β) έχει ήδη προκηρυχθεί θέση για την εκλογή μέλους ΔΕΠ σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν.4009/2011 (Α’ 195),

οι διαδικασίες συνεχίζονται και ολοκληρώνονται σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου διατάξεις. Για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων όπου γίνεται αναφορά στον Kοσμήτορα ή στην Kοσμητεία, νοείται ο Πρόεδρος του Τμήματος και η Γ.Σ. του Τμήματος αντίστοιχα.

 1. 7.    α) Για την ορθή βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη των μελών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ, οι οποίοι εντάχθηκαν στις ως άνω κατηγορίες από καθεστώς ΕΕΔΙΠ Ι και ΙΙ ή ΕΤΕΠ ή ΕΤΠ ή ΕΡΔΙΠ ή μόνιμων διοικητικών υπαλλήλων ή υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο ΕΔΙΠ ή ΕΕΠ ή ΕΤΕΠ στο πλαίσιο εφαρμογής του ν.4009/2011 (Α’ 195) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αναγνωρίζεται ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας του ανωτέρω προσωπικού στο Α.Ε.Ι. που υπηρετεί ή σε άλλο Α.Ε.Ι. με οποιαδήποτε σχέση εργασίας.

β) Για τις εκπαιδευτικές άδειες και μετατάξεις των μελών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, και ΕΤΕΠ του άρθρου 29 του ν.4009/2011 (Α’ 195) εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΠΔ147/2009 (Α’ 189) όπως ισχύουν και για τα μόνιμα μέλη.

 1. 8.    α) Το τελευταίο εδάφιο της υποπαραγράφου 1 της παραγράφου 3 του άρθρου 68 του ν.4235/2014 (Α’ 68), αντικαθίσταται ως εξής:

«Ειδικότερα, από τη δημοσίευση του παρόντος, τα υπηρετούντα μέλη των κατηγοριών ΕΕΔΙΠ (κλάδων Ι και ΙΙ), ΕΤΕΠ, ΕΤΠ και ΕΡΔΙΠ που διαθέτουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 29 του ν.4009/2011 (A’195) τυπικά προσόντα των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ αντίστοιχα, εντάσσονται αυτοδίκαια σε κενές οργανικές θέσεις ή συνιστώμενες με μετατροπή των θέσεών τους, ενώ τα μέλη που δεν διαθέτουν τα τυπικά προσόντα εντάσσονται αυτοδίκαια σε αντίστοιχες προσωποπαγείς θέσεις του ως άνω άρθρου. Για την ανωτέρω διαδικασία αυτοδίκαιης ένταξης δεν απαιτείται η κατοχή διδακτορικού διπλώματος για γνωστικά αντικείμενα εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας, για τα οποία δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής».

β) Στο τέλος της παραγράφου 2  του άρθρου 55 του ν.4264/2014 (Α’ 118), προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Οι ανωτέρω κατηγορίες προσωπικού που εντάσσονται σε θέσεις κατηγορίας ΕΔΙΠ οι οποίες διαθέτουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 29 του ν.4009/2011 (A’195) τυπικά προσόντα της αντίστοιχης κατηγορίας εντάσσονται σε κενές ή συνιστώμενες με μετατροπή των θέσεών τους οργανικές θέσεις ΕΔΙΠ».

 1. 9.    Η παράγραφος 3 του άρθρου 39 του ν.4186/2013 αντικαθίσταται, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της, ως ακολούθως:

«ε) Για τους Καθηγητές Εφαρμογών που κατέχουν προσωποπαγή θέση κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, εξακολουθεί να ισχύει η δυνατότητα μετατροπής της προσωποπαγούς θέσης που κατέχουν σε τακτική θέση Επίκουρου Καθηγητή  σύμφωνα το εδάφιο δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν.2916/2001 (Α΄ 114), εφόσον, μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εξέτασης της αίτησης μετατροπής της θέσης του ενδιαφερομένου από το οικείο πενταμελές εκλεκτορικό σώμα του εδαφίου δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν.2916/2001 (Α΄ 114)».

 1. 10.  Για τους Λέκτορες Πανεπιστημίων και τους Καθηγητές Εφαρμογών ΤΕΙ οι οποίοι κατέχουν προσωποπαγή θέση κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, ισχύει η δυνατότητα εξέλιξης της προσωποπαγούς θέσης που κατέχουν σε θέση Επίκουρου Καθηγητή. Η εξέλιξη σε ανώτερη βαθμίδα γίνεται με βάση τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 78 του ν.4009/2011 (Α’195).
 2. 11.  Η πάγια μηνιαία αποζημίωση για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης, καθώς και για συμμετοχή σε συνέδρια, η οποία καταβάλλεται κατ’ εφαρμογή των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων στο μόνιμο και έκτακτο προσωπικό των Α.Ε.Ι. και των ερευνητικών φορέων δεν αποτελεί φορολογητέο εισόδημα, καταργούμενης κάθε αντίθετης σχετικής διάταξης. Από 1.1.2015 δεν πραγματοποιείται η ανωτέρω παρακράτηση φόρου από τις οικονομικές υπηρεσίες των οικείων Α.Ε.Ι. και των ερευνητών φορέων.
 3. 12.  α) Οι επιτυχόντες σε θέση εισαγωγής κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 στις Σχολές Αρχιτεκτονικής δικαιούνται να μετεγγραφούν σε αντίστοιχη Σχολή, σύμφωνα με τα κριτήρια των παραγράφων 5 και 7 του άρθρου 12 του παρόντος νόμου.

β) Η κατά τα ανωτέρω μετεγγραφή πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ο αριθμός των μετεγγραφομένων ισούται τουλάχιστον με το 15% του συνολικού αριθμού εισαχθέντων κατά το έτος 2014-2015 στις ανωτέρω Σχολές. Σε περίπτωση ισοψηφίας κατά την μοριοδότηση, πραγματοποιείται μετεγγραφή όλων των ισοψηφησάντων.

γ) Οι μετεγγραφόμενοι φοιτητές δύνανται να κάνουν χρήση των διατάξεων του άρθρου 35 του ν.4115/2013 (Α΄ 24).

δ) Τα τέκνα των θυμάτων της τρομοκρατίας που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.1897/1990 (Α’ 120), έχουν δικαίωμα μετεγγραφής στην πόλη που ο γονέας ή ο έχων την επιμέλεια δηλώνει ως μόνιμη κατοικία του. Η κατηγορία αυτών των δικαιούχων δεν εμπίπτει στο ανώτατο όριο της περίπτωσης β’ της παρούσας παραγράφου, εκτείνεται δε και στους επιτυχόντες στις Αρχιτεκτονικές Σχολές κατά τα προηγούμενα του έτους 2014-2015 ακαδημαϊκά έτη.

ε) Δεν εμπίπτουν επίσης στο ανωτέρω ποσοστό δικαιούμενοι μετεγγραφής φοιτητές που έχουν αναπηρία (σωματική, διανοητική ή ψυχική) 67% και άνω, πιστοποιουμένη από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α) ή φοιτητές που πάσχουν από τις αναφερόμενες στο παράρτημα της υπ’ αριθ. Φ.151/17897/Β6/14 (Β΄ 358) κοινής υπουργικής απόφασης παθήσεις, ή έχουν πραγματοποιήσει δωρεά οργάνου ή μυελού των οστών σε συνάνθρωπο. Οι φοιτητές αυτοί έχουν δικαίωμα μετεγγραφής στην πόλη που ο γονέας ή ο έχων την επιμέλεια δηλώνει ως μόνιμη κατοικία ή στην πόλη που πιθανώς τους παρέχεται ιατρική μέριμνα, σύμφωνα με βεβαίωση της επιτροπής της προαναφερόμενης ΚΥΑ.

στ) Με την επιφύλαξη της παραπάνω περιπτώσεως δ΄ της παρούσας παραγράφου, δικαιούχοι μετεγγραφής σύμφωνα με τα ανωτέρω, είναι όσοι υπέβαλαν αίτηση εντός των προθεσμιών που ορίστηκαν στις με αρ. Φ1/161753/Β3/8-10-2014 και Φ1/161748/Β3/8-10-2014 (Β’ 2665) Υπουργικές Αποφάσεις.

ζ) Όσοι εκ των δικαιούχων φοιτητών δεν μετεγγραφούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στις περιπτώσεις α’ έως στ’ της παρούσας παραγράφου, θα ληφθεί μέριμνα ώστε:

αα) να εξασφαλιστεί κατά προτεραιότητα η στέγαση και η σίτισή τους στα Τμήματα ή Σχολές επιτυχίας τους,

ββ) να τους δοθεί η δυνατότητα επιλογής άλλης Σχολής στον τόπο που επιθυμούν, στην οποία θα μπορούν να μετεγγραφούν με βάση τα μόρια που συγκέντρωσαν στις πανελλήνιες εισαγωγικές εξετάσεις.

Λεπτομερειακά θέματα για την περίπτωση ζ’ της παρούσας παραγράφου ορίζονται με Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η ισχύς της παρούσας παραγράφου άρχεται από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015.  

13. Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) που ιδρύθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 17 του ν. 2083/1992 και τα Κέντρα Τεχνολογικής Έρευνας (Κ.Τ.Ε.) που ιδρύθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 13 του ν. 1514/1985, εξακολουθούν να λειτουργούν δυνάμει των διατάξεων αυτών.

 1. 14.  Οι Επιτροπές Διαχείρισης των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) των Α.Ε.Ι. συγκροτούνται έως 30.9.2015 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της ΚΥΑ 679/22.8.1996 (Β’ 826) και στην περίπτωση στ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου.
 2. 15.  Με την επιφύλαξη της περίπτωσης στ’ της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του παρόντος νόμου, για τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) και την εκπόνηση των Διδακτορικών Διατριβών ισχύουν οι διατάξεις του ν.3685/2008 (Α΄ 148) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, καταργούνται τα άρθρα 38 και 39 του ν.4009/2011 (Α’ 195).
 3. 16.  Καταλογισμοί, καθώς και οποιοδήποτε ποσό που αφορά τόκους ή προσαυξήσεις αυτών, οι οποίοι έγιναν και αφορούν δαπάνες δυνάμει της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του ν.1514/1985 και του άρθρου 50 του ν.2413/1996 και αφορούν συμβάσεις συμπληρωματικής ασφάλισης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης του διοικητικού και διδακτικού προσωπικού του Πανεπιστημίου Κρήτης των ετών 1998 έως 2003, εφόσον δεν έχουν εκτελεστεί έως τη δημοσίευση του παρόντος δεν εκτελούνται και τυχόν βεβαιωθέντα ποσά διαγράφονται.
 4. 17.  Συμβάσεις Α.Ε.Ι. ή Ερευνητικών Πανεπιστημιακών Ινστιτούτων (ΕΠΙ) ή Κέντρα Τεχνολογικής Έρευνας (ΚΤΕ) ή ΕΛΚΕ, που λειτουργούν μέσα σε αυτά και φυσικών προσώπων τα οποία απασχολήθηκαν και απασχολούνται σε αυτά με οποιαδήποτε νομική σχέση, οι οποίες

α) έχουν συναφθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, 

β) έγιναν σε εκτέλεση ομόφωνων αποφάσεων των οργάνων Διοίκησής τους, 

γ) αφορούσαν στην αντιμετώπιση αναγκών φύλαξης και ασφάλειας των χώρων εγκαταστάσεων κυριότητας, χρήσης και εγκατάστασής τους και

δ) δεν επιβάρυναν τον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά καλύφθηκαν από ίδιους πόρους, είναι νόμιμες.

Οι ανωτέρω δαπάνες οι οποίες καταβλήθηκαν για τον σκοπό αυτό και αφορούν σε αποδοχές, αμοιβές, αποζημιώσεις, επιδόματα και κάθε είδους παροχές των ανωτέρω φυσικών προσώπων, θεωρούνται ότι διενεργήθηκαν νόμιμα και δεν αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθείσες.

 1. 18.  Τα Α.Ε.Ι. της χώρας οφείλουν να ανταποκρίνονται στην υποχρέωση διαφάνειας παρέχοντας στο διαδικτυακό τους τόπο ή και με κάθε άλλον πρόσφορο τρόπο, κάθε δυνατή πληροφόρηση σχετικά με τα μέλη ΔΕΠ και κάθε άλλη κατηγορία προσωπικού, τα διοικητικά τους όργανα και τις αποφάσεις τους, τις πηγές και τη διαχείριση των πόρων, την οργάνωση σπουδών, την υλικοτεχνική υποδομή και το σύνολο των παρεχόμενων από αυτά υπηρεσιών.
 2. 19.  Οι διατάξεις του ν.4009/2011 (Α’ 195) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, οι οποίες συνεχίζουν να ισχύουν, εφαρμόζονται κατά την έννοια του άρθρου 1 του παρόντος νόμου.
 • 29 Ιουνίου 2015, 09:16 | Ιορδάνης Τηλεμάχου

  Οι Καθηγητές Εφαρμογών των ΤΕΙ:
  1. Φέρνουν αρκετά εκατομμύρια στην Ελλάδα από ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, δεδομένου ότι οι περισσότεροι είναι κάτοχοι διδακτορικών τίτλων με ερευνητικό έργο διεθνούς αναγνώρισης.
  2. Παράλληλα με την έρευνα, ασκούν υπερτριπλάσιο εξαντλητικό ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ (16-25 ώρες εβδομαδιαίως, σε υπεράριθμα τμήματα, χωρίς επικουρικό προσωπικό) σε σχέση με τους Λέκτορες, τα μέλη ΕΤΕΠ, ΕΕΔΙΠ και ΙΔΑΧ, αλλά και περισσότερο από Καθηγητές Μέσης Εκπαίδευσης. Προτείνετε εσείς κάποια τροπολογία εξομοίωσης του διδακτικού έργου των Καθηγητών εφαρμογών με τους Λέκτορες;
  3. Αμείβονται με ΜΙΣΘΟΥΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟΥΣ από όλους τους παραπάνω, αλλά ακόμη και από ορισμένους υπάλληλους υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Ήδη ψηφίσθηκε, σε προηγούμενη τροπολογία, η μισθολογική εξομοίωση των ερευνητών με τους Καθηγητές Πανεπιστημίων. Προτείνετε εσείς κάποια τροπολογία μισθολογικής εξομοίωσης των Καθηγητών Εφαρμογών ΤΕΙ με τους Λέκτορες;
  4. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥΣ φοιτητές για να βοηθούνται στην έρευνα.
  5. ΔΕΝ ΕΞΕΛΙΣΣΟΝΤΑΙ, λόγω συνεχών νέων εγκυκλίων που τους καθυστερούν.
  Έτσι τους επιβραβεύετε για την τεράστια συμβολή τους;
  Ενόψει, μάλιστα και του γεγονότος ότι η βαθμίδα του Καθηγητή Εφαρμογών έχει καταργηθεί και δεν υφίσταται πλέον;

  Οι Καθηγητές Εφαρμογών ΤΕΙ αξιολογούνται επί ίσοις ακριβώς όροις με τους αντίστοιχους Καθηγητές Πανεπιστημίου. Γιατί δεν τους δίνονται και ίσες ευκαιρίες (ωράριο, μισθός, εξέλιξη, διδακτορικοί φοιτητές κτλ); Δώστε τους τις ευκαιρίες να αξιοποιήσουν τις γνώσεις και τις ικανότητες τους και να φέρουν ακόμα περισσότερα χρήματα και ανάπτυξη στην Ελλάδα. Μόνο τότε θα μπορείτε να επικαλεστείτε ότι διαφέρετε προς το καλύτερο σε σχέση με τους προκατόχους σας.

 • 29 Ιουνίου 2015, 08:48 | Δημήτρης Αναγνώστου

  Στο άρθρο 14 της 9ης παραγράφου, η φράση «…εφόσον, μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εξέτασης της αίτησης μετατροπής της θέσης του ενδιαφερομένου από το οικείο πενταμελές εκλεκτορικό σώμα του εδαφίου δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν.2916/2001 (Α΄ 114)»
  να αντικατασταθεί με τη φράση:
  «…εφόσον, μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, έχει υποβληθεί αίτηση από το ενδιαφερόμενο μέλος Ε.Π. για τη μετατροπή της θέσης του. Πέραν αυτής της καταληκτικής ημερομηνίας, για τα ως άνω μέλη Ε.Π. παύει να ισχύει η δυνατότητα μετατροπής της προσωποπαγούς θέσης σε τακτική και η εξέλιξη σε ανώτερη βαθμίδα γίνεται με βάση τα προβλεπόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 78 του ν. 4009/2011. Σε κάθε περίπτωση, για τη μετατροπή της θέσης, το ενδιαφερόμενο μέλος Ε.Π. θα πρέπει να διαθέτει τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 17 του ν. 4009/2011.»

 • 29 Ιουνίου 2015, 07:45 | Γιάννης Ιωάννου

  Δεδομένου ότι αναβλήθηκε ακόμη και η Σύνοδος Πρυτάνεων λόγω των πολιτικών εξελίξεων, θα ήταν λογικό να παραταθεί και η διαβούλευση μέχρι την επόμενη εβδομάδα, δηλαδή να πάει μετά το δημοψήφισμα.

 • Προτείνεται, η εφαρμογή της παρ. 7α να αναφέρεται στα υπηρετούντα μέλη, καθώς το πλέγμα εντάξεων που αναφέρεται αφορά στην πραγματικότητα όλους τους υπηρετούντες ανεξαιρέτως (αυτοδίκαιες ή με αλλαγή κλάδου εντάξεις). Επειδή δε οι εντάξεις με αλλαγή κλάδου (αλλά ενδεχομένως ίσως και οι αυτοδίκαιες) είναι ακόμη σε εξέλιξη, προτείνεται να υπάρχει σχετική πρόβλεψη, ενώ στο εφαρμοζόμενο νομικό πλαίσιο πρέπει να προστεθεί και ο Ν.2817/2000 που είναι ακόμη σε ισχύ (σύμφωνα και με τις μεταβατικές διατάξεις του Ν.4009). Τέλος, προτείνεται η αναγνώριση της συνολικής προϋπηρεσίας στο Δημόσιο, δηλ. και σε άλλους φορείς εκτός των ΑΕΙ.
  «7. α) Για την ορθή βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη των υπηρετούντων μελών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ, καθώς και όσων εντάσσονται στις ως άνω κατηγορίες από καθεστώς ΕΕΔΙΠ Ι και ΙΙ ή ΕΤΕΠ ή ΕΤΠ ή ΕΡΔΙΠ ή μόνιμων διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 4009/2011 (Α’ 195) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του Ν.2817/2000 (Α’ 78), αναγνωρίζεται η συνολική προϋπηρεσία του εν λόγω προσωπικού στο Δημόσιο.»
  ΣΗΜ.: Η αναλυτική αναφορά στο καθεστώς των εντασσόμενων («από καθεστώς … υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου») μπορεί και να παραλειφθεί, αφού καθορίζεται στο εφαρμοζόμενο νομικό πλαίσιο.

 • 29 Ιουνίου 2015, 07:18 | Π.Ο.Σ.Ε.Ε.ΔΙ.Π. ΑΕΙ

  Άρθρο 14, παρ. 7α

  Θέμα-Αιτιολόγηση: Τα υπηρετούντα μέλη Ε.ΔΙ.Π και Ε.Ε.Π (από όποιον κλάδο και εάν προέρχονται, Ε.ΕΔΙ.Π Ι,ΙΙ, πρώην ΙΔΑΧ ή μόνιμοι), έχουν ήδη αναγνωρισμένη προϋπηρεσία. Για την ορθή βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.ΤΕ.Π. προτείνουμε να «αναγνωρίζεται η συνολική προϋπηρεσία του εν λόγω προσωπικού στο Δημόσιο με οποιαδήποτε σχέση εργασίας» αντί της προϋπηρεσίας μόνο στα Α.Ε.Ι.. Η αναγνώριση της προϋπηρεσίας θεωρούμε ότι θα πρέπει να έχει άμεση εφαρμογή και επομένως θα πρέπει να προστεθεί ότι «για την ένταξη σε βαθμίδες η διάρκεια της θητείας στην εισαγωγική βαθμίδα υπολογίζεται ως τριετής και ο απομένων χρόνος λαμβάνεται υπόψη για την εξέλιξη στις επόμενες βαθμίδες» κατά αντιστοιχία με τις προβλέψεις του ΠΔ118/2002.

  Πρόταση τροποποίησης της παρ. 1β σε:

  7. α) «Για την ορθή βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.ΤΕ.Π., οι οποίοι εντάχθηκαν στις ως άνω κατηγορίες από καθεστώς ΕΕΔΙΠ Ι και ΙΙ ή ΕΤΕΠ ή ΕΤΠ ή ΕΡΔΙΠ ή μόνιμων διοικητικών υπαλλήλων ή υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Ε.ΔΙ.Π. ή Ε.Ε.Π. ή Ε.ΤΕ.Π. στο πλαίσιο εφαρμογής του ν.4009/2011 (Α’ 195) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αναγνωρίζεται η συνολική προϋπηρεσία του ανωτέρω προσωπικού στο δημόσιο με οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Τα ανωτέρω μέλη Ε.ΔΙ.Π, με τη δημοσίευση του παρόντος, εντάσσονται αυτοδίκαια σε βαθμίδες της παρ. 2 του άρθρου 1 του ΠΔ 118/2002. Για την ένταξη σε βαθμίδες η διάρκεια της θητείας στην εισαγωγική βαθμίδα υπολογίζεται ως τριετής και ο απομένων χρόνος λαμβάνεται υπόψη για την εξέλιξη στις επόμενες βαθμίδες. Όπου στις οικείες διατάξεις τού ως άνω Π.Δ 118/2002 όπως ισχύει, αναφέρεται Ε.Ε.ΔΙ.Π Ι και Ε.Ε.ΔΙ.Π ΙΙ νοείται το Ε.Ε.Π και Ε.ΔΙ.Π αντιστοίχως.»

  Άρθρο 14 – προσθήκη

  Θέμα-Αιτιολόγηση: Τροποποίηση ν.4009/2011, (άρθρο 29, παρ. 2, περίπτωση α’5) περιλαμβάνεται εδάφιο ως εξής: «Στους κατόχους διδακτορικού διπλώματος μπορεί να ανατίθεται διδακτικό έργο, διδασκαλία μαθημάτων εμβάθυνσης σε μικρές ομάδες φοιτητών και επίβλεψη πτυχιακών ή άλλων εργασιών, υπό την εποπτεία των καθηγητών της σχολής». Το εδάφιο αυτό αν και ήταν στην σωστή κατεύθυνση από τον νομοθέτη ώστε να αξιοποιηθεί το ερευνητικό-επιστημονικό προσωπικό ΕΔΙΠ με διδακτορικό διαπιστώθηκε ότι δεν είχε την ίδια αποδοχή από τα μέλη ΕΔΙΠ καθώς ήταν υπό την εποπτεία και επομένως δε συνιστούσε αυτοδύναμο διδακτικό έργο. Επομένως, προτείνουμε να διαγραφεί το «υπό την εποπτεία των καθηγητών της σχολής» και να αντικατασταθεί με το «με απόφαση του οικείου Τομέα ή του Τμήματος». Επίσης, προτείνουμε ότι η δυνατότητα αυτή οφείλει να υιοθετηθεί και για την καταληκτική βαθμίδα του Ε.ΔΙ.Π., δεδομένου ότι τα μέλη της καταληκτικής βαθμίδας διαθέτουν κατά τεκμήριο γνώση και εμπειρία στη διδασκαλία των ειδικών θεμάτων και αντικειμένων που θεραπεύουν, αλλά και έχουν κριθεί και αξιολογηθεί αρκετές φορές για την εξέλιξή τους στην καταληκτική βαθμίδα (π.χ. θα ήταν αδιανόητη η ισχύς μιας τέτοιας διάταξης για το ΔΕΠ, σύμφωνα με την οποία ο Λέκτορας έχει ευρύτερο θεσμικό πλαίσιο έργου αν τυγχάνει να έχει περισσότερες εργασίες ή μεταδιδακτορικό δίπλωμα σε σχέση με τον Καθηγητή). Άλλωστε πρόκειται για δυνητική διαδικασία που εξαρτάται από τον Τομέα και το Τμήμα και όχι για υποχρεωτική.

  Πρόταση: Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης α’ της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν.4009/2011 τροποποιείται ως εξής:

  «Στα μέλη Ε.ΔΙ.Π της καταληκτικής βαθμίδας και στους κατόχους Διδακτορικού γίνεται ανάθεση αυτοδύναμου διδακτικού έργου, επίβλεψη πτυχιακών, διπλωματικών μεταπτυχιακών ή άλλων εργασιών και να συμμετέχουν στις αντίστοιχες εξεταστικές επιτροπές με απόφαση του οικείου Τομέα ή του Τμήματος».

  Άρθρο 14 – προσθήκη:

  Για τους ίδιους λόγους ζητάμε και την παρακάτω προσθήκη στο άρθρο 14.

  Πρόταση – προσθήκη:
  «Τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. παρέχουν διδακτικό έργο τόσο στο προπτυχιακό επίπεδο φοίτησης, όσο και στο μεταπτυχιακό»

  Άρθρο 14 – προσθήκη:

  Θέμα- αιτιολόγηση: Σε όλα τα όργανα που προβλέπεται εκπρόσωπος των μελών ΕΕΠ και ΕΔΙΠ, ο νομοθέτης ορίζει ότι ο εκπρόσωπος αυτός αναδεικνύεται από τα συλλογικά όργανα. Όμως, δεν υπηρετεί σε όλα τα πανεπιστήμια ικανός αριθμός ΕΔΙΠ και ΕΕΠ ώστε να μπορούν να ιδρυθούν σύλλογοι

  Πρόταση-προσθήκη: «Σε περίπτωση μη λειτουργίας συλλογικών οργάνων οι εκπρόσωποι εκλέγονται μέσω καθολικής ψηφοφορίας των μελών του φορέα με εκλογικής διαδικασία υπό την εποπτεία του Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων του ΑΕΙ».

  Άρθρο 14 προσθήκη:

  Θέμα – αιτιολόγηση: Προσδιορισμός γνωστικού αντικειμένου Ε.ΔΙ.Π και Ε.Ε.Π.
  Το θεσμικό προφίλ του κλάδου Ε.ΔΙ.Π και Ε.Ε.Π είναι αμιγώς εκπαιδευτικό και επιστημονικό, όπως ρητά προσδιορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 29 του ν.4009/2011 και στη διάταξη του άρθρου 1β του άρθρου 9 του σ/ν. Ωστόσο, κατά τη διαδικασία είτε των αυτοδίκαιων εντάξεων των υπηρετούντων στον Κλάδο Ε.ΔΙ.Π ΙΙ ή του Ε.Τ.ΕΠ. είτε αντιστοίχως των μονίμων και ΙΔΑΧ, στις οικείες διαπιστωτικές πράξεις δεν προσδιορίστηκε το γνωστικό αντικείμενο του ως άνω Προσωπικού, αν και αυτό τεκμαίρεται από τη διαδικασία ένταξης, παρά μόνο σε ελάχιστες περιπτώσεις. Νομίζουμε ότι είναι ευκαιρία με το παρόν σ/ν να λυθεί και αυτή η εκκρεμότητα νομοθετικά.

  Πρόταση – προσθήκη:
  «Τα υπηρετούνται μέλη Ε.Ε.Π. ή Ε.ΔΙ.Π τα οποία εντάχθηκαν στις ως άνω κατηγορίες από καθεστώς Ε.Ε.ΔΙ.Π Ι και ΙΙ, Ε.ΤΕ.Π ή Ε.Τ.Π. ή ΕΡ.ΔΙ.Π. ή μονίμων διοικητικών υπαλλήλων ή υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν.4009/20011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει , για τις θέσεις των οποίων δεν έχει προσδιοριστεί γνωστικό αντικείμενο, υποβάλλουν σχετική αίτηση στη μονάδα που υπηρετούν για τον προσδιορισμό του. Το γνωστικό αντικείμενο προσδιορίζεται από το διδακτικό ή επιστημονικό-ερευνητικό έργο ή από τους μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών και αποδίδεται στη θέση που κατέχει το μέλος, με πράξη του πρύτανη η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του οικείου Τμήματος ύστερα από εισήγηση του οικείου Τομέα ή της Κοσμητείας της Σχολής ή της Συγκλήτου, ανάλογα με τη μονάδα που υπηρετεί το μέλος».

  Άρθρο 14 – προσθήκη

  Θέμα – αιτιολόγηση: Επειδή είναι αποδεδειγμένο ότι καλός «δάσκαλος» σημαίνει πρωτίστως καλός «ερευνητής», ιδιαίτερα όταν η διδασκαλία αφορά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση όπου η απόκτηση γνώσης και η μετάδοσή της ανανεώνεται συνεχώς, αλλά και επειδή τα μέλη ΕΕΠ και ΕΔΙΠ κρίνονται και για την «εν γένει επιστημονική τους δραστηριότητα» που επιτελούν για την εξέλιξή τους σε ανώτερη βαθμίδα, αλλά, τέλος, επειδή και ορισμένα πανεπιστήμια έχουν αναγνωρίσει τη δυνατότητα αυτή σε σχέση με άλλα και έτσι υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ των μελών ΕΕΠ και ΕΔΙΠ από ΑΕΙ σε ΑΕΙ, προτείνουμε τα μέλη ΕΕΠ και ΕΔΙΠ να δύνανται να είναι επιστημονική υπεύθυνοι ερευνητικών προγραμμάτων, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο, τόσο στην ερευνητική δραστηριότητα των ΑΕΙ, όσο και στα έσοδά τους από το ποσοστό που παρακρατείται από τους ΕΛΚΕ.

  Πρόταση:
  «Τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Ε.Π. δύνανται να είναι επιστημονικοί υπεύθυνοι ερευνητικών προγραμμάτων».

 • 29 Ιουνίου 2015, 07:09 | ΟΣΕΤΠ-ΤΕΙ (ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΙ)

  Άρθρο 14, παράγραφος 7 :
  Στην περίπτωση β της παραγράφου 7 του άρθρου 14 θεωρούμε ότι πρέπει να γίνει η παρακάτω προτεινόμενη αναδιατύπωση ώστε να είναι πιο σαφής από νομοτεχνική άποψη :
  7. β) Για τις εκπαιδευτικές άδειες και μετατάξεις των μελών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, και ΕΤΕΠ του άρθρου 29 του ν.4009/2011 (Α’ 195) εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις του ΠΔ147/2009 (Α’ 189) όπως ίσχυαν για τα πρώην μέλη ΕΕΔΙΠ των Πανεπιστημίων.

 • 29 Ιουνίου 2015, 06:42 | Γιάννης Ιωάννου

  Παρακαλώ, επαναφέρετε το «Μέλη ΔΕΠ που έχουν μονιμοποιηθεί σε κάποια βαθμίδα σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις, δύνανται να ζητήσουν την εξέλιξή τους στην επόμενη βαθμίδα όποτε το επιθυμούν», αφού όταν μονιμοποιείται κάποιος σε μια βαθμίδα σημαίνει ότι έχει υπηρετήσει τουλάχιστο 4-5 χρόνια σε αυτή τη βαθμίδα.

 • 29 Ιουνίου 2015, 02:00 | α.

  Παράγραφος 19

  Ο καινούριος ορισμός των «φοιτητών» ως μόνο των προπτυχιακών είναι προβληματικός και δημιουργεί μία σειρά από προβλήματα κυρίως στο Ν. 4009/2011, αν τελικά γίνει το λάθος και εφαρμοστεί, π.χ.:

  άρθρο 49 – Φοιτητική ιδιότητα-Σύλλογοι Φοιτητών

  παρ. 2 α) Οι φοιτητές είναι ελεύθεροι να εκφράζονται ατομικά ή συλλογικά στο πλαίσιο λειτουργίας των φοιτητικών συλλόγων των σχολών ή άλλων επί μέρους οργανώσεων και ομίλων

  Η εν λόγω παράγραφος αφορά μόνο τους προπτυχιακούς;; Οι φοιτητές των άλλων κύκλων σπουδών δεν είναι ελεύθεροι να εκφράζονται ατομικά ή συλλογικά στο πλαίσιο λειτουργίας των φοιτητικών συλλόγων;;;

  άρθρο 49 παρ. 2 β) Όπου στον παρόντα νόμο προβλέπεται εκπροσώπηση των φοιτητών οποιουδήποτε κύκλου σπουδών σε συλλογικά όργανα του ιδρύματος, οι εκπρόσωποι των φοιτητών εκλέγονται από το σύνολο των αντίστοιχων ενεργών φοιτητών, με ενιαίο ψηφοδέλτιο και άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία. Υποψήφιοι μπορούν να είναι οι προπτυχιακοί φοιτητές που έχουν διανύσει το πρώτο έτος σπουδών και βρίσκονται εντός του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών, καθώς και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές κατά το πρώτο έτος φοίτησής τους και οι υποψήφιοι διδάκτορες που διανύουν τα τρία πρώτα έτη από την εγγραφή τους ως υποψήφιοι διδάκτορες.

  Ο όρος «φοιτητές» και στην εν λόγω παράγραφο αναφέρεται ξεκάθαρα σε όλους τους φοιτητές συνολικά επιμερίζοντάς τους εν συνεχεία σε προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και υποψήφιους διδάκτορες. Ή πλέον μόνο οι προπτυχιακοί φοιτητές έχουν δικαίωμα εκπροσώπησης και οι υπόλοιποι φοιτητές φιμώνονται και δεν εκπροσωπούνται;;]

  άρθρο 49 παρ. 2 γ) Η πρόσκληση στους εκπροσώπους των φοιτητών για συμμετοχή στα συλλογικά όργανα στα οποία συμμετέχουν γίνεται εγγράφως, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο.

  Μόνο οι προπτυχιακοί φοιτητές θα έχουν εκπροσώπους βάσει των καινούριων ορισμών;; Οι άλλοι δεν θα εκπροσωπούνται;;

  άρθρο 49 παρ. 2 δ) Οι φοιτητές δικαιούνται να κάνουν χρήση των εγκαταστάσεων και των μέσων του ιδρύματος που προορίζονται για την εκπλήρωση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού του έργου, τα οποία ορίζει ο Εσωτερικός Κανονισμός και οι αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων του ιδρύματος.

  Βάσει των καινοφανών ορισμών, μόνο οι προπτυχιακοί φοιτητές θα δικαιούνται να κάνουν χρήση των εγκαταστάσεων και των μέσων του ιδρύματος για τη διεξαγωγή του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου;; Οι φοιτητές των άλλων κύκλων σπουδών δεν θα έχουν πλέον θέση στα πανεπιστήμια;;; Θα απομακρυνθούν, θα εκδιωχθούν από τα ιδρύματα;;

  άρθρο 50 – Συμβούλια φοιτητικής μέριμνας
  παρ. 1 α) […]συνιστάται σε κάθε ίδρυμα «Συμβούλιο φοιτητικής μέριμνας» […] με σκοπό τη συζήτηση και τη διατύπωση προτάσεων για την αντιμετώπιση θεμάτων σχετικά με τη διαβίωση των φοιτητών και τη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών φοιτητικής μέριμνας του ιδρύματος […]

  Γιατί να υπάρχει μέριμνα μόνο για τους προπτυχιακούς φοιτητές;;; Οι άλλοι δεν είναι φοιτητές;; Γιατί καταδικάζονται σε αδιάφορη αντιμετώπιση, χωρίς να μεριμνά κανείς για αυτούς;;; Μόνο οι προπτυχιακοί είναι φοιτητές;;;;

  άρθρο 52 – Λοιπές υπηρεσίες υποστήριξης
  παρ. 1 […] την υποστήριξη φοιτητών με αναπηρία ή φοιτητών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες για την επιτυχή περάτωση των σπουδών τους

  Μόνο οι προπτυχιακοί φοιτητές ενδέχεται να έχουν κάποια αναπηρία ή να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην επιτυχή περάτωση των σπουδών τους;; Οι φοιτητές των άλλων κύκλων σπουδών δεν πρέπει και αυτοί να τύχουν υποστήριξης, όταν αντιμετωπίζουν προβλήματα;;; Γιατί τους ρίχνετε στον καιάδα, χωρίς να μεριμνάτε για αυτούς;;;

  άρθρο 54 – Υποτροφίες – εκπαιδευτικά δάνεια
  παρ. 1 Τα ιδρύματα χορηγούν σε φοιτητές τους βραβεία και υποτροφίες, με κριτήριο την επίδοσή τους στις σπουδές και την ατομική ή την οικογενειακή οικονομική τους κατάσταση.

  Βάσει του καινούριου ορισμού θα δίνονται μόνο στους προπτυχιακούς φοιτητές υποτροφίες, ενώ οι μεταπτυχιακοί θα αποκλείονται από τα βραβεία και τις υποτροφίες που προβλέπονται;;

  άρθρο 55 – Συνήγορος του φοιτητή
  παρ. 1 α) Κάθε ίδρυμα με τον Οργανισμό του συνιστά αυτοτελές γραφείο με την επωνυμία «Συνήγορος του φοιτητή», με σκοπό τη διαμεσολάβηση μεταξύ φοιτητών και καθηγητών ή διοικητικών υπηρεσιών του ιδρύματος, την τήρηση της νομιμότητας στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής ελευθερίας, την αντιμετώπιση φαινομένων κακοδιοίκησης και τη διαφύλαξη της εύρυθμης λειτουργίας του ιδρύματος. Ο συνήγορος του φοιτητή δεν έχει αρμοδιότητα σε θέματα εξετάσεων και βαθμολογίας των φοιτητών.

  Ο συνήγορος του φοιτητή θα είναι συνήγορος μόνο των προπτυχιακών;;; Οι υπόλοιποι φοιτητές θα είναι ανυπεράσπιστοι έναντι φαινομένων κακοδιοίκησης ή διατάραξης στις σχέσεις μεταξύ φοιτητών και καθηγητών ή διοικητικών υπηρεσιών;;;; Γιατί αφήνετε τους μεταπτυχιακούς έρμαια και ανυπεράσπιστους σε περιπτώσεις αυθαιρεσίας;;;; κ.ο.κ..

  Όλα αυτά αποδεικνύουν ακλόνητα την προβληματικότητα και μη εφαρμοσιμότητα του νέου ορισμού όχι μόνο για το υπό ψήφιση σχέδιο νόμου αλλά και για το ν. 4009/2011, καθώς αντίκειται στο πνεύμα του ν. 4009/2011, στον οποίο στηρίζεται το παρόν νομοσχέδιο.

  Να εξακολουθούν να ισχύουν ως ορθά έχουν οι ορισμοί του Ν. 4009/2011 για τους όρους «φοιτητές» και «τίτλος σπουδών»:

  α) «Φοιτητές»: οι φοιτητές των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι.. Προπτυχιακοί φοιτητές είναι οι φοιτητές που παρακολουθούν τον πρώτο κύκλο σπουδών, μεταπτυχιακοί φοιτητές εκείνοι που παρακολουθούν το δεύτερο κύκλο σπουδών και υποψήφιοι διδάκτορες εκείνοι που παρακολουθούν τον τρίτο κύκλο σπουδών και

  ια) «Τίτλος σπουδών»: το πτυχίο ή δίπλωμα που απονέμεται ύστερα από την επιτυχή ολοκλήρωση οποιουδήποτε από τους τρεις κύκλους σπουδών.

  Σας ευχαριστώ

 • 29 Ιουνίου 2015, 00:42 | mara

  Παράγραφος 15

  Να γίνει προσθήκη στον κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών ότι το άρθρο 10 παρ. 3 β) του παρόντος νομοσχεδίου ισχύει και για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές που απώλεσαν τη φοιτητική τους ιδιότητα.

  Να δοθεί η δυνατότητα επανεγγραφής και στους μεταπτυχιακούς φοιτητές συμπληρωματικά με τους υπάρχοντες κανονισμούς σπουδών (όπως ακριβώς συμβαίνει με τους προπτυχιακούς).

  Με τιμή

 • 29 Ιουνίου 2015, 00:25 | Π. ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ

  Θεσμοθετείται η παύση δια του νόμου εκλεγμένων οργάνων πριν τη λήξη της θητείας τους, για όργανο (Πρύτανης, Κοσμήτορας) που παραμένει σε ισχύ. Πιθανότατα εμπλοκή του ΣτΕ.

 • 28 Ιουνίου 2015, 22:57 | Μ.

  Η παράγραφος 19 του εν λόγω άρθρου προβλέπει πως:

  Οι διατάξεις του ν.4009/2011 (Α’ 195) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, οι οποίες συνεχίζουν να ισχύουν, εφαρμόζονται κατά την έννοια του άρθρου 1 του παρόντος νόμου.

  Το άρθρο 1 του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου προβλέπει μεταξύ άλλων τους ακόλουθους ορισμούς:

  α) «Φοιτητές»: οι φοιτητές των Α.Ε.Ι.
  β) «Μεταπτυχιακοί Φοιτητές»: οι φοιτούντες σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) των Α.Ε.Ι.
  γ) «Υποψήφιοι Διδάκτορες»: οι εκπονούντες Διδακτορική Διατριβή (ΔΔ) σε Τμήματα ή μονοτμηματικές Σχολές Πανεπιστημίων.
  ιγ) «Τίτλος σπουδών»: το πτυχίο ή δίπλωμα που απονέμεται ύστερα από την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών.

  Ως «φοιτητές» δηλαδή νοούνται οι φοιτητές (!) και λανθανόντως ΜΟΝΟ οι προπτυχιακοί, χωρίς βέβαια να κατονομάζεται κάπου ρητά η συγκεκριμένη κατηγορία φοιτητών, ενώ ως τίτλος ή δίπλωμα αφήνεται να εννοηθεί μόνο ο προπτυχιακός τίτλος σπουδών.

  Η αναδρομική χρήση του όρου «φοιτητές» με την έννοια «προπτυχιακοί φοιτητές» δημιουργεί μία σειρά από σοβαρότερες ανακολουθίες και παρανοήσεις στο Ν. 4009/2011 εκ του μη όντος και δη σε κεφάλαια και άρθρα που ρητά διευθετούν φοιτητικά ζητήματα που αφορούν τους ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΚΥΚΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (βλ. π.χ. Κεφάλαιο Η’), όπως:

  άρθρο 49 – Φοιτητική ιδιότητα-Σύλλογοι Φοιτητών (πέρα από την άνω αναφερθείσα παρ. 1) παρ. 2 α) Οι φοιτητές είναι ελεύθεροι να εκφράζονται ατομικά ή συλλογικά στο πλαίσιο λειτουργίας των φοιτητικών συλλόγων των σχολών ή άλλων επί μέρους οργανώσεων και ομίλων

  Κατά τους ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥΣ ΟΡΙΣΜΟΥΣ, η εν λόγω παράγραφος θα αφορά ΜΟΝΟ τους ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ.

  Οι ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΚΥΚΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ, ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ) Δ Ε Ν ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΝΑ ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΙ ΑΤΟΜΙΚΑ Η΄ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ.

  Ομοίως, βλ. άρθρο 49 παρ. 2 β), παρ. 2 γ), παρ. 2 δ), άρθρο 50 παρ. 1 α), άρθρο 52 παρ. 1, άρθρο 54 παρ. 1, άρθρο 55 κ.ο.κ..

  Γι’ αυτό οι ορισμοί για τους όρους «φοιτητές» και «τίτλος σπουδών» πρέπει να μείνουν ως έχουν στο Ν. 4009/2011, ο οποίος διευθετεί ζητήματα που αφορούν συλλήβδην την τριτοβάθμια εκπαίδευση:

  «Φοιτητές»: οι φοιτητές των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι.. Προπτυχιακοί φοιτητές είναι οι φοιτητές που παρακολουθούν τον πρώτο κύκλο σπουδών, μεταπτυχιακοί φοιτητές εκείνοι που παρακολουθούν το δεύτερο κύκλο σπουδών και υποψήφιοι διδάκτορες εκείνοι που παρακολουθούν τον τρίτο κύκλο σπουδών και

  «Τίτλος σπουδών»: το πτυχίο ή δίπλωμα που απονέμεται ύστερα από την επιτυχή ολοκλήρωση οποιουδήποτε από τους τρεις κύκλους σπουδών.

 • 28 Ιουνίου 2015, 22:51 | ΣΟΦΙΑ

  Να αποκατασταθεί η αδικία για τα 140 παιδιά της αρχιτεκτονικής! Δεν μπορούμε να μιλάμε για ΙΣΟΝΟΜΙΑ και δημοκρατια οταν 11.000 φοιτητές μετεγγράφηκαν χωρίς κανένα πρόβλημα και εμείς οι 140 αποκλιστήκαμε για ένα χρόνο και μερικοί για πάντα από τις σπουδές τους χωρίς λόγο ενω ήταν δικαιούχοι! Η απόφαση του υπουργού να καλύψει και τα 140 παιδιά και ο νόμος να ψηφιστεί το συντομότερο δυνατό γιατί μετά απο ένα μαρτυρικό χρόνο θα είναι βάναυσο να παραταθεί επιπλέον η αγωνία των οικογενιών μας σε συνδιασμό με τα επιπλέον προβλήματα που προκύπτουν σε ολα τα επίπεδα και κάνουν το μέλλον μας αβέβαιο!

 • 28 Ιουνίου 2015, 22:09 | Δημήτρης Ζώης

  Στο άρθρο 8 παράγραφο 15 του παρόντος προτεινόμενου Ν/Σ προβλέπεται η δυνατότητα εξέλιξης των μονίμων Λεκτόρων και μάλιστα θεσμοθετείται η δυνατότητα να ζητήσουν την εξέλιξή τους μέχρι δύο φορές.

  Επομένως είναι περιττή η πρόβλεψη στην παράγραφο 10 του παρόντος άρθρου, σχετικά με τους Λέκτορες και την εξέλιξή τους, επειδή αυτά υπερκαλύπτονται από το άρθρο 8, παρ. 15.

  Πρέπει λοιπόν να αφαιρεθεί ο όρος «Λέκτορες Πανεπιστημίων» από την παράγραφο 10 του παρόντος άρθρου διότι αλλοιώς δημιουργείται η υπόνοια ότι η συγκεκριμένη αναφορά γίνεται με σκοπό να θεσμοθετηθεί κάτι άλλο το οποίο στα σίγουρα δεν μπορεί να ευννοεί τους Λέκτορες.

 • 28 Ιουνίου 2015, 20:42 | ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ

  ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
  Άρθρα 1-14
  Δημιουργία Ενιαίου Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας.
  Το πρώτο λιθαράκι για τη δημιουργία Ενιαίου Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας (ΑΕ&Ε) τέθηκε στο Ν. 4009/2011 για την Ανώτατη Εκπαίδευση (κυρίως στα Άρθρα 39 και 42), με στόχο την ισοτιμία, ώσμωση και συνέργεια σε ισότιμη βάση των ΑΕΙ και των Ερευνητικών Κέντρων (ΕΚ). Δυστυχώς, έκτοτε, δεν υπήρξε συνέχεια ενώ και το προτεινόμενο νομοσχέδιο δεν εμβαθύνει στις συνέργειες ΑΕΙ και ΕΚ και επιτείνει τη διακριτή μεταχείριση των Ερευνητών και των ΕΚ, σε σχέση με τους Καθηγητές και τα ΑΕΙ, καθώς:
  (α) Δεν επικαιροποιεί, ούτε επεκτείνει, ως όφειλε, το άρθρο 42 του Ν. 4009/2011 που θέτει τη βάση της συνεργασίας μεταξύ ΑΕΙ και ΕΚ. Η ενδυνάμωση αυτής της συνεργασίας είναι σήμερα, σε περίοδο κρίσης, περισσότερο αναγκαία παρά ποτέ, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η έλλειψη ανθρώπινων και λοιπών πόρων.
  (β) Χαρακτηριστικό της ελλιπούς επεξεργασίας των τροπολογιών είναι το γεγονός ότι στο τμήμα του σ/ν για τα ΑΕΙ δημιουργείται σύγχυση ως προς μια νέα κατηγορία προσωπικού («Ερευνητές ΑΕΙ») που δεν είναι θεσμοθετημένη και αναφέρεται στο παρόν σ/ν άπαξ, καθώς και ως προς τον ορισμό των μεταδιδακτόρων που συνεργάζονται με τα ΑΕΙ (Άρθρο 8, παρ. 12 και Άρθρο 9, παρ. 4.α).
  (γ) Επιπλέον, η διακριτή μεταχείριση Καθηγητών και Ερευνητών γίνεται φανερή στις διαφορές που αφορούν στην επίβλεψη διδακτορικών διατριβών, όπου ο Ερευνητής δεν μπορεί να είναι κύριος επιβλέπων (δίχως σωρεία προϋποθέσεων), στο βασικό μισθό, στην καταβολή της μισθοδοσίας (από τον τακτικό προϋπολογισμό του Κράτους για τους πρώτους και την επιχορήγηση ή τα ερευνητικά προγράμματα για τους δεύτερους), στη συμμετοχή τους στη διοίκηση των Ιδρυμάτων, κ.λπ. Πέραν όμως όλων αυτών, η διαφοροποίηση και η άνιση μεταχείριση επεκτείνεται και με τη ρύθμιση που εντάσσει τους συνεργαζόμενους Καθηγητές στο προσωπικό των ΕΚ, αλλά δεν εντάσσει αντίστοιχα τους συνεργαζόμενους με τα ΑΕΙ Ερευνητές στο προσωπικό των ΑΕΙ.
  (δ) Σε ό,τι αφορά τους Ερευνητές, ως θετικές αποτιμώνται οι νέες ρυθμίσεις (i) του Άρθρου 8, παρ. 1.β) που στα προσόντα για «την εκλογή σε θέση Επίκουρου Καθηγητή» περιλαμβάνει την «εργασία σε ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής» και (ii) του Άρθρου 14, παρ. 11, για τη μη παρακράτηση φόρου από τις οικονομικές υπηρεσίες των Ιδρυμάτων (ΑΕΙ και ΕΚ) της πάγιας μηνιαίας αποζημίωσης για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης, καθώς και για συμμετοχή σε συνέδρια.
  Πρόταση της ΕΕΕ:
  Για την καταρχήν θεσμοθέτηση του Ενιαίου Χώρου ΑΕ&Ε, η Ένωση προτείνει ως μέτρα προς άμεση θεσμοθέτηση:
   Δυνατότητα του Ερευνητή να ορίζεται κύριος επιβλέπων σε διδακτορική διατριβή, με απόφαση Γ.Σ.Ε.Σ. (Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος), δίχως την αναγκαιότητα ύπαρξης σχετικού Πρωτόκολλου Συνεργασίας μεταξύ του ΑΕΙ και του οικείου ΕΚ. Κατ’ ουσίαν το Άρθρο 8, παρ. 13 χρήζει νομοτεχνικής βελτίωσης ως εξής: «Στην περίπτωση συνεργασίας Α.Ε.Ι. και ερευνητικού κέντρου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 42 του ν.4009/2011 (Α’ 195), είναι δυνατός ο ορισμός ερευνητή ως επιβλέποντα υποψήφιου διδάκτορα εφόσον αυτό προβλέπεται στο πρωτόκολλο συνεργασίας και ύστερα από απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ.». Η βελτίωση αυτή διευκολύνει την απρόσκοπτη επίβλεψη διδακτορικών και από Ερευνητές, χωρίς να αντικρούει τα πρωτόκολλα συνεργασίας μεταξύ ΑΕΙ και ΕΚ που περιγράφονται στο Άρθρο 42 του Ν. 4009/2011.
   Άμεση εφαρμογή του Άρθρου 42 του Ν. 4009/2011, με τροπολογία που θα αποδεσμεύει την υπογραφή Πρωτοκόλλων Συνεργασίας μεταξύ ΑΕΙ και ΕΚ από τους εσωτερικούς κανονισμούς ΑΕΙ και ΕΚ (να αρκούν για την υπογραφή οι αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων σε επίπεδο ΑΕΙ και ΕΚ, ή Τμήματος και ΕΚ ή Ινστιτούτου αντίστοιχα).
   Θεσμοθέτηση της δυνατότητας των ΕΚ της ΓΓΕΤ να συνδιοργανώνουν μεταπτυχιακά προγράμματα 2ου και 3ου κύκλου σπουδών και με ΑΕΙ της αλλοδαπής, με ανάλογη προσθήκη στο Άρθρο 42 του Ν. 4009/2011.
   Ισότιμη, διακριτή, θεσμική μεταχείριση Καθηγητών ΑΕΙ και Ερευνητών. Οι όροι «Μέλη ΔΕΠ» και «Ερευνητές» είναι από μακράν θεσμοθετημένοι (Άρθρο 1, παρ. ιβ, Άρθρο 15, παρ. 16, και Άρθρο 29, παρ. 2 του παρόντος σ/ν), αντίθετα από τον όρο «Ερευνητή σε Α.Ε.Ι.» που δεν υφίσταται. Επίσης, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ταυτίζεται ο όρος «Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές» με επιστήμονες που έχουν θέση μέλους ΔΕΠ ή ερευνητή σε ερευνητικό κέντρο. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 12 του Άρθρου 8, χρήζει νομοτεχνικής βελτίωσης, ως εξής «Με απόφαση της Γ.Σ. του Τμήματος ύστερα από πρόταση μέλους της ή του αρμόδιου Τομέα και για ειδικές εκπαιδευτικές ή ερευνητικές ανάγκες, καλούνται για ένα χρόνο ως (α) Επισκέπτες Καθηγητές, ή Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές επιστήμονες που έχουν θέση μέλους ΔΕΠ ή ερευνητή σε Α.Ε.Ι. ή ερευνητικό κέντρο, (β) Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές, νέοι επιστήμονες κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Εσωτερικό Κανονισμό του οικείου Α.Ε.Ι.
   Άμεση, δημοκρατική αναβάθμιση του προτύπου διοίκησης των ΕΚ κατ’ αντιστοιχία με τα ΑΕΙ.
   Απαλοιφή των συνεργαζόμενων Καθηγητών ΑΕΙ από το προσωπικό των ΕΚ, ή ένταξη των συνεργαζόμενων με τα ΑΕΙ Ερευνητών στο προσωπικό των ΑΕΙ.
   Στο πλαίσιο της δέσμης των απαραίτητων ρυθμίσεων προκειμένου να αποκατασταθεί το πνεύμα ισοτιμίας των ΑΕΙ και των ΕΚ, είναι απαραίτητο να επεκταθεί και στα Ερευνητικά Κέντρα της ΓΓΕΤ η ρύθμιση του Άρθρου 8, παρ. 22.α), με νομοτεχνική βελτίωση, ως εξής: «Οι Ομότιμοι Καθηγητές Α.Ε.Ι. δεν καταλαμβάνουν θέσεις σε μονοπρόσωπα όργανα διοίκησης ερευνητικών φορέων, τα οποία ανήκουν στα Α.Ε.Ι. και η διοίκηση ορίζεται από τα Α.Ε.Ι., των κέντρων τεχνολογικής έρευνας (ΚΤΕ), και των ερευνητικών πανεπιστημιακών ινστιτούτων (ΕΠΙ) και των ερευνητικών κέντρων της ΓΓΕΤ. Με τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, καταργείται κάθε αντίθετη σχετική διάταξη». Αντίστοιχη ρύθμιση θα πρέπει να προβλεφθεί και για τους «Ομότιμους Ερευνητές».
   Στις πάγιες θέσεις της ΕΕΕ ήταν η δημιουργία Μητρώου αξιολογητών σε κάθε ΕΚ, σύμφωνα με τα ισχύοντα για τα ΑΕΙ. Το σύστημα ΑΠΕΛΛΑ του οποίου η λειτουργία αναστέλλεται (Άρθρο 8, παρ. 26) θα πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί, επεκτείνοντας την ισχύ του και στα ΕΚ και στις κρίσεις ένταξης/εξέλιξης των Ερευνητών σε βαθμίδα.
   Τέλος, η υποχρέωση διαφάνειας πρέπει να ισχύει το ίδιο σε όλους τους ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς της χώρας. Ως εκ τούτου το Άρθρο 14, παρ. 18 χρήζει νομοτεχνικής βελτίωσης ως εξής: «Τα Α.Ε.Ι. και οι δημόσιοι ερευνητικοί φορείς της χώρας οφείλουν να ανταποκρίνονται στην υποχρέωση διαφάνειας παρέχοντας στο διαδικτυακό τους τόπο ή και με κάθε άλλον πρόσφορο τρόπο, κάθε δυνατή πληροφόρηση σχετικά με τα μέλη ΔΕΠ, τους Ερευνητές και κάθε άλλη κατηγορία προσωπικού, τα διοικητικά τους όργανα και τις αποφάσεις τους, τις πηγές και τη διαχείριση των πόρων, την οργάνωση σπουδών, την υλικοτεχνική υποδομή και το σύνολο των παρεχόμενων από αυτά υπηρεσιών».

 • 28 Ιουνίου 2015, 19:12 | Κωνσταντίνος

  Για τις εκπαιδευτικές άδειες και μετατάξεις των μελών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, και ΕΤΕΠ του άρθρου 29 του ν.4009/2011 (Α’ 195) εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΠΔ147/2009 (Α’ 189) όπως ισχύουν και για τα μόνιμα μέλη.

  Να ληφθεί μέριμνα και για όλα τα ΑΕΙ (Πανεπιστήμια & ΤΕΙ), διότι το
  ΠΔ 147/2009 αναφέρεται μόνο για τα Πανεπιστήμια!!!

  ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 147/2009
  Προϋποθέσεις και διαδικασία πλήρωσης των θέσεων,
  χορήγησης εκπαιδευτικών αδειών και μετάταξης των
  μελών του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού
  Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π) των ιδρυμάτων του πανεπιστημιακού
  τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης…

 • 28 Ιουνίου 2015, 19:11 | ΔΣ Συλλόγου Καθηγητών ΠΚ, Ηράκλειο

  Σχετικά με παράγραφο (1)
  Η παύση ήδη νομίμως εκλεγμένων Πρυτάνεων και Κοσμητόρων, είναι μια διαδικασία για την οποία σύσσωμη η ακαδημαϊκή κοινότητα, συμπεριλαμβανομένου και του σημερινού Υπουργού, είχε κατηγορήσει το 2011 την τότε Υπουργό Παιδείας χαρακτηρίζοντας την αντίστοιχη ρύθμιση ως αντιδημοκρατική.
  Σχετικά με παράγραφο (16)
  Είναι ιδιαίτερα θετικό ότι με τη διάταξη αυτή «κλείνει» το θέμα των καταλογισμών που ταλαιπώρησε το Πανεπιστήμιο Κρήτης και τα μέλη του που κατηγορήθηκαν για πράξεις όπου δεν είχαν ούτε δόλο ούτε όφελος. Οι σχετικές αποφάσεις που ελήφθησαν ήταν αποφάσεις συλλογικών οργάνων που ακολούθησαν την νόμιμη διαδικασία και έτυχαν της επικύρωσης της Συγκλήτου, η οποία είναι το αρμόδιο ανώτατο όργανο διοίκησης του Πανεπιστημίου.

 • 28 Ιουνίου 2015, 13:47 | Αύρα Καραφίλη, μέλος Ε.Ε.Π.

  Ο Φορέας ΕΕΔιΠ (νυν ΕΕΠ και ΕΔιΠ) είναι ο μόνος Φορέας στον οποίον έχουν παγώσει εδώ και καιρό οι εξελίξεις σε επόμενες βαθμίδες, εν αναμονή της έκδοσης των Π.Δ. που εκκρεμούν χρόνια τώρα, και ενδεχομένως να εκκρεμούν για πολλά ακόμη έτη… (αναμένουμε να δούμε αν υπάρχει πολιτική βούληση για την έκδοσή τους…). Μήπως να ληφθεί σχετική πρόνοια επ’ αυτού στο νέο Νόμο ή συνιστά επιθυμία και της τωρινής ηγεσίας του Υπουργείου να παραμείνουμε καθηλωμένοι (ακόμη και στην εισαγωγική βαθμίδα πολλοί εξ ημών) μέχρι να πάρουμε σύνταξη…;;

 • 28 Ιουνίου 2015, 13:45 | Αύρα Καραφίλη, μέλος Ε.Ε.Π.

  [παρ. 7 α)]: Αναφορικά με την («ορθή»;) βαθμολογική κατάταξη, τα μέλη ΕΕΠ/ΕΔΙΠ που δίδασκαν επί σειρά ετών στα ΑΕΙ, όντας αποσπασμένοι από άλλες βαθμίδες εκπαίδευσης (ή ως διδάσκοντες-407) πριν εκλεγούν ως (τότε) ΕΕΔιΠ Ι ή ΙΙ, συμπεριλαμβάνονται στο προσωπικό που «υπηρετούσε» στα ΑΕΙ και συνυπολογίζεται η προϋπηρεσία τους ή υπερτερεί «οποιαδήποτε σχέση εργασίας» (δηλ. άλλης φύσης έργο) της διδακτικής ή/και ερευνητικής προϋπηρεσίας/εμπειρίας, καίτοι πρόκειται για φορείς διδακτικού προσωπικού;; Εν ολίγοις, το διδακτικό προσωπικό που συνεργάζονταν με άλλης μορφής σχέση με το ΑΕΙ επί σειρά ετών (π.χ. απόσπαση), θα παραμείνει στις χαμηλότερες βαθμίδες, παρότι σταθερά επιτελούσε (και επιτελεί) διδακτικό έργο ή/και έκανε έρευνα σε αυτό;
  (…Και με τις εξελίξεις του παγωμένες;!)

 • 28 Ιουνίου 2015, 13:44 | Αποστολόπουλος Γεώργιος

  Λόγω των πολλών προβλημάτων αποχώρησης των μελών ΔΕΠ θα ήταν καλό να δοθεί η δυνατότητα σε όσους δεν έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους μέχρι τον Αύγουστο του 2015 να μπορούν να παραμείνουν και στο επόμενο ακαδημαϊκό έτος.

 • 28 Ιουνίου 2015, 12:50 | Ελισάβετ Ανδρεοπούλου ΔΕΠ

  Προτείνεται:
  α) Επαναφορά στην κατηγορία Ε.Τ.Ε.Π. όλων όσων εντάχθηκαν στην κατηγορία Ε.Δ.Ι.Π. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4235/2014 (άρθρο 68 παρ. 3 περ. 2) σε συνδυασμό με το άρθρο 29 παρ. 2 εδ. γ΄ του Ν. 4009/2011 και το ΦΕΚ 742/26-3-2014/τ.Β΄
  β) Δυνατότητα μετακίνησης, μετάταξης και απόσπασης όλου του προσωπικού (ΕΤΕΠ, ΕΕΠ, ΙΔΑΧ, ΕΔΙΠ, Διοικητικοί υπάλληλοι), από το Πρυτανικό Συμβούλιο, με βάση τις ανάγκες του Ιδρύματος.
  Τα παραπάνω κρίνονται αναγκαία διότι:
  α) η ένταξη στην κατηγορία ΕΔΙΠ η οποία πραγματοποιήθηκε είναι αντίθετη με τις διαδικασίες προκήρυξης, αξιολόγησης και πρόσληψης ΕΔΙΠ και είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των εργαστηρίων και των Τμημάτων των ΑΕΙ.
  β) δημιουργούνται διακρίσεις καθώς κάποιοι υπάλληλοι μπορούν να μετακινηθούν σε άλλο Τμήμα με βάση την απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου (διοικητικοί και ΙΔΑΧ), ενώ κάποιοι άλλοι (ΕΤΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΕΠ) δεν μπορούν, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα στην λειτουργία των ΑΕΙ.

 • 28 Ιουνίου 2015, 10:27 | Δημήτρης Νικολάου

  Για την ορθή βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη των μελών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ, οι οποίοι εντάχθηκαν στις ως άνω κατηγορίες από καθεστώς ΕΕΔΙΠ Ι και ΙΙ ή ΕΤΕΠ ή ΕΤΠ ή ΕΡΔΙΠ ή μόνιμων διοικητικών υπαλλήλων ή υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο ΕΔΙΠ ή ΕΕΠ ή ΕΤΕΠ στο πλαίσιο εφαρμογής του ν.4009/2011 (Α’ 195) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αναγνωρίζεται ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας του ανωτέρω προσωπικού στο Α.Ε.Ι. που υπηρετεί ή σε άλλο Α.Ε.Ι. με οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Επιπρόσθετα αναγνωρίζεται ο χρόνος προϋπηρεσίας στο Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα εφόσον η απασχόληση λάμβανε χώρα με την επιστημονική ιδιότητα.

 • 28 Ιουνίου 2015, 07:41 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ

  Άρθρο 14.1 και 2. Οι Πρυτάνεις και οι Κοσμήτορες που υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, δεν θα ολοκληρώσουν τη θητεία τους καθώς θα πρέπει μέχρι τις 31.7.2016 να γίνει νέα εκλογική διαδικασία. Κανένα συλλογικά εκλεγμένο όργανο δεν καταργείται στα δημοκρατικά πολιτεύματα, όταν αλλάζει ο νόμος. Επιπλέον, η συχνή αλλαγή διοίκησης προκαλεί ασυνέχειες, δυσλειτουργίες, κενά διοίκησης και αλλαγές προσώπων στη διοικητική διάρθρωση. Όλα αυτά είναι πρόσθετο κόστος, σε χαλεπούς καιρούς.

 • 27 Ιουνίου 2015, 22:47 | Μαδέσης Παναγιώτης, Σύλογος ερευνητών ΕΚΕΤΑ

  Η προσπάθεια για τη δημιουργία Ενιαίου Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας ξεκίνησε στο Ν. 4009/2011 για την Ανώτατη Εκπαίδευση (κυρίως στα Άρθρα 39 και 42), με στόχο την ισοτιμία, ώσμωση και συνέργεια σε ισότιμη βάση των ΑΕΙ και των Ερευνητικών Κέντρων. Δυστυχώς, έκτοτε, δεν υπήρξε συνέχεια ενώ και το προτεινόμενο νομοσχέδιο δεν εμβαθύνει στις συνέργειες ΑΕΙ και ΕΚ και επιτείνει τη διακριτή μεταχείριση των Ερευνητών και των ΕΚ, σε σχέση με τους Καθηγητές και τα ΑΕΙ, καθώς:
  (α) Δεν επικαιροποιεί, ούτε επεκτείνει, ως όφειλε, το άρθρο 42 του Ν. 4009/2011 που θέτει τη βάση της συνεργασίας μεταξύ ΑΕΙ και ΕΚ. Η ενδυνάμωση αυτής της συνεργασίας είναι σήμερα, σε περίοδο κρίσης, περισσότερο αναγκαία παρά ποτέ, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η έλλειψη ανθρώπινων και λοιπών πόρων.
  (β) Χαρακτηριστικό της ελλιπούς επεξεργασίας των τροπολογιών είναι το γεγονός ότι στο τμήμα του νομοσχεδίου για τα ΑΕΙ δημιουργείται σύγχυση ως προς μια νέα κατηγορία προσωπικού («Ερευνητές ΑΕΙ») που δεν είναι θεσμοθετημένη και αναφέρεται στο παρόν ν/σ άπαξ, καθώς και ως προς τον ορισμο των μεταδιδακτόρων που συνεργάζονται με τα ΑΕΙ (Άρθρο 8, παρ. 12 και Άρθρο 9, παρ. 4.α).
  (γ) Επιπλέον, η διακριτή μεταχείριση Καθηγητών και Ερευνητών γίνεται φανερή στις διαφορές που αφορούν στην επίβλεψη διδακτορικών διατριβών, όπου ο Ερευνητής δεν μπορεί να είναι κύριος επιβλέπων (δίχως σωρεία προϋποθέσεων), στο βασικό μισθό, στην καταβολή της μισθοδοσίας (από τον τακτικό προϋπολογισμό του Κράτους για τους πρώτους και την επιχορήγηση ή τα ερευνητικά προγράμματα για τους δεύτερους), στη συμμετοχή στη διοίκηση των οργανισμών, κ.λπ. Πέραν όμως όλων αυτών, η διαφοροποίηση και η άνιση μεταχείριση επεκτείνεται και με τη ρύθμιση που εντάσσει τους συνεργαζόμενους Καθηγητές στο προσωπικό των ΕΚ, αλλά δεν εντάσσει αντίστοιχα τους συνεργαζόμενους με τα ΑΕΙ Ερευνητές στο προσωπικό των ΑΕΙ.
  (δ) Σε ό,τι αφορά τους Ερευνητές, ως θετικές αποτιμώνται οι νέες ρυθμίσεις (i) του Άρθρου 8, παρ. 1.β) που στα προσόντα για «την εκλογή σε θέση Επίκουρου Καθηγητή» περιλαμβάνει την «εργασία σε ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής» και (ii) του Άρθρου 14, παρ. 11, για τη μη παρακράτηση φόρου από τις οικονομικές υπηρεσίες των Ιδρυμάτων (ΑΕΙ και ΕΚ) της πάγιας μηνιαίας αποζημίωσης για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης, καθώς και για συμμετοχή σε συνέδρια.

  Για την καταρχήν θεσμοθέτηση του Ενιαίου Χώρου ΑΕ&Ε, προτείνουμε την θεσμοθέτηση των παρακάτω μέτρων :

  Δυνατότητα του Ερευνητή να ορίζεται κύριος επιβλέπων σε διδακτορική διατριβή, με απόφαση Γ.Σ.Ε.Σ (Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος), δίχως την αναγκαιότητα ύπαρξης σχετικού Πρωτόκολλου Συνεργασίας μεταξύ του ΑΕΙ και του οικείου ΕΚ. Κατ’ ουσίαν το Άρθρο 8, παρ. 13 χρήζει νομοτεχνικής βελτίωσης ως εξής: «Στην περίπτωση συνεργασίας Α.Ε.Ι. και ερευνητικού κέντρου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 42 του ν.4009/2011 (Α’ 195), είναι δυνατός ο ορισμός ερευνητή ως επιβλέποντα υποψήφιου διδάκτορα εφόσον αυτό προβλέπεται στο πρωτόκολλο συνεργασίας και ύστερα από απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ.». Η βελτίωση αυτή διευκολύνει την απρόσκοπτη επίβλεψη διδακτορικών και από ερευνητές, και χωρίς να αντικρούει τα πρωτόκολλα συνεργασίας μεταξύ ΑΕΙ και ΕΚ που περιγράφονται στο Άρθρο 42 του Ν. 4009/2011.

  Άμεση εφαρμογή του Άρθρου 42 του Ν. 4009/2011, με τροπολογία που θα αποδεσμεύει την υπογραφή Πρωτοκόλλων Συνεργασίας μεταξύ ΑΕΙ και ΕΚ από τους εσωτερικούς κανονισμούς ΑΕΙ και ΕΚ (να αρκούν για την υπογραφή οι αποφάσεις της Συγκλήτου του ΑΕΙ και του ΔΣ του ΕΚ, αντίστοιχα).

  Θεσμοθέτηση της δυνατότητας των ΕΚ της ΓΓΕΤ να συνδιοργανώνουν μεταπτυχιακά προγράμματα 2ου και 3ου κύκλου σπουδών και με ΑΕΙ της αλλοδαπής, με ανάλογη προσθήκη στο Άρθρο 42 του Ν. 4009/2011.

  Ισότιμη θεσμική μεταχείριση Καθηγητών ΑΕΙ και Ερευνητών. Οι όροι «Μέλη ΔΕΠ» και «Ερευνητές» είναι από μακράν θεσμοθετημένοι (Άρθρο 1, παρ. ιβ, Άρθρο 15, παρ. 16, και Άρθρο 29, παρ. 2 του παρόντος πολυνομοσχεδίου), αντίθετα από τον όρο «Ερευνητή σε Α.Ε.Ι.» που δεν υφίσταται. Επίσης, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ταυτίζεται ο όρος «Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές» με επιστήμονες που έχουν θέση μέλους ΔΕΠ ή ερευνητή σε ερευνητικό κέντρο. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 12 του Άρθρου 8, χρήζει νομοτεχνικής βελτίωσης, ως εξής «Με απόφαση της Γ.Σ. του Τμήματος ύστερα από πρόταση μέλους της ή του αρμόδιου Τομέα και για ειδικές εκπαιδευτικές ή ερευνητικές ανάγκες, καλούνται για ένα χρόνο ως (α) Επισκέπτες Καθηγητές, ή Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές επιστήμονες που έχουν θέση μέλους ΔΕΠ ή ερευνητή σε Α.Ε.Ι. ή ερευνητικό κέντρο, (β) Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές, νέοι επιστήμονες κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Εσωτερικό Κανονισμό του οικείου Α.Ε.Ι.

  Άμεση, δημοκρατική αναβάθμιση του προτύπου διοίκησης των ΕΚ κατ’ αντιστοιχία με τα ΑΕΙ.

  Απαλοιφή των συνεργαζόμενων Καθηγητών ΑΕΙ από το προσωπικό των ΕΚ, ή ένταξη των συνεργαζόμενων με τα ΑΕΙ Ερευνητών στο προσωπικό των ΑΕΙ.

  Στο πλαίσιο της δέσμης των απαραίτητων ρυθμίσεων προκειμένου να αποκατασταθεί το πνεύμα ισοτιμίας των ΑΕΙ και των ΕΚ, είναι απαραίτητο να επεκταθεί και στα Ερευνητικά Κέντρα της ΓΓΕΤ η ρύθμιση του Άρθρου 8, παρ. 22.α), με νομοτεχνική βελτίωση, ως εξής: «Οι Ομότιμοι Καθηγητές Α.Ε.Ι. δεν καταλαμβάνουν θέσεις σε μονοπρόσωπα όργανα διοίκησης ερευνητικών φορέων, τα οποία ανήκουν στα Α.Ε.Ι. και η διοίκηση ορίζεται από τα Α.Ε.Ι., των κέντρων τεχνολογικής έρευνας (ΚΤΕ), και των ερευνητικών πανεπιστημιακών ινστιτούτων (ΕΠΙ) και των ερευνητικών κέντρων της ΓΓΕΤ. Με τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, καταργείται κάθε αντίθετη σχετική διάταξη». Αντίστοιχη ρύθμιση θα πρέπει να προβλεφθεί και για τους «Ομότιμους Ερευνητές».

  Δημιουργία Μητρώου αξιολογητών σε κάθε ΕΚ, σύμφωνα με τα ισχύοντα για τα ΑΕΙ. Το σύστημα ΑΠΕΛΛΑ του οποίου η λειτουργία αναστέλλεται (Άρθρο 8, παρ. 26) θα πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί, επεκτείνοντας την ισχύ του και στα ΕΚ και τις κρίσεις ένταξης/εξέλιξης των Ερευνητών σε βαθμίδα.

  Τέλος, η υποχρέωση διαφάνειας πρέπει να ισχύει το ίδιο σε όλους τους ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς της χώρας. Ως εκ τούτου το Άρθρο 14, παρ. 18 χρήζει νομοτεχνικής βελτίωσης ως εξής: «Τα Α.Ε.Ι. και οι ερευνητικοί φορείς της χώρας οφείλουν να ανταποκρίνονται στην υποχρέωση διαφάνειας παρέχοντας στο διαδικτυακό τους τόπο ή και με κάθε άλλον πρόσφορο τρόπο, κάθε δυνατή πληροφόρηση σχετικά με τα μέλη ΔΕΠ, τους Ερευνητές και κάθε άλλη κατηγορία προσωπικού, τα διοικητικά τους όργανα και τις αποφάσεις τους, τις πηγές και τη διαχείριση των πόρων, την οργάνωση σπουδών, την υλικοτεχνική υποδομή και το σύνολο των παρεχόμενων από αυτά υπηρεσιών».

 • 27 Ιουνίου 2015, 22:17 | Μαδέσης Παναγιώτης, Σύλογος ερευνητών ΕΚΕΤΑ

  H υποχρέωση διαφάνειας πρέπει να ισχύει το ίδιο σε όλους τους ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς της χώρας. Ως εκ τούτου το Άρθρο 14, παρ. 18 χρήζει νομοτεχνικής βελτίωσης ως εξής: «Τα Α.Ε.Ι. και οι ερευνητικοί φορείς της χώρας οφείλουν να ανταποκρίνονται στην υποχρέωση διαφάνειας παρέχοντας στο διαδικτυακό τους τόπο ή και με κάθε άλλον πρόσφορο τρόπο, κάθε δυνατή πληροφόρηση σχετικά με τα μέλη ΔΕΠ, τους Ερευνητές και κάθε άλλη κατηγορία προσωπικού, τα διοικητικά τους όργανα και τις αποφάσεις τους, τις πηγές και τη διαχείριση των πόρων, την οργάνωση σπουδών, την υλικοτεχνική υποδομή και το σύνολο των παρεχόμενων από αυτά υπηρεσιών».

 • 27 Ιουνίου 2015, 16:47 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΑΧ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

  ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ Ε.ΔΙ.Π.

  Κατά την ένταξη προσωπικού στον κλάδο των Ε.ΔΙ.Π. θεωρούμε ηθικά σωστό να αναγνωριστεί το ΣΥΝΟΛΟ της προϋπηρεσίας του εν λόγω προσωπικού στο ΔΗΜΟΣΙΟ τομέα (δηλ. ΕΝΤΟΣ και ΕΚΤΟΣ ΑΕΙ) με οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Κι αυτό γιατί το προσωπικό που ανήκει στον κλάδο του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού διαθέτει προϋπηρεσία σε δημόσια σχολεία και Ι.Ε.Κ., σε χημικά, βιοχημικά, κτηνιατρικά κ.λ.π. εργαστήρια ή σε διάφορους άλλους φορείς του δημοσίου (πχ αρχαιολογική υπηρεσία, ανασκαφές, κλπ). ). Η προϋπηρεσία αυτή αξιοποιείται κατά την άσκηση των καθηκόντων του ως Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό. Επομένως, η μη αναγνώριση αυτής της προϋπηρεσίας στο Δημόσιο είναι άδικη και αποτελεί άνιση μεταχείριση ως προς συναδέλφους με ίσα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.

 • 27 Ιουνίου 2015, 11:15 | ΜΕΡΤΖΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

  ΙΣΟΝΟΜΙΑ ΓΙΑ ΤΑ 140 ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

 • 26 Ιουνίου 2015, 19:04 | Μαντά Παναγιώτα

  Με τον προηγούμενο νόμο υλοποιήθηκαν 11000 μετεγγραφές και έμειναν όμηροι 140 φοιτητές των Αρχιτεκτονικων Σχολών ΕΜΠ & ΑΠΘ.
  Να δοθεί άμεση λύση του προβλήματος και της αδικίας που έχει προκύψει με τις μετεγγραφές των 140 φοιτητών των Αρχιτεκτονικών Σχολών ΕΜΠ & ΑΠΘ.
  Για λόγους ισονομίας να προταθεί νομοθετική ρύθμιση που να τακτοποιεί ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ του ακαδημαικού έτους 2014-2015.

 • 26 Ιουνίου 2015, 18:08 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΑΧ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

  Αξιότιμε κύριε Υπουργέ
  Παρακαλούμε να ληφθεί μέριμνα για ένταξη στον κλάδο ΕΤΕΠ όσων υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου το επιθυμούν και διαθέτουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 29 του Ν. 4009/2011 (Α΄ 195) τυπικά προσόντα. Ανάλογη διαδικασία έχει γίνει σύμφωνα με εφαρμογή της διατάξεως του αρ. 13 παρ. ΖΝ. 2817/2000 σε πέντε ιδρύματα, με την έκδοση αντίστοιχων ΦΕΚ (1250Β΄/16-5-2014 για το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, 1610Β’ /18-6-2014 για το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1849Β’/7-7-2014 για το Πολυτεχνείο Κρήτης, 2875Β’ /27-10-2014 για το Πανεπιστήμιο Κρήτης , 290Β’/25-2-2015 για τη Σχολή Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων). Στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο υπάρχει απουσία πρόβλεψης για το υφιστάμενο προσωπικό των υπολοίπων Πανεπιστημίων της χώρας, το οποίο αποτελεί προσωπικό υψηλής εξειδίκευσης και μεγάλης εμπειρίας, που στελεχώνει εργαστήρια επί σειρά ετών. Η εν λόγω ρύθμιση δεν θα έχει καμία οικονομική επιβάρυνση, θα απεγκλωβίσει μια κατηγορία προσωπικού εντάσσοντας την στον κλάδο του οποίου το καθεστώς ανταποκρίνεται στο έργο που ήδη επιτελεί και θα αποδώσει ισοτιμία και δικαιοσύνη. Η ένταξη αυτή έχει προταθεί από εξωτερικούς αξιολογητές στο πλαίσιο της εξωτερικής αξιολόγησης των Τμημάτων, ώστε να διορθωθεί η στρεβλή κατάσταση που επικρατεί και να γίνει ορθολογική κατανομή του προσωπικού με βάση τα προσόντα, την εμπειρία και το έργο που πραγματικά αυτό επιτελεί. Από τη στιγμή που έχει ήδη εφαρμοστεί σε κάποια ιδρύματα, τίθεται θέμα άνισης μεταχείρισης ανθρώπων με ίδια προσόντα, αδικία την οποία πρέπει ο νέος νόμος να αποκαταστήσει.

 • 26 Ιουνίου 2015, 16:56 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

  ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΤΗΣ ΚΑΣ. ΜΑΙΣΤΡΟΥ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΩ ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΜΜΟΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΝΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΟΛΙΓΩΝ ΥΠΟ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ.
  ΠΩΣ ΘΑ ΤΗΣ ΦΑΙΝΟΤΑΝ ΑΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΘΕΙ ΚΑΙ ΜΗΝΥΘΕΙ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΣ ΖΗΤΗΘΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΓΟΝΕΑ ΜΑΘΗΤΗ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΠΩΝΥΜΟΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟ ΠΡΩΙ.
  ΠΩΣ ΘΑ ΤΗΣ ΦΑΙΝΟΤΑΝ ΕΠΙΣΗΣ ΕΝΩ ΕΧΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Η ΙΔΙΑ ΜΕ 100 ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟ ΠΡΩΙ ΑΥΤΟΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ 11.000.

 • 26 Ιουνίου 2015, 14:07 | giorgos2

  θα προσβaλουν και το νεο νομο για τις μεταγραφές στο ΣτΕ οι Αρχιτεκτονικές !!!
  Πρωτοφανής ΠΡΟΚΛΗΣΗ στην Ελληνική ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ που αγωνίζεται να επιβιώσει

  http://www.opengov.gr/ypepth/?p=2436
  25 Ιουνίου 2015, 17:48 | Ελένη Μαΐστρου, Κοσμήτωρ Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ε.Μ.Π. – Νίκος Καλογήρου, Πρόεδρος Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Π.Σ. Α.Π.Θ.
  Μόνιμος Σύνδεσμος

  Η μεταβατική διάταξη που αφορά τις μετεγγραφές φοιτητών Αρχιτεκτονικής (άρθρο 14: 3.12.α,β,γ: Τελικές και Μεταβατικές Διατάξεις για την Ανώτατη Εκπαίδευση) συνιστά παραβίαση της υπ’ αρ. 1251/2015 απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας, υπερβαίνει την φέρουσα ικανότητα του Τμήματος Αρχιτεκτόνων του ΑΠΘ και της Σχολής Αρχιτεκτονικής του ΕΜΠ σε βαθμό απαγορευτικό, και εισάγει νομικό πλαίσιο που προβλέπει μετεγγραφές για «πολλούς λόγους’, ενώ η υπ. αρ. 1251/2015 απόφαση του ΣτΕ προβλέπει μόνο για οικονομικούς λόγους και λόγους υγείας.

 • 26 Ιουνίου 2015, 13:36 | ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ

  Γονέας είμαι τρίτεκνης οικογένειας με παιδί που πέρασε στην Αρχιτεκτονική. Επίσης σέβομαι τους νόμους της πατρίδας μου και υπακούω, έτσι λοιπόν περίμενα και από την πατρίδα μου να τηρήσει τους νόμους που η ίδια είχε ψηφίσει και να έρθει το παιδί μου στην Θεσσαλονίκη να κάνει τις σπουδές του. Αντ΄αυτού το παιδί μου δεν καρπώθηκε ποτέ αυτό το δικαίωμα ενώ χιλιάδες άλλα παιδιά το καρπώθηκαν. ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΟΥ ΚΑΙ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΕΙΝΑΙ ΙΣΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΤΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΛΕΥΡΕΣ . ΤΙ ΝΑ ΔΙΔΑΞΩ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΥ ?’’ΠΑΤΗΣΤΕ ΟΠΟΙΟΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΚΑΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝ ΤΡΟΠΟ ΓΙΑ ΝΑ ΒΓΕΙΤΕ ΕΣΕΙΣ ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΙ Ή ΥΠΑΚΟΥΤΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ? ΤΙ ΘΑ ΠΩ ΣΤΗΝ ΚΟΡΗ ΠΟΥ ΦΕΤΟΣ ΘΑ ΔΩΣΕΙ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΜΟΝΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΓΙΑΤΙ ΑΛΛΙΩΣ ΔΕΝ ΘΑ ΣΠΟΥΔΑΣΕΙΣ ?ΙΣΟΝΟΜΙΑ ΛΟΙΠΟΝ ΟΤΙ ΘΑ ΙΣΧΥΕΙ ΘΑ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ Ο ΝΟΜΟΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΤΑΓΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΟΥΣ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΣ

 • 26 Ιουνίου 2015, 13:17 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π..

  Ειδικότερα στο άρθρο 14, παρ. 1.7, σε ότι αφορά την αναγνώριση της προϋπηρεσίας των μελών που εντάσσονται στην κατηγορία ΕΔΙΠ, πρέπει να υπολογιστεί και η επιστημονική προϋπηρεσία του προσωπικού αυτού σε άλλους φορείς του Δημοσίου και όχι μόνο στα ΑΕΙ.
  Η προυπηρεσία σε φορείς του δημοσίου όπως ερευνητικά ιδρύματα ηδιδασκαλία σε σε δευτεροβάθμεια εκπαίδευση ή και αλλου πρέπει να αναγνωριστεί γιατί θα αξιοποιηθεί απο το Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό κατά την εκπαίδευση των φοιτητών και γενικότερα κατά την άσκηση του επιστημονικού του έργου.

 • 26 Ιουνίου 2015, 12:11 | Θεοδώρα Τίκα

  Δυστυχώς, όπως στον ισχύοντα νόμο, έτσι και στον προτεινόμενο δεν υπάρχει ρητή ρυθμιστική διάταξη για την ένταξη του επιστημονικού (μη-διοικητικού) προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) τα μέλη της οποίας δεν κατέχουν διδακτορικό στην κατηγορία ΕΤΕΠ, αν και επιτελούν εξειδικευμένο τεχνικό και εργαστηριακό έργο και έχουν τα προσόντα της κατηγορίας ΕΤΕΠ.

  Πρόκειται για προσωπικό πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, αυξημένων προσόντων και μεγάλης εμπειρίας, το οποίο παρέχει έργο υποδομής στη λειτουργία ιδιαιτέρως εργαστηρίων όπου επιτελείται πειραματικό εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο. Η απουσία προσωπικού ΕΤΕΠ στα εργαστήρια αυτά σε συνδυασμό με τις αυξημένες λειτουργικές ανάγκες καθιστούν επιτακτική την παρουσία του προσωπικού αυτού

  Προσωπικό της κατηγορίας αυτής έχει ενταχθεί στην κατηγορία ΕΤΕΠ ήδη από το 2014 σε πέντε Ανώτερα Ιδρύματα, όπως το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΦΕΚ 1250Β΄/16-5-2014), το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΦΕΚ 1610Β΄/18-6-2014), το Πολυτεχνείο Κρήτης (ΦΕΚ 1849Β΄/7-7-2014), το Πολυτεχνείο Κρήτης (ΦΕΚ 2875Β΄/27-10-2014) και πρόσφατα τη Σχολή Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (ΦΕΚ 290Β’/25-2-2015).

  Για λόγους ισονομίας θα πρέπει να υπάρξει στο νέο νόμο ρητή ρυθμιστική διάταξη δυνατότητας ένταξής κατόπιν αξιολόγησης του επιστημονικού προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) τα μέλη της οποίας δεν κατέχουν διδακτορικό, στην κατηγορία ΕΤΕΠ σε όλα τα Ανώτερα Ιδρύματα. Μια τέτοια ρύθμιση δεν επιβαρύνει τον προϋπολογισμό των Πανεπιστημίων, αποδίδει την πραγματική κατάσταση απασχόλησης του προσωπικού τους και επιπλέον βοηθά στη στελέχωση των Εργαστηρίων με προσωπικό ΕΤΕΠ που χρειάζονται για την λειτουργία τους.