• Σχόλιο του χρήστη 'Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ. (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ)' | 28 Ιουνίου 2015, 15:06

    Άρθρο 29: Προσωπικό ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων Σχόλιο παραγράφου 1: Με το άρθρο αυτό επιχειρείται, ανεπιτυχώς κατά τη γνώμη μας, μια νέα οριοθέτηση των διαφόρων κατηγοριών προσωπικού των Ερευνητικών Κέντρων, η οποία μπορεί να δημιουργήσει τριβές και αντιπαλότητες μεταξύ του προσωπικού των Ε.Κ. Σύμφωνα με το Ν.1514/85, άρθρο 20, στο τεχνικό προσωπικό των Ερευνητικών Κέντρων συμπεριλαμβάνονταν και οι Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήμονες, όπως και το Ειδικό Επιστημονικό - Τεχνικό προσωπικό. Με το άρθρο αυτό «μεταπηδάει» η κατηγορία των Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων στο «ερευνητικό προσωπικό», χωρίς αυτό να εφαρμόζεται και για το Ειδικό Επιστημονικό - Τεχνικό προσωπικό, παρόλο που τα καθήκοντα των δυο αυτών υποκατηγοριών και οι υπηρεσίες (ερευνητικές, επιστημονικές, τεχνικές, διοικητικές) που παρέχουν ταυτίζονται ή αλληλοεπικαλύπτονται σε πολύ μεγάλο βαθμό. Θα παρουσιαστεί μάλιστα σε αρκετές περιπτώσεις το οξύμωρο φαινόμενο, Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήμονες, κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης να ανήκουν στο «ερευνητικό» προσωπικό, ενώ συνάδελφοι τους ανήκοντες στο ειδικό επιστημονικό – τεχνικό προσωπικό, κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος, να αποκλείονται από αυτό! Όπως αναφέραμε και στα σχόλια για το άρθρο 15 του παρόντος Σχεδίου Νόμου, η «αποκλειστικότητα» στη χρήση του τίτλου του ερευνητή/ερευνητικού προσωπικού δεν συμμορφώνεται ούτε με τα προβλεπόμενα στην Ευρωπαϊκή Σύσταση της 11ης Μαρτίου 2005, «Χάρτα του Ερευνητή – Κώδικας δεοντολογίας για την πρόσληψη ερευνητών». Προτεινόμενη τροποποίηση της παραγράφου 1: Το προσωπικό των ερευνητικών κέντρων και των ινστιτούτων τους, του άρθρου 13 του παρόντος νόμου, διορίζεται ή προσλαμβάνεται με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου ή αορίστου χρόνου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και διακρίνεται σε ερευνητικό (ερευνητές, ειδικοί λειτουργικοί επιστήμονες, ειδικό επιστημονικό – τεχνικό), τεχνικό, διοικητικό και βοηθητικό. Το προσωπικό εκλέγεται (ερευνητές/ΕΛΕ) ή προσλαμβάνεται (ειδικό επιστημονικό – τεχνικό/τεχνικό/ διοικητικό/βοηθητικό) με ανοικτή διαδικασία μετά από προκήρυξη, στην οποία ορίζονται τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης. Στην περίπτωση Ερευνητών ή ΕΛΕ ορίζονται και οι βαθμίδες στις οποίες αυτό εντάσσεται Σχόλιο παραγράφου 2: στην παράγραφο αυτή προβλέπεται ότι «Οι ερευνητές Γ΄ βαθμίδας εκλέγονται για μία 3ετή θητεία. Μετά τη λήξη της θητείας τους κρίνονται για διορισμό ως μόνιμοι ερευνητές Β’ βαθμίδας. Αν δεν προκριθούν, η θητείας τους ανανεώνεται μέχρι δύο φορές για δύο χρόνια κάθε φορά, μετά το τέλος των οποίων ακολουθεί κάθε φορά νέα κρίση, σύμφωνα με τα ανωτέρω. Εφόσον και κατά την τρίτη κρίση τους δεν επιτύχουν, η θητεία τους δεν ανανεώνεται και απομακρύνονται οριστικά από τη θέση τους μετά τη λήξη της». Σύμφωνα όμως με την παράγραφο 3, του άρθρου 34 του παρόντος Σχεδίου Νόμου, επανέρχεται σε ισχύ η παράγραφος 2, του άρθρου 17 του Ν.1514/85 με την οποία παρέχεται, στον ερευνητή Γ’ που δεν κρίθηκε θετικά, η δυνατότητα διορισμού σε προσωποπαγή θέση Επιστημονικού – Τεχνικού προσωπικού σε Ε.Κ. ή σε αντίστοιχη με τα προσόντα του, θέση στο Δημόσιο. Προτεινόμενη τροποποίηση της παραγράφου 2: Να συμπληρωθεί η παράγραφος αυτή με την πρόβλεψη της παραγράφου 2, του άρθρου 17 του Ν.1514/85. Σχόλιο παραγράφου 7: Η πλειοψηφία του ειδικού επιστημονικού-τεχνικού προσωπικού των ΕΚ, αποτελείται από επιστημονικό προσωπικό ιδιαιτέρως υψηλών προσόντων και εξειδίκευσης, και συμμετέχει ενεργά και ουσιαστικά σε ερευνητικά έργα, ακόμα και με την ιδιότητα του επικεφαλής έργου, ενώ σε άλλες περιπτώσεις ορίζεται ως έμπειρος ή νέος ερευνητής. Ως εκ τούτου η αναφορά ότι «το εν γένει ειδικό επιστημονικό-τεχνικό προσωπικό εκτελεί ειδικές επιστημονικές και τεχνικές εργασίες….», αποτελεί ελλιπή και υποβαθμισμένη περιγραφή της προσφοράς του. Απαιτείται η προσθήκη της συμμετοχής και συνεισφοράς του στις ερευνητικές δραστηριότητες του ΕΚ. Προτεινόμενη τροποποίηση της παραγράφου 7: «Το εν γένει ειδικό επιστημονικό-τεχνικό προσωπικό εκτελεί εξειδικευμένες τεχνικές, επιστημονικές και ερευνητικές εργασίες…»