• Σχόλιο του χρήστη 'Ν.Μ.' | 28 Ιουνίου 2015, 15:17

    Προτείνω τη σαφή επέκταση του άρθρου 6.3 ώστε αυτό να συμπεριλαμβάνει στα μονοπρόσωπα όργανα διοίκησης και τους Διευθυντές των Π.Μ.Σ.. Δε νοείται δύο ή περισσότερα Π.Μ.Σ., ιδιαίτερα αν πρόκειται για Π.Μ.Σ. με δίδακτρα, να διευθύνονται από το ίδιο πρόσωπο όπως δε νοείται Διευθυντής Π.Μ.Σ. με δίδακτρα να είναι υποψήφιος εκλογής σε μονοπρόσωπο όργανο διοίκησης καθώς διαθέτει αθέμιτο συγκριτικό πλεονέκτημα ως προς τους συνυποψηφίους του.