• Σχόλιο του χρήστη 'Μάχη Χατζηγιάννη' | 28 Ιουνίου 2015, 16:03

    Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης των Ερευνητικών Κέντρων και των Ινστιτούτων Ο εκδημοκρατισμός της Διοίκησης των Ερευνητικών Κέντρων και των Ινστιτούτων είναι πάγιο αίτημα των ερευνητών της χώρας. Δεν είναι δυνατόν να διαιωνίζεται η μη συμμετοχή του ερευνητικού προσωπικού των Ερευνητικών Κέντρων στις εκλογές των Διευθυντών Ινστιτούτων και Ερευνητικών Κέντρων, τη στιγμή μάλιστα που στο ίδιο πολυνομοσχέδιο θεσμοθετείται η συμμετοχή στις εκλογές των οργάνων διοίκησης των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (φυσικά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ψήφιζαν και συνεχίζουν να ψηφίζουν για την εκλογή Πρύτανη όχι μόνο τα μέλη ΔΕΠ αλλά και οι φοιτητές !!!!!). Στο παρόν πολυνομοσχέδιο στο άρθρο 27 προβλέπεται ότι "...το σύνολο του ερευνητικού προσωπικού του ερευνητικού κέντρου ή του Ινστιτούτου.... προτείνει (ΔΕΝ ΕΚΛΕΓΕΙ !!!!!) στο ΕΣΕΚ κατάλογο τουλάχιστον επτά (7) ερευνητών Α’ βαθμίδας..... και το ΕΣΕΚ επιλέγει και ορίζει δύο (2) μέλη". Έτσι αντιλαμβάνεται το Υπουργείο τον εκδημοκρατισμό στα ΕΚ? Αυτή η διαδικασία είναι προσχηματική και σίγουρα όχι δημοκρατική. Αν θέλει να προωθήσει πραγματικά το εκδημοκρατισμό θα πρέπει να υιοθετήσει μία τροπολογία όπως η παρακάτω: Εκλογή των μονοπρόσωπων οργάνων (Δ/ντής Κέντρου και Δ/ντής Ινστιτούτου) Προτεινόμενη τροπολογία: «Ο Δ/ντής Ερευνητικού Κέντρου και ο Δ/ντής Ινστιτούτου εκλέγονται από επταμελή επιτροπή που απαρτίζεται από τέσσερα εσωτερικά και τρία εξωτερικά μέλη. Τα εσωτερικά μέλη είναι Ερευνητές Α’ ή Β’ Βαθμίδας και εκλέγονται από το σύνολο των Ερευνητών του Κέντρου ή Ινστιτούτου αντίστοιχα. Τα εξωτερικά μέλη είναι διεθνώς καταξιωμένοι επιστήμονες, με έναν εξ αυτών τουλάχιστον να προέρχεται από την αλλοδαπή». Θητεία Διευθυντών ΕΚ και Ινστιτούτων Μία από τις τροπολογίες στον Ν.4310 που περιλαμβάνει το παρόν πολυνομοσχέδιο αφορά την νομιμοποίηση της παραμονής ορισμένων Διευθυντών ΕΚ ή Ινστιτούτων στις θέσεις τους για περισσότερα από 14 χρόνια (!!!!) κάτι που δεν συμβαίνει σε κανένα άλλο χώρο, ούτε βέβαια στα ΑΕΙ. Η συγκέντρωση πολλών αρμοδιοτήτων και ‘εξουσιών’ σε συνδυασμό με την παραμονή των Διευθυντών για τόσα πολλά χρόνια στις θέσεις τους δημιουργεί φέουδα και δεν συμβάλει στη δημιουργία ενός κλίματος ελευθερίας, συνεργασίας και δημιουργικότητας, απαραίτητες προυποθέσεις για την επιστημονική παραγωγή, στο εσωτερικο των ΕΚ. Προτεινόμενη τροπολογία: Απαλοιφή της φράσης «Η παρούσα περίπτωση καταλαμβάνει και τους διευθυντές που υπηρετούν την πρώτη ή τη δεύτερη θητεία τους κατά τη δημοσίευση του παρόντος» στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5. Διαδικασία προκήρυξης θέσης Διευθυντή ΕK/Ινστιτούτου Στο πολυνομοσχέδιο δεν θεσμοθετείται μηχανισμός προκειμένου να εξασφαλιστεί η έγκαιρη διαδικασία εκλογής νέων Διευθυντών Κέντρων και Ινστιτούτων, σε συγκεκριμένα χρονικά όρια, όταν λήξει η θητεία τους ή συνταξιοδοτηθούν. Στα Ερευνητικά Κέντρα της χώρας πολλά Ινστιτούτα ή και Κέντρα μένουν/έχουν μείνει χωρίς διευθυντές λόγω καθυστερήσεων στις διαδικασίες προκήρυξης και εκλογής των διευθυντών, με αποτέλεσμα τη δημιουργία μεγάλων δυσλειτουργιών. Πρόταση τροπολογίας: «Η προκήρυξη για την υποβολή υποψηφιοτήτων για τη θέση Διευθυντή ΕΚ/Ινστιτούτου δημοσιοποιείται κατ’ ελάχιστον έξι (6) μήνες προ της λήξης της θητείας των υπηρετούντων Διευθυντών. Η θητεία του Διευθυντή ΕΚ/Ινστιτούτου είναι δυνατόν να παραταθεί έως τρεις (3) μήνες κατ’ ανώτατο όριο, με απόφαση του αρμόδιου για θέματα Έρευνας Αν. Υπουργού ΠΟΠΑΙΘ. Μετά την παρέλευση του τριμήνου και εφόσον δεν έχει εκλεγεί νέος, καθήκοντα Διευθυντή ΕΚ/Ινστιτούτου αναλαμβάνει ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ ή αντίστοιχα ο Αναπληρωτής Διευθυντής του Ινστιτούτου». Δ/ντης ΕΚ και Ινστιτούτου Η Διοίκηση ενός Ινστιτούτου ή ΕΚ δεν πρέπει να αποτελεί μία από τις ασχολίες του Διευθυντή. Η τροπολογία που προτείνεται αποτελεί μακροχρόνιο αίτημα της ερευνητικής κοινότητας και υποστηρίζει την ορθολογιστική και απερίσπαστη διοίκηση από τα ΕΚ/Ινστιτούτα ενώ αποτρέπει την πολυδιάσπαση δραστηριοτήτων των Δ/ντών των ΕΚ και Ινστιτούτων. Πρόταση τροπολογίας: Η παράγραφος 13 του άρθρου 16 του ν.4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής: «Ο Διευθυντής του Ερευνητικού Κέντρου ή Ινστιτούτου υπηρετεί με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση» Μάχη Χατζηγιάννη Διευθύντρια Ερευνών Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών