• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ' | 28 Ιουνίου 2015, 21:00

    ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ Άρθρο 33 – Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών Παρατηρήσεις / προτεινόμενες ρυθμίσεις: Με την τροπολόγηση του άρθρου η αξιολόγηση όσων θέλουν να εγγραφούν στο Μητρώο δεν είναι στην ευθύνη των ΤΕΣ και του ΕΣΕΚ αλλά σε μία τριμελή επιτροπή (χωρίς να αναφέρονται εξειδικευμένα προσόντα) που διορίζεται από τον ΓΓΕΤ. Πρόταση της ΕΕΕ:  Παράγραφος 3. Να περιγραφούν τα εξειδικευμένα προσόντα των μελών της επιτροπής. Απαραίτητο να είναι το διδακτορικό δίπλωμα, όπως επίσης και η αποδεδειγμένη ερευνητική εμπειρία και τεχνογνωσία στον τομέα της ΕΤΑΚ. Άρθρο 28 του Νόμου 4310 (Βραβεία – υποτροφίες – Ερευνητική Άδεια) που δεν τροπολογείται στο παρόν σ/ν Παρατηρήσεις / προτεινόμενες ρυθμίσεις: Πρόταση της ΕΕΕ:  Στο πλαίσιο της ισονομίας με τους Καθηγητές ΑΕΙ θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα και για την «εκπαιδευτική άδεια» των Ερευνητών.