• Σχόλιο του χρήστη 'Κ. Σπυρόπουλος' | 28 Ιουνίου 2015, 21:50

    # Παράγραφος 5, του άρθρου 27 του παρόντος Νομοσχεδίου. Να διαγραφεί η τελευταία πρόταση « Η παρούσα περίπτωση …του παρόντος» Έχω την εντύπωση ότι 2 θητείες είναι αρκετός χρόνος σε ένα Δντή να υλοποιήσει το όραμά του. Εξάλλου εκτός του Ν.4310/2014 και στο Ν.1514/1985 η μέγιστη διάρκεια για ένα Δντή ήταν 2 θητείες. # Παράγραφος 6, του άρθρου 27 του παρόντος Νομοσχεδίου. Να προστεθεί στο τέλος η πρόταση: « Η παρούσα περίπτωση έχει ισχύ και στους εν ενεργεία Δντές Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων.» # Παράγραφος 10, του άρθρου 27 του παρόντος Νομοσχεδίου. Στην πρό-τελευταία πρόταση να αντικατασταθεί η λέξη «εκφράζονται» με την φράση «διατυπώνονται εγγράφως» Επειδή πολλά έχουν συμβεί στο παρελθόν, είναι αναγκαίο να διατυπώνεται εγγράφως η άποψη του Δντή του Κέντρου προς την Ειδική Επιτροπή εκλογής Δντού και να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του πρακτικού επιλογής της Ειδικής Επιτροπής, όπως συμβαίνει και με την έκφραση γνώμης των Ερευνητών. # Για την πληρότητα του νόμου προτείνω να προστεθεί ως εδάφιο (δ) στην παράγραφο 1 του άρθρου 16 του Ν. 4310/2014, το εδάφιο 15 του άρθρου 29 του παρόντος Νομοσχεδίου με ταυτόχρονη διαγραφή του από το άρθρο 29.