• Σχόλιο του χρήστη 'Σύλλογος Εργαζομένων ΕΚΕΤΑ' | 28 Ιουνίου 2015, 22:38

    Αναγνωρίζοντας την σπουδαιότητα της θέσης του Διευθυντή Ε.Κ. ή Ινστιτούτου, θεωρούμε ότι η θέση αυτή πρέπει να είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης με υποχρεωτική απαίτηση τη μόνιμη κατοικία στην έδρα του ΕΚ ή Ι. Σε περίπτωση ύπαρξης πρότερης θέσης στο Δημόσιο (π.χ. μέλος ΔΕΠ) αυτή θα πρέπει να παραμένει σε αναστολή για όλη τη διάρκεια της θητείας. Η περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις αυτές θα πρέπει να συνεπάγεται την παύση του Διευθυντή. β) Ο μέγιστος αριθμός θητειών θα πρέπει να είναι 2. Οι 3 διαδοχικές θητείες δημιουργούν πορϋποθέσεις δημιουργίας ‘φέουδων’.