• Σχόλιο του χρήστη 'Μέλη ΔΕΠ' | 28 Ιουνίου 2015, 23:00

    Σύμφωνα με το άρθρο 8 του σχεδίου νόμου, που αφορά τη σύνθεση των Εκλεκτορικών Σωμάτων και των τριμελών εισηγητικών επιτροπών για τις κρίσεις μελών ΔΕΠ, προκύπτει, όπως έχει ορθά επισημανθεί και από προηγούμενους σχολιαστές, ένα σοβαρό ζήτημα για την τελική κρίση του έργου των υποψηφίων και την αξιοπιστία και εγκυρότητα της εκλογικής διαδικασίας. Κρίνεται σημαντικό τα Εκλεκτορικά Σώματα (Ε.Σ.) και οι Τριμελείς Εισηγητικές Επιτροπές να αποτελούνται μόνο από μέλη που έχουν συναφές η συγγενές γνωστικό αντικείμενο ή επιστημονικό έργο με το κρινόμενο γνωστικό αντικείμενο, ασχέτως από τον Τομέα, Τμήμα ή Ίδρυμα στο οποίο ανήκουν. Σε περίπτωση που δεν επαρκεί ο αριθμός των εκλεκτόρων, το οικείο Τμήμα θα πρέπει να εκπροσωπείται από ένα μέλος ΔΕΠ από τον Τομέα ή το Τμήμα με τη μεγαλύτερη δυνατή συνάφεια ή συγγένεια του γνωστικού αντικειμένου ή του επιστημονικού έργου.