Άρθρο 08: Μέλη ΔΕΠ

Το άρθρο 19 του ν.4009/2011 (Α’ 195), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καταργείται και αντικαθίσταται ως εξής:

«1. α) Προϋπόθεση για εκλογή σε θέση μέλους ΔΕΠ όλων των βαθμίδων είναι η κατοχή διδακτορικού διπλώματος και η συνάφεια του αντικειμένου της διδακτορικής διατριβής ή του εν γένει ερευνητικού ή επιστημονικού έργου των υποψηφίων με το γνωστικό αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης ΔΕΠ. Η προϋπόθεση κατοχής διδακτορικού διπλώματος για κατάληψη θέσης μέλους ΔΕΠ δεν ισχύει προκειμένου περί γνωστικού αντικειμένου εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας, για τα οποία δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Στις παραπάνω περιπτώσεις προϋπόθεση για την εκλογή αποτελεί το αναγνωρισμένο έργο με βραβεύσεις σε εθνικούς και διεθνείς διαγωνισμούς, συμμετοχή σε εθνικές και διεθνείς εκθέσεις και γενικώς εθνική και διεθνή αναγνώριση του έργου. Για τις ειδικές περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου εξακολουθούν να ισχύει το Π.Δ. 123/1984 (Α΄ 39) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 111/1994 (Α΄84), το Π.Δ. 119/2005 (Α’ 177), το Π.Δ. 187/1996 (Α΄ 145) και το Π.Δ. 390/1995 (Α΄ 217), μέχρι την έκδοση Εσωτερικού Κανονισμού του οικείου Α.Ε.Ι.

β) Με την επιφύλαξη της περίπτωσης α’ της παρούσας παραγράφου, για την εκλογή σε θέση Επίκουρου Καθηγητή απαιτούνται:

αα) εκπαιδευτική εμπειρία σε ελληνικό Α.Ε.Ι ή ομοταγές Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής ή αναγνωρισμένο επαγγελματικό έργο σε σχετικό επιστημονικό πεδίο ή εργασία σε ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή αυτοδύναμο διδακτικό έργο ή συνδυασμός των παραπάνω,

ββ) πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους, οι οποίες προάγουν την επιστήμη στο αντίστοιχο γνωστικό αντικείμενο ή πρωτότυπη επιστημονική μονογραφία πέρα από τη διδακτορική διατριβή ή συνδυασμός των παραπάνω,

γγ) για την εκλογή συνεκτιμάται κατά πόσο το συνολικό έργο του υποψηφίου θεμελιώνει προοπτικές για την περαιτέρω εξέλιξή του.

γ) Καταργούνται το άρθρο 17 του ν.4009/2011 (Α’ 195) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 34 του ν.4115/2013 (Α’ 24) και ισχύει, η παράγραφος 1 και οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 18 του ν.4009/2011 (Α’ 195).

 1. 2.    α) Το Εκλεκτορικό Σώμα (Ε.Σ.) συγκροτείται από μόνιμα μέλη ΔΕΠ ίδιας ή ανώτερης βαθμίδας ή μόνιμους ερευνητές αντίστοιχης βαθμίδας, ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με αυτό της προς πλήρωση θέσης από τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Ιδρύματος. Η εκλογή, εξέλιξη και μονιμοποίηση μελών ΔΕΠ πραγματοποιείται από Ε.Σ., το οποίο είναι ενδεκαμελές (11) στην περίπτωση Τμήματος με αριθμό μελών ΔΕΠ έως και σαράντα (40) και δεκαπενταμελές (15) στην περίπτωση Τμήματος με περισσότερα από σαράντα (40) μέλη ΔΕΠ.

β) Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Ε.Σ. ορίζονται με αιτιολογημένη απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων.  

 1. 3.    α) Το Ε.Σ. συγκροτείται από τέσσερα (4) ΔΕΠ για την περίπτωση 11μελούς ή πέντε (5) μέλη ΔΕΠ για την περίπτωση 15μελούς, τα οποία ανήκουν στον Τομέα, τέσσερα (4) ή πέντε (5) μέλη ΔΕΠ αντιστοίχως που ανήκουν στο Τμήμα και τρία (3) ή πέντε (5) μέλη ΔΕΠ άλλου Τμήματος Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγούς Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής ή ερευνητές της ημεδαπής ή της αλλοδαπής του ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με εκείνο της προς πλήρωση θέσης.

β) Η εισήγηση του Τομέα προς την Γ.Σ.Ε.Σ. για τον ορισμό των μελών του Ε.Σ. διαμορφώνεται ως εξής: Προηγούνται τα μέλη που ανήκουν στο ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με εκείνο της προς πλήρωση θέσης. Αν ο αριθμός των μελών ΔΕΠ του Τομέα που δικαιούνται να συμμετέχουν στο Ε.Σ. υπερβαίνει τα τέσσερα (4) ή τα πέντε (5) μέλη ΔΕΠ αντιστοίχως, διενεργείται κατά τα ανωτέρω κλήρωση μεταξύ τους από τη Γ.Σ. του Τομέα με ευθύνη του Διευθυντή του. Τα υπόλοιπα μέλη ΔΕΠ και μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός ένδεκα (11) ή δεκαπέντε (15) αντιστοίχως ορίζονται ως εξής: τέσσερα (4) ή πέντε (5) μέλη αντιστοίχως με τους αναπληρωματικούς τους από το σύνολο των μελών ΔΕΠ που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Ε.Σ. και τα υπόλοιπα τρία (3) ή πέντε (5) αντιστοίχως με τους αναπληρωματικούς τους από μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγούς Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής. Στην περίπτωση που ο αριθμός των προτεινομένων, στη βάση ίδιου ή συναφούς αντικειμένου είναι μεγαλύτερος του αριθμού που απαιτείται για τη συμπλήρωση του Ε.Σ., διενεργείται κλήρωση για τις ως άνω κατηγορίες από τη Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος με ευθύνη του Προέδρου του Τμήματος.

γ) Κατά τη διαδικασία συγκρότησης του Ε.Σ., στο συνολικό αριθμό των εκλεκτόρων δεν προσμετρούνται όσοι απουσιάζουν λόγω νόμιμης άδειας ή για λόγους ανωτέρας βίας που πιστοποιεί η Γ.Σ. του Τμήματος με πλήρως και ειδικώς αιτιολογημένη απόφασή της. Σε περίπτωση επίκλησης λόγου ασθενείας απαιτείται απαραιτήτως βεβαίωση από δημόσιο νοσοκομείο. Μετά τη συγκρότηση του Ε.Σ. η σύνθεσή του δεν μεταβάλλεται παρά μόνο εάν μέλος του παραιτηθεί, εκλείψει ή βρεθεί σε νόμιμη άδεια. Στις περιπτώσεις αυτές και εφόσον τα μέλη που έχουν παραιτηθεί, εκλείψει ή βρεθεί σε νόμιμη άδεια δεν ανήκουν στον Τομέα, τα τέσσερα (4) και αντιστοίχως πέντε (5) μέλη που ανήκουν στο Τμήμα και τα τρία (3) και αντιστοίχως πέντε (5) που ορίζονται από το μητρώο εξωτερικών μελών αναπληρώνονται από το πρώτο κατά σειρά μη κωλυόμενο αναπληρωματικό μέλος μέσα από κατάλογο αναπληρωματικών μελών που ορίζεται κατά τη συγκρότηση του Ε.Σ.

δ) Στην περίπτωση μη ύπαρξης Τομέων, τα τέσσερα (4) και αντιστοίχως πέντε (5) μέλη του Ε.Σ. ορίζονται από μέλη της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος με βάση τη συνάφεια ή συγγένεια του γνωστικού αντικειμένου και για τα υπόλοιπα μέλη του Ε.Σ. ακολουθείται η διαδικασία της περίπτωσης β’ της παρούσας παραγράφου.

ε) Στην περίπτωση μη ύπαρξης ικανού αριθμού εκλεκτόρων, οι οποίοι προέρχονται από τον Τομέα ή το Τμήμα στη βάση της συνάφειας ή συγγένειας του γνωστικού αντικειμένου, τα Ε.Σ. συγκροτούνται ως εξής:

αα) για τα 11μελή Ε.Σ., πέντε (5) μέλη ΔΕΠ από το Τμήμα και έξι (6) με συγγενές γνωστικό αντικείμενο άλλων Τμημάτων του οικείου Α.Ε.Ι. ή άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής ή ερευνητές της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και

ββ) για τα 15μελή Ε.Σ., επτά (7) μέλη ΔΕΠ από το Τμήμα και οκτώ (8) μέλη ΔΕΠ με συγγενές γνωστικό αντικείμενο άλλων Τμημάτων του οικείου Α.Ε.Ι. ή άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής ή ερευνητές της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

στ) Στην περίπτωση μη ύπαρξης ικανού αριθμού εκλεκτόρων που να προέρχονται από το Τμήμα για τη βαθμίδα που πραγματοποιείται η κρίση, η συμπλήρωση του 11μελούς ή 15μελούς Ε.Σ. πραγματοποιείται από μέλη ΔΕΠ, με συγγενές γνωστικό αντικείμενο, άλλων Τμημάτων του οικείου Α.Ε.Ι. ή άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής ή ερευνητές της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

 1. 4.    Ο Πρόεδρος του Τμήματος συγκαλεί τη Γ.Σ. του Τμήματος προκειμένου να συγκροτηθεί το Ε.Σ εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την καταληκτική ημερομηνία της περίπτωσης β’ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Οι συνεδριάσεις του Ε.Σ. γίνονται πάντα ενώπιον της Γ.Σ. του Τμήματος. Για τις συνεδριάσεις αυτές δεν απαιτείται απαρτία της Γ.Σ. του Τμήματος. Η συμμετοχή των μελών ΔΕΠ στα Ε.Σ. είναι υποχρεωτική.
 2. 5.    α) Το Ε.Σ. ορίζει από τα μέλη του τριμελή εισηγητική επιτροπή κατά τη πρώτη συνεδρίασή του σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου. Η ανωτέρω συνεδρίαση έχει απαρτία όταν είναι παρόντα το ήμισυ πλέον ενός του αριθμού των μελών του Ε.Σ. Στην περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας μίας (1) εβδομάδας με το 1/3 του αριθμού των μελών του Ε.Σ. Η τριμελής εισηγητική επιτροπή αποτελείται από μέλη ΔΕΠ του οικείου Τμήματος και τουλάχιστον ένα (1) μέλος ΔΕΠ άλλου Τμήματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

β) Ο υποψήφιος έχει δικαίωμα να υποδείξει στην εισηγητική επιτροπή τέσσερα μέλη ΔΕΠ ή ερευνητές που ανήκουν στο εξωτερικό μητρώο μελών. Η επιτροπή υποχρεούται να ζητήσει γραπτή αξιολόγηση από δύο εκ των ανωτέρων υποδειχθέντων και να τις λάβει υπόψη της κατά τη σύνταξη της εισηγητικής έκθεσης.

γ) Εάν μέλος της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής παραιτηθεί ή εκλείψει για οποιονδήποτε λόγο, η σύνταξη της έκθεσης συνεχίζεται και ολοκληρώνεται εντός της νόμιμης προθεσμίας από τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής.

δ) Η τριμελής εισηγητική επιτροπή οφείλει μέσα σε αποκλειστική προθεσμία σαράντα (40) ημερών από τη συγκρότησή της και όχι νωρίτερα από είκοσι (20) ημέρες να καταθέσει εισηγητική έκθεση με τη συγκριτική αποτίμηση του έργου των υποψηφίων.

ε) Η εισηγητική έκθεση κοινοποιείται αμέσως μετά την κατάθεσή της στα μέλη του Ε.Σ. και τους υποψηφίους με ευθύνη του Προέδρου του Τμήματος. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών συγκαλείται το Ε.Σ. για τη διενέργεια της εκλογής. Οι υποψήφιοι δικαιούνται να υποβάλουν σχετικό υπόμνημα τουλάχιστον οκτώ (8) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση του Ε.Σ.

στ) Στην περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η προθεσμία κατάθεσης της εισηγητικής έκθεσης, ο Πρόεδρος του Τμήματος υποχρεούται να συγκαλέσει το Ε.Σ. εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παρέλευση της προθεσμίας της περίπτωσης δ’ της παρούσας παραγράφου, για να προβεί σε κρίση με βάση τους υποβληθέντες φακέλους των υποψηφίων.

ζ) Εάν ο Πρόεδρος του Τμήματος δεν συγκαλέσει το Ε.Σ. από τη λήξη των προθεσμιών των περιπτώσεων δ’, ε’ και στ’ της παρούσας παραγράφου, το Ε.Σ. συγκαλείται υποχρεωτικά από τον Κοσμήτορα ή τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, στην περίπτωση μονοτμηματικής Σχολής, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία κατά την οποία ο Πρόεδρος του Τμήματος όφειλε να το συγκαλέσει. Στην περίπτωση αυτή προεδρεύει ο Κοσμήτορας ή ο Αντιπρύτανης, χωρίς δικαίωμα ψήφου, στη συνεδρίαση του Ε.Σ. και διενεργεί όλες τις πράξεις που αντιστοιχούν στον Πρόεδρο του Τμήματος.

η) Τα μέλη του Ε.Σ. άλλων Α.Ε.Ι. έχουν τη δυνατότητα να μετέχουν στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, με διασφαλισμένη την εμπιστευτικότητα της συνεδρίασης, την πιστοποίηση της ταυτότητας του μέλους του Ε.Σ., την ασφάλεια της ηλεκτρονικής διακίνησης φωνής, δεδομένων και εικόνας, καθώς και την ακεραιότητα της διακινούμενης πληροφορίας. Σε κάθε περίπτωση καταγράφεται στα πρακτικά ότι εφαρμόστηκε η παρούσα διάταξη και γίνεται ρητή μνεία σε ποια και πόσα μέλη του Ε.Σ. συμμετείχαν μέσω τηλεδιάσκεψης.

θ) Δεν επιτρέπεται να μετέχει σε Ε.Σ. μέλος ΔΕΠ, το οποίο είναι σύζυγος ή συνδέεται με συγγένεια έως και τετάρτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας με τον υποψήφιο.

ι) Η διαδικασία εκλογής, εξέλιξης ή μονιμοποίησης σε βαθμίδα ΔΕΠ καθορίζεται με τον ακόλουθο τρόπο:

αα) στην περίπτωση ενός ή δύο υποψηφίων, το αποτέλεσμα της κρίσης είναι θετικό για τον υποψήφιο εάν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του Ε.Σ., άλλως η διαδικασία κηρύσσεται άγονη,

ββ) στην περίπτωση περισσότερων υποψηφίων, εάν ουδείς υποψήφιος συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του Ε.Σ., η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο επικρατεστέρων υπό την προϋπόθεση ότι κατά την προηγηθείσα ψηφοφορία το άθροισμα των θετικών ψήφων είναι ίσο ή μεγαλύτερο της απόλυτης πλειοψηφίας του συνολικού αριθμού των μελών του Ε.Σ., άλλως η διαδικασία κηρύσσεται άγονη. Επικρατέστεροι είναι οι υποψήφιοι που συγκεντρώνουν τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων και σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ περισσοτέρων του ενός, μεσολαβεί διαδικασία ψηφοφορίας μεταξύ των ισοψηφησάντων για την ανάδειξη του επικρατεστέρου για τη δεύτερη θέση.

 1. 6.    Ο Πρόεδρος του Τμήματος εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκλογής διαβιβάζει το πρακτικό του Ε.Σ., μαζί με όλα τα σχετικά έγγραφα, για την εκλογή, εξέλιξη ή μονιμοποίηση μέλους ΔΕΠ στον Πρύτανη για τον έλεγχο νομιμότητας και σε περίπτωση θετικής κρίσης τον διορισμό, την εξέλιξη ή μονιμοποίηση του κρινόμενου.
 2. 7.    Στην περίπτωση που έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εκλογής ή εξέλιξης, η σχετική πράξη εκδίδεται και μετά την αφυπηρέτηση των ενδιαφερομένων. Η ισχύς της παρούσας άρχεται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν.4009/2011 (Α’ 195).
 3. 8.    Λεπτομερειακά θέματα για τη διαδικασία εκλογής, εξέλιξης ή μονιμοποίησης μέλους ΔΕΠ, κατάρτισης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών και λειτουργίας του ηλεκτρονικού συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης ορίζονται με Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 4. 9.    Στα εξωτερικά μέλη των Ε.Σ. καταβάλλεται η δαπάνη μετακίνησης των μελών αυτών για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, η οποία καλύπτεται από το οικείο Α.Ε.Ι. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού, Παιδείας, και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται η ημερήσια αμοιβή των εξωτερικών μελών των Ε.Σ., το ποσό των δαπανών μετακίνησης, η διαδικασία κάλυψής τους, τα αναγκαία δικαιολογητικά και κάθε σχετικό θέμα».
 5. 10.  α) Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α’ της παραγράφου 5 του άρθρου 16 του ν.4009/2011 (Α’ 195) όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«Απαραίτητη προϋπόθεση για τη μετάκληση είναι να υπάρχει εγκεκριμένη διαθέσιμη πίστωση στο Τμήμα υποδοχής. Μετά την έκδοση πράξης της μετάκλησης το Τμήμα αποχώρησης διατηρεί την πίστωση του μετακαλούμενου μέλους ΔΕΠ».

β) Στην περίπτωση α’ της παραγράφου 5 του άρθρου 16 του ν.4009/2011 (Α’ 195) όπως ισχύει, προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:

«Η πράξη της μετάκλησης τεκμηριώνεται από έκθεση που συντάσσεται με απόφαση της Γ.Σ. του Τμήματος από το οποίο αποχωρεί το μέλος ΔΕΠ. Στην έκθεση καταγράφεται με σαφήνεια το διδακτικό και ερευνητικό έργο που πραγματοποιούσε ο μετακαλούμενος και ο τρόπος κατά τον οποίο αυτά θα αναπληρωθούν».

γ) Στην περίπτωση β’ της παραγράφου 5 του άρθρου 16 του ν.4009/2011 (Α’ 195) αντικαθίσταται η φράση «τρία έτη» με τη φράση «πέντε (5) έτη» και μετά τη φράση «α’ βαθμίδας» προστίθεται η φράση «και δεκαπέντε (15) συνολικά».

 1. 11.  α) Στην περίπτωση δ’ της παραγράφου 5 του άρθρου 16 του ν.4009/2011 (Α’ 195) όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 12 του άρθρου 34 του ν.4115/2013  (Α’ 24), αντικαθίσταται η φράση «Αποκλείεται η μετακίνηση Καθηγητών προς τα Πανεπιστήμια των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης» με τη φράση «Αποκλείεται η μετακίνηση μέλους ΔΕΠ από Α.Ε.Ι. της Περιφέρειας προς Α.Ε.Ι. των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης».

β) Στο τέλος της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 5 του άρθρου 16 του ν.4009/2011 (Α’ 195) όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 12 του άρθρου 34 του ν.4115/2013 (Α’ 24), προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Η πράξη της μετακίνησης τεκμηριώνεται από έκθεση που συντάσσεται με απόφαση της Γ.Σ. του Τμήματος από το οποίο αποχωρεί το μέλος ΔΕΠ. Στην έκθεση καταγράφεται με σαφήνεια το διδακτικό και ερευνητικό έργο που πραγματοποιούσε ο μετακινούμενος και ο τρόπος κατά τον οποίο αυτά θα αναπληρωθούν».

γ) Στην περίπτωση 5 του άρθρου 16 του ν.4009/2011 (Α’ 195), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 34 του ν.4115/2013 (Α’ 24) προστίθεται περίπτωση ε’ ως εξής:

«Τα μέλη ΔΕΠ, με απόφαση του Πρύτανη, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου μέλους ΔΕΠ και κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της Γ.Σ. Τμήματος και σύμφωνη γνώμη της Κοσμητείας, μπορούν να μετακινηθούν και να ασκούν πλήρες διδακτικό, ερευνητικό, διοικητικό, εργαστηριακό ή κλινικό και εν γένει επιστημονικό έργο σε Τομέα του ίδιου Τμήματος ή σε Τμήμα της ίδιας Σχολής, όπου υπάρχει ανάγκη».

 1. 12.  Με απόφαση της Γ.Σ. του Τμήματος ύστερα από πρόταση μέλους της ή του αρμόδιου Τομέα και για ειδικές εκπαιδευτικές ή ερευνητικές ανάγκες, καλούνται για ένα χρόνο ως Επισκέπτες Καθηγητές ή Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές επιστήμονες που έχουν θέση μέλους ΔΕΠ ή ερευνητή σε Α.Ε.Ι. ή ερευνητικό κέντρο σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Εσωτερικό Κανονισμό του οικείου Α.Ε.Ι. Η πρόσκληση δύναται να ανανεωθεί για δύο (2) έτη. Το ποσό της αμοιβής του ανωτέρω προσωπικού καθορίζεται με κοινή απόφαση των υπουργών Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών.
 2. 13.  Στην περίπτωση συνεργασίας Α.Ε.Ι. και ερευνητικού κέντρου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 42 του ν.4009/2011 (Α’ 195), είναι δυνατός ο ορισμός ερευνητή ως επιβλέποντα υποψήφιου διδάκτορα εφόσον αυτό προβλέπεται στο πρωτόκολλο συνεργασίας και ύστερα από απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ.
 3. 14.  Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 24 του ν.4009/2011 (Α’ 195) όπως τροποποιήθηκε από άρθρο 34 του ν.4115/2013 (Α’ 24), προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου και ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων μελών ΔΕΠ συνυπολογίζεται η διάρκεια του χρόνου αναστολής των καθηκόντων τους ως χρόνος παραμονής στη βαθμίδα που υπηρετούν».

 1. 15.  Μόνιμοι Λέκτορες ή Καθηγητές Εφαρμογών ή Επίκουροι Καθηγητές που έχουν μονιμοποιηθεί στη βαθμίδα σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις, δύνανται να ζητήσουν την εξέλιξή τους στην επόμενη βαθμίδα όποτε το επιθυμούν. Εάν η διαδικασία εξέλιξης του προηγούμενου εδαφίου αποβεί αρνητική για το κρινόμενο μέλος ΔΕΠ, οι μόνιμοι Λέκτορες ή Καθηγητές Εφαρμογών ή Επίκουροι Καθηγητές δύνανται να ζητήσουν την εξέλιξή τους για μία ακόμα φορά μετά την παρέλευση τριών ετών από την ημερομηνία διεξαγωγής της πρώτης συνεδρίασης του Ε.Σ. για την κρίση της υποψηφιότητάς τους.
 2. 16.  Τα μέλη ΔΕΠ δύνανται να υποβάλλουν αίτηση εξέλιξης στην επόμενη βαθμίδα ή μονιμοποίησης σε αυτήν που διορίστηκαν με τη συμπλήρωση τριετούς υπηρεσίας από τη δημοσίευση σε ΦΕΚ της πράξης του Πρύτανη για τον διορισμό τους στη βαθμίδα. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 18 του ν.4009/2011 (Α’ 195) καταργείται.
 3. 17.  Η παράγραφος 3 του άρθρου 23 του ν.4009/2011 (Α’ 195) αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι αμοιβές των μελών ΔΕΠ πλήρους απασχόλησης της περίπτωσης α’ της προηγούμενης παραγράφου εισπράττονται υποχρεωτικώς μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ιδρύματος όπου υπηρετούν και υπόκεινται σε παρακράτηση πέντε τοις εκατό (5%) επί του ακαθάριστου ποσού. Η ανωτέρω παρακράτηση αποτελεί πόρο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του οικείου Α.Ε.Ι.

Τα μέλη ΔΕΠ πλήρους απασχόλησης υποχρεούνται να αποδίδουν στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Α.Ε.Ι. όπου υπηρετούν ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί του ακαθάριστου εισοδήματος που υπάγεται στις περιπτώσεις γ’ και θ’ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Το ανωτέρω αποδιδόμενο ποσό αποτελεί πόρο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Η παράλειψη εκπλήρωσης της ανωτέρω υποχρέωσης συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα σύμφωνα με την περίπτωση στ’ παραγράφου 1 άρθρου 23 του Π.Δ. 160/2008 (Α’ 220).

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζεται η διαδικασία είσπραξης ή συμψηφισμού του ποσού που περιέρχεται στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας, ο τρόπος και το είδος ρύθμισης της οφειλής, ο αριθμός και το είδος των ρυθμιζόμενων δόσεων, και κάθε άλλο τεχνικό ή λεπτομερειακό ζήτημα. Με όμοια απόφαση είναι δυνατό να τροποποιείται το ποσοστό επί των αμοιβών των περιπτώσεων α’, γ’ και θ’ που συνιστά πόρο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας».

 1. 18.  Η περίπτωση θ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του ν.4009/2011 (Α’ 195) αντικαθίσταται ως εξής:

«θ. Να ασκούν ελευθέριο επάγγελμα ύστερα από ενημέρωση του Κοσμήτορα της Σχολής στην οποία ανήκουν. Η παράλειψη εκπλήρωσης της ανωτέρω υποχρέωσης συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα σύμφωνα με την περίπτωση ε’ παραγράφου 1 άρθρου 23 του Π.Δ. 160/2008 (Α’ 220)».

 1. 19.  α) Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης στ’ του άρθρου 59 του ν.4009/2011 (Α’ 195) τροποποιείται ως εξής:

«Ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί του ακαθάριστου εισοδήματος των μελών ΔΕΠ, το οποίο εμπίπτει στις περιπτώσεις γ’ και θ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του παρόντος νόμου».

β) Προστίθεται περίπτωση θ’ στο άρθρο 59 του ν. 4009/2011 (Α’ 195) ως εξής:

«Ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί του ακαθάριστου εισοδήματος των μελών ΔΕΠ πλήρους απασχόλησης και εμπίπτει στην περίπτωση α’ παραγράφου 2 του άρθρου 23 του παρόντος νόμου».

 1. 20.  α)  Στην παράγραφο 1 του άρθρου 23 του ΠΔ 160/2008 (Α’ 220) προστίθενται περιπτώσεις ε’ και στ’  ως εξής:

«ε. Η μη ενημέρωση του Κοσμήτορα της Σχολής στην οποία ανήκουν για την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος ή κάθε είδους έργου που ασκούν.

στ. Προκειμένου για τα μέλη ΔΕΠ ή ΕΠ πλήρους απασχόλησης, η μη απόδοση του ποσοστού που προβλέπεται από την παράγραφο 3 άρθρου 23 του ν.4009/2011 (Α’ 195) επί των αμοιβών που υπάγονται στις περιπτώσεις γ’ και θ’ παραγράφου 2 άρθρου 23 του ν.4009/2011 (Α’ 195)».

β) Η παράγραφος 2 του άρθρου 331 του ν.5343/1932 (Α’ 86), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του ΠΔ 160/2008 (Α’ 220), καθώς και οποιαδήποτε άλλη διάταξη με το αυτό περιεχόμενο, η οποία ρυθμίζει την πειθαρχική διαδικασία των μελών ΔΕΠ και ΕΠ Α.Ε.Ι. τροποποιούνται ως εξής:

«Μέλος ΔΕΠ ή ΕΠ απέχει υποχρεωτικά από την άσκηση των καθηκόντων του εάν καταδικάστηκε σε στερητική της ελευθερίας ποινή από πρωτόδικο δικαστήριο για πράξη σε βαθμό κακουργήματος ή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, δωροδοκία, πλαστογραφία, απιστία σχετική με την υπηρεσία ή για έγκλημα σχετικά με το νόμισμα ή κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής ή είναι προσωρινά κρατούμενος για οποιονδήποτε έγκλημα για όσο χρόνο κρατείται».

 1. 21.  Στην παράγραφο 4 του άρθρου 11 του ν.2889/2001 (Α’ 37) μετά τη φράση «ή ιατρικών μηχανημάτων εντός των παραπάνω ιδιωτικών φορέων» προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Η ως άνω απαγόρευση, με την επιφύλαξη του άρθρου 23 του ν.4009/2011 (Α΄ 195), δεν ισχύει για ιδιωτικές κλινικές ή ιδιωτικά διαγνωστικά ή θεραπευτικά εργαστήρια ή εν γένει ιδιωτικές επιχειρήσεις στις οποίες ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα συμμετέχει στο μετοχικό τους κεφάλαιο με ποσοστό άνω του 80%, ή το ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα διατηρεί τη διαχείριση, με την προϋπόθεση ότι η παροχή υπηρεσιών παρέχεται πέραν του ωραρίου πλήρους απασχόλησης των πανεπιστημιακών ιατρών».

 1. 22.  α) Οι Ομότιμοι Καθηγητές Α.Ε.Ι. δύνανται να προσφέρουν διδακτικό, ερευνητικό και εν γένει επιστημονικό έργο σε ΠΜΣ και να συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα ή να παραμένουν επιστημονικοί υπεύθυνοι ερευνητικών προγραμμάτων μέχρι τη λήξη τους εφόσον η ανάληψη τέτοιων καθηκόντων άρχεται πριν την ημερομηνία έναρξης της αφυπηρέτησής τους.

β)  Οι Ομότιμοι Καθηγητές Α.Ε.Ι. δεν καταλαμβάνουν θέσεις σε μονοπρόσωπα όργανα διοίκησης ερευνητικών φορέων, τα οποία ανήκουν στα Α.Ε.Ι. και η διοίκηση ορίζεται από τα Α.Ε.Ι., των κέντρων τεχνολογικής έρευνας (ΚΤΕ) και των ερευνητικών πανεπιστημιακών ινστιτούτων (ΕΠΙ). Με τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, καταργείται κάθε αντίθετη σχετική διάταξη.

 1. 23.  α) Η παράγραφος 4 του άρθρου 27 του ν.4009/2011 (Α’ 195) αντικαθίσταται ως εξής:

«4.α) Κάθε μέλος ΔΕΠ υπηρετεί υποχρεωτικά στο Α.Ε.Ι. από το οποίο του χορηγήθηκε επιστημονική άδεια ή σε άλλο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής εφόσον εκλεγεί σε Τμήμα ή Σχολή του, για τρία (3) έτη μετά τη λήξη της ανωτέρω άδειας. Σε διαφορετική περίπτωση καταλογίζονται στο μέλος ΔΕΠ οι αποδοχές τις οποίες έλαβε κατά τη διάρκεια της άδειας.

β) Στη ρύθμιση της περίπτωσης α’ της παρούσας παραγράφου υπάγονται και οι περιπτώσεις μελών ΔΕΠ που κατά την έναρξη εφαρμογής του παρόντος νόμου έχουν ήδη εκλεγεί σε άλλο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής από αυτό που τους χορήγησε την επιστημονική άδεια».

 1. 24.  Στο τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου 24 του ν.4009/2011 (Α’ 195) προστίθεται φράση ως εξής:

«και επιστημόνων του άρθρου 5 του ΠΔ407/80 (Α’ 112) ή του άρθρου 19 του ν.1404/1983 (Α΄ 173) ύστερα από προκήρυξη του γνωστικού αντικειμένου για τη θέση αυτή».

 1. 25.  Στο πεδίο εφαρμογής των κείμενων διατάξεων για την απόσπαση ή μετάκληση προσωπικού από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης σε θέσεις των πολιτικών γραφείων των μελών της Κυβέρνησης, των γενικών γραμματέων υπουργείων και των γενικών γραμματειών εντάσσονται και τα μέλη ΔΕΠ των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Στην περίπτωση μετάκλησης, τα μέλη ΔΕΠ υπάγονται σε καθεστώς μερικής απασχόλησης στο οικείο Α.Ε.Ι. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23 του ν.4009/2011 (Α’ 195).
 2. 26.          Αναστέλλεται η ισχύς της Φ.122.1/1137/145793/Β2/16.10.2013 (Β’ 2619) ΚΥΑ «Ανάπτυξη και λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών καθώς και κατάρτισης και τήρησης Μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών».
 • 29 Ιουνίου 2015, 08:14 | Ζ.Γ.

  Απαγορευοντας σε επιστημονες που εχουν ολοκληρωσει ολους τους κυκλους σπουδων σε ενα ΑΕΙ να υποβαλουν υποψηφιοτητα για μελη ΔΕΠ στο ιδιο ΑΕΙ, δημιουργειται προβλημα στη συνεχιση υπαρξης μοναδικων γνωστικων αντικειμενων, ενω δεν καταργειται η οικογενειοκρατια. Συνηθως τα συγγενικα προσωπα ερχονται ουρανοκατεβατα μετα απο ενα κυκλο σπουδων στο εξωτερικο.
  Πρεπει να διατηρηθει η βαθμιδα του λεκτορα
  Οι διαδικασιες εξελιξης να ειναι κλειστες
  Να περιοριστει η συμμετοχη των συνταξιοδοτηθεντων σε επισημα οργανα.

 • 29 Ιουνίου 2015, 07:52 | Σοφία Σ.

  Αναρωτιέμαι αν η Ακαδημαϊκή Κοινότητα είναι σύμφωνη με την κατάργηση της βαθμίδας Λεκτόρων/Καθηγητών Εφαρμογών. Στο πολυνομοσχέδιο αναφέρονται οι σχετικές προβλέψεις για τους ήδη υπηρετούντες. Όμως η απόκτηση αξιοπρεπούς εργασιακής σχέσης εκπαιδευτικού-δημόσιου λειτουργού στον χώρο των ΑΕΙ, ιδιαίτερα στη σημερινή συγκυρία, επιβάλει τη συνέχιση και ενίσχυση θέσεων των παραπάνω βαθμίδων. Δεν το γνωρίζει αυτό η πολιτική ηγεσία του υπουργείου;

 • 29 Ιουνίου 2015, 07:49 | ΔΚ

  Με μεγάλη απογοήτευση διαπίστωσα ότι το σχόλιο που κατέθεσα χθες δεν αναρτήθηκε. Επανέρχομαι, έστω και την τελευταία στιγμή, ζητώντας την ανάρτηση του ακόλουθου σχολίου:

  Αιτιολογική έκθεση για το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου δεν έχει δημοσιεύσει ακόμα το υπουργείο. Σε σχέση με τη συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου, προκειμένου περί κρίσεων, μπορεί να ισχυριστεί η αιτιολογική έκθεση που θα κατατεθεί στη Βουλή ότι επιδιώκεται βελτίωση της αξιοκρατίας, αντικειμενικότητας και αμεροληψίας σε σχέση με τον εν ισχύ νόμο; Μπορεί να υποστηριχθεί ότι πατάσονται οι ιεραρχικές εξαρτήσεις, οι προσωπικές οφειλές και η προσδοκία εύνοιας;

  Θυμίζω το σχετικό εδάφιο της αιτιολογικής έκθεσης του εν ισχύ νόμου:

  «Με τη ρύθμιση του άρθρου 19 επιδιώκεται η διασφάλιση της α ξ ι ο κ ρ α τ ί α ς, της α ν τ ι κ ε ι μ ε ν ι κ ό τ η τ α ς και α μ ε ρ ο λ η ψ ί α ς κατά την επιλογή και εξέλιξη των καθηγητών των Α.Ε.Ι. Πράγματι η σχετική πρόσφατη διεύρυνση των εκλεκτορικών σωμάτων με τους αποκαλούμενους «εξωτερικούς κριτές», έδειξε από την μια μεριά πόσο χρήσιμο και αναγκαίο είναι να κρίνεται κανείς από επιστήμονες του ιδίου κλάδου και μάλιστα από κριτές με τους οποίους οι κρινόμενοι δε συνδέονται με ι ε ρ α ρ χ ι κ έ ς ε ξ α ρ τ ή σ ε ι ς ή π ρ ο σ ω π ι κ έ ς ο φ ε ι λ έ ς, ούτε π ρ ο σ δ ο κ ο ύ ν ε ύ ν ο ι α για τη μελλοντική ανέλιξή τους».

  Προτείνω ακόμα μεγαλύτερη βελτίωση και διασφάλιση της αξιοκρατίας, με ουσιαστική ενίσχυση των διαδικασιών, γιατί ακόμα και σήμερα τα τμήματα εισάγουν νέα παράνομα κριτήρια, όπως εκείνο του «πλουραλισμού των γνωστικών αντικειμένων για την επίτευξη της αντικειμενικότητας», με τα οποία καταστρατηγούν ακόμα και τον εν ισχύ νόμο και ελέγχουν πλήρως τις συνθέσεις των ΕΣ.

  Υπάρχει βέβαια και η λύση του ΑΣΕΠ, η οποία διασφαλίζει τη μέγιστη αρχή της αξιοκρατίας.

 • 29 Ιουνίου 2015, 07:43 | Γ.Ν.

  Τα Ελληνικά Πανεπιστήμια χρειάζονται πέρα από την άμεση χρηματοδότηση τα παρακάτω:
  Διατήρηση της βαθμίδας του λέκτορα. Υφίσταται στην πλειονότητα των Πανεπιστημίων διεθνώς. Γιατί καταργείται στην Ελλάδα;
  Αποτίμηση των ουσιαστικών προσόντων του υποψήφιου και όχι το που έχει ολοκληρώσει τους κύκλους σπουδών. Η προϋπόθεση αυτή αποκλείει άξια και ικανά άτομα χωρίς λόγο. Η ολοκλήρωση όλων των κύκλων σπουδών σε ένα ίδρυμα είτε στην περίπτωση των μοναδικών αντικειμένων ή λόγω της οικονομικής ή η οικογενειακής κατάστασης δε συνεπάγεται ότι ο υποψήφιος δεν είναι ικανός ή αξιόλογος!! Η οικογενειοκρατία αποτρέπεται μόνο με την απαγόρευση να συνυπηρετούν στο ίδιο τμήμα μέλη που έχουν πρώτου βαθμού συγγένεια.
  Επιπρόσθετα η παραμονή των μελών ΔΕΠ μετά το 67ο έτος με παράταση της συνταξιοδότησης ή η παραμονή των ομότιμων δε δίνει καμία ανάσα στο Πανεπιστήμιο. Απλά διαιωνίζει όλα τα κακώς κείμενα που εμποδίζουν ουσιαστική αλλαγή.
  Το Ελληνικό Πανεπιστήμιο οδηγείται σε μαρασμό εξαιτίας της υποχρηματοδότησης και της αδιαφορίας όλων να κάνουν ουσιαστικές αλλαγές που θα το κάνουν βιώσιμο, λειτουργικό και ανταγωνιστικό!

 • 29 Ιουνίου 2015, 07:37 | B.Π

  Mόνιμοι Λέκτορες
  Οι Νόμοι, Σουφλιά, Διαμαντοπούλου , και Αρβανιτόπουλου έχουν στερήσει από τους Μόνιμους Λέκτορες :
  • το δικαίωμα Αυτοδύναμης διδασκαλίας και Επίβλεψης Διδακτορικών που οι Λέκτορες είχαν από τον Ν. 1268.
  • Ο δεύτερος από τους νόμους απαγόρεψε και την εξέλιξη των Μόνιμων Λεκτόρων σε ανώτερη βαθμίδα,
  • ο τελευταίος έδωσε «μόνο» το δικαίωμα αιτήματος εξέλιξης των.
  Με αυτά τα δεδομένα γίνεται εκλογή με “ανοιχτή διαδικασία” υποψηφίων και
  • πολύ συχνά επιλέγεται ο εξωτερικός υποψήφιος για τον λόγο αύξησης έτσι των μελών ΔΕΠ του τμήματος, αφού ο μονιμος Λέκτορας δεν απολύεται αν δεν επιλεγεί.
  • Ο υποψήφιος του εσωτερικού(που ζητά την προκήρυξη της θέσης που κατείχε) δεν είχε τα ίδια δικαιώματα για απόκτηση των απαραίτητων προσόντων με άλλους συνυποψήφιους. Πρακτικά συμμετέχει σε μια διαδικασία κρίσης που υποστηρίζει την “ισότητα μεταξύ άνισων η οποία και συνιστά την μεγαλύτερη ανισότητα” και χρόνια αδικία.

 • 29 Ιουνίου 2015, 01:43 | Νικόλαος Αθανασάκης

  Να καθοριστούν οι πλήρεις κλάδοι των οικείων επιστημών, στους οποίους και να προκηρύσσονται οι θέσεις Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι., προκειμένου να αποφεύγονται οι «φωτογραφήσεις» θέσεων.
  Να λειτουργήσει το προβλεπόμενο από τον Νόμο αρμόδιο όργανο, το οποίο και να καταρτίσει τους καταλόγους των εγκύρων επιστημονικών περιοδικών, οι δημοσιεύσεις των οποίων θα λαμβάνονται υπόψη στις κρίσεις υποψηφίων για την κάλυψη των θέσεων Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι..
  Επίσης έχω την άποψη ότι όταν για τη θέση η οποία προκηρύσσεται είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, αυτή θα πρέπει να είναι η μόνη απαίτηση για την κάλυψη της εν λόγω θέσης οποιασδήποτε βαθμίδας. Και αυτό διότι η εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής τεκμηριώνει την επιστημονική κατάρτιση των διδακτόρων.
  Για δε τα λοιπά κριτήρια επιλογής, αυτά απλώς να συνεκτιμώνται κατά την κρίση των υποψηφίων και η έλλειψή τους να μην αποτελεί αιτία αποκλεισμού τους.
  Συνεπώς η παρ.1β) του άρθρου 8 θα πρέπει κατά τη γνώμη μου να αφαιρεθεί.

 • 29 Ιουνίου 2015, 00:15 | Π. ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ

  Σε όλο το άρθρο, όπου αναφέρεται «μέλη ΔΕΠ Πανεπιστημίων και ΕΠ ΤΕΙ», να γίνει «μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ».

  Τα προσόντα των διαφόρων βαθμίδων ΔΕΠ δεν αναφέρονται πουθενά. Σύμφωνα με τον 4009/2011 τα προσόντα των διαφόρων βαθμίδων ΔΕΠ καθορίζονται στον Οργανισμό του Ιδρύματος, με ισχύ μεταβατικών διατάξεων μέχρι την έκδοση των Οργανισμών. Στον παρόντα νόμο καταργείται το άρθρο 17 του 4009/2011 το οποίο παραπέμπει στον Οργανισμό για τα προσόντα των μελών ΔΕΠ. Το συγκεκριμένο άρθρο αναφέρεται μόνο στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή.Ποιά θα είναι τα προσόντα των υπόλοιπων βαθμίδων ΔΕΠ?
  Επίσης δεν ξεκαθαρίζεται η υπόσταση της βαθμίδας του Λέκτορα.

  Το πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ να παραμείνι με βελτιώσεις στη λειτουργία του.

 • 2. Ο Νόμος δεν προωθεί και δεν στηρίζει όσο θα έπρεπε τον ενιαίο χώρο Έρευνας και Εκπαίδευσης, ο οποίος αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για ένα λειτουργικό και αξιοκρατικό πλαίσιο ακαδημαϊκής και επιστημονικής αριστείας. Ο Νόμος περιλαμβάνει αναφορά στον Ν4009/2011 και επαναφέρει τη δυνατότητα επίβλεψης διδακτορικής διατριβής με κύριο επιβλέποντα ερευνητή. Παρόλα αυτά η δυνατότητα επίβλεψης όπως και η συμμετοχή σε Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.) μεταπτυχιακών προγραμμάτων μπορεί να γίνει μόνο εάν υπάρχει πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ ΕΚ και ΑΕΙ, χωρίς σαφές πλαίσιο και με σωρεία προϋποθέσεων. Θεωρούμε ότι για την υλοποίηση του ενιαίου χώρου Έρευνας και Εκπαίδευσης πρέπει να υφίσταται μια κοινά αποδεκτή αρχή «αμοιβαιότητας και αντιστροφής» ρόλων. Δυστυχώς αυτό δεν ισχύει με αποτέλεσμα οι καθηγητές να μπορούν να συνεργάζονται σε ατομικό επίπεδο με τα ΕΚ και να συμμετέχουν στα ΕΣΙ των Ινστιτούτων με την ίδια βαρύτητα ψήφου με τους Ερευνητές, ενώ για τους ερευνητές δεν νοούνται ούτε βασικές αρμοδιότητες, όπως η συμμετοχή σε επιτροπές επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών σε προγράμματα στα οποία συμμετέχουν ως διδάσκοντες χωρίς πρωτόκολλα συνεργασίας ανάμεσα στο ΕΚ και τα ΑΕΙ. Προτείνουμε το πρωτόκολλο συνεργασίας να αφορά τον Ερευνητή (σε ατομικό επίπεδο) και το εκάστοτε ακαδημαϊκό τμήμα.
  Ν. 4310/2014 – Άρθρο 35, Παρ. 2 Να διαγραφεί η παραπομπή στο άρθρο 42 του ν. 4009/2011 που προβλέπει πρωτόκολλα συνεργασίας φορέων. Ο τίτλος του «Επισκέπτη Καθηγητή» πρέπει να απονέμεται από το οικείο Τμήμα Πανεπιστημίου με τον ίδιο ακριβώς τρόπο (σύμφωνα με την αρχή της αμοιβαιότητας) που απονέμεται και ο αντίστοιχος τίτλος του «Συνεργαζόμενου μέλους ΔΕΠ» ή «Επισκέπτη Ερευνητή» από τα ερευνητικά κέντρα.
  Διόρθωση: «Στους ερευνητές ερευνητικών οργανισμών που είτε παρέχουν διδακτικό έργο σε ΑΕΙ έπειτα από συμφωνία του ερευνητή με τμήμα του ΑΕΙ είτε συμμετέχουν στο πλαίσιο των συμβάσεων της παραπάνω παραγράφου, σε οργανωμένα δι−ιδρυματικά μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, καθώς και στους καθηγητές ΑΕΙ που παρέχουν ερευνητικό έργο σε ερευνητικά κέντρα, —, απονέμεται για μεν τους ερευνητές, ο τίτλος του «Επισκέπτη Καθηγητή» από την οικεία σχολή μεταπτυχιακών σπουδών ή από το οικείο τμήμα, για δε τους καθηγητές, ο τίτλος του «Επισκέπτη ερευνητή» αντίστοιχα από το ερευνητικό κέντρο.»
  Ν. 4310/2014 – Άρθρο 35, Παρ. 3 Το «συνεπιβλέπει διδακτορικές διατριβές…» στη 2η σειρά να γίνει ‘επιβλέπει διδακτορικές διατριβές…’. Διαφορετικά υπάρχει ασάφεια στην ερμηνεία.
  Διόρθωση: «Ο Επισκέπτης Καθηγητής παρέχει διδακτικό έργο σε μεταπτυχιακά προγράμματα και — επιβλέπει διδακτορικές διατριβές, ως κύριος επιβλέπων, σε τομείς συναφείς με το επιστημονικό του πεδίο.»
  Σχέδιο Νόμου – Άρθρο 8, Παρ. 13 – Διόρθωση: «Στην περίπτωση συνεργασίας Α.Ε.Ι. και ερευνητικού κέντρου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 42 του ν.4009/2011 (Α’ 195), είναι δυνατός ο ορισμός ερευνητή ως επιβλέποντα υποψήφιου διδάκτορα — και ύστερα από απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ.»
  Σχέδιο Νόμου – Άρθρο 8, Παρ. 12 Οι όροι «Μέλη ΔΕΠ» και «Ερευνητές» είναι από μακράν θεσμοθετημένοι (Άρθρο 1, παρ. ιβ, Άρθρο 15, παρ. 16, και Άρθρο 29, παρ. 2 του παρόντος πολυνομοσχεδίου), αντίθετα από τον όρο «Ερευνητή σε Α.Ε.Ι.» που δεν υφίσταται. Επίσης, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ταυτίζεται ο όρος «Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές» με επιστήμονες που έχουν θέση μέλους ΔΕΠ ή ερευνητή σε ερευνητικό κέντρο. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 12 του Άρθρου 8, χρήζει νομοτεχνικής βελτίωσης.
  Διόρθωση: «Με απόφαση της Γ.Σ. του Τμήματος ύστερα από πρόταση μέλους της ή του αρμόδιου Τομέα και για ειδικές εκπαιδευτικές ή ερευνητικές ανάγκες, καλούνται για ένα χρόνο ως (α) Επισκέπτες Καθηγητές, ή Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές επιστήμονες που έχουν θέση μέλους ΔΕΠ ή ερευνητή σε Α.Ε.Ι. ή ερευνητικό κέντρο, (β) Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές, νέοι επιστήμονες κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Εσωτερικό Κανονισμό του οικείου Α.Ε.Ι.»

  3. Ο Νόμος δεν επαναφέρει την μισθολογική ισοτιμία ερευνητών μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ όπως ίσχυε μέχρι το 1998 παρά το γεγονός ότι αυτό αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση (βλ. παρακάτω). Επιπλέον δεν υπάρχει καμία αναφορά στο μισθολόγιο των ερευνητών με σχετική αναφορά των νόμων που το διέπουν (άρθρο 38 του Ν.3205/2003) ενώ είθισται στους νόμους για την έρευνα να υπάρχει άρθρο που αναφέρει με πλήρη ανάλυση το μισθολόγιο κάθε ερευνητικής βαθμίδας.

  Το πλήρες κείμενο του Συλλόγου Ερευνητών ΙΤΕ: http://www.forth.gr/rc/

 • 28 Ιουνίου 2015, 23:42 | σχολιαστης

  Δεδομενης της ισοτιμης αντιμετωπισης των μελων ΔΕΠ και ΕΠ στο παρον νομοσχεδιο, η παράγραφος 11 του άρθρου 8, που αναφέρεται στις μετακινήσεις μελών ΔΕΠ να τροποποιηθεί ως εξής:
  Στην παράγραφο 5 του άρθρου 16 του ν.4009/2011 (Α’ 195) όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 12 του άρθρου 34 του ν.4115/2013 (Α’ 24), όπου «οι Καθηγητές και οι Λέκτορες» αντικαθίστανται με τον όρο «τα Μέλη ΔΕΠ» και όπου «Πανεπιστήμιο» αντικαθίσταται με τον όρο «ΑΕΙ». Καταργείται η φράση «Τα όσα ανωτέρω εφαρμόζονται αναλογικά και στους καθηγητές των Τ.Ε.Ι».

 • 28 Ιουνίου 2015, 23:36 | Μαρία Θ. Στουμπούδη

  Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 12 του Άρθρου 8, χρήζει επαναδιατύπωσης, καθώς αφενός συγχέει διάφορες επαγγελματικές ομάδες που επιτελούν έρευνα, ενώ αφετέρου εμφανίζεται σε αυτό ο όρος «Ερευνητής σε Α.Ε.Ι.» που δεν θεσμοθετείται σε κανένα νόμο, ούτε στο παρόν ν/σ (ως κατηγορία προσωπικού των ΑΕΙ, με συγκεκριμένα επαγγελματικά δικαιώματα και υποχρεώσεις).

  Προτεινόμενη νομοτεχνική βελτίωση:

  «Με απόφαση της Γ.Σ. του Τμήματος ύστερα από πρόταση μέλους της ή του αρμόδιου Τομέα και για ειδικές εκπαιδευτικές ή ερευνητικές ανάγκες, καλούνται για ένα χρόνο ως (α) Επισκέπτες Καθηγητές, ή Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές επιστήμονες που έχουν θέση μέλους ΔΕΠ ή ερευνητή σε Α.Ε.Ι. ή ερευνητικό κέντρο, (β) Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές, νέοι επιστήμονες κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Εσωτερικό Κανονισμό του οικείου Α.Ε.Ι.»

 • 28 Ιουνίου 2015, 23:21 | Μαρία Θ. Στουμπούδη

  Άρθρο 8, παρ. 13: «Στην περίπτωση συνεργασίας Α.Ε.Ι. και ερευνητικού κέντρου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 42 του ν.4009/2011 (Α’ 195), είναι δυνατός ο ορισμός ερευνητή ως επιβλέποντα υποψήφιου διδάκτορα εφόσον αυτό προβλέπεται στο πρωτόκολλο συνεργασίας και ύστερα από απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ.».

  Με νομοτεχνική βελτίωση πρέπει να αφαιρεθεί από την παράγραφο αυτή (να διαγραφεί δηλαδή) το «εφόσον αυτό προβλέπεται στο πρωτόκολλο συνεργασίας και». Η ανάθεση της επίβλεψης διδάκτορα σε ερευνητή να μπορεί να γίνεται μόνο με απόφαση του αρμόδιου ακαδημαϊκού οργάνου, δηλ. της Γ.Σ.Ε.Σ.

  Η βελτίωση αυτή διευκολύνει την απρόσκοπτη επίβλεψη διδακτορικών και από Ερευνητές, που θα μπορεί έτσι να γίνει χωρίς την πλήρωση σωρείας προϋποθέσεων (πρωτόκολλο συνεργασίας, πρόβλεψη του πρωτοκόλλου στους εσωτερικούς κανονισμούς των Ιδρυμάτων, κλπ), ενισχύοντας τον ενιαίο χώρο ανώτατης εκπαίδευσης και έρευνας και συμβάλλοντας στη συνένωση δυνάμεων και πόρων μεταξύ ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων, η οποία είναι άκρως απαραίτητη στις σημερινές δυσμενείς οικονομικές συνθήκες, καθώς και άκρως επωφελής ακαδημαϊκά.

  Δρ Μαρία Θ. Στουμπούδη
  Ερευνήτρια ΕΛΚΕΘΕ
  π. Πρόεδρος ΔΣ Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών

 • 28 Ιουνίου 2015, 23:15 | Αγγελική ΑΛεξοπούλου

  Η κατάργηση της βαθμίδας του λέκτορα, η οποία προκύπτει από τη μη περιγραφή της, δημιουργεί σοβαρά προβλήματα σε μια ολόκληρη γενιά αξιόλογων νέων επιστημόνων, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια έχουν αποκλεισθεί από τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
  Επιπλέον, δεν πρέπει να αγνοείται ότι πολλοί από τους νέους επιστήμονες, που δεν έχουν ακόμα αποκτήσει προσόντα για να διεκδικήσουν μια θέση στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή, έχουν προσφέρει πολύτιμο έργο στελεχώνοντας πολλά τμήματα κεντρικών και περιφερειακών ΑΕΙ ως συμβασιούχοι διδάσκοντες και θα ήταν άδικο να μην τους δοθεί η δυνατότητα να διεκδικήσουν μία θέση στην ούτως η άλλως επισφαλή βαθμίδα του λέκτορα.
  Τέλος, πρόκειται για μια βαθμίδα που βοηθάει ποικιλοτρόπως τον νέο επιστήμονα ώστε να αποκτήσει την απαραίτητη εμπειρία και σε διδακτικό και σε ερευνητικό επίπεδο.

 • 28 Ιουνίου 2015, 23:00 | Μέλη ΔΕΠ

  Σύμφωνα με το άρθρο 8 του σχεδίου νόμου, που αφορά τη σύνθεση των Εκλεκτορικών Σωμάτων και των τριμελών εισηγητικών επιτροπών για τις κρίσεις μελών ΔΕΠ, προκύπτει, όπως έχει ορθά επισημανθεί και από προηγούμενους σχολιαστές, ένα σοβαρό ζήτημα για την τελική κρίση του έργου των υποψηφίων και την αξιοπιστία και εγκυρότητα της εκλογικής διαδικασίας. Κρίνεται σημαντικό τα Εκλεκτορικά Σώματα (Ε.Σ.) και οι Τριμελείς Εισηγητικές Επιτροπές να αποτελούνται μόνο από μέλη που έχουν συναφές η συγγενές γνωστικό αντικείμενο ή επιστημονικό έργο με το κρινόμενο γνωστικό αντικείμενο, ασχέτως από τον Τομέα, Τμήμα ή Ίδρυμα στο οποίο ανήκουν. Σε περίπτωση που δεν επαρκεί ο αριθμός των εκλεκτόρων, το οικείο Τμήμα θα πρέπει να εκπροσωπείται από ένα μέλος ΔΕΠ από τον Τομέα ή το Τμήμα με τη μεγαλύτερη δυνατή συνάφεια ή συγγένεια του γνωστικού αντικειμένου ή του επιστημονικού έργου.

 • Οι ερευνητές να έχουν τη δυνατότητα να είναι επιβλέπουν διδακτορικές διατριβές ακόμα και χωρίς την πρόβλεψη για Πρωτόκολλα συνεργασίας μεταξύ ΑΕΙ και ΕΚ αλλά με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ.

  Οι ομότιμοι Καθηγητές να μη καταλαμβάνουν θέσεις διοίκησης σε Ερευνητικά Κέντρα. Το ίδιο να ισχύει και για τους ομότιμους Ερευνητές.