• Σχόλιο του χρήστη 'Βασίλειος Δουγαλής, Αντιπρόεδρος ΔΣ ΙΤΕ' | 28 Ιουνίου 2015, 23:18

    1.Η περίοδος των τριών μηνών κατά την οποία συνεχίζει να ασκεί καθήκοντα Διευθυντής Ερευνητικού Ινστιτούτου του οποίου έληξε η θητεία, όπως προβλέπεται τώρα στην παρ. 3, δεν είναι ρεαλιστική λόγω των γνωστών καθυστερήσεων στην προκήρυξη των θέσεων και στο διορισμό των εκλεγμένων Διευθυντών. Εφαρμογή της παραγράφου 3 ως έχει θα οδηγήσει στην αποδυνάμωση των ΔΣ, αδυναμία ύπαρξης απαρτιών κλπ. Από το ΔΣ του ΙΤΕ προτείνεται η αναδιατύπωση της παραγράφου 3 ως εξής: « Η παράγραφος 7 του άρθρου 16 του ν.4310/2014 αναδιατυπώνεται ως ακολούθως: Σε περίπτωση κατά την οποία κατά τον χρόνο λήξης της θητείας του διευθυντή ερευνητικού κέντρου ή κεντρικής διεύθυνσης ΕΚ ή ερευνητικού Ινστιτούτου δεν έχει διορισθεί νέος διευθυντής ο υφιστάμενος διευθυντής συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντα του μέχρι τον διορισμό νέου.» 2. Η γνώμη του ΔΣ του ΙΤΕ είναι ότι η προτεινόμενη στην Παρ. 6 «αξιολόγηση» Διευθυντή που αποχωρεί είναι ορθότερο να είναι «γνώμη αποτίμησης», η οποία θα εκφράζεται από τους ερευνητές μόνο. Προτείνεται συνεπώς το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 27 να αναδιατυπωθεί ως ακολούθως: « Ταυτόχρονα με την ως άνω έκθεση υποβάλλεται αντιστοίχως στο ΔΣ και στον Υπουργό έκθεση γνώμης αποτίμησης της θητείας των Διευθυντών από το σύνολο των Ερευνητών και ΕΛΕ του ερευνητικού κέντρου ή ινστιτούτου σύμφωνα με τα οριζόμενα στον εσωτερικό κανονισμό του κέντρου». 3. Στην παράγραφο 8 του άρθρου 27 έχει παραληφθεί ο αρμοδιότερος να ασκεί τα καθήκοντα Διευθυντή, που είναι ο Αναπληρωτής Διευθυντής του Ινστιτούτου. Προτείνεται η παράγραφος 8 να αναδιατυπωθεί ως ακολούθως: «Η παράγραφος 2 του άρθρου 16 του ν. 4310/2014 αντικαθίσταται ως ακολούθως: Σε περίπτωση έλλειψης για οποιοδήποτε λόγω διευθυντή Ινστιτούτου ή κωλύματος αυτού να ασκήσει τα καθήκοντα του, μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τα καθήκοντα του ασκούνται από τον Αναπληρωτή Διευθυντή και σε περίπτωση έλλειψης αυτού, από τον αρχαιότερο Ερευνητής Α ΄ βαθμίδας του Ινστιτούτου ή σε περίπτωση έλλειψης αυτού από τον αρχαιότερο ερευνητή Β’ βαθμίδας, μετά από σύμφωνη γνώμη του ΕΣΙ.» 4. Η εμπειρία του ΙΤΕ αλλά και η διεθνής πρακτική υπαγορεύει ότι οι διευθυντές πρέπει να εκλέγονται από σώματα κριτών που δεν προέρχονται από το Ίδρυμα. Συνεπώς προτείνεται η παράγραφος 10 να αντικατασταθεί ως ακολούθως: «Η παράγραφος 10 του άρθρου 16 του ν. 4310/2014 αντικαθίσταται ως ακολούθως: Για την συγκρότηση της ειδικής επιτροπής κρίσης της παρ.9 του ν. 4310/2014 ,όπως ισχύει , το διοικητικό συμβούλιο του ερευνητικού κέντρου προτείνει στο ΕΣΕΚ κατάλογο τουλάχιστον 21 επιστημόνων που δεν προέρχονται από το εν λόγω ερευνητικό κέντρο, έχουν προσόντα ερευνητών Α’ βαθμίδας, και καλύπτουν τα ερευνητικά αντικείμενα των Ινστιτούτων του κέντρου ή του Ερευνητικού Ινστιτούτου, το αργότερο εντός ενός (1) μηνός από την λήξη υποβολής των υποψηφιοτήτων για τη θέση Διευθυντή Ερευνητικού Κέντρου ή Κεντρικής Διεύθυνσης Ε.Κ. ή Ινστιτούτου Ε.Κ. Το ΕΣΕΚ δικαιούται να προσθέσει ή να αφαιρέσει ονόματα μελών από τον κατάλογο αυτό και προτείνει στον αρμόδιο για θέματα έρευνας Αναπληρωτή Υπουργό 14 μέλη, από τα οποία ο Αναπληρωτής Υπουργός επιλέγει 7 ως τακτικά και 7 ως αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη της επιτροπής κρίσης. Τα μέλη της επιτροπής αυτής δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι για την θέση που έχει προκηρυχθεί . Η ειδική επιτροπή κριτών αξιολογεί με ειδική αιτιολόγηση τους υποψηφίους και υποβάλλει στον εποπτεύοντα Υπουργό πίνακα κατά σειρά αξιολόγησής τους. Για την αξιολόγηση λαμβάνεται υπόψη η γνώμη των Ερευνητών και ΕΛΕ, καθώς και συνεργαζομένων Καθηγητών ΑΕΙ που μετέχουν σε εγκεκριμένα προγράμματα του ΕΚ ή του Ινστιτούτου. Οι ανωτέρω γνώμες εκφράζονται όπως προβλέπεται από τον εσωτερικό κανονισμό του ερευνητικού Κέντρου.»