• Σχόλιο του χρήστη 'Μαρία Θ. Στουμπούδη' | 28 Ιουνίου 2015, 23:21

    Άρθρο 8, παρ. 13: "Στην περίπτωση συνεργασίας Α.Ε.Ι. και ερευνητικού κέντρου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 42 του ν.4009/2011 (Α’ 195), είναι δυνατός ο ορισμός ερευνητή ως επιβλέποντα υποψήφιου διδάκτορα εφόσον αυτό προβλέπεται στο πρωτόκολλο συνεργασίας και ύστερα από απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ.". Με νομοτεχνική βελτίωση πρέπει να αφαιρεθεί από την παράγραφο αυτή (να διαγραφεί δηλαδή) το "εφόσον αυτό προβλέπεται στο πρωτόκολλο συνεργασίας και". Η ανάθεση της επίβλεψης διδάκτορα σε ερευνητή να μπορεί να γίνεται μόνο με απόφαση του αρμόδιου ακαδημαϊκού οργάνου, δηλ. της Γ.Σ.Ε.Σ. Η βελτίωση αυτή διευκολύνει την απρόσκοπτη επίβλεψη διδακτορικών και από Ερευνητές, που θα μπορεί έτσι να γίνει χωρίς την πλήρωση σωρείας προϋποθέσεων (πρωτόκολλο συνεργασίας, πρόβλεψη του πρωτοκόλλου στους εσωτερικούς κανονισμούς των Ιδρυμάτων, κλπ), ενισχύοντας τον ενιαίο χώρο ανώτατης εκπαίδευσης και έρευνας και συμβάλλοντας στη συνένωση δυνάμεων και πόρων μεταξύ ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων, η οποία είναι άκρως απαραίτητη στις σημερινές δυσμενείς οικονομικές συνθήκες, καθώς και άκρως επωφελής ακαδημαϊκά. Δρ Μαρία Θ. Στουμπούδη Ερευνήτρια ΕΛΚΕΘΕ π. Πρόεδρος ΔΣ Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών