• Άρθρ. 27, παρ. 3: Ως έχει, η παράγραφος αυτή δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε ΕΚ με 3μελή ΔΣ (έως τουλάχιστον τον ορισμό τέταρτου μέλους). Στην εν λόγω παράγραφο γίνεται αναφορά σε «αναπληρωτή διευθυντή ινστιτούτου». Ο θεσμός αυτός όμως δεν προβλέπεται στον 4310/2014. Συνεπώς υπάρχει νομικό κενό. Προτείνεται η επαναφορά του θεσμού του Αναπληρωτή Διευθυντή Ινστιτούτου με ισόχρονη θητεία. Η «λήξη της θητείας» θεωρείται ειδική περίπτωση «έλλειψης» Διευθυντή, ο οποίος δεν αναπληρώνεται αλλά αντικαθίσταται. Συνεπώς, δεν έχει νόημα η 3μηνη άσκηση καθηκόντων μετά τη λήξη της θητείας Διευθυντών ΕΚ και Ινστιτούτων. Προτείνεται η εξής ρύθμιση: «Σε περίπτωση στην οποία κατά το χρόνο λήξης της θητείας του διευθυντή ερευνητικού κέντρου ή κεντρικής διεύθυνσης ΕΚ ή ερευνητικού ινστιτούτου δεν έχει ακόμη διορισθεί νέος διευθυντής, ο υφιστάμενος διευθυντής συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντά του μέχρι τον διορισμό του νέου». Προκειμένου να διασφαλίζεται εύρυθμη διαδοχή και να μην παρατείνεται αδοκήτως η περίοδος άσκησης καθηκόντων από Διευθυντή ΕΚ ή Ινστιτούτου του οποίου η θητεία έχει λήξει, προτείνεται όπως η περίοδος των, τουλάχιστον,έξι (6) μηνών που προβλέπει το άρθρ. 16 παρ. 8, του ν.4310/2014 να επεκταθεί σε εννέα (9). Έτσι, θα υπάρχει επαρκής χρόνος για την ολοκλήρωση της αντικατάστασης του παλαιού Διευθυντή. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται ομαλή διαδοχή και διοικητική συνέχεια εν συγκρίσει με τα όσα περίπλοκα και δυνάμει χρονοβόρα προβλέπει το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3. Αιτιολόγηση του διαστήματος των εννέα μηνών εντός του οποίου η ΓΓΕΤ υποχρεούται να ολοκληρώσει την αντικατάσταση του παλαιού Διευθυντή δίδεται παρακάτω. α/α Διαδικασία άρθρο 27 παραγ. 10 Μήνες 1. Προκήρυξη θέσης Διευθυντή 2 2. Υποβολή καταλόγου α+β 1 3. Οριστικές προτάσεις ΕΣΕΚ κατάλογος α+β 1 4. Ορισμός 7μελούς επιτροπής 1 5. Διαδικασία κρίσης 3 6. Δημοσίευση ΦΕΚ 1 α/α Διαδικασία άρθρο 16 παρ. 10 4310/2014 Μήνες 1. Προκήρυξη 2 2. ΔΣ 21 άτομα 1 3. ΕΣΕΤ οριστικοποίηση 1 4. Ορισμός 7μελούς 1 5. Διαδικασία κρίσης 3 6. Δημοσίευση ΦΕΚ 1 ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που δεν τηρούνται τα χρονοδιαγράμματα ο Δ/ντής εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά του, μέχρι τον ορισμό νέου, ως ανωτέρω.