• Σχόλιο του χρήστη 'Μαρία Θ. Στουμπούδη' | 28 Ιουνίου 2015, 23:36

    Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 12 του Άρθρου 8, χρήζει επαναδιατύπωσης, καθώς αφενός συγχέει διάφορες επαγγελματικές ομάδες που επιτελούν έρευνα, ενώ αφετέρου εμφανίζεται σε αυτό ο όρος «Ερευνητής σε Α.Ε.Ι.» που δεν θεσμοθετείται σε κανένα νόμο, ούτε στο παρόν ν/σ (ως κατηγορία προσωπικού των ΑΕΙ, με συγκεκριμένα επαγγελματικά δικαιώματα και υποχρεώσεις). Προτεινόμενη νομοτεχνική βελτίωση: «Με απόφαση της Γ.Σ. του Τμήματος ύστερα από πρόταση μέλους της ή του αρμόδιου Τομέα και για ειδικές εκπαιδευτικές ή ερευνητικές ανάγκες, καλούνται για ένα χρόνο ως (α) Επισκέπτες Καθηγητές, ή Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές επιστήμονες που έχουν θέση μέλους ΔΕΠ ή ερευνητή σε Α.Ε.Ι. ή ερευνητικό κέντρο, (β) Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές, νέοι επιστήμονες κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Εσωτερικό Κανονισμό του οικείου Α.Ε.Ι."