• Βασική αρχή της Συνόδου των Προεδρων των ΕΚ είναι ότι για την επιλογή Δ/ντών ΕΚ και Ινστιτούτων τους στη σύνθεση των Ειδικών Επιτροπών Κρίσης πρέπει να τηρούνται διεθνείς καλές πρακτικές. Ειδικότερα, τα μέλη των Επιτροπών αυτών δεν πρέπει να προέρχονται από το οικείο ΕΚ. Η Σύνοδος θεωρεί ότι η επιλογή Διευθυντών ΕΚ και ινστιτούτων είναι ορθότερο να διενεργείται από ανεξάρτητες διεθνείς επιτροπές ειδικών. Συνεπώς ως πλέον αρμόζουσα διαδικασία για το άρθρο 27 παρ. 10 η Σύνοδος προτείνει: «Τα ΔΣ των Κέντρων υποβάλλουν κατάλογο 21 διακεκριμένων επιστημόνων που καλύπτουν όλα τα ερευνητικά αντικείμενα του ΕΚ στο ΕΣΕΚ. Το ΕΣΕΚ (ενδεχομένως προσθέτοντας και αφαιρώντας ονόματα) ορίζει την επιτροπή αποτελούμενη από 7 τακτικά και 7 αναπληρωματικά μέλη, η οποία επικυρώνεται από τον αν. υπουργό κατόπιν ελέγχου νομιμότητας». Εναλλακτικά προτείνεται: α) η επαναφορά της αρχικής διατύπωσης της παρ. 10 του άρθρου 16 του ν. 4310/2014. β)Το 1/3 των μελών του καταλόγου α’ να προέρχεται από το οικείο ΕΚ. Από τα πέντε μέλη της επιτροπής που ορίζονται από τον κατάλογο α’ το ένα να προέρχεται από το οικείο ΕΚ. Το σύνολο των μελών της 7μελούς επιτροπής (από κατάλογο α’ και β’) να ορίζονται από το ΕΣΕΚ και η επιτροπή να επικυρώνεται από τον αν. υπουργό κατόπιν ελέγχου νομιμότητας. Σε κάθε περίπτωση, ως έχει η παρ. 10 του άρθρ. 27 δημιουργεί θεσμική ένταση και δυνητικές αντισυσπειρώσεις μεταξύ δύο πόλων εξουσίας εντός των ΕΚ. Ενισχύεται δυσανάλογα ο ρόλος του ερευνητικού προσωπικού (συγκρότηση καταλόγου β’ και διατύπωση γνώμης –για εκλογή διευθυντή ινστιτούτου). Πέραν τούτου: α) το «σύνολο του ερευνητικού προσωπικού του ερευνητικού κέντρου ή του Ινστιτούτου» δεν συνιστά συλλογικό διοικητικό (αποφασίζον ή μη) όργανο, β) στον κατάλογο α’ δεν προβλέπεται αναλογία εσωτερικών/εξωτερικών κριτών.