• Σχόλιο του χρήστη 'Νικόλαος Αθανασάκης' | 29 Ιουνίου 2015, 01:43

    Να καθοριστούν οι πλήρεις κλάδοι των οικείων επιστημών, στους οποίους και να προκηρύσσονται οι θέσεις Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι., προκειμένου να αποφεύγονται οι «φωτογραφήσεις» θέσεων. Να λειτουργήσει το προβλεπόμενο από τον Νόμο αρμόδιο όργανο, το οποίο και να καταρτίσει τους καταλόγους των εγκύρων επιστημονικών περιοδικών, οι δημοσιεύσεις των οποίων θα λαμβάνονται υπόψη στις κρίσεις υποψηφίων για την κάλυψη των θέσεων Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι.. Επίσης έχω την άποψη ότι όταν για τη θέση η οποία προκηρύσσεται είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, αυτή θα πρέπει να είναι η μόνη απαίτηση για την κάλυψη της εν λόγω θέσης οποιασδήποτε βαθμίδας. Και αυτό διότι η εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής τεκμηριώνει την επιστημονική κατάρτιση των διδακτόρων. Για δε τα λοιπά κριτήρια επιλογής, αυτά απλώς να συνεκτιμώνται κατά την κρίση των υποψηφίων και η έλλειψή τους να μην αποτελεί αιτία αποκλεισμού τους. Συνεπώς η παρ.1β) του άρθρου 8 θα πρέπει κατά τη γνώμη μου να αφαιρεθεί.