• Σχόλιο του χρήστη 'ΟΣΕΤΠ-ΤΕΙ (ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΙ)' | 29 Ιουνίου 2015, 07:00

    Η Ομοσπονδία των Συλλόγων του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού των Τ.Ε.Ι. (Ο.Σ.Ε.Τ.Π.-Τ.Ε.Ι.) αφού μελέτησε με προσοχή το σχέδιο νόμου που αναρτήθηκε στο δικτυακό τόπο διαβουλεύσεων, καταθέτει τις παρατηρήσεις - απόψεις της ανά άρθρο του σχεδίου νόμου. Η Ο.Σ.Ε.Τ.Π.-Τ.Ε.Ι. ανέμενε έως την τελευταία στιγμή την ανάρτηση της αιτιολογικής έκθεσης του σχεδίου νόμου, προκειμένου να έχει πιο ολοκληρωμένη άποψη επί της αρχής του νομοσχεδίου, αλλά και για τα ειδικότερα θέματα που ρυθμίζονται ανά άρθρο. Όμως παρότι υπάρχει σχετική ανακοίνωση στο διαδικτυακό τόπο της διαβούλευσης για ανάρτηση της αιτιολογικής έκθεσης που συνοδεύει το σχέδιο νόμου κατά την διάρκεια της διαβούλευσης, τελικά δεν υπήρξε ανάρτηση της αιτιολογικής έκθεσης. Επίσης η Ο.Σ.Ε.Τ.Π.-Τ.Ε.Ι. περιορίστηκε σε παρατηρήσεις μόνο επί των συγκεκριμένων θεμάτων που ρυθμίζονται στα άρθρα του σχεδίου νόμου, λαμβάνοντας υπόψη ενημέρωση που είχαμε από στελέχη της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου, ότι το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου αποτελεί ένα μεταβατικό πλαίσιο που δεν επιλύει πολλά θέματα που υπάρχουν στα Ιδρύματα, αλλά και ειδικότερα στις κατηγορίες προσωπικού των Ιδρυμάτων, τα οποία θα αντιμετωπισθούν σε νέο νόμο πλαίσιο για τα Α.Ε.Ι. που θα κατατεθεί σε 1,5-2 έτη ύστερα από διάλογο με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Με βάση τα παραπάνω η Ο.Σ.Ε.Τ.Π.-Τ.Ε.Ι. καταθέτει ανά άρθρο τις παρακάτω παρατηρήσεις: Άρθρο 3, παράγραφος 2 : Η Ο.Σ.Ε.Τ.Π. - Τ.Ε.Ι. πάντα είχε ως πάγιο αίτημα της, την ισότιμη συμμετοχή όλων των εργαζομένων - μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας στην εκλογή των οργάνων διοίκησης στα Α.Ε.Ι., γεγονός που βασίζεται στις ισχύουσες συνταγματικές αρχές. Με την ψήφιση του Ν.4009/2011 καταργήθηκε πλήρως η συμμετοχή μας στην εκλογική διαδικασία, ενώ πριν την ψήφιση του συγκεκριμένου νόμου, η συμμετοχή των μελών ΕΤΕΠ είχε βαρύτητα 5% σε σχέση με την ψήφο των μελών ΔΕΠ/ΕΠ (αντίστοιχη βαρύτητα είχαν ανεξάρτητα και οι άλλες κατηγορίες προσωπικού). Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου επανέρχεται μεν η συμμετοχή μας στην εκλογική διαδικασία, όμως πλέον όλες οι κατηγορίες προσωπικού (πλην των μελών ΔΕΠ/ΕΠ) αντιμετωπίζονται ενιαία και η συμμετοχή τους έχει βαρύτητα 10% σε σχέση με την ψήφο των μελών του ΔΕΠ/ΕΠ. Με δεδομένο ότι στα Ιδρύματα τα μέλη του Δ.Π. είναι πολύ περισσότερα από τα μέλη των ειδικών κατηγοριών διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού (ΕΕΠ,ΕΔΙΠ,ΕΤΕΠ), η βαρύτητα της συμμετοχής των μελών μας είναι μικρότερη του 2% σε σχέση με την ψήφο των μελών ΔΕΠ/ΕΠ. Επειδή το προτεινόμενο σχέδιο νόμου όπως έχει ανακοινωθεί από το Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. έχει ως στόχο την διόρθωση ζητημάτων της δημοκρατικής λειτουργίας των Ιδρυμάτων που προέκυψαν από το Ν.4009/2011, θεωρούμε ότι ο συντελεστής βαρύτητας της συμμετοχής των μελών μας στην εκλογή των οργάνων διοίκησης στα ΑΕΙ πρέπει να είναι τουλάχιστον ίδιος με αυτόν που ίσχυε πριν την ψήφιση του Ν.4009/2011. Επειδή οι ειδικές κατηγορίες διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού (ΕΕΠ,ΕΔΙΠ,ΕΤΕΠ) ανήκουν σε ενιαίο άρθρο (άρθρο 29 του Ν.4009/2011) και σε εντελώς διακριτή κατηγορία από το Δ.Π. (άρθρο 28 του Ν.4009/2011), μπορεί στην χειρότερη περίπτωση για λειτουργικούς λόγους, οι ειδικές κατηγορίες προσωπικού να αντιμετωπισθούν σε ενιαία κατηγορία. Η συγκεκριμένη τροποποίηση είναι απαραίτητη και αντίστοιχη με αυτή που έγινε στην περίπτωση των προπτυχιακών φοιτητών με τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και τους υποψήφιους διδάκτορες. Με βάση τα παραπάνω προτείνουμε τις παρακάτω αλλαγές : 2. γ) Το σώμα εκλεκτόρων απαρτίζεται από το σύνολο αα) των μελών ΔΕΠ, ββ) των προπτυχιακών φοιτητών, γγ) των μεταπτυχιακών φοιτητών και των Υποψηφίων Διδακτόρων δδ) των ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, ΕΔΠ και εε) του Διοικητικού Προσωπικού του Α.Ε.Ι. δ) Ο αριθμός Ψ που λαμβάνει ο κάθε υποψήφιος συνδυασμός από τις πέντε κατηγορίες του σώματος εκλεκτόρων υπολογίζεται από τον αλγόριθμο: Ψ= ........+Ζ/Η (0,1 Σ) + Θ/Ι (0,1 Σ) Ζ: Ο αριθμός των έγκυρων ψήφων που έλαβε ο κάθε υποψήφιος συνδυασμός από την 4η κατηγορία (ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, ΕΔΠ). Η: Το σύνολο των μελών της 4ης κατηγορίας. Θ: Ο αριθμός των έγκυρων ψήφων που έλαβε ο κάθε υποψήφιος συνδυασμός από την 4η κατηγορία (Διοικητικού Προσωπικού). Ι: Το σύνολο των μελών της 5ης κατηγορίας. Σ: Το σύνολο των μελών ΔΕΠ του οικείου Α.Ε.Ι. Άρθρο 7, παράγραφος 6 : Με το άρθρο 7 του σχεδίου νόμου, ορίζεται ότι στα όργανα του Τμήματος περιλαμβάνεται και το Δ.Σ. του τμήματος που δεν υπάρχει στο Ν.4009/2011. Επί της ουσίας το Δ.Σ. του τμήματος αντικαθιστά στα Τ.Ε.Ι. το Συμβούλιο του Τμήματος που ίσχυε πριν την ψήφιση του Ν.4009/2011. Το συγκεκριμένο συμβούλιο είχε την σύνθεση που έχει το Δ.Σ. του τμήματος, με την διαφορά ότι συμμετείχε εκπρόσωπος του Ε.Τ.Π. με δικαίωμα ψήφου όταν συζητούνταν θέματα της συγκεκριμένης κατηγορίας προσωπικού. Το Δ.Σ. του τμήματος έχει τις αρμοδιότητες που ορίζονται από την Γ.Σ. του Τμήματος. Για την εκπροσώπηση των μελών της κατηγορίας μας, τουλάχιστον για τα θέματα που τους αφορούν, πρέπει κατά ελάχιστο να υπάρχει η αντίστοιχη ρύθμιση που ίσχυε πριν την ψήφιση του Ν.4009/2011 Με βάση τα παραπάνω προτείνουμε την παρακάτω αλλαγή : 6. α) Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Τμήματος αποτελείται από τον Πρόεδρο του Τμήματος, τον Αναπληρωτή του και τους Διευθυντές των Τομέων του Τμήματος και λειτουργεί σε περίπτωση που το Τμήμα έχει σχηματίσει τρεις (3) τουλάχιστον Τομείς. Σε αντίθετη περίπτωση τις αρμοδιότητες του Δ.Σ. ασκεί η Γ.Σ. του Τμήματος. β) Στο Δ.Σ. συμμετέχει ένας (1) εκπρόσωπος των προπτυχιακών φοιτητών, ο οποίος ορίζεται από τα οικεία συλλογικά τους όργανα και ένας (1) εκπρόσωπος κάθε κατηγορίας προσωπικού (ΕΕΠ,ΕΔΙΠ,ΕΤΕΠ) με δικαίωμα ψήφου σε θέματα της κατηγορίας τους. Άρθρο 7, παράγραφος 11 : Στην παράγραφο 11 του άρθρου 7 και ειδικότερα στην εκλογή του Διευθυντή του Τομέα έχει δικαίωμα ψήφου μόνο ένα εκπρόσωπος από όλες τις ειδικές κατηγορίες προσωπικού του τμήματος με κυκλική εναλλαγή. Η κάθε κατηγορία προσωπικού έχει διακριτά καθήκοντα και αποστολή σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν.4009/2011, συνεπώς αποτελεί μη ισότιμη μεταχείριση και αντιδημοκρατικό γεγονός, να συμμετέχουν κανονικά όλα τα μέλη ΔΕΠ/ΕΠ και εκπρόσωπος των φοιτητών και να αποκλείεται εκπρόσωπος από κάθε κατηγορία προσωπικού. Με βάση τα παραπάνω προτείνουμε την παρακάτω αλλαγή : 11. α) Ο Διευθυντής Τομέα συγκαλεί τη Γ.Σ. του Τομέα, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, προεδρεύει των εργασιών της και μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεών της. γ) Οι αρμοδιότητες της Γ.Σ. του Τομέα είναι οι εξής: αα) εκλέγει τον Διευθυντή του Τομέα, με μονοετή θητεία μεταξύ των μελών ΔΕΠ του Τομέα στη βαθμίδα Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή ή, ελλείψει αυτών, μέλος ΔΕΠ του Τομέα στη βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή, ...... Στην υποπερίπτωση αα’ των προηγούμενων εδαφίων δικαίωμα ψήφου έχουν τα μέλη ΔΕΠ, ο εκπρόσωπος των προπτυχιακών φοιτητών, των Υποψηφίων Διδακτόρων και ένας (1) εκπρόσωπος από κάθε κατηγορία λοιπού προσωπικού. ..... Άρθρο 7, παράγραφος 12 : Στην παράγραφο 12 του άρθρου 7 ορίζεται η προσωρινή Γ.Σ. του Τμήματος στην περίπτωση μη αυτοδύναμων τμημάτων. Στην σύνθεση της προσωρινής Γενική Συνέλευση των μη αυτοδύναμων τμημάτων δεν συμπεριλαμβάνεται μέλος της κάθε κατηγορίας προσωπικού του λοιπού προσωπικού (ΕΕΠ,ΕΔΙΠ,ΕΤΕΠ). Πιστεύουμε ότι έχει γίνει παράλειψη εκ παραδρομής, αφού συμμετέχουν κανονικά τα υπόλοιπα μέλη (καθηγητές και φοιτητές). Με δεδομένο ότι ειδικά στα ΤΕΙ υπάρχουν πολλά μη αυτοδύναμα τμήματα, το γεγονός αυτό θα δημιουργήσει πολλά λειτουργικά προβλήματα και μη ίση μεταχείριση των μελών μας σε διαφορετικά τμήματα. Με βάση τα παραπάνω προτείνουμε την παρακάτω αλλαγή : 12. Η παράγραφος 30 του άρθρου 39 του ν.4186/2013 (Α’ 193) τροποποιείται ως εξής: «30. α) Τα Τμήματα Α.Ε.Ι. αποκτούν αυτοδύναμη λειτουργία μόλις ολοκληρωθούν οι διαδικασίες διορισμού εννέα (9) μελών ΔΕΠ, εκ των οποίων τουλάχιστον τα δύο (2) στη βαθμίδα Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή. Τα μη αυτοδύναμα Τμήματα λειτουργούν με προσωρινή Γ.Σ. Τμήματος την οποία αποτελούν υποχρεωτικά όλα τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, ένας (1) εκπρόσωπος της κάθε κατηγορίας λοιπού προσωπικού του Τμήματος (ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ), και δύο (2) εκπρόσωποι των φοιτητών. Οι εκπρόσωποι ορίζονται με τους αναπληρωματικούς τους από τα οικεία συλλογικά τους όργανα. Σε περίπτωση μη ορισμού φοιτητών, η Προσωρινή Γενική Συνέλευση λειτουργεί σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Άρθρο 11 Τα θέματα που ρυθμίζονται στο άρθρο 11 δημιουργούν σύγχυση ειδικά για θέματα που αφορούν τα Τ.Ε.Ι. και τους πτυχιούχους του. Τα Τ.Ε.Ι. ανήκουν στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας και τα προγράμματα σπουδών τους υπερκαλύπτουν τις απαιτούμενες πιστωτικές μονάδες (ECTS) σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς για την κατάταξη στο 60 επίπεδο του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων. Επίσης πολλά θέματα που ρυθμίζονται στο συγκεκριμένο άρθρο έρχονται σε αντίθεση τόσο με τα αναφερόμενα στα άρθρα 31-33 του Ν.4009/2011, όσο και με την Υ.Α. Φ5/89656/Β3 (ΦΕΚ 1466 τ. Β΄/ 13.08.2007) περί της εφαρμογής και συσσώρευσης του Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων που διατηρούνται σε ισχύ. Επίσης δεν υπάρχει έστω και η παραμικρή αιτιολόγηση τι ακριβώς ρυθμίζει το συγκριμένο άρθρο και αν είναι σύμφωνο με τους ισχύοντες Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς. Τα αναφερόμενα στο συγκεκριμένο άρθρο δεν θεωρούμε ότι αποτελούν ρυθμίσεις που χρήζουν άμεσης διόρθωσης του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου στο μεταβατικό στάδιο έως την κατάθεση του νέου θεσμικού πλαισίου και δεν κατανοούμε τους σκοπούς που εξυπηρετούν. Συνεπώς η Ο.Σ.Ε.Τ.Π.- Τ.Ε.Ι. θεωρεί ότι το συγκεκριμένο άρθρο πρέπει να αποσυρθεί στο σύνολο του από το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου. Άρθρο 14, παράγραφος 7 : Στην περίπτωση β της παραγράφου 7 του άρθρου 14 θεωρούμε ότι πρέπει να γίνει η παρακάτω προτεινόμενη αναδιατύπωση ώστε να είναι πιο σαφής από νομοτεχνική άποψη : 7. β) Για τις εκπαιδευτικές άδειες και μετατάξεις των μελών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, και ΕΤΕΠ του άρθρου 29 του ν.4009/2011 (Α’ 195) εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις του ΠΔ147/2009 (Α’ 189) όπως ίσχυαν για τα πρώην μέλη ΕΕΔΙΠ των Πανεπιστημίων.