Άρθρο 09: Λοιπό Επιστημονικό Προσωπικό

 1. α) Η παράγραφος 4 του άρθρου 29 του ν.4009/2011 (Α’ 195) αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Ο διορισμός σε θέσεις των κατηγοριών των προηγούμενων παραγράφων γίνεται με προκήρυξη της θέσης και επιλογή των υποψηφίων από τη Γ.Σ. του Τμήματος ή τη Σύγκλητο, ανάλογα με την ακαδημαϊκή μονάδα στην οποία ανήκει η κάθε θέση. Η επιλογή του προσωπικού γίνεται σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 3 του ΠΔ147/2009. Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την προκήρυξη των θέσεων αυτών ρυθμίζονται με τον Εσωτερικό Κανονισμό του οικείου Α.Ε.Ι.».

β) Στο άρθρο 29 του ν.4009/2011 (Α’ 195) προστίθεται παράγραφος ως εξής:

«Τα μέλη ΕΕΠ και ΕΔΙΠ υποχρεούνται να παρέχουν δέκα ώρες (10) διδακτικού έργου εβδομαδιαίως κατ’ ελάχιστο όριο, να παρευρίσκονται στους χώρους των Α.Ε.Ι. είκοσι έξι (26) ώρες εβδομαδιαίως κατ’ ελάχιστο όριο, συμπεριλαμβανομένων των ωρών διδασκαλίας και να παρέχουν κάθε μορφής επιστημονικό έργο, το οποίο κατανέμεται σε τέσσερις (4) τουλάχιστον ημέρες της εβδομάδας».

γ) Για τις κατηγορίες ειδικοτήτων μουσικών και οργανοποιών λαϊκών παραδόσεων των Τμημάτων Α.Ε.Ι. τεχνολογικού τομέα, οι οποίες έχουν ενταχθεί σε θέσεις ΕΔΙΠ δυνάμει του άρθρου 29 του ν.4009/2011 (Α’ 195), επανέρχονται σε ισχύ οι περιπτώσεις α’, β’ και γ’ της παραγράφου 31 του άρθρου 3 του ν.3027/2002 (Α’ 152) και το ΠΔ 35/2003 (Α’ 36).

 1. Οι διατάξεις του άρθρου 5 του ΠΔ 407/1980 (Α’ 112), για την πρόσληψη επιστημόνων αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους, είτε κατόχων διδακτορικού διπλώματος είτε εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού και επιστημονικού έργου ισχύουν για όλα τα Τμήματα των Πανεπιστημίων της χώρας και δεν αφορούν μόνο μέλη ΔΕΠ ή ΕΠ. Η περίπτωση δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν.1674/1986 (Α’ 203) καταργείται.
 2. Ο εβδομαδιαίος χρόνος απασχόλησης για τους Επιστημονικούς και Εργαστηριακούς Συνεργάτες του άρθρου 19 του ν.1404/83 (Α΄ 173), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του ΠΔ 163/2002 (Α’ 149) δεν μπορεί να υπερβαίνει τον εβδομαδιαίο χρόνο απασχόλησης των Επίκουρων Καθηγητών και Καθηγητών Εφαρμογών αντίστοιχα όπως αυτός προβλέπεται στην περίπτωση 2 της παραγράφου Δ του άρθρου 4 του ν.2916/2001 (Α’ 114) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 3. α) Επιστήμονες κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος είτε Υποψήφιοι Διδάκτορες δύνανται να προσλαμβάνονται για τις έκτακτες ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες των Α.Ε.Ι. ως Ερευνητικοί Συνεργάτες δια πράξεως του οικείου Ιδρύματος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την ανάπτυξη της έρευνας, της διδασκαλίας, του κλινικού έργου, την προώθηση, αξιοποίηση και διάχυση ερευνητικών αποτελεσμάτων, τον εκσυγχρονισμό ανάπτυξης της γνώσης, την οργάνωση σεμιναριακών κύκλων εκπαιδευτικού ή  εργαστηριακού χαρακτήρα. 

β) Η προκήρυξη του γνωστικού αντικειμένου γίνεται από τη Σύγκλητο ύστερα από πρόταση της Γ.Σ. του Τομέα και έγκριση από τη Γ.Σ. του Τμήματος. Η διάρκεια της σύμβασης καθορίζεται μέχρι ενός ακαδημαϊκού έτους σύμφωνα με τις ανάγκες του Τμήματος και σε κάθε περίπτωση όχι μικρότερης διάρκειας ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου. Η σύμβαση δύναται να ανανεώνεται ή να παρατείνεται, πλην όμως ο συνολικός χρόνος πρόσληψης δεν δύναται να υπερβεί τα τρία (3) συνεχόμενα ακαδημαϊκά έτη.

γ) Η μηνιαία αποζημίωση και ο εβδομαδιαίος χρόνος απασχόλησης του προσωπικού της περίπτωσης α’ της παρούσας παραγράφου ορίζονται αναλόγως των προσόντων του και αντιστοιχούν στο προσωπικό του άρθρου 5 του ΠΔ 407/1980 (Α’ 112) στην περίπτωση Πανεπιστημίου ή του άρθρου 19 του ν.1404/1983 (Α΄ 173), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στην περίπτωση Τ.Ε.Ι. Η κάλυψη της μηνιαίας αποζημίωσης του προσωπικού γίνεται από κρατική επιχορήγηση προς το οικείο Α.Ε.Ι., υποτροφίες και πόρους που εξασφαλίζει το Ίδρυμα ή από ευρωπαϊκά κονδύλια.

δ) Λεπτομερειακά θέματα για την πρόσληψη του προσωπικού της περίπτωσης α’ της παρούσας παραγράφου ορίζονται με Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 1. Οι κατηγορίες προσωπικού των παραγράφων 1 έως 3 του παρόντος άρθρου δεν υπάγονται στις διατάξεις των κεφαλαίων A΄, Β΄ και Γ΄ του ν.2190/1994, ενώ υπάγονται στις εξαιρέσεις του άρθρου 4 της ΠΥΣ 33/2006 (Α΄ 280). Με τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, καταργείται κάθε διάταξη με αντίθετη ισχύ.
 2. Καταργείται η παράγραφος 6 του άρθρου 29 του ν.4009/2011 (Α’ 195) όπως συμπληρώθηκε από την παράγραφο 16 του άρθρου 34 του ν.4115/2013 (Α’ 24). Η ισχύς της παρούσας άρχεται από 31.8.2015.

Καταργείται η παράγραφος 4 του άρθρου 16 του ν.4009/2011 (Α’ 195). Η ισχύς της παρούσας άρχεται από 31.8.2015.

 • 29 Ιουνίου 2015, 07:59 | m.a.

  Αγαπητέ κ. Υπουργέ,
  Σας παρακαλώ να λάβετε υπόψη σας τις παρακάτω παρατηρήσεις επί του συγκεκριμένου άρθρου του νομοσχεδίου:

  1. Συνολικά στο άρθρο 09 να διορθωθεί η αρίθμηση όλων των παραγράφων διότι είναι ατελής και δημιουργεί ασάφειες.

  2. Στην παράγραφο υπ’ αριθμ.2 (εδάφιο στο τέλος του άρθρου) που ορίζει ότι: «2.Καταργείται η παράγραφος 6 του άρθρου 29 του ν.4009/2011 (Α’ 195) όπως συμπληρώθηκε από την παράγραφο 16 του άρθρου 34 του ν.4115/2013 (Α’ 24). Η ισχύς της παρούσας άρχεται από 31.8.2015.» Επίσης αντίστοιχη αναφορά υπάρχει στην παράγραφο 9, στο άρθρο 77: «Καταργούμενες Διατάξεις».
  Παρατηρήσεις:
  Η διατύπωση της παραγράφου 16 του άρθρου 34 του ν.4115/2013 (Α’ 24). αναφέρει ότι «προστίθεται» (ΔΕΝ συμπληρώνεται) παράγραφος 6 στο άρθρο 29 του ν. 4009/2011.
  Πρέπει να σημειωθεί ότι πρόκειται για σφάλμα καθόσον υπήρχε παράγραφος 6 και αφορούσε την πρόβλεψη έκδοσης Π.Δ. για βαθμολόγιο και μισθολόγιο των κατηγοριών (Ε.ΔΙ.Π.,Ε.Ε.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.).
  Παράλληλα εφόσον υπάρχει αναφορά για έναρξη ισχύος της διάταξης από 31/8/2015 (το οποίο προφανώς δεν μπορεί να αφορά στο εδάφιο περί έκδοσης Π.Δ.), φαίνεται ότι δεν είναι στις προθέσεις του νομοσχεδίου να καταργήσετε την πρόβλεψη έκδοσης νέου ΠΔ, οπότε προκειμένου να μην υπάρξουν παρερμηνείες πρέπει να διευκρινιστεί για το κατά πόσο η εν λόγω παράγραφος (παρ. 6 του άρθρου 29 του ν.4009/2011) παραμένει σε ισχύ ή όχι, οπότε προτείνεται:

  —Είτε η αντικατάσταση της εν λόγω παραγράφου ως ακολούθως:
  «2. Καταργείται η παράγραφος 16 του άρθρου 34 του ν.4115/2013 (Α’ 24). Η ισχύς της παρούσας άρχεται από 31.8.2015.»
  —-Είτε σε διαφορετική περίπτωση έτσι:
  «2.α. Καταργείται η παράγραφος 6 του άρθρου 29 του ν.4009/2011(Α’195) και αυτή που προστέθηκε από την παράγραφο 16 του άρθρου 34 του ν.4115/2013(Α΄24).
  β. Μέχρι την έκδοση νέου Π.Δ. η βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη των ανωτέρων κατηγοριών προσωπικού ρυθμίζονται με τις διατάξεις του ΠΔ 118/2002 (Α΄99)., αναδρομικά από ημέρα ένταξης τους. Όπου αναφέρεται ΕΕΔΙΠ Ι κλάδου Ι, νοείται ΕΕΠ και όπου ΕΕΔΙΠ ΙΙ νοείται ΕΔΙΠ. Οπού αναφέρεται ΕΤΕΠ μέχρι την έκδοση ΠΔ να ισχύουν τα εξής:
  Μισθολόγιο ΕΤΕΠ προτείνεται:
  Να διευκρινιστεί ότι μέχρι την έκδοση νέου Π.Δ ισχύει και γίνεται κανονικά η μισθολογικη ωρίμανση των μελών ΕΤΕΠ και δινεται αναδρομικά η καταβολή των μισθολογικών κλιμακίων (η όποια δεν εφαρμόζεται μόνο για τον κλάδο ΕΤΕΠ σε όλο το δημόσιο τομέα, καθόσον δεν δίνονται μισθολογικές ωριμάνσεις εδώ και τρία χρόνια τώρα (καταργήθηκαν από τον 11ο/2011 και ενώ επανήλθαν για όλους τους άλλους από τον 8ο/2012, λόγω ασαφειών στο νόμο. Σήμερα παρόλα αυτά σε κάποια πανεπιστήμια χορηγούνται, αν και σε πολλά δεν χορηγούνται.
  Τέλος να διευκρινιστεί ότι η διατήρηση της μισθολογικής κατάστασης σύμφωνα παρ.3 του άρθρου 68 του Ν.4235/2014, εμπεριέχει και την μισθολογική ωρίμανση.

  3. Παράγραφος 1β: Ωράριο ΕΔΙΠ
  Παρατηρήσεις:
  Δεν μπορεί να αναφέρεται στις υποχρεώσεις μόνο ελάχιστο ωράριο, χωρίς να αναφέρεται μέγιστο. Επίσης δεν αναφέρεται σε άδειες απουσίας διακοπές εκπαιδευτικού έργου θερινές άδειες κλπ.

  4. Προτείνεται να μην αφορά ο Όρος «Λοιπό Προσωπικό». ειδικά μετά την επαναφορά του όρου ΔΕΠ Το ΕΕΠ και το ΕΔΙΠ να αναφέρεται ως ( ειδικό ) Διδακτικού/ εκπαιδευτικό Προσωπικό Επίσηςα διευκρινιστεί ότι τα μέλη αυτά είναι δημόσιοι λειτουργοί και όχι δημόσιοι υπάλληλοι

 • Στην παρ. 1β, όπου αναφέρεται το ωράριο των μελών ΕΕΠ και ΕΔΙΠ, πιστεύουμε ότι πρέπει να συμπληρωθεί και το ωράριο του ΕΤΕΠ, διότι έτσι θα καλυφθεί όλο το λοιπό Επιστημονικό Προσωπικό:
  «Τα μέλη ΕΤΕΠ υποχρεούνται να παρευρίσκονται στους χώρους των ΑΕΙ τριάντα (30) ώρες εβδομαδιαίως, οι οποίες κατανέμονται σε πέντε (5) ημέρες την εβδομάδα και να παρέχουν εξειδικευμένο επιστημονικό, τεχνικό και εργαστηριακό έργο. Τα μέλη ΕΤΕΠ που έχουν το δικαίωμα αυτοδύναμου διδακτικού έργου, δύνανται να παρέχουν οκτώ (8) ώρες διδακτικού έργου εβδομαδιαίως, που συμπεριλαμβάνονται στο συνολικό ωράριο.»

 • 29 Ιουνίου 2015, 07:16 | Π.Ο.Σ.Ε.Ε.ΔΙ.Π. ΑΕΙ

  Άρθρο 9

  Θέμα-Αιτιολόγηση: Τα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. αναφέρονται ως Λοιπό Επιστημονικό Προσωπικό. Στο υπόλοιπο σχέδιο νόμου εκ παραδρομής αναφέρεται ως Λοιπό Προσωπικό και θα πρέπει να γίνει η σχετική διόρθωση. Γενικά ο όρος «Λοιπό Προσωπικό» είναι απαξιωτικός για τους φορείς ΕΔΙΠ και ΕΕΠ και προτείνουμε να διαγραφεί από όλο το σ/ν.

  Πρόταση: Να γίνει η σχετική διόρθωση όπου αναφέρεται.

  Άρθρο 9, παρ. 1β τροπολογία

  Θέμα – αιτιολόγηση: Τα μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. είναι πλήρους απασχόλησης, συνεπώς δεν χρειάζεται να προβλεφθεί κατώφλι διδακτικών ορών όπως συμβαίνει με το ΔΕΠ για το διαχωρισμό μεταξύ των μελών της πλήρους και της μερικής απασχόλησης. Επίσης τα μέλη ΕΔΙΠ παρέχουν διδακτικό έργο κυρίως στα εργαστήρια. Σε πολλές περιπτώσεις οι αξιολόγηση των φοιτητών αφορά σε εβδομαδιαίες εργαστηριακές ασκήσεις, μεγάλος φόρτος εργασίας και καθημερινής επαφής με πλήθος φοιτητών, φόρτος τον οποίο επωμίζονται κυρίως τα μέλη ΕΔΙΠ, ο οποίος σύμφωνα με τη διάταξη που προβλέπεται στο σ/ν δεν προσμετράται στις διδακτικές ώρες, ενώ ασύγκριτα πολλαπλάσιο χρόνο από αυτές. Παρόλα αυτά, αν ο νομοθέτης κρίνει ότι για τα μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. επιβάλλεται να τεθεί ένα κατώφλι διδακτικών ωρών, τότε δεν είναι απαραίτητο να τεθεί συγκεκριμένος αριθμός, δεδομένου ότι η προσφορά και η φύση του έργου διαφοροποιείται από ΑΕΙ σε ΑΕΙ, αλλά μπορεί να τεθεί η υποχρέωση ελάχιστου διδακτικού έργου κατ’ αναλογία με το ΔΕΠ, ενώ για την αποφυγή υπερβολών θα πρέπει να τεθεί και ένα μέγιστο όριο διδακτικών ωρών «έως 10…» ώρες. Οι εργαστηριακές ώρες διδασκαλίας απαιτούν πολλαπλάσιο πραγματικό χρόνο για την εκπαίδευση και συνεχή ενασχόληση με τους φοιτητές από ότι η διδασκαλία της θεωρίας.
  Επίσης, προτείνεται να διευκρινιστεί ότι στις ελάχιστες διδακτικές ώρες εκτός των εργαστηριακών ασκήσεων και τυχόν αυτοδύναμου διδακτικού έργου που έχει ανατεθεί στα μέλη ΕΕΠ και ΕΔΙΠ, συμπεριλαμβάνονται οι διαλέξεις, οι πτυχιακές εργασίες, τα φροντιστηριακά μαθήματα του προπτυχιακού και μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών, της πρακτικής άσκησης και των εκπαιδευτικών εκδρομών.
  Επίσης, για τη φυσική παρουσία προτείνονται ως ελάχιστο όριο οι 22 ώρες. Το όριο αυτό, εκτός του ότι είναι δικαιότερο σε σχέση με το ΔΕΠ, είναι ανάλογο με το όριο του εκπαιδευτικού προσωπικού όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, περίπτωση γ’, άρθρο 41 του ν.3979/2011.
  Τέλος, επειδή μπορεί να υπάρξουν παρερμηνείες προτείνεται να γίνει ξεκάθαρο το τι αφορά το «κάθε μορφής επιστημονικό» έργο όπως υπάρχει στη διατύπωση του σ/ν. Προτείνουμε να αντικατασταθεί με το «παρέχουν και κάθε μορφής ερευνητικό-επιστημονικό έργο».

  Πρόταση τροποποίησης της παρ. 1β σε:
  «Τα μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. υποχρεούνται να παρέχουν διδακτικό έργο κατ’ αναλογία με τα μέλη ΔΕΠ έως δέκα (10) ώρες εβδομαδιαίως κατά μέσο όρο ανάλογα με τον αριθμό των ωρών που προβλέπεται από κάθε Τμήμα ή τη μονάδα που υπηρετούν, για τη διδασκαλία του οικείου μαθήματος σε κάθε εξάμηνο. Στις ώρες αυτές συμπεριλαμβάνονται οι διδακτικές ώρες της θεωρίας, των εργαστηριακών ασκήσεων, των διαλέξεων, των πτυχιακών εργασιών, και των φροντιστηριακών μαθημάτων του προπτυχιακού και μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών, της πρακτικής άσκησης και εκπαιδευτικών εκδρομών. Να παρευρίσκονται στους χώρους των Α.Ε.Ι. είκοσι δυο (22) ώρες εβδομαδιαίως κατ’ ελάχιστο όριο, συμπεριλαμβανομένων των ωρών διδασκαλίας, να δέχονται τους φοιτητές τέσσερις ώρες την εβδομάδα για θέματα που σχετίζονται με την εκπαιδευτική διαδικασία, και να παρέχουν και κάθε μορφής ερευνητικό-επιστημονικό έργο το οποίο κατανέμεται σε τέσσερις (4) τουλάχιστον ημέρες της εβδομάδας».

 • 29 Ιουνίου 2015, 07:00 | ΟΣΕΤΠ-ΤΕΙ (ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΙ)

  Η Ομοσπονδία των Συλλόγων του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού των Τ.Ε.Ι. (Ο.Σ.Ε.Τ.Π.-Τ.Ε.Ι.) αφού μελέτησε με προσοχή το σχέδιο νόμου που αναρτήθηκε στο δικτυακό τόπο διαβουλεύσεων, καταθέτει τις παρατηρήσεις – απόψεις της ανά άρθρο του σχεδίου νόμου.
  Η Ο.Σ.Ε.Τ.Π.-Τ.Ε.Ι. ανέμενε έως την τελευταία στιγμή την ανάρτηση της αιτιολογικής έκθεσης του σχεδίου νόμου, προκειμένου να έχει πιο ολοκληρωμένη άποψη επί της αρχής του νομοσχεδίου, αλλά και για τα ειδικότερα θέματα που ρυθμίζονται ανά άρθρο. Όμως παρότι υπάρχει σχετική ανακοίνωση στο διαδικτυακό τόπο της διαβούλευσης για ανάρτηση της αιτιολογικής έκθεσης που συνοδεύει το σχέδιο νόμου κατά την διάρκεια της διαβούλευσης, τελικά δεν υπήρξε ανάρτηση της αιτιολογικής έκθεσης. Επίσης η Ο.Σ.Ε.Τ.Π.-Τ.Ε.Ι. περιορίστηκε σε παρατηρήσεις μόνο επί των συγκεκριμένων θεμάτων που ρυθμίζονται στα άρθρα του σχεδίου νόμου, λαμβάνοντας υπόψη ενημέρωση που είχαμε από στελέχη της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου, ότι το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου αποτελεί ένα μεταβατικό πλαίσιο που δεν επιλύει πολλά θέματα που υπάρχουν στα Ιδρύματα, αλλά και ειδικότερα στις κατηγορίες προσωπικού των Ιδρυμάτων, τα οποία θα αντιμετωπισθούν σε νέο νόμο πλαίσιο για τα Α.Ε.Ι. που θα κατατεθεί σε 1,5-2 έτη ύστερα από διάλογο με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

  Με βάση τα παραπάνω η Ο.Σ.Ε.Τ.Π.-Τ.Ε.Ι. καταθέτει ανά άρθρο τις παρακάτω παρατηρήσεις:

  Άρθρο 3, παράγραφος 2 :
  Η Ο.Σ.Ε.Τ.Π. – Τ.Ε.Ι. πάντα είχε ως πάγιο αίτημα της, την ισότιμη συμμετοχή όλων των εργαζομένων – μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας στην εκλογή των οργάνων διοίκησης στα Α.Ε.Ι., γεγονός που βασίζεται στις ισχύουσες συνταγματικές αρχές. Με την ψήφιση του Ν.4009/2011 καταργήθηκε πλήρως η συμμετοχή μας στην εκλογική διαδικασία, ενώ πριν την ψήφιση του συγκεκριμένου νόμου, η συμμετοχή των μελών ΕΤΕΠ είχε βαρύτητα 5% σε σχέση με την ψήφο των μελών ΔΕΠ/ΕΠ (αντίστοιχη βαρύτητα είχαν ανεξάρτητα και οι άλλες κατηγορίες προσωπικού). Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου επανέρχεται μεν η συμμετοχή μας στην εκλογική διαδικασία, όμως πλέον όλες οι κατηγορίες προσωπικού (πλην των μελών ΔΕΠ/ΕΠ) αντιμετωπίζονται ενιαία και η συμμετοχή τους έχει βαρύτητα 10% σε σχέση με την ψήφο των μελών του ΔΕΠ/ΕΠ. Με δεδομένο ότι στα Ιδρύματα τα μέλη του Δ.Π. είναι πολύ περισσότερα από τα μέλη των ειδικών κατηγοριών διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού (ΕΕΠ,ΕΔΙΠ,ΕΤΕΠ), η βαρύτητα της συμμετοχής των μελών μας είναι μικρότερη του 2% σε σχέση με την ψήφο των μελών ΔΕΠ/ΕΠ.
  Επειδή το προτεινόμενο σχέδιο νόμου όπως έχει ανακοινωθεί από το Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. έχει ως στόχο την διόρθωση ζητημάτων της δημοκρατικής λειτουργίας των Ιδρυμάτων που προέκυψαν από το Ν.4009/2011, θεωρούμε ότι ο συντελεστής βαρύτητας της συμμετοχής των μελών μας στην εκλογή των οργάνων διοίκησης στα ΑΕΙ πρέπει να είναι τουλάχιστον ίδιος με αυτόν που ίσχυε πριν την ψήφιση του Ν.4009/2011.
  Επειδή οι ειδικές κατηγορίες διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού (ΕΕΠ,ΕΔΙΠ,ΕΤΕΠ) ανήκουν σε ενιαίο άρθρο (άρθρο 29 του Ν.4009/2011) και σε εντελώς διακριτή κατηγορία από το Δ.Π. (άρθρο 28 του Ν.4009/2011), μπορεί στην χειρότερη περίπτωση για λειτουργικούς λόγους, οι ειδικές κατηγορίες προσωπικού να αντιμετωπισθούν σε ενιαία κατηγορία. Η συγκεκριμένη τροποποίηση είναι απαραίτητη και αντίστοιχη με αυτή που έγινε στην περίπτωση των προπτυχιακών φοιτητών με τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και τους υποψήφιους διδάκτορες.
  Με βάση τα παραπάνω προτείνουμε τις παρακάτω αλλαγές :
  2. γ) Το σώμα εκλεκτόρων απαρτίζεται από το σύνολο αα) των μελών ΔΕΠ, ββ) των προπτυχιακών φοιτητών, γγ) των μεταπτυχιακών φοιτητών και των Υποψηφίων Διδακτόρων δδ) των ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, ΕΔΠ και εε) του Διοικητικού Προσωπικού του Α.Ε.Ι.
  δ) Ο αριθμός Ψ που λαμβάνει ο κάθε υποψήφιος συνδυασμός από τις πέντε κατηγορίες του σώματος εκλεκτόρων υπολογίζεται από τον αλγόριθμο:
  Ψ= ……..+Ζ/Η (0,1 Σ) + Θ/Ι (0,1 Σ)
  Ζ: Ο αριθμός των έγκυρων ψήφων που έλαβε ο κάθε υποψήφιος συνδυασμός από την 4η κατηγορία (ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, ΕΔΠ).
  Η: Το σύνολο των μελών της 4ης κατηγορίας.
  Θ: Ο αριθμός των έγκυρων ψήφων που έλαβε ο κάθε υποψήφιος συνδυασμός από την 4η κατηγορία (Διοικητικού Προσωπικού).
  Ι: Το σύνολο των μελών της 5ης κατηγορίας.
  Σ: Το σύνολο των μελών ΔΕΠ του οικείου Α.Ε.Ι.

  Άρθρο 7, παράγραφος 6 :
  Με το άρθρο 7 του σχεδίου νόμου, ορίζεται ότι στα όργανα του Τμήματος περιλαμβάνεται και το Δ.Σ. του τμήματος που δεν υπάρχει στο Ν.4009/2011. Επί της ουσίας το Δ.Σ. του τμήματος αντικαθιστά στα Τ.Ε.Ι. το Συμβούλιο του Τμήματος που ίσχυε πριν την ψήφιση του Ν.4009/2011. Το συγκεκριμένο συμβούλιο είχε την σύνθεση που έχει το Δ.Σ. του τμήματος, με την διαφορά ότι συμμετείχε εκπρόσωπος του Ε.Τ.Π. με δικαίωμα ψήφου όταν συζητούνταν θέματα της συγκεκριμένης κατηγορίας προσωπικού. Το Δ.Σ. του τμήματος έχει τις αρμοδιότητες που ορίζονται από την Γ.Σ. του Τμήματος. Για την εκπροσώπηση των μελών της κατηγορίας μας, τουλάχιστον για τα θέματα που τους αφορούν, πρέπει κατά ελάχιστο να υπάρχει η αντίστοιχη ρύθμιση που ίσχυε πριν την ψήφιση του Ν.4009/2011
  Με βάση τα παραπάνω προτείνουμε την παρακάτω αλλαγή :
  6. α) Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Τμήματος αποτελείται από τον Πρόεδρο του Τμήματος, τον Αναπληρωτή του και τους Διευθυντές των Τομέων του Τμήματος και λειτουργεί σε περίπτωση που το Τμήμα έχει σχηματίσει τρεις (3) τουλάχιστον Τομείς. Σε αντίθετη περίπτωση τις αρμοδιότητες του Δ.Σ. ασκεί η Γ.Σ. του Τμήματος.
  β) Στο Δ.Σ. συμμετέχει ένας (1) εκπρόσωπος των προπτυχιακών φοιτητών, ο οποίος ορίζεται από τα οικεία συλλογικά τους όργανα και ένας (1) εκπρόσωπος κάθε κατηγορίας προσωπικού (ΕΕΠ,ΕΔΙΠ,ΕΤΕΠ) με δικαίωμα ψήφου σε θέματα της κατηγορίας τους.

  Άρθρο 7, παράγραφος 11 :
  Στην παράγραφο 11 του άρθρου 7 και ειδικότερα στην εκλογή του Διευθυντή του Τομέα έχει δικαίωμα ψήφου μόνο ένα εκπρόσωπος από όλες τις ειδικές κατηγορίες προσωπικού του τμήματος με κυκλική εναλλαγή. Η κάθε κατηγορία προσωπικού έχει διακριτά καθήκοντα και αποστολή σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν.4009/2011, συνεπώς αποτελεί μη ισότιμη μεταχείριση και αντιδημοκρατικό γεγονός, να συμμετέχουν κανονικά όλα τα μέλη ΔΕΠ/ΕΠ και εκπρόσωπος των φοιτητών και να αποκλείεται εκπρόσωπος από κάθε κατηγορία προσωπικού.
  Με βάση τα παραπάνω προτείνουμε την παρακάτω αλλαγή :
  11. α) Ο Διευθυντής Τομέα συγκαλεί τη Γ.Σ. του Τομέα, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, προεδρεύει των εργασιών της και μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεών της.
  γ) Οι αρμοδιότητες της Γ.Σ. του Τομέα είναι οι εξής: αα) εκλέγει τον Διευθυντή του Τομέα, με μονοετή θητεία μεταξύ των μελών ΔΕΠ του Τομέα στη βαθμίδα Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή ή, ελλείψει αυτών, μέλος ΔΕΠ του Τομέα στη βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή, ……
  Στην υποπερίπτωση αα’ των προηγούμενων εδαφίων δικαίωμα ψήφου έχουν τα μέλη ΔΕΠ, ο εκπρόσωπος των προπτυχιακών φοιτητών, των Υποψηφίων Διδακτόρων και ένας (1) εκπρόσωπος από κάθε κατηγορία λοιπού προσωπικού. …..

  Άρθρο 7, παράγραφος 12 :
  Στην παράγραφο 12 του άρθρου 7 ορίζεται η προσωρινή Γ.Σ. του Τμήματος στην περίπτωση μη αυτοδύναμων τμημάτων. Στην σύνθεση της προσωρινής Γενική Συνέλευση των μη αυτοδύναμων τμημάτων δεν συμπεριλαμβάνεται μέλος της κάθε κατηγορίας προσωπικού του λοιπού προσωπικού (ΕΕΠ,ΕΔΙΠ,ΕΤΕΠ). Πιστεύουμε ότι έχει γίνει παράλειψη εκ παραδρομής, αφού συμμετέχουν κανονικά τα υπόλοιπα μέλη (καθηγητές και φοιτητές). Με δεδομένο ότι ειδικά στα ΤΕΙ υπάρχουν πολλά μη αυτοδύναμα τμήματα, το γεγονός αυτό θα δημιουργήσει πολλά λειτουργικά προβλήματα και μη ίση μεταχείριση των μελών μας σε διαφορετικά τμήματα.
  Με βάση τα παραπάνω προτείνουμε την παρακάτω αλλαγή :
  12. Η παράγραφος 30 του άρθρου 39 του ν.4186/2013 (Α’ 193) τροποποιείται ως εξής:
  «30. α) Τα Τμήματα Α.Ε.Ι. αποκτούν αυτοδύναμη λειτουργία μόλις ολοκληρωθούν οι διαδικασίες διορισμού εννέα (9) μελών ΔΕΠ, εκ των οποίων τουλάχιστον τα δύο (2) στη βαθμίδα Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή. Τα μη αυτοδύναμα Τμήματα λειτουργούν με προσωρινή Γ.Σ. Τμήματος την οποία αποτελούν υποχρεωτικά όλα τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, ένας (1) εκπρόσωπος της κάθε κατηγορίας λοιπού προσωπικού του Τμήματος (ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ), και δύο (2) εκπρόσωποι των φοιτητών. Οι εκπρόσωποι ορίζονται με τους αναπληρωματικούς τους από τα οικεία συλλογικά τους όργανα. Σε περίπτωση μη ορισμού φοιτητών, η Προσωρινή Γενική Συνέλευση λειτουργεί σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

  Άρθρο 11
  Τα θέματα που ρυθμίζονται στο άρθρο 11 δημιουργούν σύγχυση ειδικά για θέματα που αφορούν τα Τ.Ε.Ι. και τους πτυχιούχους του. Τα Τ.Ε.Ι. ανήκουν στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας και τα προγράμματα σπουδών τους υπερκαλύπτουν τις απαιτούμενες πιστωτικές μονάδες (ECTS) σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς για την κατάταξη στο 60 επίπεδο του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων. Επίσης πολλά θέματα που ρυθμίζονται στο συγκεκριμένο άρθρο έρχονται σε αντίθεση τόσο με τα αναφερόμενα στα άρθρα 31-33 του Ν.4009/2011, όσο και με την Υ.Α. Φ5/89656/Β3 (ΦΕΚ 1466 τ. Β΄/ 13.08.2007) περί της εφαρμογής και συσσώρευσης του Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων που διατηρούνται σε ισχύ. Επίσης δεν υπάρχει έστω και η παραμικρή αιτιολόγηση τι ακριβώς ρυθμίζει το συγκριμένο άρθρο και αν είναι σύμφωνο με τους ισχύοντες Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς.
  Τα αναφερόμενα στο συγκεκριμένο άρθρο δεν θεωρούμε ότι αποτελούν ρυθμίσεις που χρήζουν άμεσης διόρθωσης του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου στο μεταβατικό στάδιο έως την κατάθεση του νέου θεσμικού πλαισίου και δεν κατανοούμε τους σκοπούς που εξυπηρετούν.
  Συνεπώς η Ο.Σ.Ε.Τ.Π.- Τ.Ε.Ι. θεωρεί ότι το συγκεκριμένο άρθρο πρέπει να αποσυρθεί στο σύνολο του από το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου.

  Άρθρο 14, παράγραφος 7 :
  Στην περίπτωση β της παραγράφου 7 του άρθρου 14 θεωρούμε ότι πρέπει να γίνει η παρακάτω προτεινόμενη αναδιατύπωση ώστε να είναι πιο σαφής από νομοτεχνική άποψη :
  7. β) Για τις εκπαιδευτικές άδειες και μετατάξεις των μελών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, και ΕΤΕΠ του άρθρου 29 του ν.4009/2011 (Α’ 195) εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις του ΠΔ147/2009 (Α’ 189) όπως ίσχυαν για τα πρώην μέλη ΕΕΔΙΠ των Πανεπιστημίων.