• Σχόλιο του χρήστη 'ΟΣΕΤΠ-ΤΕΙ (ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΙ)' | 29 Ιουνίου 2015, 07:03

    Άρθρο 3, παράγραφος 2 : Η Ο.Σ.Ε.Τ.Π. - Τ.Ε.Ι. πάντα είχε ως πάγιο αίτημα της, την ισότιμη συμμετοχή όλων των εργαζομένων - μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας στην εκλογή των οργάνων διοίκησης στα Α.Ε.Ι., γεγονός που βασίζεται στις ισχύουσες συνταγματικές αρχές. Με την ψήφιση του Ν.4009/2011 καταργήθηκε πλήρως η συμμετοχή μας στην εκλογική διαδικασία, ενώ πριν την ψήφιση του συγκεκριμένου νόμου, η συμμετοχή των μελών ΕΤΕΠ είχε βαρύτητα 5% σε σχέση με την ψήφο των μελών ΔΕΠ/ΕΠ (αντίστοιχη βαρύτητα είχαν ανεξάρτητα και οι άλλες κατηγορίες προσωπικού). Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου επανέρχεται μεν η συμμετοχή μας στην εκλογική διαδικασία, όμως πλέον όλες οι κατηγορίες προσωπικού (πλην των μελών ΔΕΠ/ΕΠ) αντιμετωπίζονται ενιαία και η συμμετοχή τους έχει βαρύτητα 10% σε σχέση με την ψήφο των μελών του ΔΕΠ/ΕΠ. Με δεδομένο ότι στα Ιδρύματα τα μέλη του Δ.Π. είναι πολύ περισσότερα από τα μέλη των ειδικών κατηγοριών διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού (ΕΕΠ,ΕΔΙΠ,ΕΤΕΠ), η βαρύτητα της συμμετοχής των μελών μας είναι μικρότερη του 2% σε σχέση με την ψήφο των μελών ΔΕΠ/ΕΠ. Επειδή το προτεινόμενο σχέδιο νόμου όπως έχει ανακοινωθεί από το Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. έχει ως στόχο την διόρθωση ζητημάτων της δημοκρατικής λειτουργίας των Ιδρυμάτων που προέκυψαν από το Ν.4009/2011, θεωρούμε ότι ο συντελεστής βαρύτητας της συμμετοχής των μελών μας στην εκλογή των οργάνων διοίκησης στα ΑΕΙ πρέπει να είναι τουλάχιστον ίδιος με αυτόν που ίσχυε πριν την ψήφιση του Ν.4009/2011. Επειδή οι ειδικές κατηγορίες διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού (ΕΕΠ,ΕΔΙΠ,ΕΤΕΠ) ανήκουν σε ενιαίο άρθρο (άρθρο 29 του Ν.4009/2011) και σε εντελώς διακριτή κατηγορία από το Δ.Π. (άρθρο 28 του Ν.4009/2011), μπορεί στην χειρότερη περίπτωση για λειτουργικούς λόγους, οι ειδικές κατηγορίες προσωπικού να αντιμετωπισθούν σε ενιαία κατηγορία. Η συγκεκριμένη τροποποίηση είναι απαραίτητη και αντίστοιχη με αυτή που έγινε στην περίπτωση των προπτυχιακών φοιτητών με τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και τους υποψήφιους διδάκτορες. Με βάση τα παραπάνω προτείνουμε τις παρακάτω αλλαγές : 2. γ) Το σώμα εκλεκτόρων απαρτίζεται από το σύνολο αα) των μελών ΔΕΠ, ββ) των προπτυχιακών φοιτητών, γγ) των μεταπτυχιακών φοιτητών και των Υποψηφίων Διδακτόρων δδ) των ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, ΕΔΠ και εε) του Διοικητικού Προσωπικού του Α.Ε.Ι. δ) Ο αριθμός Ψ που λαμβάνει ο κάθε υποψήφιος συνδυασμός από τις πέντε κατηγορίες του σώματος εκλεκτόρων υπολογίζεται από τον αλγόριθμο: Ψ= ........+Ζ/Η (0,1 Σ) + Θ/Ι (0,1 Σ) Ζ: Ο αριθμός των έγκυρων ψήφων που έλαβε ο κάθε υποψήφιος συνδυασμός από την 4η κατηγορία (ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, ΕΔΠ). Η: Το σύνολο των μελών της 4ης κατηγορίας. Θ: Ο αριθμός των έγκυρων ψήφων που έλαβε ο κάθε υποψήφιος συνδυασμός από την 4η κατηγορία (Διοικητικού Προσωπικού). Ι: Το σύνολο των μελών της 5ης κατηγορίας. Σ: Το σύνολο των μελών ΔΕΠ του οικείου Α.Ε.Ι.