• Σχόλιο του χρήστη 'ΟΣΕΤΠ-ΤΕΙ (ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΙ)' | 29 Ιουνίου 2015, 07:08

    Άρθρο 11 Τα θέματα που ρυθμίζονται στο άρθρο 11 δημιουργούν σύγχυση ειδικά για θέματα που αφορούν τα Τ.Ε.Ι. και τους πτυχιούχους τους. Τα Τ.Ε.Ι. ανήκουν στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας και τα προγράμματα σπουδών τους υπερκαλύπτουν τις απαιτούμενες πιστωτικές μονάδες (ECTS) σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς για την κατάταξη στο 6 επίπεδο του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων. Επίσης πολλά θέματα που ρυθμίζονται στο συγκεκριμένο άρθρο έρχονται σε αντίθεση τόσο με τα αναφερόμενα στα άρθρα 31-33 του Ν.4009/2011, όσο και με την Υ.Α. Φ5/89656/Β3 (ΦΕΚ 1466 τ. Β΄/ 13.08.2007) περί της εφαρμογής και συσσώρευσης του Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων που διατηρούνται σε ισχύ. Επίσης δεν υπάρχει έστω και η παραμικρή αιτιολόγηση τι ακριβώς ρυθμίζει το συγκριμένο άρθρο και αν είναι σύμφωνο με τους ισχύοντες Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς. Τα αναφερόμενα στο συγκεκριμένο άρθρο δεν θεωρούμε ότι αποτελούν ρυθμίσεις που χρήζουν άμεσης διόρθωσης του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου στο μεταβατικό στάδιο έως την κατάθεση του νέου θεσμικού πλαισίου και δεν κατανοούμε τους σκοπούς που εξυπηρετούν. Συνεπώς η Ο.Σ.Ε.Τ.Π.- Τ.Ε.Ι. θεωρεί ότι το συγκεκριμένο άρθρο πρέπει να αποσυρθεί στο σύνολο του από το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου.