Άρθρο 11: Σπουδές

 1. α) Τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ απονέμουν τίτλους σπουδών Τμημάτων ή μονοτμηματικών Σχολών μετά την επιτυχή παρακολούθηση ενιαίου Προγράμματος Σπουδών, το οποίο δύναται να αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο αριθμό Εκπαιδευτικών Μονάδων (Ε.Μ.).

β) Οι Ε.Μ. ισούνται με το σύνολο των εβδομαδιαίων ωρών θεωρητικής διδασκαλίας, εργαστηριακής εκπαίδευσης, εκπαίδευσης υπό μορφή θεμάτων, εργασίας πεδίου και άλλων εφαρμοσμένων μεθόδων διδασκαλίας και εξετάσεων εντός του Τμήματος ή της μονοτμηματικής Σχολής όπως ορίζεται στο Πρόγραμμα Σπουδών, προσαυξημένο κατά τον αριθμό των ωρών που αντιστοιχούν στον επιπλέον φόρτο εργασίας του φοιτητή, ο οποίος υπολογίζεται κατ’ ελάχιστα ίσος με το σύνολο των ωρών της εκπαιδευτικής διαδικασίας.    

γ) Ο αριθμός των Ε.Μ., ο οποίος αντιστοιχεί σε ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο, εκπεφρασμένος σε ώρες αποτυπώνει τον μέσο χρόνο εργασίας του φοιτητή για το εξάμηνο αυτό. Για τη συνολική διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός δεκατριών (13) διδακτικών εβδομάδων προσαυξανόμενος με τον αριθμό τεσσάρων (4) εβδομάδων εξεταστικής περιόδου.

δ) Ο αριθμός των Ε.Μ. ενός εξαμηνιαίου μαθήματος διαιρούμενος διά του αριθμού τριάντα (30) αποτελεί τις Ισοδύναμες Εκπαιδευτικές Μονάδες (Ι.Ε.Μ.) του μαθήματος, οι οποίες ισοδυναμούν με τις πιστωτικές μονάδες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) για το μάθημα αυτό.

 1. 2.    Οι τίτλοι πτυχίων ή διπλωμάτων που απονέμονται κατόπιν επιτυχούς ολοκλήρωσης του Προγράμματος Σπουδών σε Τμήμα ή μονοτμηματική Σχολή Α.Ε.Ι. κατατάσσονται με βάση τη διάρθρωση των Προγραμμάτων Σπουδών και των Ι.Ε.Μ. ως κατωτέρω:

α) Τα πτυχία ή διπλώματα που απονέμονται κατόπιν επιτυχούς ολοκλήρωσης Προγράμματος Σπουδών με χρόνο φοίτησης ίσο ή μεγαλύτερο από πέντε έτη, με 300 κατ’ ελάχιστον Ι.Ε.Μ., αναγνωρίζονται ως Ενιαίο και Αδιάσπαστο Δίπλωμα Μεταπτυχιακού Επιπέδου (Integrated Master: Master of Science) στη βασική ειδικότητα του Τμήματος ή της μονοτμηματικής Σχολής και κατατάσσονται στο 7ο επίπεδο του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων.

β) Τα πτυχία ή διπλώματα που απονέμονται από Α.Ε.Ι. κατόπιν επιτυχούς ολοκλήρωσης Προγράμματος Σπουδών με χρόνο φοίτησης ίσο με τέσσερα έτη κατατάσσονται στο 6ο επίπεδο του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων και είναι ισοδύναμα με πτυχία Bachelor στη βασική ειδικότητα του Τμήματος ή της μονοτμηματικής Σχολής.

γ) Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) οδηγούν σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με 75 κατ’ ελάχιστον Ι.Ε.Μ., το οποίο ισοδυναμεί με Master of Science στην ειδίκευση και αποτελεί πρόσθετο προσόν και όχι προϋπόθεση για την άσκηση του επαγγέλματος. Οι κάτοχοι Μ.Δ.Ε., οι οποίοι είναι κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος της περίπτωσης β’ του παρόντος άρθρου,  κατατάσσονται στο 7ο επίπεδο του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων.

Η αναγνώριση για την περίπτωση α’ του παρόντος άρθρου επέρχεται κατόπιν έκδοσης απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία θα διαπιστώνει την συνδρομή των νόμιμων προϋποθέσεων υπαγωγής των Προγραμμάτων Σπουδών των Α.Ε.Ι. στην ανωτέρω διάταξη. Κατόπιν της έκδοσης της Υπουργικής Απόφασης του προηγούμενου εδαφίου, ο τίτλος σπουδών Integrated Master (Master of Science) θεωρείται ότι έχει ληφθεί από την ημερομηνία απονομής του πτυχίου ή διπλώματος. Τα δικαιώματα που πηγάζουν από τον ανωτέρω τίτλο δεν δύνανται να τύχουν αναδρομικής χρήσης ιδίως προς αμφισβήτηση κατακυρώσεων διαγωνισμών ή επιδικάσεως αναδρομικών επιδομάτων, μισθών ή αποζημιώσεων.

 • 29 Ιουνίου 2015, 09:20 | Νίκος

  Προτεινόμενες μεταρρυθμίσεις:

  1) Μετονομασία των ΤΕΙ σε «Πανεπιστήμια Εφαρμογών» (Π.ΕΦ.) και του «Τεχνολογικού Τομέα» σε «Εφαρμοσμένο Τομέα». Τα Π.ΕΦ. και η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. θα αποτελούν τα ΑΕΙ Εφαρμοσμένου Τομέα.

  2) Εφαρμογή των όρων Σύγκλητος, Πρύτανης, Αντιπρύτανης, Πρυτανεία, Πρυτανικό Συμβούλιο, Κοσμήτορας, Κοσμητεία, Μέλη ΔΕΠ σε όλα τα ΑΕΙ (Πανεπιστημιακού και Εφαρμοσμένου Τομέα).

  3) Να δοθεί η δυνατότητα στα ΑΕΙ Εφαρμοσμένου Τομέα να διενεργούν αυτόνομα προγράμματα διδακτορικών σπουδών.

  4) Θεσμοθέτηση των «Προγραμμάτων Προχωρημένων Σπουδών» στα ΑΕΙ Πανεπιστημιακού μετά την ολοκλήρωση των οποίων χορηγείται «Δίπλωμα Προχωρημένων Σπουδών» (προσθήκη άρθρου 39Α στο Μέρος Β΄ του Ν 4009/2011) το οποίο κατατάσσεται στο επίπεδο 7 του εθνικού πλαισίου προσόντων. Απαραίτητη προϋπόθεση για να λειτουργήσουν αυτά σε επίπεδο τμήματος ή μονοτμηματικής σχολής είναι να λειτουργεί στη σχολή πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών 3ετούς ή το πολύ 4ετούς διάρκειας, να έχουν τουλάχιστον 5ετή διάρκεια σπουδών και να ισοδυναμούν με 300 ECTS και ενιαίες και αδιάσπαστες σπουδές.

  5) Να εκδοθούν τα προεδρικά διατάγματα για την επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων ΤΕΙ, για όσες ειδικότητες δεν έχουν εκδοθεί.

  6) Να δοθεί η δυνατότητα στους φοιτητές να πάρουν διευρυμένο/συνδυασμένο πτυχίο/δίπλωμα εντός του τμήματος ή της μονοτμηματικής σχολής. Όποιος φοιτητής φοιτά σε πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών, πρόγραμμα προχωρημένων σπουδών ή πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών και επιθυμεί να παρακολουθήσει και 2η κατεύθυνση να του δίνεται η δυνατότητα χωρίς να δικαιούται δωρεάν συγγράμματα για τη 2η κατεύθυνση.

  7) Το πτυχίο/δίπλωμα και το μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης να αποδίδεται στον τίτλο της κατεύθυνσης και όχι στον τίτλο του τμήματος ή του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών αντίστοιχα. Στα τμήματα μηχανικών των Πανεπιστημίων και στις σχολές μηχανικών των Πολυτεχνείων θα πρέπει να αποδίδεται το δίπλωμα στην κατεύθυνση προχωρημένου εξαμήνου. Το ίδιο σε όλα τα τμήματα τω ΑΕΙ.

  8) Να δοθεί η δυνατότητα σε πτυχιούχους/διπλωματούχους ενός τμήματος ή μιας μονοτμηματικής σχολής στης οποίας το πρόγραμμα προπτυχιακών/προχωρημένων σπουδών λειτουργούν εισαγωγικές κατευθύνσεις ή/και κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου να δώσουν στο τμήμα ή στη μονοτμηματική σχολή που αποφοίτησαν κατατακτήριες εξετάσεις για να φοιτήσουν στο πρόγραμμα σπουδών διαφορετικής κατεύθυνσης. Αυτοί εγγράφονται στο εξάμηνο που γίνεται η επιλογή της κατεύθυνσης.

 • 29 Ιουνίου 2015, 07:59 | Νικόλαος Αθανασάκης

  Στην παρ.1α) αντί για «Τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ απονέμουν τίτλους σπουδών…», να αναφερθεί « Τα ΑΕΙ απονέμουν τίτλους σπουδών…».
  Να υπάρχει η δυνατότητα εξέτασης τουλάχιστον 3 φορές σε κάθε μάθημα ανά έτος τόσο στα προπτυχιακά όσο και στα μεταπτυχιακά μαθήματα ,δηλαδή σε κάθε εξεταστική περίοδο να εξετάζονται χειμερινά και εαρινά μαθήματα.
  Τόσο στα προπτυχιακά όσο και στα μεταπτυχιακά μαθήματα αθροιστικά στις 2 ή 3 ή περισσότερες εξετάσεις τους ετησίως, το σύνολο των επιτυχόντων να μη δύναται να είναι μικρότερο του 50%, διότι όταν συμβαίνει το αντίθετο σε ένα μάθημα κατά τη γνώμη μου σημαίνει ή ότι ο καθηγητής αυτού του μαθήματος έχει δυσανάλογες απαιτήσεις στην εξέτασή του σε σχέση με όσα δίδαξε στο μάθημα αυτό ή ότι το μάθημα αυτό δε διδάχθηκε σωστά .
  Nα μην υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα, καθώς στην πράξη έχει αποδειχθεί ότι αρκετοί επιτυγχάνουν στις εξετάσεις μαθημάτων επομένων εξαμήνων οφείλοντας μαθήματα προηγουμένων εξαμήνων, τα οποία δύνανται να θεωρηθούν ως προαπαιτούμενα.
  Για τα Τμήματα ή Σχολές ΑΕΙ να υπάρχει τετραετής ελάχιστη κανονική διάρκεια σπουδών.
  Να μην υπάρχει ελάχιστος χρόνος για τη λήψη πτυχίου ή διπλώματος, καθώς είναι ελάχιστοι αυτοί οι οποίοι αποφοιτούν ενωρίτερα από την κανονική διάρκεια σπουδών και δε δημιουργούν κανένα πρόβλημα.
  Η διανομή των συγγραμμάτων στους φοιτητές και σπουδαστές να είναι δωρεάν.
  Όσοι φοιτούν για την απόκτηση δευτέρου και πλέον πτυχίου ή διπλώματος να έχουν τις ίδιες παροχές με όσους φοιτούν για την απόκτηση πρώτου πτυχίου ή διπλώματος.
  Ο χαρακτηρισμός του πτυχίου ή διπλώματος ως «Καλώς», «Λίαν Καλώς» και «Άριστα» να γίνεται με τον ίδιο τρόπο σε όλα τα Α.Ε.Ι., δηλαδή για βαθμό από 5 έως 6,49 «Καλώς», από 6,50 έως 8,49 «Λίαν Καλώς» και από 8,49 έως 10 «Άριστα».
  Όσον αφορά τις κατατακτήριες εξετάσεις να μην απαιτείται ούτε βαθμός τουλάχιστον 5/10 σε κάθε εξεταζόμενο μάθημα ούτε μέσος όρος των εξεταζόμενων μαθημάτων 5/10, δεδομένου ότι οι υποψήφιοι δεν έχουν διδαχθεί τα μαθήματα αυτά και είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος Α.Ε.Ι.. Απλώς να γίνεται η επιλογή των υποψηφίων με βάση το άθροισμα των βαθμών τους στα εξεταζόμενα μαθήματα.
  Για την απόκτηση τρίτου και πλέον πτυχίου ή διπλώματος να εγγράφεται κάποιος σε Τμήμα ή Σχολή χωρίς κατατακτήριες εξετάσεις, ως υπεράριθμος, δεδομένου ότι με την απόκτηση ήδη δύο(2) πτυχίων ή διπλωμάτων έχει αποδείξει την αξία του να εγγραφεί σε οποιοδήποτε Τμήμα ή Σχολή Α.Ε.Ι. και να ολοκληρώσει τις σπουδές του.
  Να μην υπάρχει μέγιστος αριθμός δήλωσης μαθημάτων ανά εξάμηνο σπουδών.
  Οι φοιτητές ή σπουδαστές να μπορούν να δηλώσουν χωρίς προϋποθέσεις μαθήματα από μεγαλύτερα εξάμηνα σπουδών.
  Να μην υπάρχει προκαθορισμένη σειρά δήλωσης μαθημάτων.
  Να υπάρχει πρωινό 8:00 έως 14:00 και απογευματινό 16:00 έως 22:00 κλιμάκιο παρακολούθησης μαθημάτων.
  Αυτό θα διευκολύνει τόσο τους εργαζόμενους φοιτητές στην παρακολούθηση μαθημάτων όσο και τους καθηγητές οι οποίοι έχουν παράλληλη απασχόληση εκτός των ΑΕΙ, ενώ θα συμβάλλει και σε οικονομία χώρου καθώς σε κάθε αίθουσα θα εξυπηρετούνται δύο(2) αντί του ενός(1) κλιμακίου.

  Έχω την άποψη ότι στην Ελλάδα τα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια και τα Κολλέγια δε θα πρέπει να απονέμουν πτυχία ή διπλώματα αλλά μόνο Μεταπτυχιακούς Τίτλους Σπουδών και Διδακτορικά Διπλώματα.

  Επίσης η εισαγωγή στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο για την απόκτηση πτυχίου ή διπλώματος, θα πρέπει κατά τη γνώμη μου να γίνεται μέσω γραπτών εξετάσεων.

  Από έλεγχο τον οποίο πραγματοποίησα σε όλα τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών της Ελλάδας τα οποία λειτουργούν υπό την ευθύνη Τμημάτων ή Σχολών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. ή Τμημάτων ή Σχολών Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. , περίπου πεντακοσίων (500) στο σύνολο, δεν υπάρχει ούτε ένα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών το οποίο να μην έχει κατά την άποψη μου τουλάχιστον ένα κριτήριο επιλογής των υποψηφίων (συνέντευξη, βαθμός πτυχίου τουλάχιστον «Λίαν Καλώς», υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλο μεταπτυχιακό πρόγραμμα κ.ά.) το οποίο να μην είναι αντιδεοντολογικό και να μη στρεβλώνει το αποτέλεσμα της επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών. Σημειωτέον ότι ορισμένα από αυτά τα κριτήρια ,όπως υπεύθυνη δήλωση υποψηφίων ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, είναι και παράνομα (η έρευνά μου αυτή ολοκληρώθηκε το 2011).
  Ομοίως και η επιλογή υποψηφίων διδακτόρων σε αρκετές περιπτώσεις γίνεται με ορισμένα από τα προαναφερθέντα κακώς κείμενα κατά τη γνώμη μου κριτήρια.
  Σχετικώς με τις μεταπτυχιακές σπουδές και την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών παρακαλώ να εισάγετε συν τοις άλλοις και τις ακόλουθες μεταρρυθμίσεις:
  i) Στα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών να μην υπάρχουν κριτήρια αποκλεισμού τους, δεδομένου ότι κατά τη γνώμη μου το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης είναι μία εξειδίκευση την οποία όλοι οι απόφοιτοι των Α.Ε.Ι. έχουν την ικανότητα να κάνουν. Ούτε στα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων διδακτόρων πρέπει να υπάρχουν κριτήρια αποκλεισμού τους, αλλά να έχουν τη δυνατότητα να εκδηλώνουν όλοι ενδιαφέρον και να επιλέγονται οι καλύτεροι. Η μόνη απαίτηση για την επιλογή υποψηφίου σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ή για την επιλογή του ως υποψηφίου διδάκτορα θα πρέπει να είναι η κατοχή πτυχίου ή διπλώματος Α.Ε.Ι. και τα λοιπά κριτήρια επιλογής να συνεκτιμώνται.
  ii) Στα κριτήρια επιλογής τόσο των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών όσο και των υποψηφίων διδακτόρων να μην υπάρχουν κριτήρια αντιδεοντολογικά ή παράνομα, όπως αυτά τα οποία έχω προαναφέρει.
  iii) Σε ότι αφορά τα μεταπτυχιακά μαθήματα να έχουν βάση επιτυχίας 5/10 και όχι μεγαλύτερη και η επαναλαμβανόμενη αποτυχία σε αυτά να μην αποτελεί αιτία διαγραφής μεταπτυχιακού φοιτητή ή υποψηφίου διδάκτορα.
  iv) Δεδομένου ότι οι θέσεις των μεταπτυχιακών φοιτητών στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών είναι ένα μικρό ποσοστό των θέσεων των προπτυχιακών φοιτητών και ότι οι περισσότεροι μεταπτυχιακοί φοιτητές δεν ενδιαφέρονται για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής και δεσμεύουν τις περισσότερες θέσεις των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών , οι υποψήφιοι διδάκτορες να μην υποχρεούνται να έχουν αποκτήσει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης. Στην περίπτωση αυτή, κατά την οποία δεν είναι κάτοχοι συναφούς Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, οι Υποψήφιοι Διδάκτορες να δύνανται να υποχρεωθούν κατά περίπτωση να παρακολουθήσουν και εξεταστούν επιτυχώς σε μεταπτυχιακά μαθήματα με βάση επιτυχίας 5/10, καθ’ όλη τη διάρκεια εκπόνησης της Διδακτορικής Διατριβής τους και παράλληλα με αυτή. Επίσης να μπορούν να εξετάζονται οσεσδήποτε φορές μέχρι να επιτύχουν σε αυτά.
  v) Για τους υποψηφίους διδάκτορες στους οποίους χρεώνονται μεταπτυχιακά μαθήματα ισχυρίζομαι ότι δε θα πρέπει να αυξάνεται ο ελάχιστος χρόνος κτήσης της Διδακτορικής Διατριβής τους από τρία(3) σε τέσσερα(4) έτη, διότι η πείρα των προηγουμένων ετών έχει αποδείξει ότι υπάρχουν και άτομα τα οποία μπορούν να περατώσουν τόσο τα χρεωμένα σε αυτά μεταπτυχιακά μαθήματα όσο και τη Διδακτορική Διατριβή τους σε τρία(3) έτη.
  vi) Τουλάχιστον στους υποψηφίους διδάκτορες, οι οποίοι είναι κάτοχοι συναφούς Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, να μην χρεώνονται μεταπτυχιακά μαθήματα .
  vii) Να μην υπάρχει μέγιστη διάρκεια εκπόνησης της Διδακτορικής Διατριβής.
  viii)Να μην υπάρχει μέγιστη διάρκεια φοίτησης στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών.
  ix) Να αναγνωρίζονται τουλάχιστον οι πτυχιούχοι ή διπλωματούχοι των ελληνικών πανεπιστημίων πενταετούς διάρκειας σπουδών ως κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, όπως αρκετά πανεπιστήμια τους έχουν ήδη αναγνωρίσει, χωρίς κατάτμηση των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων.
  x) Η οποιαδήποτε απασχόληση των μεταπτυχιακών φοιτητών ή των υποψηφίων διδακτόρων στο Α.Ε.Ι. πέραν του μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τους ,όπως η συμμετοχή τους σε παραδόσεις μαθημάτων, η επιτήρηση σε εξετάσεις κ.ά., να μην είναι υποχρεωτική και να αμείβεται με ωριαία αντιμισθία.

 • 29 Ιουνίου 2015, 07:20 | Χρήστος

  Η δυνατότητα συμμετοχής σε μεταπτυχιακά προγράμματα για τους πτυχιούχους ΤΕΙ (πριν το 2001) δόθηκε με το Ν.2327/95 (άρθρο 16, παρ.1).

  Οι προυποθέσεις εισαγωγής, σύμφωνα με το Ν.2327/95(άρθρο 16, παρ.1) στα προγράμματα αυτά (και αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ,εάν επρόκειτο για ξένους τίτλους) ήταν πολύ αυστηρές και απαιτητικές(με επιπλέον εξετάσεις σε πολλά μαθήματα ή μεταφορά πιστωτικών μονάδων και παρακολούθησης ολόκληρων προγραμμάτων), με συνέπεια ο συνολικός χρόνος φοίτησης, μέχρι την εισαγωγή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, να ξεπερνάει κατά πολύ τα τέσσερα (καθαρά/μη συμπεριλαμβανομένου του εξαμήνου πρακτικής) ακαδημαικά έτη. Επιπλέον της διάρκειας θα πρέπει να συνυπολογιστεί και ο βαθμός δυσκολίας, ο οποίος δεν ήταν καθόλου αμελητέος (το αντίθετο μάλιστα), καθότι η διαδικασία απαιτούσε συμμετοχή σε προγράμματα ή εξετάσεις σε μαθήματα πανεπιστημιακού επιπέδου.

  Κατόπιν τούτων, για λόγους δικαιοσύνης αλλά και ουσίας, θα πρέπει το υπουργείο κατά τη κατάθεση του παρόντος νομοσχεδίου, να λάβει σοβαρά υπόψη τα ανωτέρω.

  Με εκτίμηση!

 • 29 Ιουνίου 2015, 07:08 | ΟΣΕΤΠ-ΤΕΙ (ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΙ)

  Άρθρο 11
  Τα θέματα που ρυθμίζονται στο άρθρο 11 δημιουργούν σύγχυση ειδικά για θέματα που αφορούν τα Τ.Ε.Ι. και τους πτυχιούχους τους. Τα Τ.Ε.Ι. ανήκουν στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας και τα προγράμματα σπουδών τους υπερκαλύπτουν τις απαιτούμενες πιστωτικές μονάδες (ECTS) σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς για την κατάταξη στο 6 επίπεδο του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων. Επίσης πολλά θέματα που ρυθμίζονται στο συγκεκριμένο άρθρο έρχονται σε αντίθεση τόσο με τα αναφερόμενα στα άρθρα 31-33 του Ν.4009/2011, όσο και με την Υ.Α. Φ5/89656/Β3 (ΦΕΚ 1466 τ. Β΄/ 13.08.2007) περί της εφαρμογής και συσσώρευσης του Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων που διατηρούνται σε ισχύ. Επίσης δεν υπάρχει έστω και η παραμικρή αιτιολόγηση τι ακριβώς ρυθμίζει το συγκριμένο άρθρο και αν είναι σύμφωνο με τους ισχύοντες Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς.
  Τα αναφερόμενα στο συγκεκριμένο άρθρο δεν θεωρούμε ότι αποτελούν ρυθμίσεις που χρήζουν άμεσης διόρθωσης του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου στο μεταβατικό στάδιο έως την κατάθεση του νέου θεσμικού πλαισίου και δεν κατανοούμε τους σκοπούς που εξυπηρετούν.
  Συνεπώς η Ο.Σ.Ε.Τ.Π.- Τ.Ε.Ι. θεωρεί ότι το συγκεκριμένο άρθρο πρέπει να αποσυρθεί στο σύνολο του από το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου.

 • 29 Ιουνίου 2015, 02:15 | Νικόλαος Αθανασάκης

  Στην παρ.1α) αντί για «Τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ απονέμουν τίτλους σπουδών…», να αναφερθεί « Τα ΑΕΙ απονέμουν τίτλους σπουδών…».

 • 29 Ιουνίου 2015, 01:46 | Νικόλαος Αθανασάκης

  Στην παρ.1α) αντί για <>, να αναφερθεί <>.
  Να υπάρχει η δυνατότητα εξέτασης τουλάχιστον 3 φορές σε κάθε μάθημα ανά έτος τόσο στα προπτυχιακά όσο και στα μεταπτυχιακά μαθήματα ,δηλαδή σε κάθε εξεταστική περίοδο να εξετάζονται χειμερινά και εαρινά μαθήματα.
  Τόσο στα προπτυχιακά όσο και στα μεταπτυχιακά μαθήματα αθροιστικά στις 2 ή 3 ή περισσότερες εξετάσεις τους ετησίως, το σύνολο των επιτυχόντων να μη δύναται να είναι μικρότερο του 50%, διότι όταν συμβαίνει το αντίθετο σε ένα μάθημα κατά τη γνώμη μου σημαίνει ή ότι ο καθηγητής αυτού του μαθήματος έχει δυσανάλογες απαιτήσεις στην εξέτασή του σε σχέση με όσα δίδαξε στο μάθημα αυτό ή ότι το μάθημα αυτό δε διδάχθηκε σωστά .
  Nα μην υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα, καθώς στην πράξη έχει αποδειχθεί ότι αρκετοί επιτυγχάνουν στις εξετάσεις μαθημάτων επομένων εξαμήνων οφείλοντας μαθήματα προηγουμένων εξαμήνων, τα οποία δύνανται να θεωρηθούν ως προαπαιτούμενα.
  Για τα Τμήματα ή Σχολές ΑΕΙ να υπάρχει τετραετής ελάχιστη κανονική διάρκεια σπουδών.
  Να μην υπάρχει ελάχιστος χρόνος για τη λήψη πτυχίου ή διπλώματος, καθώς είναι ελάχιστοι αυτοί οι οποίοι αποφοιτούν ενωρίτερα από την κανονική διάρκεια σπουδών και δε δημιουργούν κανένα πρόβλημα.
  Η διανομή των συγγραμμάτων στους φοιτητές και σπουδαστές να είναι δωρεάν.
  Όσοι φοιτούν για την απόκτηση δευτέρου και πλέον πτυχίου ή διπλώματος να έχουν τις ίδιες παροχές με όσους φοιτούν για την απόκτηση πρώτου πτυχίου ή διπλώματος.
  Ο χαρακτηρισμός του πτυχίου ή διπλώματος ως «Καλώς», «Λίαν Καλώς» και «Άριστα» να γίνεται με τον ίδιο τρόπο σε όλα τα Α.Ε.Ι., δηλαδή για βαθμό από 5 έως 6,49 «Καλώς», από 6,50 έως 8,49 «Λίαν Καλώς» και από 8,49 έως 10 «Άριστα».
  Όσον αφορά τις κατατακτήριες εξετάσεις να μην απαιτείται ούτε βαθμός τουλάχιστον 5/10 σε κάθε εξεταζόμενο μάθημα ούτε μέσος όρος των εξεταζόμενων μαθημάτων 5/10, δεδομένου ότι οι υποψήφιοι δεν έχουν διδαχθεί τα μαθήματα αυτά και είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος Α.Ε.Ι.. Απλώς να γίνεται η επιλογή των υποψηφίων με βάση το άθροισμα των βαθμών τους στα εξεταζόμενα μαθήματα.
  Για την απόκτηση τρίτου και πλέον πτυχίου ή διπλώματος να εγγράφεται κάποιος σε Τμήμα ή Σχολή χωρίς κατατακτήριες εξετάσεις, ως υπεράριθμος, δεδομένου ότι με την απόκτηση ήδη δύο(2) πτυχίων ή διπλωμάτων έχει αποδείξει την αξία του να εγγραφεί σε οποιοδήποτε Τμήμα ή Σχολή Α.Ε.Ι. και να ολοκληρώσει τις σπουδές του.
  Να μην υπάρχει μέγιστος αριθμός δήλωσης μαθημάτων ανά εξάμηνο σπουδών.
  Οι φοιτητές ή σπουδαστές να μπορούν να δηλώσουν χωρίς προϋποθέσεις μαθήματα από μεγαλύτερα εξάμηνα σπουδών.
  Να μην υπάρχει προκαθορισμένη σειρά δήλωσης μαθημάτων.
  Να υπάρχει πρωινό 8:00 έως 14:00 και απογευματινό 16:00 έως 22:00 κλιμάκιο παρακολούθησης μαθημάτων.
  Αυτό θα διευκολύνει τόσο τους εργαζόμενους φοιτητές στην παρακολούθηση μαθημάτων όσο και τους καθηγητές οι οποίοι έχουν παράλληλη απασχόληση εκτός των ΑΕΙ, ενώ θα συμβάλλει και σε οικονομία χώρου καθώς σε κάθε αίθουσα θα εξυπηρετούνται δύο(2) αντί του ενός(1) κλιμακίου.

  Έχω την άποψη ότι στην Ελλάδα τα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια και τα Κολλέγια δε θα πρέπει να απονέμουν πτυχία ή διπλώματα αλλά μόνο Μεταπτυχιακούς Τίτλους Σπουδών και Διδακτορικά Διπλώματα.

  Επίσης η εισαγωγή στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο για την απόκτηση πτυχίου ή διπλώματος, θα πρέπει κατά τη γνώμη μου να γίνεται μέσω γραπτών εξετάσεων.

  Από έλεγχο τον οποίο πραγματοποίησα σε όλα τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών της Ελλάδας τα οποία λειτουργούν υπό την ευθύνη Τμημάτων ή Σχολών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. ή Τμημάτων ή Σχολών Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. , περίπου πεντακοσίων (500) στο σύνολο, δεν υπάρχει ούτε ένα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών το οποίο να μην έχει κατά την άποψη μου τουλάχιστον ένα κριτήριο επιλογής των υποψηφίων (συνέντευξη, βαθμός πτυχίου τουλάχιστον «Λίαν Καλώς», υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλο μεταπτυχιακό πρόγραμμα κ.ά.) το οποίο να μην είναι αντιδεοντολογικό και να μη στρεβλώνει το αποτέλεσμα της επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών. Σημειωτέον ότι ορισμένα από αυτά τα κριτήρια ,όπως υπεύθυνη δήλωση υποψηφίων ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, είναι και παράνομα (η έρευνά μου αυτή ολοκληρώθηκε το 2011).
  Ομοίως και η επιλογή υποψηφίων διδακτόρων σε αρκετές περιπτώσεις γίνεται με ορισμένα από τα προαναφερθέντα κακώς κείμενα κατά τη γνώμη μου κριτήρια.
  Σχετικώς με τις μεταπτυχιακές σπουδές και την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών παρακαλώ να εισάγετε συν τοις άλλοις και τις ακόλουθες μεταρρυθμίσεις:
  i) Στα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών να μην υπάρχουν κριτήρια αποκλεισμού τους, δεδομένου ότι κατά τη γνώμη μου το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης είναι μία εξειδίκευση την οποία όλοι οι απόφοιτοι των Α.Ε.Ι. έχουν την ικανότητα να κάνουν. Ούτε στα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων διδακτόρων πρέπει να υπάρχουν κριτήρια αποκλεισμού τους, αλλά να έχουν τη δυνατότητα να εκδηλώνουν όλοι ενδιαφέρον και να επιλέγονται οι καλύτεροι. Η μόνη απαίτηση για την επιλογή υποψηφίου σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ή για την επιλογή του ως υποψηφίου διδάκτορα θα πρέπει να είναι η κατοχή πτυχίου ή διπλώματος Α.Ε.Ι. και τα λοιπά κριτήρια επιλογής να συνεκτιμώνται.
  ii) Στα κριτήρια επιλογής τόσο των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών όσο και των υποψηφίων διδακτόρων να μην υπάρχουν κριτήρια αντιδεοντολογικά ή παράνομα, όπως αυτά τα οποία έχω προαναφέρει.
  iii) Σε ότι αφορά τα μεταπτυχιακά μαθήματα να έχουν βάση επιτυχίας 5/10 και όχι μεγαλύτερη και η επαναλαμβανόμενη αποτυχία σε αυτά να μην αποτελεί αιτία διαγραφής μεταπτυχιακού φοιτητή ή υποψηφίου διδάκτορα.
  iv) Δεδομένου ότι οι θέσεις των μεταπτυχιακών φοιτητών στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών είναι ένα μικρό ποσοστό των θέσεων των προπτυχιακών φοιτητών και ότι οι περισσότεροι μεταπτυχιακοί φοιτητές δεν ενδιαφέρονται για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής και δεσμεύουν τις περισσότερες θέσεις των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών , οι υποψήφιοι διδάκτορες να μην υποχρεούνται να έχουν αποκτήσει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης. Στην περίπτωση αυτή, κατά την οποία δεν είναι κάτοχοι συναφούς Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, οι Υποψήφιοι Διδάκτορες να δύνανται να υποχρεωθούν κατά περίπτωση να παρακολουθήσουν και εξεταστούν επιτυχώς σε μεταπτυχιακά μαθήματα με βάση επιτυχίας 5/10, καθ’ όλη τη διάρκεια εκπόνησης της Διδακτορικής Διατριβής τους και παράλληλα με αυτή. Επίσης να μπορούν να εξετάζονται οσεσδήποτε φορές μέχρι να επιτύχουν σε αυτά.
  v) Για τους υποψηφίους διδάκτορες στους οποίους χρεώνονται μεταπτυχιακά μαθήματα ισχυρίζομαι ότι δε θα πρέπει να αυξάνεται ο ελάχιστος χρόνος κτήσης της Διδακτορικής Διατριβής τους από τρία(3) σε τέσσερα(4) έτη, διότι η πείρα των προηγουμένων ετών έχει αποδείξει ότι υπάρχουν και άτομα τα οποία μπορούν να περατώσουν τόσο τα χρεωμένα σε αυτά μεταπτυχιακά μαθήματα όσο και τη Διδακτορική Διατριβή τους σε τρία(3) έτη.
  vi) Τουλάχιστον στους υποψηφίους διδάκτορες, οι οποίοι είναι κάτοχοι συναφούς Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, να μην χρεώνονται μεταπτυχιακά μαθήματα .
  vii) Να μην υπάρχει μέγιστη διάρκεια εκπόνησης της Διδακτορικής Διατριβής.
  viii)Να μην υπάρχει μέγιστη διάρκεια φοίτησης στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών.
  ix) Να αναγνωρίζονται τουλάχιστον οι πτυχιούχοι ή διπλωματούχοι των ελληνικών πανεπιστημίων πενταετούς διάρκειας σπουδών ως κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, όπως αρκετά πανεπιστήμια τους έχουν ήδη αναγνωρίσει, χωρίς κατάτμηση των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων.
  x) Η οποιαδήποτε απασχόληση των μεταπτυχιακών φοιτητών ή των υποψηφίων διδακτόρων στο Α.Ε.Ι. πέραν του μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τους ,όπως η συμμετοχή τους σε παραδόσεις μαθημάτων, η επιτήρηση σε εξετάσεις κ.ά., να μην είναι υποχρεωτική και να αμείβεται με ωριαία αντιμισθία.

 • 29 Ιουνίου 2015, 00:35 | mara

  Γιατί το ΔΙΚΑΤΣΑ έπαψε να αναγνωρίζει τα Master di Secondo Livello από την Ιταλία ως ισότιμα με τα μεταπτυχιακά διπλώματα ειδίκευσης την στιγμή που βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο εκπαίδευσης με το διδακτορικό και για να τα πραγματοποιήσει κάποιος πρέπει να έχει πέρα από το βασικό πτυχίο και πτυχίο εξειδίκευσης (3+2 έτη) (laurea magistrale);;

  παρακαλώ να αρθεί αυτή η αδικία και να αναγνωρίζονται και τα master di secondo livello ως ΜΔΕ όπως συνέβαινε μέχρι τώρα

  Σας ευχαριστώ

 • 29 Ιουνίου 2015, 00:22 | Π. ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ

  Η έννοια των εκπαιδευτικών μονάδων και των ισοδύναμων εκπαιδευτικών μονάδων είναι ασαφής, δεν εξυπηρετεί και δε λύνει κανένα πρόβλημα, ΑΝΤΙΘΕΤΑ θα δημιουργήσει πρόβλημα στους φοιτητές που μετακινούνται στο ERASMUS+, αλλά και στους αποφοίτους των Ελληνικών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων στην προσπάθεια αναζήτησης είτε περαιτέρω σπουδών είτε εργασίας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η διάταξη αυτή απομονώνει την Ανώτατη Εκπαίδευση της χώρας στα στενά πλαίσια της επικράτειας της.ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ η διατήρηση και χρήσησ του παρόντος συστήματος απόδοσης και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων.

  Μετά την εφαρμογή του Σχεδίου ΑΘΗΝΑ στα ΤΕΙ πολλές ειδικότητες συγχωνεύτηκαν και αποτέλεσαν κατευθύνσεις Τμημάτων. Σε αρκετές περιπτώσεις μιλάμε για εισαγωγικές κατευθύνσεις οι οποίες δεν σχετίζονται γνωστικά η μία με την άλλη. Πως είναι δυνατόν να δίνεται πτυχίο στη βασική ειδικότητα δηλ στον τίτλο του Τμήματος όταν ο φοιτητής έχει παρακολουθήσει ένα ξεχωριστό πρόγραμμα σπουδών το οποίο μπορεί να έχει το πολύ 20% μαθήματα της βασικής ειδικότητας του Τμήματος. Τι θα γίνει με τα επαγγελματικά δικαιώματα των κατευθύνσεων που ήταν ξεχωριστα Τμήματα και τώρα έγιναν λενα συνοθύλευμα .
  ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ για να μπορέσει να εφαρμοστεί σωστά η παρούσα παράγραφος να επανέλθουν τα Τμήματα στη μορφή προ σχεδίου ΑΘΗΝΑ, με μέριμνα για τους φοιτητές του σχεδίου ΑΘΗΝΑ, ειδάλλως να αποσυρθεί η εν λόγω παράγραφος.

 • 28 Ιουνίου 2015, 23:36 | ΤΕΡΜΑ Η ΚΟΡΟΙΔΙΑ

  Η κυβερνηση απο το ο πεντάμηνο εδειξε την απιστευτη εχθρικότητα της για τα ΙΕΚ.

  Δεν προχωρησε μεσα σε 5 μηνες την αναβαθμιση των επαγγελματικών μας δικαιώματων, δεν μπορουμε να εργασθουμε πουθενα.

  Μας εξισωνει με αποφοιτους γυμνασίου πλεον, μας τελειωσε το λυκειο.

  Τα ΚΑΤΕΕ-ΤΕΙ 1-2 χρόνων θεωρουνται τριτοβαθμια, και τα ΙΕΚ Υ.Ε. απο οτι φαινεται.

  Συνάδελφοι των ΙΕΚ βαλτε στο google τη αναζητηση IEK Κοροιδια και θα βρειτε δημοσιευσεις 15ετιας που αναφερουν τα ιδια ακριβως πραγματα που συμβαινουν.

  Τα ΙΕΚ πλεον δεν εκφράζονται θετικα απο αυτην την κυβερνηση, ειναι ΓΕΓΟΝΟΣ.

 • Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.
  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
  Ο επιστημονικός και επαγγελματικός ενιαίος φορέας οργάνωσης και εκπροσώπησης των Μηχανικών του τεχνολογικού τομέα ανώτατης εκπαίδευσης

  Ταχ. Δ/νση: ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 15 –106 77, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 2105227812 – 2105227276
  Fax: 2105243701, http://www.eetem.gr – E-mail: eetem@eetem.gr
  Αθήνα 26-6-2015
  Αριθ.Πρωτ.711

  Θέμα: Παρατηρήσεις επί του υπό διαβούλευση, νομοσχεδίου «Ρυθμίσεις για την ανώτατη εκπαίδευση, την έρευνα και άλλες διατάξεις» του Υπουργείου Παιδείας

  Εισαγωγικό σχόλιο:
  Οι νομοθετικές ρυθμίσεις του Υπουργού Παιδείας στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο, είναι αποσπασματικές και εστιάζονται κυρίως στην διευθέτηση «συγκεκριμένων συμφερόντων» (με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα το άρθρο 11 παρ2α). Δεδομένου ότι, οι ρυθμίσεις αυτές, αγγίζουν ευαίσθητους τομείς του εκπαιδευτικού μας συστήματος, θα έπρεπε να πηγάζουν από ένα ειλικρινή διάλογο στο πλαίσιο τουλάχιστον του ΕΣΥΠ στο οποίο εκπροσωπούνται όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς .
  Οι ίδιες ρυθμίσεις, εάν εξετάζονταν στο πλαίσιο ενός διαλόγου, υπό το φως ενός νέου χωροταξικού σχεδιασμού των Α.Ε.Ι, μέσα από μια διαδικασία αξιολόγησης και καταγραφής των πραγματικών αναγκών της εκπαίδευσης σίγουρα οι διατυπώσεις των ανωτέρω ρυθμίσεων θα ήταν διαφορετικές.

  Επισημάνσεις επί του άρθρου 11 :
  παράγ. 1 α), β),γ),δ):
  Η έννοια της Εκπαιδευτικής Μονάδας (Ε.Μ) και της Ισοδύναμης Εκπαιδευτικής Μονάδας (Ι.Ε.Μ)
  Δεν γίνεται κατανοητό ποια ανάγκη εξυπηρετεί η εισαγωγή αυτής της έννοιας, την ώρα μάλιστα που όλες οι σχολές και τμήματα των Πανεπιστημίων και ΑΕΙ τεχνολογικού τομέα (Τ.Ε.Ι), έχουν προσαρμοστεί πλήρως με το ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων (ECTS).
  Αντιθέτως όπως διατυπώνεται η διάταξη δημιουργεί ασάφεια και σύγχυση διότι από τον ορισμό της Ε.Μ. έχει ακούσια ή εκούσια, απαλειφθεί ο θεσμός της πρακτικής άσκησης, ο οποίος συνδέεται ήδη με ακαδημαϊκές ή πιστωτικές μονάδες (credits)!

  παρ.2α του Άρθρου 11 του σχεδίου νόμου:
  Μετατροπή προπτυχιακών τίτλων σε Μεταπτυχιακούς
  Η φωτογραφική διάταξη της παρ.2α) του άρθρου 11 του σχεδίου νόμου το οποίο έχει αναρτηθεί για διαβούλευση αφορά τo γνωστό «Grecomaster», δηλ. της μαζικής μετατροπής των προπτυχιακών διπλωμάτων πενταετούς διάρκειας των Πολυτεχνικών και Γεωπονικών Σχολών σε Μεταπτυχιακά Διπλώματα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε) ενιαίου τύπου και τη μεταφορά τους από το 6ο στο 7ο επίπεδο του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων (Ε.Π.Π) μόνο και μόνο για να κάνουν ερμητικά «κλειστό» το επάγγελμα για ορισμένες κατηγορίες πτυχιούχων των Α.Ε.Ι.
  Οι ευρωπαϊκές χώρες αλλά και η χώρα μας, έχουν υιοθετήσει εδώ και χρόνια στο πλαίσιο των Συναντήσεων των Ευρωπαίων Υπουργών Παιδείας, το σαφή διαχωρισμό των τριών κύκλων σπουδών επομένως δεν δικαιολογούνται οι ελληνικές αλχημείες περί ενιαίων και αδιάσπαστων προγραμμάτων Μάστερ των πενταετών προπτυχιακών προγραμμάτων.
  Παράλληλα οι θιασώτες αυτής της αλχημείας δεν εξηγούν ποια θα είναι η σχέση των ενιαίων αδιάσπαστων μεταπτυχιακών τίτλων με τους κανονικούς Μεταπτυχιακούς Τίτλους σπουδών, που απονέμουν ήδη τα 5ετή αυτά Τμήματα.

  Ευθεία αλλοίωση του Εθνικού Πλαισίου προσόντων (Ε.Π.Π):
  Ενώ ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π ως αρμόδιος φορέας, έχει δώσει από πέρυσι στην δημοσιότητα το τελικό σχέδιο του Ε.Π.Π και είχε παρουσιαστεί ως επίσημη θέση της χώρας, η οποία είχε γίνει αποδεκτή, τώρα ο Υπουργός με το άρθρο 11 του σχεδίου νόμου και την τοποθέτηση σε υψηλότερο επίπεδο των 5ετων διπλωμάτων, το παρακάμπτει, παρεμβαίνει «βιαίως» και αλλάζει τις προτάσεις του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π οι οποίες ήταν αποτέλεσμα ευρείας διαβούλευσης με τους εμπλεκόμενους φορείς.
  Η χαριστική ρύθμιση για μεταφορά των 5ετων διπλωμάτων στο επίπεδο 7 του Ε.Π.Π, και δεδομένου ότι τα προγράμματα σπουδών διαφέρουν ανά Σχολή, θα έπρεπε προηγουμένως να πιστοποιηθεί από τα αρμόδια όργανα (ΕΣΥΠ/ΣΑΠΕ/ΑΔΙΠ) για το εάν και ποια από αυτά τα διπλώματα καλύπτουν τα μαθησιακά αποτελέσματα του επιπέδου 7, δεδομένου ότι, στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων, τα προσόντα έχουν τη μορφή μαθησιακών αποτελεσμάτων.
  Τα μαθήματα τα οποία διδάσκονται οι φοιτητές των σχολών 5ετούς διάρκειας, δεν είναι τα ίδια με τα μαθήματα των ήδη λειτουργούντων μεταπτυχιακών προγραμμάτων και η διπλωματική τους εργασία δεν ταυτίζεται με την Μεταπτυχιακή διατριβή.
  Ως εκ τούτου δεν τεκμηριώνεται ακαδημαϊκά και επιστημονικά η μετατροπή των υφιστάμενων προπτυχιακών Προγραμμάτων σπουδών σε Μεταπτυχιακά και μάλιστα αναδρομικά. Επίσης, στα λειτουργούντα Π.Μ.Σ που διοργανώνονται μετά τα 5 έτη εδώ και 18 χρόνια στις σχολές/τμήματα, δεν επιλέγονται όλοι οι προπτυχιακοί φοιτητές, όπως επιχειρείται με την διάταξη του σχεδίου νόμου.
  Επισημαίνουμε ακόμη, ότι και σε όσες χώρες διατηρείται το ανωτέρω σύστημα, το πλαίσιο άσκησης επαγγέλματος των αντίστοιχων πτυχιούχων Ανώτατης Εκπαίδευσης ρυθμίζεται με τελείως διαφορετικό τρόπο και όχι με νόμους του 1930 όπως στην Ελλάδα!
  Στις περισσότερες δε ευρωπαϊκές χώρες τα παραδοσιακά 5ετη Προγράμματα Σπουδών έχουν αντικατασταθεί από το μοντέλο προπτυχιακού /Μεταπτυχιακού ( 3+2) ή ( 4+1) έτη.
  Η δομή των υφιστάμενων προγραμμάτων σπουδών 5ετους φοίτησης των Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών – Γεωπονικών σχολών στην πράξη ταυτίζεται με ένα υπερμέγεθες βασικό πτυχίο (bachelor).
  Το πέμπτο έτος στις Πολυτεχνικές και Γεωπονικές σχολές χρησιμοποιείται ως ενίσχυση του ενιαίου διπλώματος που καλύπτει τουλάχιστον δυο ειδικότητες και όχι για εμβάθυνση.

  Παρενέργειες από τις προτεινόμενες ρυθμίσεις της παρ.2α του άρθρου 11 Υπουργείου Παιδείας:
   Η μετατροπή των 5ετών διπλωμάτων σε Μάστερ, που επιχειρεί ο Υπουργός, δεν επηρεάζει αρνητικά μόνο τα Τ.Ε.Ι αλλά και τα Πανεπιστήμια 4ετούς διάρκειας σπουδών, δηλαδή ουσιαστικά το 90% της Ανώτατης Εκπαίδευσης της χώρας.
   Όλες οι σχολές των Πανεπιστήμιων και των Α.Ε.Ι Τεχνολογικού Τομέα (Τ.Ε.Ι.) με 4 έτη σπουδών θα αναγκασθούν να αυξήσουν την διάρκεια των σπουδών τους σε 5 έτη, διεκδικώντας – με το τρόπο αυτό – την απονομή «διπλωμάτων επιπέδου Master» χωρίς αξιολόγηση.
   Θα υποβαθμιστούν τα υφιστάμενα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών που λειτουργούν ήδη στις Σχολές 5ετους διάρκειας.
   θα ανακύψουν σοβαρά προβλήματα νομιμότητας, αφού η ρύθμιση δεν καταργεί την υφιστάμενη δομή και λειτουργία των Τμημάτων, πόσο μάλλον η πρόβλεψη για αναδρομική ισχύ για όλα τα διπλώματα ανεξαρτήτως χρόνου απόκτησης!
   Αλλάζει το status της επαγγελματικής και ακαδημαϊκής αναγνώρισης των πτυχιούχων των Α.Ε.Ι της χώρας αλλά και πτυχιούχων του εξωτερικού αφού ανατρέπει ευρωπαϊκές συμφωνίες δημιουργώντας σωρεία προβλημάτων στην ορθή εφαρμογή της Ευρωπαϊκής οδηγίας 05/36 για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων Πτυχιούχων του εξωτερικού, δυσκολεύοντας την κινητικότητα πτυχιούχων εντός της Ε.Ε. και ανοίγοντας ένα νέο γύρο προσφυγών και δικαστικών διενέξεων.
   Δημοσιονομικές παρενέργειες: Είναι βέβαιο ότι θα ανοίξει βιομηχανία προσφυγών και διεκδικήσεων επιδομάτων και αποζημιώσεων από τους χιλιάδες υπαλλήλους στο Δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα των πενταετών σπουδών με σοβαρές δημοσιονομικές επιπτώσεις σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία για την χώρα μας καθώς και θα
   διαταραχθεί η ισορροπία στο υφιστάμενο μισθολόγιο και βαθμολόγιο, χωρίς να υπάρχει λόγος, αφού ήδη, η διαφορά του ενός έτους των πενταετών διπλωμάτων αμείβεται με επιπλέον μισθολογικό κλιμάκιο και βαθμολογική διαφορά.
  Η ρύθμιση αυτή ακυρώνει ένα σημαντικό βήμα σύγκλισης των δυο τομέων της ανώτατης εκπαίδευσης που επετεύχθη με τους πρόσφατους νόμους 3549/2007, 4009/2011 και αν ήταν αναγκαία, για ακαδημαϊκούς ή εκπαιδευτικούς λόγους, θα έπρεπε να είναι αντικείμενο εξέτασης από την ολομέλεια του Ε.ΣΥ.Π.
  Για τους παραπάνω λόγους θεωρούμε την μεθόδευση αυτή, άκρως μεροληπτική και κοινωνικά άδικη, δημιουργεί σύγχυση γύρω από την άσκηση του επαγγέλματος πολλών ειδικοτήτων, δεδομένου ότι εκκρεμεί η νομοθετική ρύθμιση του πλαισίου άσκησης του επαγγέλματος, κυρίως στις κρίσιμες ειδικότητες τμημάτων των Α.Ε.Ι Τεχνολογικού Τομέα (Τ.Ε.Ι) που έχουν επιστημονική συνάφεια με τα αντίστοιχα 5ετή Τμήματα των Πολυτεχνικών και Γεωπονικών Σχολών.

  παρ.2β): Η χρήση μεμονωμένα του όρου Bachelor για τα πτυχία των Πανεπιστημίων και των Α.Ε.Ι Τεχνολογικού Τομέα (Τ.Ε.Ι)

  Δεδομένου ότι ο όρος bachelor διεθνώς περιλαμβάνει κυρίως πτυχία 3ετους διάρκειας σπουδών – δεν συνιστάται η χρήση του μεμονωμένα όπως διατυπώνεται στο νομοσχέδιο, αλλά θα πρέπει να συνοδεύεται και από την φράση «βασικό τίτλο ανώτατης εκπαίδευσης» ή «πρώτος ακαδημαϊκός τίτλος ανώτατης εκπαίδευσης».
  Επίσης, η παράγραφος αναφέρεται σε ισοδυναμία και όχι ισοτιμία, δημιουργώντας ξανά ασάφεια και προβλήματα αναγνωρισιμότητας .

  Η διατύπωση της παραγράφου 2 β) η οποία χρησιμοποιεί τα έτη σπουδών έρχεται σε αντίθεση με το υφιστάμενο σχέδιο του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων το οποίο αναφέρεται σε τίτλους σπουδών: ΤΕΙ και Πανεπιστημίου για το λόγο αυτό και για την αποφυγή σύγχυσης και παρερμηνειών θα πρέπει να αντικατασταθεί η φράση « …από ΑΕΙ κατόπιν επιτυχούς ολοκλήρωσης προγράμματος σπουδών με χρόνο φοίτησης ίσο με τέσσερα έτη..» με την φράση « από ΤΕΙ ή Πανεπιστήμια».

  παρ.2γ): Εξουσιοδότηση με υπουργική Απόφαση
  Η τακτική των συντακτών του νομοσχεδίου να διατυπώνουν ασαφείς διατάξεις και να δίνουν εξουσιοδότηση στον Υπουργό να ρυθμίζει ουσιώδη πράγματα μέσω υπουργικών αποφάσεων όπως προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2γ) παρέχει εξουσίες οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε κατάχρηση του νόμου ή σε ερμηνεία ανάλογα με τις εκάστοτε πολιτικές ή συντεχνιακές σκοπιμότητες!

  Με βάση τις ανωτέρω επισημάνσεις, η μόνη λύση είναι η απόσυρση το νομοσχεδίου και η έναρξη διαλόγου για τα θέματα που συνδέονται με την διασφάλιση της προοπτικής των ελληνικών ΑΕΙ στον ευρωπαϊκό και διεθνή χάρτη της ανώτατης εκπαίδευσης, όπως είναι:
  α) ο νέος χωροταξικός σχεδιασμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης.
  β) η Ενοποίηση της δομής και της λειτουργίας της Ανώτατης Εκπαίδευσης και
  γ) η ριζική αναδιάρθρωση των δυο τομέων ( τεχνολογικού και πανεπιστημιακού) των ΑΕΙ.
  δ) η καθιέρωση μέγιστης διάρκειας προπτυχιακών σπουδών, τεσσάρων ετών, σε όλες τις σχολές/τμηματα των ελληνικών Α.Ε.Ι,
  ε) την σαφή διάκριση προπτυχιακών, μεταπτυχιακών, διδακτορικών στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού κεκτημένου.

  Ο Πρόεδρος της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.

  Δημόπουλος Δημήτριος

 • 28 Ιουνίου 2015, 20:07 | S.L.

  Είναι σαφέστατα ΣΩΣΤΟ και ΔΙΚΑΙΟ ότι τα διπλώματα των ελληνικών Πολυτεχνείων είναι ισοδύναμα με ενιαία Master.
  Οι διπλωματούχοι των ελληνικών Πολυτεχνείων γίνονται ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ δεκτοί σε προγράμματα διδακτορικών σπουδών και στην Ελλάδα και σ’ όλη την Ευρώπη.
  Το πρόγραμμα σπουδών είναι αναβαθμισμένο και δικαίως προκύπτει ότι τα διπλώματα που χορηγούν μετά από 5ετή φοίτηση (300 ECTS) και διπλωματική εργασία είναι ισοδύναμα με ενιαία Master.
  Ας βοηθήσουμε όλοι στη συνολική αναβάθμιση της Παιδείας μας χωρίς συντεχνιακές ή προσωπικές κόντρες.
  Η ισοδυναμία των διπλωμάτων των Πολυτεχνείων με Master θα οδηγήσει άμεσα και στην αναβάθμιση των υπόλοιπων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας μας !!!
  Επιτέλους μετά από τόσα χρόνια το Υπουργείο Παιδείας προχωρά σε μια τόσο αξιοπρεπέστατη και λογική πράξη !!!

 • 28 Ιουνίου 2015, 19:59 | ΜΑΡΙΑ

  Οι απόφοιτοι του ΓΕΩΠΕ ΤΕΙ Δυτικής μακεδονίας είναι αδικημένοι, αφού οι σπουδές τους ,τους οδηγούν στην ανεργία.Δεν προκηρρύσονται θέσεις για απορρόφηση των αποφοίτων πουθενά πχ ΔΕΗ, παιδεία, δήμοι, υπουργεία κτλ.Στην παιδεία δεν παίρνουν ως αναπληρωτή ούτε 1 άτομο σε όλη την Ελλάδα, όμως όλοι μιλάνε για το περιβάλλον και για αειφόρο ανάπτυξη χωρίς την περιβαλλοντική παιδεία?
  Πτυχία εξωτερικού αναγνωρίζονται και έχουν ζήτηση στην Ελλάδα.Σε αντίθεση το πτυχίο του ΓΕΩΠΕ Ελληνικό πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης δεν ζητήται πουθενά! Έτσι, κλείνουν τα ΤΕΙ.Τα επαγγελματικά δικαιώματα εκκρεμούν.
  Η ελληνική πολιτεία ωφείλει να δώσει ίσες ευκαιρίες στους αποφοίτους του ΓΕΩΠΕ εξίσου με τα υπόλοιπα ΑΕΙ και ΤΕΙ.
  Η Ελλάδα έχει πλούσιο υπέδαφος και μπορεί να δώσει εργασία σε πολλά άτομα.
  Ελπίζω το κράτος να συμμεριστεί την αδικία εις βάρος των αποφοίτων ΓΕΩΠΕ και να προκηρρύσει αντίστοιχες θέσεις έστω και ως γενικά πτυχιούχων τει για διοικητική θέση.
  Ο κόπος ο χρόνος και τα χρήματα που ξόδεψαν οι σπουδαστές του τμήματος ΓΕΩΠΕ για τις σπουδές τους στην Κοζάνη, πιστεύω να έχουν αντίκρισμα στο μέλλον.

  Μαρία

 • 28 Ιουνίου 2015, 19:05 | ΔΣ Συλλόγου Καθηγητών ΠΚ, Ηράκλειο

  Σχετικά με παράγραφο (1)
  Στο σημείο (β) αντιγράφεται ο ορισμός του φόρτου εργασίας σχεδόν όπως εκφράζεται με τη λογική του συστήματος ECTS χωρίς να το αναφέρει.
  Σχετικά με εδάφιο (δ)
  Δεν είναι κατανοητό σε τι αποσκοπεί η μετονομασία των ECTS σε Ισοδύναμες Εκπαιδευτικές Μονάδες (ΙΕΜ) που… ισοδυναμούν σε ECTS!

 • 28 Ιουνίου 2015, 15:47 | Μουχελή Αδαμαντία

  Θέμα : Αναγνώριση μεταπτυχιακών σπουδών ως ΜΔΕ
  Οι πρώτοι μεταπτυχιακοί φοιτητές των πρώτων οργανωμένων μεταπτυχιακών τμημάτων των ΑΕΙ , όπως του Μεταπτυχιακού Τμήματος Ιστορίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, επελέγησαν από πτυχιούχους ΑΕΙ συναφών ειδικοτήτων, κατόπιν εξέτασης του φακέλου υποψηφιότητας, γραπτών εξετάσεων στα οικεία αντικείμενα, σε μια ξένη γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά), αλλά και προφορικής συνέντευξης, ως Ειδικοί Μεταπτυχιακοί Υπότροφοι του Ι.Κ.Υ , σύμφωνα με το νόμο 1268/1982 όπως αντικαταστάθηκε από το νόμο 2083/92. Οι ίδιοι παρακολούθησαν οργανωμένο κύκλο μεταπτυχιακών σπουδών τεσσάρων διδακτικών εξαμήνων, με υποχρεωτική φυσική παρουσία στην έδρα του Τμήματος στη Μυτιλήνη. Τα μεταπτυχιακά μαθήματα είχαν αυστηρή αξιολόγηση ( γραπτές εργασίες – εξετάσεις και παρουσιάσεις ανά εξάμηνο σε κάθε ένα από τα δεκατέσσερα μαθήματα) και εντάσσονταν σε ημερήσιο υποχρεωτικό πρόγραμμα εξάωρων παρακολουθήσεων– εκτός των εκτάκτων απογευματινών σεμιναρίων- για τρία διδακτικά εξάμηνα, καθώς και διδακτική και ερευνητική προετοιμασία κατά το τέταρτο εξάμηνο για την κατάθεση πρότασης έρευνας διδακτορικής διατριβής με τη μορφή εκτεταμένης ερευνητικής πρότασης- εργασίας πάνω στη βάση τόσο επιτόπιας όσο και βιβλιογραφικής έρευνας.
  Για τους λόγους αυτούς είναι αναγκαίο, δίκαιο και εφικτό να αναγνωρισθεί ο διετής αυτός οργανωμένος κύκλος επίπονης εργασίας, αφιέρωσης και έρευνας ως Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης ανεξαρτήτως της περάτωσης της Διδακτορικής Διατριβής των μεταπτυχιακών φοιτητών που παρακολούθησαν το πρόγραμμα.
  Γιατί το συγκεκριμένο πρόγραμμα, ως μη αναγνωρισμένο ΜΠΕ (μεταπτυχιακό πρόγραμμα ειδίκευσης), δεν προσμετράται ως αναγνωρισμένο τυπικό επιστημονικό και εργασιακό προσόν και, ως εκ τούτου, δεν μοριοδοτείται. Αντίθετα αναγνωρίζονται λιγότερο απαιτητικά ετήσια προγράμματα ως διπλώματα ειδίκευσης. Είναι σημαντικό να αρθεί η ανισότητα αυτή και να δοθεί η δυνατότητα για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές των πρώτων οργανωμένων Μεταπτυχιακών Τμημάτων και συγκεκριμένα του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστήμιου Αιγαίου, για το οποίο έχω γνώση, να αναγνωριστούν και τυπικά οι μεταπτυχιακές σπουδές τους.
  Χρειάζεται στο σημείο αυτό να αναφερθεί η εξέλιξη του Τμήματος. Ξεκίνησε ως Τμήμα Ιστορίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας το 1984 (ΠΔ 83/1984-ΦΕΚ 31, τ. Α΄) , πρωτολειτούργησε σε μεταπτυχιακό επίπεδο, και υποδέχτηκε τους πρώτους 20 φοιτητές σε έναν διετή κύκλο προετοιμασίας υποψήφιων διδακτόρων το ακαδημαϊκό έτος 1987-1988 και στη συνέχεια μετονομάστηκε σε τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας το 1989 με το ΠΔ 376/1989 (ΦΕΚ 166 τ. Α΄ ) ένα χρόνο μετά την υποδοχή στο τμήμα των πρώτων 50 προπτυχιακών φοιτητών. Το 2001/2 ο κύκλος αυτός αντικαταστάθηκε από το διετές πρόγραμμα «Κοινωνική και Ιστορική Ανθρωπολογία» το οποίο παρείχε μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης. Το τμήμα μετονομάστηκε για ακόμα μια φορά, σε τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας (ΦΕΚ 152/28/06/2002, τ. Α΄), ενώ το 2003/4 λειτούργησε, χάρη στη χρηματοδότηση των ΕΠΕΑΕΚ, ένα δεύτερο μονοετές πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών με τον τίτλο «Γυναίκες και Φύλα: Aνθρωπολογικές και Ιστορικές Προσεγγίσεις». Από το 2007 και εξής, μετά το πέρας της αρχικής χρηματοδότησής του από τα ΕΠΕΑΕΚ, το πρόγραμμα αυτό λειτουργεί ενταγμένο πλήρως στις δραστηριότητες του Τμήματος. Στο καθένα από τα δύο μεταπτυχιακά προγράμματα γίνονται δεκτοί 15 φοιτητές/-τριες μετά από εξέταση του φακέλου υποψηφιότητας, γραπτές εξετάσεις στην αγγλική γλώσσα και προφορική συνέντευξη. Για τα Μεταπτυχιακά Διπλώματα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) του ίδιου τμήματος απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση των υποχρεώσεων των φοιτητριών/ών κατά τη διάρκεια δύο (2) διδακτικών εξαμήνων, και ακολούθως η εκπόνηση Μεταπτυχιακής Εργασίας Ειδίκευσης, η οποία πρέπει να ολοκληρωθεί σε διάστημα ενός εξαμήνου. Από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 το παραπάνω ΠΜΣ λειτουργεί με αναμορφωμένο Πρόγραμμα Σπουδών με τον τίτλο: «Φύλο, Πολιτισμός, Κοινωνία».
  Σημειώνουμε δε ότι δεν είναι προαπαιτούμενο η κατοχή προπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Κοινωνική Ανθρωπολογία για την εισαγωγή στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Ειδίκευσης του Τμήματος.
  Αν παρατηρήσουμε τη σημερινή μορφή του συγκεκριμένο ΠΜΣ διαπιστώνουμε ότι τα κριτήρια εισαγωγής είναι λιγότερο απαιτητικά , τα μαθήματα λιγότερα , το ίδιο και οι ώρες παρακολούθησης · υπάρχει δυνατότητα επιλογής μαθημάτων και η διάρκεια είναι μικρότερη. Είναι απαραίτητο το νέο νομοσχέδιο να δώσει τη δυνατότητα στους πρώτους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος και πιθανώς και άλλων αντίστοιχων τμημάτων, εφόσων πληρούν τις προϋποθέσεις τις οποίες και προανέφερα, να αναγνωρίσουν ως επιτυχώς περατώσαντες το διετή οργανωμένο κύκλο μεταπτυχιακών μαθημάτων ως ΜΔΕ. Η αναγνώριση πτυχίων πενταετούς φοίτησης ως ΜΔΕ από το νέο νόμο, μπορούν να επιτρέψουν επίσης την αναδρομική αναγνώριση των διετών μεταπτυχιακών προγραμμάτων που εντάσσονταν στον παλιό νόμο και να αποκατασταθεί έτσι μια μεγάλη αδικία.

  Μουχελή Αδαμαντία

 • ΣΥ.Μ.Α.Α.Κ.
  Επιστημονικός & Επαγγελματικός
  Σύλλογος Μηχανικών Ανακαίνισης & Αποκατάστασης Κτιρίων

  Αθήνα, 25 Ιουνίου 2015
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
  Θέμα : Σχέδιο Νόμου Υπουργείου Παιδείας – Επαγ. Δικαιώματα Μηχανικών

  Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Πτυχιούχων Μηχανικών Ανακαίνισης & Αποκατάστασης Κτιρίων, αφού μελέτησε το, υπό διαβούλευση, σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας, κατέληξε στις εξής παρατηρήσεις:

  Το παραπάνω σχέδιο ασχολείται «επιλεκτικά» με ορισμένα θέματα της ανώτατης εκπαίδευσης, αφήνοντας στην δική τους μοίρα, χρονίζοντα προβλήματα και παθογένειες που ταλαιπωρούν τόσο την εκπαίδευση όσο και τον τεχνικό κόσμο. Επιπλέον, ανατρέπει πρόσφατες αλλαγές χωρίς την σύμφωνη γνώμη της ίδιας της εκπαιδευτικής κοινότητας, επαναφέροντας αναχρονιστικές λογικές και συντεχνιακές πρακτικές.
  Τρανταχτό παράδειγμα αποτελούν και οι ρυθμίσεις που προβλέπονται στο άρθρο 11, με τις οποίες ο Υπουργός, επιχειρεί να αναγνωρίσει τις 5ετείς σπουδές των Πολυτεχνικών Σχολών της χώρας, ως μεταπτυχιακού επιπέδου και μάλιστα, αναδρομικά.
  Η ενέργεια αυτή, δεν είναι τυχαία, καθώς το παραπάνω αίτημα τίθεται εδώ και χρόνια από τις ανωτέρω σχολές αλλά και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, χωρίς να βρεθεί μέχρι πρότινος κυβέρνηση που να το αποδεχθεί. Ο τωρινός υπουργός (καθηγητής του ΕΜΠ) επιχειρεί να εφεύρει μία ελληνική πατέντα, η οποία μέσω «ενιαίων και αδιάσπαστων», όπως τις ονομάζει, 5ετών σπουδών θα οδηγεί απευθείας σε Master of Science. Ωστόσο ο Υπουργός δεν αρκείται σε αυτό. Παραβλέποντας το γεγονός ότι η χώρα μας δεν έχει ολοκληρώσει ακόμη την θέσπιση του Εθνικού Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων, προκαταλαμβάνει τους πάντες, προβλέποντας με το ίδιο άρθρο ότι οι κάτοχοι του «GrecoMaster» θα τοποθετούνται στην 7η βαθμίδα.
  Μιας λοιπόν και ο κ. Υπουργός δείχνει τόσο μεγάλη ευαισθησία για το κλάδο των μηχανικών και τις επαγγελματικές του προοπτικές, λαμβάνουμε την ευκαιρία να του υπενθυμίσουμε τα εξής:
  – Εκτός των Πολυτεχνικών Σχολών, μηχανικοί στη χώρα μας, παράγονται και από σχολές των Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.
  – Από τις σχολές αυτές, αποφοίτησαν και περίπου 1.500 Μηχανικοί Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων.
  – Για τους ανωτέρω πτυχιούχους, το Υπουργείο Παιδείας δεσμεύεται από τους νόμους 1404/83 και 3794/09, να εκδώσει ένα προεδρικό διάταγμα, το οποίο θα περιγράφει τις επαγγελματικές δραστηριότητες στις οποίες δικαιούνται να έχουν πρόσβαση, βάσει των προγραμμάτων σπουδών τους.
  – Το Υπουργείο Παιδείας «αμελεί» διαχρονικά να εκπληρώσει την ανωτέρω δέσμευση, καταδικάζοντας τους ανωτέρω πτυχιούχους σε απραξία και απαξίωση. Τονίζεται ότι οι Μηχανικοί Α.Α.Κ έως σήμερα, δεν έχουν κανένα απολύτως δικαίωμα, ούτε «προσωρινό», ούτε «περιορισμένο», με αποτέλεσμα μετά από 4 έτη σπουδών, να μην μπορούν να εκδώσουν ούτε άδεια μικρής κλίμακας.
  – Για το ανωτέρω θέμα, ο φορέας μας έχει «ενοοχλήσει» το Υπουργείο, ουκ ο λίγες φορές με επιστολές, τηλέφωνα αλλά και παραστάσεις, για να εισπράξουμε ειρωνεία, απαξίωση και φυσικά αδιαφορία. Μάλιστα, στους πέντε μήνες της ηγεσίας Μπαλτά, δεν λαμβάνουμε καν απάντηση στις επιστολές μας.
  – Πριν από δύο μήνες, απευθυνθήκαμε και στον πρωθυπουργό, χωρίς να λάβουμε κάποια απάντηση.
  – Προσφάτως, προβήκαμε και στην κατάθεση αίτησης ακυρώσεως της «αμέλειας» του υπουργού, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη.
  – Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν ομαδικές αγωγές πτυχιούχων, διεκδικώντας αποζημιώσεις από το Ελληνικό Δημόσιο, για την ηθική και επαγγελματική βλάβη που βιώνουμε εξαιτίας της παράλειψης αυτής.

  Ελπίζαμε ότι η νέα κυβέρνηση θα σκύψει με μεγαλύτερη ευαισθησία πάνω από το πρόβλημα, μιας και οι απόφοιτοι ΤΕΙ, είναι κυρίως άνθρωποι χαμηλών έως μεσαίων εισοδημάτων, κάτι τέτοιο όμως δεν διαφαίνεται, προς το παρόν.
  Αναμένουμε λοιπόν, ο κ. Μπαλτάς, να επιδείξει αμεροληπτικό χαρακτήρα και να δείξει, το ίδιο ενδιαφέρον και για άλλες ειδικότητες της ανώτατης εκπαίδευσης, που αντιμετωπίζουν σοβαρότατα προβλήματα. Είναι απαραίτητη η άμεση παρέμβαση του, για την επαγγελματική μας αναγνώριση, προκειμένου να λυθούν και τα δικά μας προβλήματα, όπως ακριβώς έπραξε αστραπιαία και με άλλες κατηγορίες συναδέλφων.

 • 28 Ιουνίου 2015, 10:37 | christos

  κύριοι του υπουργείου,

  με πικρία κάποιος διαπιστώνει την έλλειψη δικαιοσύνης και αντικειμενικότητας που διέπει το παρόν σχέδιο νόμου, καθότι,

  ενώ αναγνωρίζονται αναδρομικά; τα παλαιά πτυχίων των πολυτεχνείων ως Meng, για τους παλαιότερους πτυχιούχους ΤΕΙ (προ 2001), δεν υπάρχει η παραμικρή πρόβλεψη, παρόλο που τα πτυχία των ΤΕΙ προ και μετά 2001 είναι ισότιμα, όπως ρητώς ορίζεται στον Ν.2916/2001.

  Το υπουργείο οφείλει να νομοθετεί για το σύνολο των Ελλήνων πολιτών, και θεωρώ αδιανόητο και αντιδημοκρατικό την όποια μεροληψία τυγχάνει να προκύπτει από το παρόν σχέδιο νόμου.

  Κύριοι του υπουργείου, όταν ο νόμος διακρίνεται απο πνεύμα δικαιοσύνης, τότε μόνο γίνεται αποδεκτός από τους πολίτες, παρσκαλώ να το λάβετε σοβαρά υπόψη

  Με ιδιαίτερη εκτίμηση!!

 • 28 Ιουνίου 2015, 09:10 | Νίκος

  Θεμελιώδες συστατικό στοιχείο της διαδικασίας της Bologna είναι η αποσύνδεση τίτλων σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης και επαγγελματικών δικαιωμάτων. Ο κάτοχος Bachelor μηχανικού χωρίς Master μηχανικού δε μπορεί να ασκήσει πουθενά το επάγγελμα του μηχανικού (στο Ηνωμένο Βασίλειο «Chartered Engineer») στην Ευρώπη παρά μόνο μετά από πολυετή επαγγελματική εμπειρία.
  Η Ελλάδα μπορεί να κάνει το ίδιο και να ορίσει ως ελάχιστο προσόν για συμμετοχή στις εξετάσεις άδειας ασκήσεως επαγγέλματος το Master που ολοκληρώνει σπουδές τουλάχιστον 5 ετών. Η μεταρρύθμιση που είναι σκόπιμο να γίνει είναι το master να μην είναι κατ’ ανάγκη ενιαίο αλλά να μπορεί να είναι και μεταπτυχιακό master σε άμεση συνάφεια με το Bachelor.

 • 28 Ιουνίου 2015, 07:36 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ

  Λανθασμένα εξισώνονται οι Διδακτικές Μονάδες με τον αριθμό των ωρών διδασκαλίας κάθε μαθήματος και με τον αριθμό των μονάδων ECTS. Αυτό προδίδει άγνοια της έννοιας και της σημασίας των πιστωτικών μονάδων. Στα περισσότερα ΑΕΙ (πλην Αθηνών και ΕΜΠ) οι πιστωτικές μονάδες έχουν καθιερωθεί χωρίς προβλήματα. Ποια ανάγκη καθιστά απαραίτητη την αλλαγή τους; Ποιά μελέτη τεκμηριώνει την ανάγκη αλλαγής τους; Συνειδητοποιείτε πόσες μέρες δουλειάς συνεπάγεται μια τέτοια αναπροσαρμογής των προγραμμάτων;

 • 28 Ιουνίου 2015, 01:40 | Σοφια

  Eιμαι αποφοιτη του τμηματος γεωτεχνολογιας και περιβαλλοντος του τει Δυτικης Μακεδονιας αλλα δυστυχως δεν προκηρυσσονται θεσεις εργασιας παρα μονο σπανια εως σχεδον καθολου.παρακαλω να δρομολογηθει η προσθηκη της ειδικοτητας Γεωτεχνολογιας και Περιβαλλοντος σε ολους τους αρμοδιους φορεις ωστε οι αποφοιτοι να εχουν ισες ευκαιριες οπως και αλλοι αποφοιτοι των Ελληνικων Πανεπιστημιων και ΤΕΙ.Κατοχος πτυχιου, μεταπτυχιακου με βαθμο αριστα και Ασπαιτε δεν ασκω το επαγγελμα που σπουδασα λογω της μη υπαρξης θεσεων.Νιωθω αδικημενη οταν απο αλλα κρατη ερχονται στην Ελλαδα αναγνωριζουν τα πτυχια τους και βρισκουν εργασια.Οι σπουδες στην Ελλαδα στο συγκεκριμενο τμημα δεν εχουν αντικρυσμα; Επακολουθο ειναι η ερημοποιηση των ΤΕΙ.παρακαλω να προκηρρυσονται θεσεις για την ειδικοτητα Μηχανικου Γεωτεχνολογιας και Περιβαλλοντος ωστε να υπαρχουν ευκαιριες καριερας για τους αποφοιτους του.ΕΙναι επιτακτικη αναγκη η ζητηση της ειδικοτητας διοτι το περιβαλλον αποτελει μειζον ζητημα στις μερες μας.Ο οδηγος σπουδων του τμηματος ηταν συνυφασμενος με την απορροφηση των αποφοιτων στη Δεη στην Κοζανη και Πτολεμαιδα οπου υπαρχει το τμημα (Κοζανη).παρακαλω να δρομολογηθει η προσθηκη της ειδικοτητας σε ολους τους φορεις (δεη,δημοι,περιφερειες,φοσδα,υπουργεια,παιδεια, κλπ).
  επισης να καθοριστουν τα επαγγελματικα δικαιωματα του τμηματος.
  Πιστευω η Ελληνικη Πολιτεια οφειλει την προωθηση ισων ευκαιριων απασχολησης των αποφοιτων της Σχολης τεχνολογικων εφαρμογων του τμηματος Γεωτεχνολογιας και Περιβαλλοντος για την αξιοπρεπη διαβιωση των οικογενειων τους.

 • 26 Ιουνίου 2015, 14:12 | Βασίλης

  Το νομοσχέδιο, και το άρθρο 11 που αφορά τις σπουδές, δεν αντιμετωπίζει πουθενά τον κοινωνικό και εργασιακό ρατσισμό που υπάρχει στην κοινωνία μεταξύ ειδικοτήτων ΠΕ και ΤΕ, ειδικά στους μηχανικούς. Αντιθέτως είναι εξοργιστικό το γεγονός πως εμβαθύνεται το χάσμα και προωθείται αυτή η προνομιακή διάκριση των αποφοίτων πολυτεχνειακών σχολών, ειδικά από μία κυβέρνηση Αριστεράς.

  Οι κινήσεις που θα πρέπει να γίνουν και να ενσωματωθούν στο άρθρο είναι:

  1.Εξάλειψη του ρατσισμού που υπάρχει στην κοινωνία προς τους αποφοίτους των ΑΤΕΙ με την μετονομασία όλων των ΑΤΕΙ σε Πανεπιστήμια Τ.Τ.

  2.Να εκδοθούν επαγγελματικά δικαιώματα όπου δεν υπάρχουν.

  3.Τα επαγγελματικά δικαιώματα να είναι ισότιμα μεταξύ των νέων αποφοίτων πολυτεχνείων-πανεπιστημίων και σημερινών ΑΤΕΙ

  4.Να υπάρχει ίσος αριθμός μεταξύ ΠΕ και ΤΕ σε νέες προκηρύξεις, είτε αυτές είναι θέσεις εργασίας, ή θέσεις μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ή υποτροφίες σε δημόσιο & ιδιωτικό τομέα.

 • 26 Ιουνίου 2015, 13:31 | ΠΟΜΗΤΕΔΥ

  Κύριε Υπουργέ
  Η Ομοσπονδία μας αποτελεί το συνδικαλιστικό φορέα των Πτυχιούχων Μηχανικών, αποφοίτων Τ.Ε.Ι. και ισοτίμων Σχολών Μηχανικών, που εργάζονται στο Δημόσιο, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Α΄ και Β΄ βαθμού, στα Ν.Π.Δ.Δ. και διορίζονται στον κλάδο Τ.Ε. Μηχανικών.
  Επιθυμούμε να σας κάνουμε γνωστές τις διαφωνίες μας επί του νομοσχεδίου «Ρυθμίσεις για την Ανώτατη εκπαίδευση, την έρευνα και άλλες διατάξεις» και να σας καταθέσουμε τις προτάσεις μας για το πολυνομοσχέδιο και συγκεκριμένα το άρθρο 11 που άμεσα ή έμμεσα αφορά τα ΤΕΙ και τους αποφοίτους τους.

  Συγκεκριμένα, στο άρθρο 11:

  α. Αναγνωρίζεται ως ενιαίο και Αδιάσπαστο Δίπλωμα Μεταπτυχιακού Επιπέδου (Integrated Master: Master of Science) το δίπλωμα που απονέμεται κατόπιν επιτυχούς ολοκλήρωσης Προγράμματος Σπουδών με χρόνο φοίτησης ίσο ή μεγαλύτερο με πέντε έτη, με 300 κατ’ ελάχιστον Ι.Ε.Μ..
  β. Αναγνωρίζεται ότι ο παραπάνω τίτλος σπουδών master απονέμεται αναδρομικά από την ημερομηνία έκδοσης του πτυχίου.
  γ. Αλλάζει το σύστημα μέτρησης πιστωτικών μονάδων (ECTS) σε ισοδύναμες εκπαιδευτικές μονάδες (Ι.Ε.Μ)

  Διαφωνούμε

  • Με την αντικατάσταση των πιστωτικών μονάδων (ECTS) με τις ισοδύναμες εκπαιδευτικές μονάδες (Ι.Ε.Μ.) διότι, με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (Υ.Α Φ5/89656/Β3, ΦΕΚ 1466/07), οι πιστωτικές μονάδες αποδίδονται σε κάθε μάθημα, παράδοση, σεμινάρια, πρακτική άσκηση, πτυχιακή εργασία και οτιδήποτε άλλο είναι απαραίτητο σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών για την επίτευξη των εκάστοτε επιδιωκόμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων.
  Με την αντικατάσταση των πιστωτικών μονάδων (ECTS) σε ισοδύναμες εκπαιδευτικές μονάδες (Ι.Ε.Μ.), η πρακτική άσκηση των φοιτητών των ΤΕΙ δε θα αποδίδει καμία (Ι.Ε.Μ.) αφού στην β’ παράγραφο του εν λόγω άρθρου, που καθορίζει τις Ι.Ε.Μ. δεν αναφέρεται η πρακτική άσκηση.
  Υπάρχει λοιπόν άμεσα ο κίνδυνος να μην μπορούν τα ΤΕΙ να χορηγούν πτυχία επιπέδου Bachelor, αφού το εξάμηνο της πρακτικής άσκησης δε θα αποδίδει Ι.Ε.Μ. και συνεπώς θα υπολείπεται των Ι.Ε.Μ. που απαιτούνται για πτυχίο τεσσάρων ετών.
  • Διότι μπαίνουν φραγμοί στην κινητικότητα των φοιτητών, στο πλαίσιο της διά βίου εκπαίδευσης και για παραπέρα σπουδές και εργασία στο εξωτερικό.
  • Μπαίνουν περιορισμοί στις δυνατές διδακτικές μεθόδους μέσω των οποίων το ΑΕΙ μπορεί να επιτύχει τα μαθησιακά αποτελέσματα που προβλέπονται σύμφωνα με το σύστημα ECTS (αποκλείονται έμμεσα μορφές συνεργασίας με τις επιχειρήσεις ή πρακτική άσκηση κ.λπ).
  • Με την Αναγνώριση ως ενιαίο και Αδιάσπαστο Δίπλωμα Μεταπτυχιακού Επιπέδου (Integrated Master: Master of Science) του διπλώματος των Πολυτεχνείων και των Πανεπιστημίων. Θεωρούμε σκανδαλώδη και ρουσφετολογική τη de facto αναγνώριση που επιχειρεί το Υπουργείο Παιδείας με το Νομοσχέδιο διότι αυτό που πραγματικά θέλει να επιτύχει το νομοσχέδιο είναι να κατοχυρώσει θεσμικά ότι ο Μηχανικός στην Ελλάδα είναι μόνο ο κάτοχος Ενιαίου και Αδιάσπαστου Διπλώματος Μεταπτυχιακού Επιπέδου (Integrated Master: Master of Science) 5ετούς φοίτησης και όχι απόφοιτοι σχολών 4ετούς φοίτησης έστω και με Master.
  Με την πρόβλεψη αυτή ικανοποιείται το χρόνιο αίτημα του ΤΕΕ και του Πολυτεχνείου, πλήττονται δε θεσμικά τα Ανώτατα Τεχνολογικά Ιδρύματα της χώρας και οι απόφοιτοί τους, οι οποίοι υποβαθμίζονται επαγγελματικά και ακαδημαϊκά.
  • Με την αναδρομική απονομή του master από την ημερομηνία έκδοσης του πτυχίου, διότι η αναδρομικότητα εκτός από το γεγονός ότι είναι παράνομη, αγγίζει ή ξεπερνάει τα όρια της φαιδρότητας, καθώς θα βρεθούν με μεταπτυχιακό τίτλο ακόμα και απόφοιτοι που έχουν πάρει πτυχίο ή δίπλωμα πριν 30 ή 40 χρόνια…καθώς και όλοι οι συνταξιούχοι….ακόμα και όσοι δεν άσκησαν ποτέ το επάγγελμα του μηχανικού.
  • Διότι έτσι θα ανατραπούν στο Δημόσιο, βίαια και χωρίς καμία διαβούλευση, με το νομοσχέδιο για την Παιδεία, το βαθμολόγιο, το μισθολόγιο και η σημερινή ιεραρχία σχεδόν στο σύνολό της, με ανατροπές στις θέσεις προϊσταμένων και μάλιστα σε μια καταταλαιπωρημένη και υποστελεχωμένη Δημόσια διοίκηση, η οποία δε χρειάζεται τέτοιου είδους επεμβάσεις για να ανασυγκροτηθεί.
  • Διότι ενώ γνωρίζει ο Υπουργός ότι δεν υπάρχει εγκεκριμένο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων, σπεύδει μέσα από το Ν/Σ να προκαταλάβει τους πάντες, κατατάσσοντας τα πολυτεχνεία στο 7ο επίπεδο, τα ΤΕΙ στο 6ο επίπεδο, προγράφοντας δε ότι τα ΤΕΙ προ του 2001 και τα ΚΑΤΕΕ θα καταταχθούν στο επίπεδο 5 μαζί με αυτά των αποφοίτων των ΙΕΚ.
  Ύστερα από τα παραπάνω σας ζητάμε οι ρυθμίσεις για την Ανώτατη εκπαίδευση να επεκταθούν σε όλο το εύρος της και να ρυθμίσουν με δικαιοσύνη όλα τα κακώς κείμενα και οι παραλείψεις του παρελθόντος.

  Προτείνουμε:

  • Οποιαδήποτε αλλαγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση να γίνει με εξαντλητικό διάλογο, έτσι όπως είχατε υποσχεθεί, να εκδοθούν επαγγελματικά δικαιώματα για το σύνολο των σχολών των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ, ώστε να εκλείψουν σταδιακά οι εκκρεμότητες που έχει η πολιτεία απέναντι σε χιλιάδες αποφοίτους κυρίως των ΤΕΙ και να κλείσουν οι αμαρτίες του παρελθόντος.
  • Να αποσαφηνισθεί κατηγορηματικά ότι το πτυχίο επιπέδου Bachelor, είναι η μοναδική προϋπόθεση για απρόσκοπτη πρόσβαση στο επάγγελμα.
  Η απόκτηση πτυχίου επιπέδου Bachelor να επιτυγχάνεται με φοίτηση διάρκειας τουλάχιστον τριών (3) ετών, εναρμονιζόμενοι με το ευρωπαϊκό πλαίσιο Ανώτατης Εκπαίδευσης, όπως έχει υιοθετηθεί από τα 47 κράτη που έχουν αποδεχθεί τη διαδικασία της Μπολόνια.
  • Η πρακτική άσκηση να αποδίδει στο φοιτητή εκπαιδευτικές μονάδες (Ι.Ε.Μ.) όπως προβλεπόταν με τη διαδικασία των πιστωτικών μονάδων (ECTS).
  • Από το επόμενο εκπαιδευτικό έτος θα μπορούσε να ξεκινήσει η διαδικασία χορήγησης master στο 5ο έτος με αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών, μεταπτυχιακής διπλωματικής διατριβής και υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει σαφής διάκριση του πρώτου κύκλου σπουδών που να οδηγεί σε πλήρη άσκηση επαγγέλματος.

  Κύριε Υπουργέ
  Διακρίνουμε στις διατάξεις του νομοσχεδίου μια υπέρμετρη και επιλεκτική ευαισθησία, με στόχο τη διασφάλιση της κυριαρχίας και της άσκησης του επαγγέλματος του μηχανικού αποκλειστικά από τους διπλωματούχους μηχανικούς.
  Αυτή η αίσθηση προκύπτει από την παντελή απουσία κάποιας ρύθμισης για τους αποφοίτους των ΤΕΙ, παρά το γεγονός ότι εδώ και πολλές δεκαετίες, από την ίδρυση των σχολών τους, εκκρεμεί και δεν έχει ολοκληρωθεί η έκδοση των Π.Δ. για τη ρύθμιση των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων.
  Μεροληπτείτε με αυτό το νομοσχέδιο, εξυπηρετείτε τα συμφέροντα του κλάδου σας και έρχεστε να δικαιώσετε ένα χρόνιο και παράλογο αίτημα της συντεχνίας του ΤΕΕ, εφευρίσκοντας την ελληνική πατέντα χορήγησης αυτόματου αναδρομικού μεταπτυχιακού τίτλου!
  Είναι μια παγκόσμια πρωτοτυπία, η οποία όμως δυστυχώς δε θα δώσει κανένα κύρος στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Τουναντίον μάλιστα, θα εκτεθούμε διεθνώς!

  Κύριε Υπουργέ, η κυβέρνηση της «Αριστεράς» που εμπιστεύτηκαν οι Έλληνες, στήριξαν και στηρίζουν πολλοί από εμάς, έχει εντολή να αλλάξει την Ελλάδα. Αλλάξτε τα πάντα. Όλα αυτά που μας έφεραν σήμερα εδώ.
  Αλλάξτε τα όμως με δικαιοσύνη, με σεβασμό προς όλους και με Δημοκρατία.
  Στο νομοσχέδιο στο οποίο αναφερόμαστε και στη διαδικασία που ακολουθήθηκε φαίνεται ότι απουσιάζουν τα παραπάνω χαρακτηριστικά.

 • 26 Ιουνίου 2015, 13:00 | Κυριάκος Λ.

  κ. Υπουργέ

  Με το άρθρο 11, η Επέκταση Bachelor ενός χρόνου μετατρέπεται σε μεταπτυχιακό.

  Δηλαδή εξισώνετε το ενός έτους Bachelor με πτυχία από Μεταπτυχιακά Προγράμματα τα οποία έχουν ειδικό πρόγραμμα σπουδών, διαδικασίες εισαγωγής με συνεντεύξεις και εξετάσεις και διάρκεια 2-3 χρόνια φοίτησης (ανάλογα το πόσο θα κάνει ο καθηγητής να εξετάσει και να αποδεχτεί την Πτυχιακή Εργασία)
  και τελική πτυχιακή ερευνητική εργασία της οποίας η συγγραφή διαρκεί από ένα έως δύο εξάμηνα.

  Όπως είναι αντιληπτό κάποιοι θα κοιμηθούν πτυχιούχοι και θα ξυπνήσουν μεταπτυχιακοί.

  Φυσικά οι πτυχιούχοι του Πολυτεχνείου θα είναι χαρούμενοι. Λογικό είναι

  Εννοείται πως είναι εντελώς άδικο

 • 26 Ιουνίου 2015, 10:54 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ

  ο προτεινόμενο άρθρο 11 του νομοσχεδίου ΕΧΕΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΚΗ ΛΟΓΙΚΗ .
  Καταρχήν ενώ το Bachelor παντού στην Ευρώπη είναι τριετούς τουλάχιστον διάρκειας σπουδών σύμφωνα και με τη διαδικασία της Bologna, εδώ ορίζεται ως τετραετούς φοιτήσεως. Είναι απορίας άξιο τι θα γίνει με τα πτυχία των ΤΕΙ που είχαν διάρκεια σπουδών τα 7 εξάμηνα και έχουν αναγνωριστεί ως Βασικοί Τίτλοι Σπουδών Ανώτατης Bachelor

  Κατά δεύτερον ορίζεται ότι στο 6ο επίπεδο του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων θα ανήκουν μόνο τα τετραετή πτυχία από ΑΕΙ ενω υπαρχουν Bachelor πτυχία με 180 ECTS .
  Έτσι γίνεται ΥΠΟΒΆΘΜΙΣΗ στο 5ο επίπεδο μαζί με τα ΙΕΚ
  ΑΠΟΤΈΛΕΣΜΑ εξομοιώνουν τίτλους σπουδών Ανώτατης Βαθμίδας (άρθρο 5 παρ’ 12 γ΄του Ν.2916/01) με τα ΙΕΚ και τα ΕΠΑΛ. Εδώ μιλάμε για πλήρη κατάρρευση της λογικής.
  Υπάρχουν χιλιάδες απόφοιτοι πτυχίων ΤΕΙ με 7 εξάμηνα σπουδών που έχουν αναγνωρισμένα ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ και ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ από ΔΙΚΑΤΣΑ και ΔΟΑΤΑΠ.
  Κανονικά ανήκουν στο 7ο επίπεδο 8ο επίπεδο αλλά έτσι όπως έχει η προτεινόμενη ρύθμιση δημιουργείται νομικό κενό !! Δηλαδή ο νόμος αντί να λύνει προβλήματα δημιουργεί νομικά κενά τα οποία αντίκεινται καθαρά στην Ευρωπαική εκπαιδευτική πραγματικότητα.
  ΑΓΝΟΕΊ το Υπουργείο να συμμορφωθεί τις ΔΙΑΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ του ΣτΕ (ΣτΕ 4917/12 και ΣτΕ 2544/13) και να προωθήσει τα εκκρεμή σχέδια Π.Δ για τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων ΤΕΙ, σπεύδει να αναγνωρίσει το δίπλωμα των Πολυτεχνείων ως επίπέδου Master ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΏΝ .
  Αυτό που εκκρεμεί εδώ και 30 χρόνια και που με ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΕΣ δικαστικές αποφάσεις έχει κριθεί παρανομία του κράτους,
  ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΊ ένα απλό συντεχνιακό αίτημα των Πολυτεχνείων και του ΤΕΕ

 • 26 Ιουνίου 2015, 10:04 | Νίκος

  Εδώ θέλω να εκφράσω την ανησυχία πολλών σχετικά με την ισοδυναμία με master τίτλων σπουδών 5ετούς και 6ετούς φοίτησης. Είναι βέβαιο ότι δεν αξίζουν όλοι οι τίτλοι σπουδών 5ετούς φοίτησης των ελληνικών ΑΕΙ την ισοδυναμία με master.

  Σε αυτό συνηγορεί και η ΑΔΙΠ η οποία στην έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης του τμήματος μηχανολόγων μηχανικών ΑΠΘ (47 εξαμηνιαία μαθήματα + διπλωματική εργασία για απονομή διπλώματος) αναφέρει πως το πρόγραμμα σπουδών δεν εξυπηρετεί το σκοπό 5ετούς προγράμματος σπουδών και γι αυτό προτείνει τη σύμπτυξή του στα 4 έτη. Ομοίως το πρόγραμμα σπουδών της Σχολής Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου (Κρήτης 45 εξαμηνιαία μαθήματα + 4 μαθήματα ξένων γλωσσών + διπλωματική εργασία για απονομή διπλώματος). Δε μπορούν να γίνουν προχωρημένες σπουδές με 45 και 47 μαθήματα. Φυσικά υπάρχουν και άλλα προγράμματα σπουδών 5ετούς διάρκειας στα ελληνικά ΑΕΙ (και όχι μόνο τμήματα μηχανικών) που δεν επιτυγχάνουν προχωρημένες σπουδές.

  Δε μπορεί να είναι το μόνο κριτήριο η 5ετής διάρκεια σπουδών και οι 300 ECTS. Πρέπει να υπάρχουν και άλλα κριτήρια. Γι αυτό πολύ σωστά ο υπουργός έβαλε διάταξη στο νομοσχέδιο ότι η αναγνώριση της ισοδυναμίας θα γίνει με υπουργική απόφαση και όχι οριζόντια για όλα τα 5ετή προγράμματα σπουδών μόλις γίνει νόμος του κράτους το νομοσχέδιο. Νομίζω όμως ότι η αναγνώριση πρέπει να γίνει από την ΑΔΙΠ και κατόπιν της έγκρισης από την ΑΔΙΠ να δημοσιευθεί η υπουργική απόφαση. Ένας άλλος τρόπος θα ήταν να ζητήσει κάθε ενδιαφερόμενος (που είναι κάτοχος τίτλου σπουδών 5ετούς ή 6ετούς φοίτησης από ελληνικό ΑΕΙ) την αναγνώριση της ισοδυναμίας του τίτλου σπουδών του με Integrated Master. Γι αυτό το σκοπό καταβάλλει σχετική αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία (ΑΔΙΠ ή ΔΟΑΤΑΠ) και πληρώνει ένα μικρό παράβολο (π.χ. 20 ευρώ).

 • 26 Ιουνίου 2015, 09:14 | Μαριάννα Παπαδιονυσίου

  Κύριε υπουργέ,
  είμαι απόφοιτος της σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Επικροτώ το άρθρο, για την αναγνώριση των διπλωμάτων των πενταετή σχολών ως MASTER!! Από προσωπική εμπειρία πιστεύω ότι τα προγράμματα σπουδών των σχολών πενταετούς φοίτησης καλύπτουν απόλυτα το γνωστικό επίπεδο που είναι απαραίτητο για την ολοκλήρωση ενός Master. Αρκεί μόνο να αναφερθεί πως σε όλες τις σχολές διδάσκεται ένα σύνολο τουλάχιστον 60 μαθημάτων και πως αυτό συνοδεύεται από μια εξαμηνιαία διπλωματική εργασία. Στα περισσότερα πανεπιστήμια του εξωτερικού οι φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει ένα τέτοιο κύκλο σπουδών θεωρούνται κάτοχοι Master ακόμα κι αν αυτό δεν αναγνωρίζεται από το ελληνικό κράτος. Θεωρώ απόλυτα ορθή την πρωτοβουλία για την αναβάθμιση του διπλώματος των Ελλήνων μηχανικών στο επίπεδο που του αρμόζει. Η ενέργεια αυτή δεν έχει παραγματοποιηθεί εδώ και χρόνια. Επιτέλους πρέπει να μπει ένα πλαίσιο που θα εξασφαλίζει τα επαγγελματικά δικαιώματα και την αξιοκρατία στη χώρα μας.

 • 26 Ιουνίου 2015, 08:48 | Βασιλική Κ.

  Φοιτήτρια ΕΑΠ στη σχολή του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού.

  Κύριε Υπουργέ,

  Θέλω και εγώ με την σειρά μου να σας ζητήσω να τερματίσετε επιτέλους τη χρόνια απαξία της σχολής ΕΠΟ του ΕΑΠ, που πολιτικές κοντόφθαλμες και άδικες της έχουν επιβάλει χρόνια τώρα. Δικαιούμαστε ως απόφοιτοι (όπως παντού στον πολιτισμένο κόσμο), να εργαστούμε σε τομείς συναφείς με το αντικείμενο των σπουδών μας. Ως απόφοιτοι των ανθρωπιστικών επιστημών είμαστε άρτια εκπαιδευμένοι και εξειδικευμένοι σε θέματα Ιστορίας και Πολιτισμού. Παλεύουμε καθημερινά ώστε να πετύχουμε τους στόχους των σπουδών μας και επιθυμούμε να συνεχίσουμε να προσφέρουμε σε αυτόν τον τομέα και μετά την αποφοίτησή μας με όλες μας τις δυνάμεις. Παρακαλούμε να δώσετε μια λύση σε αυτό το σοβαρότατο θέμα.

  Ευχαριστώ, με εκτίμηση.

 • 26 Ιουνίου 2015, 08:36 | ΙΕΚ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

  Καποιοι μια ως αντρες και μετα ως γυναικες εκδιδουν μετα απο 5 λεπτα την ιδια ανακοινωση, οσον αφορα τα επαγγελματικα δικαιωματα ΤΕΙ και ως αφορα αυτους που ζητούν καταργηση της πρακτικής των ΙΕΚ.
  Συγνώμμη που παρεμβαίνω με μία τέτοια δημοσιευση αλλα υποβιβάζεται η ολη διαδικασία. Βεβαια δεν απαγορευεται να γραφει το ίδιο ατομο τις ιδιες ανακοινωσεις ειδάλλως θα μας δινανε κωδικό ταυτοποίησης, αλλα να αλλαζεις και το φύλο σου για να χτυπησεις τα ΙΕΚ το θεωρω υποτιμητικο. Τον πόλεμο στα σκοτεινά τον εφαρμόζουν 20 χρόνια με μεράκι και αυταπάρνηση κάποιοι υπάλληλοι εκει στο ΥΠΕΠΘ με μεγάλη επιτυχία.
  Αρα περιττή η προσπαθεια εξόντωσης των ΙΕΚ. Δεν πανε παρακάτω απο το λυκειο. Λυκειο ήδη εχουν. κυριοι δεν αξίζει, με όλο τον σεβασμό.

  Προς απάντηση τους τα ΙΕΚ ειναι δυο χρόνια τεκμαρτα,τα πραγματικα έτη σε ειδικότητες όπως λογιστες ειναι 3 με την πιστοποίηση. Αν βάλουμε και την πρακιτκη πάμε στα 3,5
  Εγω δεν παρεξηγώ τους «αντιπάλους» των ΤΕΙ , οταν τους τα κανουν τα πανεπιστημια λενε ποσο πολύ αδικούνται, αλλα εφαρμοζουν την ιδια ακριβως πολιτική για αυτους που έχουν ενα ΥΠΕΠΘ .Ευτυχώς η αγορά δεν έχει απο πίσω τις συντεχνίες και πολλοί συνάδελφοι όπως και εγω εχουμε προοδευσει και διαπερνάμε τα εμποδια του δημοσίου.
  Παντως εμενα ολη αυτή η απεχθεια με πεισμώνει απεναντι στον καθε υπουργό που διαιωνιζει αυτην την κατασταση εις βαρος των παιδιών μου, της οικογενειας μου. Θεωρω και τους πραγματικούς συναδελφους των ΙΕΚ.
  Μονος συμμαχος μας η ευρώπη. Εκει στηριζόμαστε. ευχαριστώ

 • 26 Ιουνίου 2015, 07:37 | christos

  Είναι επιτακτική ανάγκη να αναφερθεί ότι οι απόφοιτοι των ΤΕΙ πριν την ψήφιση του Ν.2916/2001 (υπαγωγή των ΤΕΙ στην ανώτατη εκπαίδευση), είχαν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν μεταπτυχιακές σπουδές (MSc) σύμφωνα με το Ν.2327/95 (άρθρο 16, παρ.1) σε ελληνικά ή αλλοδαπά ΑΕΙ.

  Οι προυποθέσεις εισαγωγής στα προγράμματα αυτά (και αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ, εάν επρόκειτο για ξένους τίτλους) ήταν πολύ αυστηρές και απαιτητικές, γεγονός που καθιστούσε την απόκτηση των μεταπτυχιακών τίτλων, για τους αποφοίτους των ΤΕΙ, την περίοδο εκείνη (πριν την αναγνώριση των πτυχίων ΤΕΙ ως βασικοί τίτλοι σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης) πολύ δύσκολο εγχείρημα αλλά και αξιέπαινο.

  Πιστεύω, ότι για λόγους δικαιοσύνης, θα πρέπει το υπουργείο κατά τη ψήφιση του νομοσχεδίου να το λάβει υπόψη.

  Με ιδιαίτερη εκτίμηση!
  Χ.Κ

 • 26 Ιουνίου 2015, 01:16 | Νίκος

  Είναι σκόπιμο να ξεκαθαριστεί ότι το μήνυμα του χρήστη με το ίδιο όνομα με εμένα, το οποίο είναι αντιγραφή από το μήνυμα της Γεωργίας Μαρούση και ακριβώς πάνω από αυτό δεν το έχω γράψει εγώ και δεν είμαι εγώ αυτός ο χρήστης. Αυτό προς αποφυγή παρεξηγήσεων. Με την ευκαιρία να σχολιάσω το μήνυμα της Γεωργίας Μαρούση.

  Αγαπητή Γεωργία, στα επίπεδα του εθνικού πλαισίου προσόντων της Ελλάδας ταξινομούνται τα προσόντα που απορρέουν από την κατοχή τίτλων σπουδών των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. Τα προσόντα που απορρέουν από την κατοχή τίτλων σπουδών της αλλοδαπής δεν κατατάσσονται στο εθνικό πλαίσιο προσόντων της Ελλάδας αλλά στο εθνικό πλαίσιο προσόντων της χώρας στης οποίας το εκπαιδευτικό σύστημα ανήκουν τα ιδρύματα που χορήγησαν αυτούς τους τίτλους σπουδών. Δεν έχει λοιπόν νόημα να μιλάμε για ταξινόμηση τίτλων σπουδών της από ΑΕΙ της αλλοδαπής στο εθνικό πλαίσιο προσόντων της Ελλάδας.

  Στο νομοσχέδιο γίνεται αναφορά για πτυχία και διπλώματα ΑΕΙ 4ετούς φοίτησης. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα πτυχία των ΤΕΙ διάρκειας 7 εξαμήνων δεν θα καταταχθούν στο επίπεδο 6 του εθνικού πλαισίου προσόντων. Δεν υπάρχει πρόβλεψη στο παρόν νομοσχέδιο για τα πτυχία ΤΕΙ 7 εξαμήνων.

  Αυτό το θέμα αν δε λυθεί με προσθήκη διάταξης στο παρόν νομοσχέδιο θα λυθεί όταν δημοσιευθεί το προεδρικό διάταγμα που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 16 του Ν 3879/2010. Το σωστό θα ήταν να λυθεί το θέμα με το εθνικό πλαίσιο προσόντων συνολικά σε αυτό το προεδρικό διάταγμα και να μην γίνεται αποσπασματική ρύθμιση σε νόμο για το εθνικό πλαίσιο προσόντων της ανώτατης εκπαίδευσης.

  Είναι υποχρέωση της πολιτείας να εκδώσει τα προεδρικά διατάγματα για την επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων των ΤΕΙ σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2.γ) του άρθρου 25 του Ν 1404/1983 και του άρθρου 18 του Ν 3794/2009. Τα μόνα τμήματα ΤΕΙ για τα οποία δεν έχουν εκδοθεί προεδρικά διατάγματα είναι τα τμήματα των σχολών τεχνολογικών εφαρμογών των ΤΕΙ και αυτή η αδικία πρέπει να διορθωθεί άμεσα.

 • 25 Ιουνίου 2015, 21:10 | Σταματία Γ.

  Με το παρόν νομοσχέδιο καλό θα ήταν να δοθεί η δέουσα προσοχή και στους αποφοίτους σχολών εξαετούς φοίτησης ώστε να επανακαταταχθούν σύμφωνα με το Ενιαίο Μισθολόγιο

 • 25 Ιουνίου 2015, 19:17 | Νίκος

  Το προτεινόμενο άρθρο 11 του νομοσχεδίου βρίθει από λανθασμένες ρυθμίσεις. Καταρχήν ενώ το Bachelor παντού στην Ευρώπη είναι τριετούς τουλάχιστον διάρκειας σπουδών σύμφωνα και με τη διαδικασία της Bologna, εδώ ορίζεται ως τετραετούς φοιτήσεως. Είναι απορίας άξιο τι θα γίνει με τα πτυχία των ΤΕΙ που είχαν διάρκεια σπουδών τα 7 εξάμηνα και έχουν αναγνωριστεί ως Βασικοί Τίτλοι Σπουδών Ανώτατης Εκπαίδευσης. Αυτά δεν είναι Bachelor? Τι είναι? Με τους τριετείς τίτλους σπουδών Bachelor του εξωτερικού τι θα γίνει?
  Κατά δεύτερον ορίζεται ότι στο 6ο επίπεδο του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων θα ανήκουν μόνο τα τετραετή πτυχία από ΑΕΙ. Δηλαδή τα πτυχία με 180 ECTS που θα ανήκουν? Στο 5ο επίπεδο μαζί με τα ΙΕΚ? Απίστευτες ρυθμίσεις που εξομοιώνουν τίτλους σπουδών Ανώτατης Βαθμίδας (άρθρο 5 παρ’ 12 γ΄του Ν.2916/01) με τα ΙΕΚ και τα ΕΠΑΛ. Εδώ μιλάμε για πλήρη κατάρρευση της λογικής.
  Τρίτον υπάρχουν χιλιάδες απόφοιτοι πτυχίων ΤΕΙ με 7 εξάμηνα σπουδών που έχουν αναγνωρισμένα Μεταπτυχιακά Διπλώματα Σπουδών. από ΔΙΚΑΤΣΑ και ΔΟΑΤΑΠ. Αυτοί άραγε σε πιο επίπεδο του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων θα καταταχθούν? Κανονικά ανήκουν στο 7ο επίπεδο, αλλά έτσι όπως έχει η προτεινόμενη ρύθμιση δημιουργείται νομικό κενό !! Δηλαδή ο νόμος αντί να λύνει προβλήματα δημιουργεί νομικά κενά τα οποία αντίκεινται καθαρά στην Ευρωπαική εκπαιδευτική πραγματικότητα.
  Τέταρτον αντί το Υπουργείο να συμμορφωθεί στις αποφάσεις του ΣτΕ (ΣτΕ 4917/12 και ΣτΕ 2544/13) και να προωθήσει τα εκκρεμή σχέδια Π.Δ για τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων ΤΕΙ, σπεύδει να αναγνωρίσει το δίπλωμα των Πολυτεχνείων ως επίπέδου Master. Αυτό είναι ηθικό? Πιο πράγμα επείγει πιο πολύ? Αυτό που εκκρεμεί εδώ και 30 χρόνια και που με ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΕΣ δικαστικές αποφάσεις έχει κριθεί παρανομία του κράτους, η ένα απλό συντεχνιακό αίτημα των Πολυτεχνείων και του ΤΕΕ?
  Με ιδιαίτερη εκτίμηση

 • 25 Ιουνίου 2015, 18:50 | Μαρούση Γεωργία

  Το προτεινόμενο άρθρο 11 του νομοσχεδίου βρίθει από λανθασμένες ρυθμίσεις. Καταρχήν ενώ το Bachelor παντού στην Ευρώπη είναι τριετούς τουλάχιστον διάρκειας σπουδών σύμφωνα και με τη διαδικασία της Bologna, εδώ ορίζεται ως τετραετούς φοιτήσεως. Είναι απορίας άξιο τι θα γίνει με τα πτυχία των ΤΕΙ που είχαν διάρκεια σπουδών τα 7 εξάμηνα και έχουν αναγνωριστεί ως Βασικοί Τίτλοι Σπουδών Ανώτατης Εκπαίδευσης. Αυτά δεν είναι Bachelor? Τι είναι? Με τους τριετείς τίτλους σπουδών Bachelor του εξωτερικού τι θα γίνει?

  Κατά δεύτερον ορίζεται ότι στο 6ο επίπεδο του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων θα ανήκουν μόνο τα τετραετή πτυχία από ΑΕΙ. Δηλαδή τα πτυχία με 180 ECTS που θα ανήκουν? Στο 5ο επίπεδο μαζί με τα ΙΕΚ? Απίστευτες ρυθμίσεις που εξομοιώνουν τίτλους σπουδών Ανώτατης Βαθμίδας (άρθρο 5 παρ’ 12 γ΄του Ν.2916/01) με τα ΙΕΚ και τα ΕΠΑΛ. Εδώ μιλάμε για πλήρη κατάρρευση της λογικής.

  Τρίτον υπάρχουν χιλιάδες απόφοιτοι πτυχίων ΤΕΙ με 7 εξάμηνα σπουδών που έχουν αναγνωρισμένα Μεταπτυχιακά Διπλώματα Σπουδών. από ΔΙΚΑΤΣΑ και ΔΟΑΤΑΠ. Αυτοί άραγε σε πιο επίπεδο του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων θα καταταχθούν? Κανονικά ανήκουν στο 7ο επίπεδο, αλλά έτσι όπως έχει η προτεινόμενη ρύθμιση δημιουργείται νομικό κενό !! Δηλαδή ο νόμος αντί να λύνει προβλήματα δημιουργεί νομικά κενά τα οποία αντίκεινται καθαρά στην Ευρωπαική εκπαιδευτική πραγματικότητα.

  Τέταρτον αντί το Υπουργείο να συμμορφωθεί στις αποφάσεις του ΣτΕ (ΣτΕ 4917/12 και ΣτΕ 2544/13) και να προωθήσει τα εκκρεμή σχέδια Π.Δ για τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων ΤΕΙ, σπεύδει να αναγνωρίσει το δίπλωμα των Πολυτεχνείων ως επίπέδου Master. Αυτό είναι ηθικό? Πιο πράγμα επείγει πιο πολύ? Αυτό που εκκρεμεί εδώ και 30 χρόνια και που με ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΕΣ δικαστικές αποφάσεις έχει κριθεί παρανομία του κράτους, η ένα απλό συντεχνιακό αίτημα των Πολυτεχνείων και του ΤΕΕ?

  Με ιδιαίτερη εκτίμηση

 • 25 Ιουνίου 2015, 17:41 | ΔΑΚΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.

  Κύριε Υπουργέ,
  Με ιδιαίτερη έκπληξη λόγω της πολιτικής δύσκολης συγκυρίας, ενημερωθήκαμε από τον τύπο για το Πολυνομοσχέδιο που προτίθεστε να φέρετε προς ψήφιση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Τούτες τις δύσκολες ώρες για την πατρίδα μας, η νέα Κυβέρνηση επέλεξε να λειτουργήσει «συντεχνιακά» υπέρ συγκεκριμένων Σχολών και Τμημάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης, ακυρώνοντας τη νομοθετική προσέγγιση όλων των προηγούμενων Κυβερνήσεων και αμφισβητώντας την –εδώ και χρόνια διαμορφωμένη- Ευρωπαϊκή πραγματικότητα, αλλά κυρίως χωρίς να συζητήσει καν με τους υπόλοιπους φορείς.
  Κύριε Υπουργέ,
  Το κείμενο που τέθηκε σε διαβούλευση, δικαιώνει αποκλειστικά τους ευσεβείς πόθους συγκεκριμένων συντεχνιακών επαγγελματικών ομάδων και Σχολών. Αποτελεί καταπάτηση των Ευρωπαϊκών Υποχρεώσεων της χώρας μας και την ίδια στιγμή, ακυρώνει συνολικά την ισχύουσα νομοθεσία της Ανώτατης Εκπαίδευσης.
  Από το σύνολο των άρθρων του Νομοσχεδίου, είναι ξεκάθαρο ότι επιλογή της Κυβέρνησης είναι η «περιθωριοποίηση» των Τ.Ε.Ι.
  Με το άρθρο 11 του πολυνομοσχεδίου επιχειρείται άμεσα καίριο πλήγμα στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τους πτυχιούχους τους.
  Η επιχειρούμενη θεσμοθέτηση –με αναδρομική μάλιστα ισχύ-, του «GrecoMaster» είναι νομικά έωλη. Με αυτή την ενέργεια, ικανοποιείται απλά το χρόνιο αίτημα του ΤΕΕ και του Πολυτεχνείου, πλήττοντας θεσμικά τα Ανώτατα Τεχνολογικά Ιδρύματα της χώρας τους απόφοιτους τους, οι οποίοι υποβαθμίζονται επαγγελματικά και ακαδημαϊκά.
  Επίσης, η αντικατάσταση του συστήματος μέτρησης πιστωτικών μονάδων (ECTS) με ισοδύναμες εκπαιδευτικές μονάδες (Ι.Ε.Μ), θέτει σε αμφισβήτηση την Ευρωπαϊκή ταυτότητα των Ιδρυμάτων της χώρας μας και μπορεί να μας οδηγήσει σε διεθνή απομόνωση.
  Οι διατάξεις του Νομοσχεδίου σας, βρίσκουν αντίθετο σύσσωμο τον Κλάδο μας.
  Ζητούμε την απόσυρση του Νομοσχεδίου σας καθώς προκλητικά και απροκάλυπτα θίγει τα Ανώτατα Τεχνολογικά Ιδρύματα και υποβαθμίζει ακαδημαϊκά και επαγγελματικά τους αποφοίτους τους.
  Κύριε Υπουργέ,
  Σας καλούμε να υιοθετήσετε την Πρότασή μας για θεσμοθέτηση Ενός Νέου Ενιαίου Θεσμικού Πλαισίου στην Ανώτατη Εκπαίδευση με ένα Ανώτατο Ίδρυμα ανά περιφέρεια, υιοθετώντας ταυτόχρονα το αίτημά μας για την ανάγκη λειτουργίας Ενός Νέου Ενιαίου Τεχνικού Επιμελητηρίου για όλους τους Μηχανικούς της Χώρας, χωρίς τους διαχωρισμούς σε Π.Ε. και Τ.Ε.

  Για την Πανελλήνια ΔΑΚΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε
  Τα μέλη της ΚΔΕ της ΕΕΤΕΜ

 • 25 Ιουνίου 2015, 17:11 | ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΟΥΛΕΛΕ

  Η Συμμετοχή μου στη διαβούλευση για την προώθηση των επαγγελματικών δικαιωμάτων.
  ΘΕΜΑ: Αναγνώριση Π.Ε για τους αποφοίτους του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού του Ε.Α.Π
  Κύριε ΥπουργέΘέλω κι εγώ να συμπράξω στο αίτημα των πτυχιούχων του Ανοικτού Πανεπιστημίου του τμήματος του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού για Π.Ε στην εκπαίδευση
  Το πτυχίο του ΕΠΟ καλύπτει με πλήρη τρόπο τη Διαθεματική προσέγγιση της γνώσης η οποία θεωρείται ακρογωνιαίας σημασίας στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών της Ελλάδας. Από το 2003 με το Δ.Ε.Π.Π.Σ. και τα Α.Π.Σ. για την υποχρεωτική εκπαίδευση υιοθετήθηκε η διαθεματική προσέγγιση της γνώσης και επιχειρήθηκε η διασύνδεση των γνωστικών αντικειμένων. Η πρόταση αυτή ενισχύθηκε με τα Π.Σ. του Νέου Σχολείου για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση που εκπονήθηκαν κατά το διάστημα 2010 – 2011.Το δεδομένο αυτό έρχεται σε πλήρη συμφωνία με άρθρο 2 του Π.Δ. 66/2009, ΦΕΚ 89/Α/2009. Σύμφωνα με αυτό, οι πτυχιούχοι του ανωτέρω Προγράμματος Σπουδών «κατά τη διάρκεια των σπουδών τους έχουν αποκτήσει πλήρη επιστημονική γνώση γενικού χαρακτήρα σε ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων σχετικών με τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, βάσει της οποίας μπορούν να απασχοληθούν σε κλάδους όπως: α) η διδασκαλία μαθημάτων που άπτονται του αντικειμένου του ευρωπαϊκού πολιτισμού, τόσο στην ιδιωτική όσο και στη δημόσια εκπαίδευση κ.α
  Στο ίδιο άρθρο,αναγράφεται ότι οι πτυχιούχοι του συγκεκριμένου Προγράμματος Σπουδών «μπορούν να απασχολούνται με πλήρη επιστημονική επάρκεια που τους παρέχουν οι σπουδές τους στους παρακάτω τομείς:
  α) στην εκπαίδευση, ως καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (τη δημόσια και την ιδιωτική), σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά και τον τίτλο σπουδών τους…»Κατ αυτόν τον τρόπο, θεωρώ ότι οι πτυχιούχοι του ΕΠΟ μετά το πέρας των σπουδών τους έχουν μελετήσει πολυδιάστατα ό,τι συνθέτει τον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό και ως εκ τούτου έχουν αποκτήσει υψηλού επιστημονικού επιπέδου:
  Δεξιότητες διαθεματικής έρευνας, ταξινόμησης και σύνθεσης υλικού. Δεξιότητες εμβάθυνσης των δυναμικών των κοινωνικοοικονομικών συγκυριών οι οποίες μετασχηματίζονται σε ζώσες δυνάμεις αλλαγής.
  Δεξιότητες πολυπρισματικής αντίληψης που κατανοούν τις αλληλεπιδράσεις του Πολιτισμού, στον τομέα της Επιστήμης, της Οικονομίας, της Θρησκείας και της Εκπαίδευσης, της Φιλοσοφίας, της Ανθρωπογεωγραφίας, της Τέχνης, της Ιδεολογίας απο την αρχαιότητα έως σήμερα.
  Δεξιότητες σύνθεσης και εμβάθυνσης στο γραπτό λόγο με παραγωγή υψηλής συνθετικής σκέψης.
  Δεξιότητες σύνδεσης της γνώσης με την ατομική και την κοινωνική χειραφέτηση, με την αποδοχή της διαφορετικότητας στο πλαίσιο του πολυπολιτισμικού περιβάλλοντος.
  Κατά συνέπεια θεωρώ ότι οι πτυχιούχοι του ΕΠΟ ανήκουν στον πυρήνα της σύγχρονης Διαθεματικής Εκπαίδευσης και γι αυτό το λόγο δικαιούνται το ΠΕ το οποίο η πολιτεία είχε δεσμευθεί ότι θα τους δώσει μέσα απο το ΦΕΚ του 2009.
  Ευχαριστώ
  Με εκτίμηση
  Αφροδίτη Σουλελέ, απόφοιτη ΕΠΟ

 • 25 Ιουνίου 2015, 17:03 | πανεπιστημιακός ΠΘ

  Το «Ενιαίο και Αδιάσπαστο Δίπλωμα Μεταπτυχιακού Επιπέδου» δεν μπορεί, για μεγάλο χρονικό διάστημα, να παρεμείνει ως τέτοιο, δηλ. ως ενιαίο και αδιάσπαστο, αφού προσκρούει στο έλλογο ερώτημα -πέρα από τα νομικά ζητήματα που τυχόν τίθενται- «πως είναι δυνατόν να υπάρχει μεταπτυχιακό δίπλωμα χωρίς να υπάρχει προπτυχιακός τίτλος σπουδών;». Αργά ή γρήγορα λοιπόν το 5 θα γίνει 3+2, με άλλα λόγια Συνθήκη Μπολόνια, όταν όλοι όσοι την δοκίμασαν στην Ευρώπη προσπαθούν να περισώσουν ό,τι μπορούν.

  5 χρόνια σπουδές συνεπάγονται ανωτέρου επιπέδου τίτλο σπουδών και (επίπεδο στο ΕΠΠ) σε σχέση με 4 χρόνια σπουδές. Η προσέγγιση που υιοθετείται είναι απόλυτα ποσοτική, προσέγγιση που εξ αυτού και μόνο, είναι προβληματική, αφού υποτίθεται ότι η έμφαση θα πρέπει να δίδεται σε ποιοτικές προσεγγίσεις. Μα η επιστήμη που σπουδάζει ο κάθε φοιτητής δεν παίζει απολύτως κανένα ρόλο; Ο χρόνος τυπικής φοίτησης για την οικοδόμηση βασικών, στέρεων και διαχρονικών γνώσεων και δεξιοτήτων σε κάθε επιστήμη είναι ο ίδιος; Προφανώς όχι. Γιατί λοιπόν θα πρέπει η διαφορετικής χρονικής διάρκειας φοίτηση ώστε οι φοιτητές να φτάσουν στο ίδιο επίπεδο επιστημονικής συγκρότησης αναφορικά με την διαφορετική επιστήμη που ο καθένας τους επέλεξε, να καταλήγει στη λήψη διαφορετικού επιπέδου τίτλου σπουδών;

  «Μα γιατί να αδικούνται οι φοιτητές ελληνικών 5ετών Τμημάτων όταν μετά πάνε στο εξωτερικό για συνέχιση των σπουδών τους και τους ζητάνε να κάνουν MSc;» Τα ελληνικά Ιδρύματα είναι υποχρεωμένα να παρέχουν μόνο Ptyxio, ούτε Bachelor, ούτε MSc. Ο Έλληνας φοιτητής 5ετούς Σχολής που θέλει να συνεχίσει σπουδές στο εξωτερικό, μπορεί να καταθέτει στο πανεπιστήμιο του εξωτερικού το Ptyxio του και την αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων του, όπου φαίνεται η 5ετής διάρκεια σπουδών καθώς και οι ECTS μονάδες του και να ζητά να γίνει δεκτός κατευθείαν για PhD.

 • 25 Ιουνίου 2015, 16:03 | Λεωνίδας Κ.Ρουμανιάς Δικηγόρος Ε.Τ

  Αναφορικώς με την περίπτωση που φοιτητές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έχουν περαιώσει επιτυχώς το σύνολο των μαθημάτων(55-60 ως έγγιστα)της πενταετούς φοίτησής τους,πλην ενός και μόνο,στο οποίο, αν και προσέρχονται κατ’ επανάληψη επί σειρά ετών προς εξέταση δεν τους δίδεται βαθμός επιτυχίας προς λήψη του πτυχίου τους, είχα απευθύνει προς τον εξοχότατο Υπουργό Παιδείας κ.Αρ.Μπαλτά την αμέσως παρακάτω παρατιθέμενη υπ’αρ. πρωτ. Γραφείου Υπουργού 2533/19-3-2015 από 18-3-2015 επιστολή/πρόταση, για σχετική νομοθετική ρύθμιση στο καταρτιζόμενο νομοσχέδιο:

  «Προς τον εξοχότατο
  Υπουργό Παιδείας

  Αξιότιμο Γενικό Γραμματέα
  Υπουργείου Παιδείας

  Εν΄ όψει του καταρτιζομένου νομοσχεδίου για τις μεταρρυθμίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, επιτρέψτε μου να έχω την τιμή να θέσω υπό την κρίση Σας την ανάγκη της θεσμοθέτησης μιας διάταξης, η οποία θα παράσχει στον κύκλο της Ανώτατης Εκπαίδευσης τη δυνατότητα απόδοσης δικαιοσύνης σε διάφορες προφανείς παραδοξότητες/ακρότητες που έχουν λάβει χώρα κατά την διαδικασία των σπουδών στις ανώτατες σχολές της Χώρας.

  Η προτεινόμενη προς νομοθέτηση διάταξη είναι:

  «Φοιτητές Ανωτάτων Σχολών τετραετούς και πενταετούς φοίτησης, στους οποίους απομένει ΕΝΑ μάθημα προς λήψη του πτυχίου τους και οι οποίοι έχοντας συμμετάσχει τουλάχιστον σε οκτώ (8) εξεταστικές περιόδους δεν εκρίθησαν επιτυχόντες υπό του αυτού εξεταστού/καθηγητού, θα εξετάζονται εφεξής αυτοδικαίως στις επόμενες εξεταστικές περιόδους, από την τελευταία ανεπιτυχή εξέτασή τους υπό τριμελούς εξεταστικής επιτροπής, συγκροτουμένης εξ ετέρων καθηγητών της ίδιας Σχολής ή ομοειδών Σχολών της Χώρας».-

  Είναι κοινώς γνωστό στον κύκλο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ότι φοιτητές που έχουν περατώσει κανονικώς τις σπουδές τους και έχουν εξετασθεί επιτυχώς σε σαράντα, πενήντα και εξήντα μαθήματα, αναλόγως της Σχολής να έχουν εγκλωβιστεί σε ΕΝΑ και μόνο μάθημα, το οποίο, καίτοι προσέρχονται προς εξέταση πλειστάκις δεν καθίσταται δυνατόν να το περάσουν.-
  Το γεγονός αυτό, προφανώς, δεν οφείλεται σε ανεπάρκεια του φοιτητή που διεξήλθε επιτυχώς το σύνολο των εξήντα π.χ. μαθημάτων της Σχολής του και παρά τις επανειλημμένες προσπάθειές του αδυνατεί να διεξέλθει επιτυχώς και το τελευταίο μάθημα. Οφείλεται, ίσως, στη συνδρομή αντικειμενικών ή και υποκειμενικών συγκυριών, που μπορεί να ανάγονται είτε στην πολιτική ή συνδικαλιστική δραστηριότητα του φοιτητή, είτε σε ιδιαιτερότητες του εξεταστή, είτε και σε τυχόν για οποιουσδήποτε λόγους αντιπαράθεση φοιτητή-εξεταστή και στην εκ τούτων δημιουργία ενός εδραιωμένου ψυχολογικού κλίματος, που αποτελεί φραγμό για την ολοκλήρωση του σπουδών του φοιτητή και την περαιτέρω επιστημονική και επαγγελματική εξέλιξή του, και αγωνία και οικονομική αφαίμαξη της οικογένειας που χρηματοδοτεί τις σπουδές του.»

  Η αναγκαιότητα της άμεσης αντιμετώπισης του σοβαρού αυτού θέματος προς εξοβελισμό μιας προφανούς αδικίας επιβάλλει την συμπερίληψη της πιο πάνω πρότασης στο παρόν υπό διαβούλευση νομοσχέδιο.
  Σημειώνεται οτι για περιπτώσεις ήσσονος αδικίας προβλέπει το άρθρο 33 παράγραφος 10 του Ν.4009/2011.

  Αθήνα 25-6-2015
  Λεωνίδας Κ.Ρουμανιάς
  Δικηγόρος Ε.Τ.

 • 25 Ιουνίου 2015, 11:50 | Νίκος

  Η παράγραφος 2 του άρθρου 11 του παρόντος νομοσχεδίου είναι σκόπιμο να αποτελέσει αυτοτελές άρθρο με τίτλο «Εθνικό πλαίσιο προσόντων ανώτατης εκπαίδευσης». Σε αυτό πρέπει να περιλαμβάνονται όλοι οι τίτλοι σπουδών που απονέμουν τα ελληνικά ΑΕΙ, συμπεριλαμβανομένων και των διδακτορικών διπλωμάτων. Προτείνω την εξής δομή:

  Άρθρο 12
  Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης

  1. Οι τίτλοι σπουδών, που απονέμονται κατόπιν επιτυχούς ολοκλήρωσης των προγραμμάτων σπουδών των ΑΕΙ, κατατάσσονται με βάση τη διάρθρωση τους και με βάση τις Ι.Ε.Μ. ως εξής:
  α) Τα πτυχία και τα διπλώματα που απονέμονται κατόπιν επιτυχούς ολοκλήρωσης ενιαίου και αδιάσπαστου προγράμματος προχωρημένων σπουδών με κανονική διάρκεια φοίτησης ίση με ή μεγαλύτερη από πέντε (5) ακαδημαϊκά έτη, αναγνωρίζονται ως Διπλώματα Προχωρημένων Σπουδών στη βασική ειδικότητα του τμήματος ή της μονοτμηματικής σχολής και στην κατεύθυνση εξειδίκευσης (εφόσον υφίσταται). Οι τίτλοι αυτοί είναι ισοδύναμοι με τους τίτλους ενιαίων σπουδών «Integrated Master Degrees» του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και αποδίδουν στον κάτοχο προσόντα που κατατάσσονται στο 7ο επίπεδο του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων.
  β) Τα πτυχία και τα διπλώματα, που απονέμονται κατόπιν επιτυχούς ολοκλήρωσης προγράμματος προπτυχιακών σπουδών και δεν υπάγονται στην περίπτωση α’ του παρόντος άρθρου, είναι ισοδύναμα με βασικούς τίτλους σπουδών «Bachelor Degrees» του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης στη βασική ειδικότητα του τμήματος ή της μονοτμηματικής Σχολής και αποδίδουν στον κάτοχο προσόντα που κατατάσσονται στο 6ο επίπεδο του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων.
  γ) Τα Μεταπτυχιακά Διπλώματα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.), που απονέμονται κατόπιν επιτυχούς ολοκλήρωσης προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών, είναι ισοδύναμα με τους μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών «Master Degrees» του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης. Οι κάτοχοι Μ.Δ.Ε., οι οποίοι είναι κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος της περίπτωσης β’ του παρόντος άρθρου, διαθέτουν προσόντα που κατατάσσονται στο 7ο επίπεδο του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων.
  δ) Τα Διδακτορικά Διπλώματα (Δ.Δ.), που απονέμονται κατόπιν επιτυχούς ολοκλήρωσης προγράμματος διδακτορικών σπουδών, είναι ισοδύναμα με τους διδακτορικούς τίτλους σπουδών «Doctoral Degrees» του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης. Οι κάτοχοι Δ.Δ., οι οποίοι είναι κάτοχοι Μ.Δ.Ε. και πτυχίου ή διπλώματος της περίπτωσης β’ του παρόντος άρθρου ή είναι κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος της περίπτωσης α’ του παρόντος άρθρου, διαθέτουν προσόντα που κατατάσσονται στο 8ο επίπεδο του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων.
  2. Η αναγνώριση για την περίπτωση α’ του παρόντος άρθρου επέρχεται κατόπιν έκδοσης απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία θα διαπιστώνει την συνδρομή των νόμιμων προϋποθέσεων υπαγωγής των τίτλων σπουδών των ΑΕΙ στην ανωτέρω διάταξη, που απονέμονται κατόπιν επιτυχούς ολοκλήρωσης προγράμματος προχωρημένων σπουδών. Κατόπιν της έκδοσης της Υπουργικής Απόφασης του προηγούμενου εδαφίου, ο τίτλος σπουδών «Integrated Master» θεωρείται ότι έχει ληφθεί από την ημερομηνία απονομής του πτυχίου ή του διπλώματος. Τα δικαιώματα που πηγάζουν από τον ανωτέρω τίτλο δεν δύνανται να τύχουν αναδρομικής χρήσης ιδίως προς αμφισβήτηση κατακυρώσεων διαγωνισμών ή επιδικάσεως αναδρομικών επιδομάτων, μισθών ή αποζημιώσεων.

 • 25 Ιουνίου 2015, 11:48 | Θ.ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

  Τα πράγματα για τα διπλώματα των Πολυτεχνείων είναι πολύ απλά: οι διπλωματούχοι γίνονται δεκτοί για διδακτορικό από όλα τα πανεπιστήμια του κόσμου χωρίς άλλο μάστερ. Αν βρείτε έναν πτυχιούχο τετραετους φοίτησης ΑΕΙ ή ΤΕΙ που να έχει γίνει δεκτός χωρίς μεταπτυχιακό για διδακτορικό η επιχειρηματολογία περί απλών bachelor θα είναι ορθή. Εκτός αν αμφισβητείτε τις επιλογές του stanford και του mit να αναγνωρίζει τα διπλώματα αυτά ως ισότιμα με μάστερ…

 • 25 Ιουνίου 2015, 09:40 | Ενα αρθρο για τις συντεχνιες

  Καλημέρα,
  Περί του 4ου ετους ειδίκευσης ο νομοθέτης ήταν πολύ απλόχερος ιδίως όταν το εξισώνει με αποφοίτους Γενικού λυκείου οι οποίοι συνέχισαν σε ένα ΙΕΚ και πήραν και πιστοποίηση. Εξαιρετικά απλόχερος θα ξανάλεγα σε βαθμό να ισχυριστεί κάποιος οτι η ΤΕΕ δρά με συντεχνίες.
  Ας έχει δεν θα σταθώ εκεί, το πρόβλημα εστιάζεται οτι όλοι οι υπουργοί ακολουθούσαν ενα συγκεκριμένο μοτίβο σε όλες τις βαθμίδες, αυτό δείχνει οτι στις δηλώσεις φαίνεται να διαφέρουν , στην πράξη τα σχεδιαγράμματα των υπαλληλων του ΥΠΕΘ απλα εξακολουθούσαν να χαράζουν εκπαιδευτική πολιτική.

  Τι σημαίνει αυτό, Η νέα κυβέρνηση ακολουθησε το μοτίβο της προηγούμενης το οποίο η προηγούμενη αναγκάστηκε να ακολουθήσει χωρις βεβαια να δινει λυσεις οριζοντιες επειδη η Ελλαδα δρα υπο την επήρρεια συντεχνιών σε αντιθεση με την ευρώπη..

  Αναβάθμιση των ΙΕΚ κατα το ημισυ (στα χαρτια, σε κανενα επαγγελμα δεν αναβαθμίστηκαν επαγγελματικά)

  Υποβαθμισμενες σπουδες ΑΕΙ-ΤΕΙ με πτυχια που δινουν αδεια σκήσεως επαγγελματος σε όλα τα επαγγέλματα με το πτυχίο. Ανευ πιστοποίησης γνώσεων και ικανοτήτων.

  Εμπαιγμος και κοροιδία, εντάσσοντας επαγγέλματα τεχνικής εκπαιδευσης (σεκιουριτυ, μπραμεν0γουμεν,ταξι,φορτηγα, κρεοπωλες και σε λιγο και αγροτες) στο επίπεδο της Μεταδευτεροβάθμιας εκπαιδευσης-καταρτισης, τα οποία ανήκουν-αν παραδοσιακά στο μεταγυμνασιακό επίπεδο.
  Τι να περιμένει κανείς στην παιδεία οταν αλλαζουν καθε χρόνο οι υπουργοί και το εκπαιδευτικό προσωπικό ασχολειται με τις μετεγγραφες, τους πρυτάνεις,τους αναπληρωτες,και τους ωρομισθιους.
  Ενα γκριζο τοπίο που καμμία διακυβερνηση δεν μπορεί να αντιστρέψει, το κατωτερο δημόσιο ειναι ο πραγματικός κυβερνητης και οχι ανικανοι προσωρινοί υπουργοί που το μονο που τυος ενδιαφερει ειναι η ικανοποιηση των συντεχνιών.

 • 25 Ιουνίου 2015, 09:12 | Μαντώ Κ.

  Κ. Υπουργέ,
  Είμαι φοιτήτρια του ΕΑΠ στη σχολή του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού και σας ζητώ να δώσετε μια λύση σχετικά με την έλλειψη ΠΕ ειδικότητας στη σχολή μας. Όπως βλέπω οι συνάδελφοί μου σας έχουν παρουσιάσει αναλυτικά τις απόψεις και τις αγωνίες μας. Εγώ θα ήθελα να τονίσω την βαρύνουσα σημασία που θα πρέπει το υπουργείο παιδείας να δείξει στην ενίσχυση και την προστασία των Ανθρωπιστικών Επιστήμων στους δύσκολους και απαιτητικούς καιρούς μας, όπου η «κρίσις» είναι πολύτιμη, αλλά και ενοχλητική (για κάποιους). Οι κλασικές σπουδές δεν αποτελούν πολυτέλεια, αλλά αναγκαιότητα. Δεν ειναι εδώ ο χώρος για να μακρυγορήσω αλλά σας παραπέμπω στον αξιόλογο καθηγητή Gregory Petsko και την επιστολή του προς στον πρόεδρο του State University of New York at Albany, George Philip:<>.
  Ευχαριστώ, ελπίζουμε και αγωνιζόμαστε για το καλύτερο.

 • 25 Ιουνίου 2015, 09:10 | Κ. ΔΟΥΤΣΙΝΗΣ

  ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΙ …ΣΥΣΤΗΜΙΚΑ!

  Σπουδάζει που σπουδάζει κάποιος, αφιερώνει χρόνο και κόπο, ξοδεύει η οικογένεια του ειδικά οι φοιτητές από μακρινό τόπο, τουλάχιστον όλη αυτή η προσπάθεια να πιάνει εκτός από επιστημονικό τόπο και ουσιαστικό.

  Εκτός από την εις βάθος γνώση, υπάρχει και η …κατά πλάτος. Τα προβλήματα στην επαγγελματική ζωή είναι πολυδιάστατα και πολυθεματικά.

  Καμιά εργασία στη κοινωνία δεν απαιτεί ΜΟΝΟ γνώσεις του συγκεκριμένου τμήματος. Όταν βγει να δουλέψει ο γιατρός καταλαβαίνει ότι χρειάζεται και γνώση νομικού κώδικα -λογιστικών, ο φυσικός στο φροντιστήριο θέλει γνώση λογιστικής, διοίκησης επιχηρήσεων, παιδαγωγική, διδακτική, ψυχολογία, ο μηχανικός αντίστοιχα χρειάζεται οικονομικά,νομικά και μαρκετιν κ.ο.κ

  Θα μπορούσε πέρα από τις κλασικές σπουδές που οδηγούν σε πτυχίο μτπχ κλπ, να υπάρχουν και γενικά μαθήματα από όλες τις σχολές/τμήματα που υπάρχουν στο εκάστοτε πανεπιστήμιο, που να διατίθενται για παρακολούθηση δωρεάν π.χ. 3ω/εβδ πολυκριτηριακή αξιολόγηση από τους διδάσκοντες έστω και με αυτοματοποιημένα τεστ που να οδηγεί στο εξάμηνο στη λήψη Πιστοποίησης στο εκάστοτε μάθημα ώστε να χρησιμοποιήται από τους φοιτητές στο βιογραφικό του αλλά ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΑΘΕΝΟΣ να έχει την έτοιμη -γνώση -εργαλείο να την εφαρμόσει μόλις βγει στην αγορά εργασίας και να μην πάει στα τυφλά ή να μαθαίνει από τους ‘παλιούς’ το σύστημα.

  Τα μαθήματα αυτά ΘΑ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ, δεν θα είναι υποχρεωτικά, οι θέσεις θα είνια συγκεριμένες για να διατηρήται η ποιότητα των σπουδών (π.χ. βάση στο 65%) και τα κριτήρια επιλογής μπορεί και να σχετίζονται με το εξάμηνο αλλά και τις εσωτερικές επιδόσεις του φοιτητή στο τμήμα του και να βγαίνουν με κάποιο αλγόριθμο.

  Άρα ο φοιτητής εκτός από το πτυχίο θα παίρνει και μια βεβαίωση από τη γραμματεία του τμήματος του ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ παρακολούθησης (χωρις βαθμό) των κάτωθι μαθημάτων π.χ. από #1 έως # 10 (κατά μέγιστο).

  Σίγουρα αυτό το αγαθό θα εκτιμάται τόσο σαν προσόν στον ιδιωτικό τομέα όσο και (θα αυτοεκτιμάται) σαν εργαλείο γνώσης στο ελεύθερο επάγγελμα. Άρα η προσπάθεια θα είναι ουσιαστική από τον κάθε φοιτητή / καταρτιζόμενο.

  Για την οργάνωση του θα μπορούσε να υπάρχει μια γραμματεία Διατμηματικών πιστοποιημένων Σπουδών που να οργανώνει το όλο θέμα με αιτήσεις προτίμησης, εγγραφές, μαθήματα, καθηγητές/μέλη ΔΕΠ, αίθουσες, διαδικτύακό τόπο με υλικό-θέματα-ασκήσεις-εργασίες κλπ , πιστοποιήσεις και παρουσίαση εργασιών.

  Αυξάνεται έτσι η διαφορική αλληλεπίδραση μεταξύ των διαφόρων πηγών γνώσης του Πανεπιστημίου.

  Με τιμή,

  Κ. Δουτσίνης

 • 25 Ιουνίου 2015, 09:10 | Μαντώ Κ.

  Κ. Υπουργέ,
  Είμαι φοιτήτρια του ΕΑΠ στη σχολή του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού και σας ζητώ να δώσετε μια λύση σχετικά με την έλλειψη ΠΕ ειδικότητας στη σχολή μας. Όπως βλέπω οι συνάδελφοί μου σας έχουν παρουσιάσει αναλυτικά τις απόψεις και τις αγωνίες μας. Εγώ θα ήθελα να τονίσω την βαρύνουσα σημασία που θα πρέπει το υπουργείο παιδείας να δείξει στην ενίσχυση και την προστασία των Ανθρωπιστικών Επιστήμων στους δύσκολους και απαιτητικούς καιρούς μας, όπου η «κρίσις» είναι πολύτιμη, αλλά και ενοχλητική (για κάποιους). Οι κλασικές σπουδές δεν αποτελούν πολυτέλεια, αλλά αναγκαιότητα. Δεν ειναι εδώ ο χώρος για να μακρυγορήσω αλλά σας παραπέμπω στον αξιόλογο καθηγητή Gregory Petsko και την επιστολή του προς στον πρόεδρο του State University of New York at Albany, George Philip:<>
  Ευχαριστώ, ελπίζουμε και αγωνιζόμαστε για το καλύτερο.

 • 24 Ιουνίου 2015, 22:21 | Νίκος

  Μπορείτε να μας πείτε τα μαθήματα που έχουν διδαχθεί οι φοιτητές στο 5ο ετος σπουδών στα πολυτεχνεία; Απο πότε οι προπτυχιακές σπουδές δίνουν master; Αν θέλετε πραγματικά να κάνετε κάτι να γίνει αναμόρφωση των προγραμμάτων των πολυτ. σχολών τώρα και οχι αναδρομικά.

 • 24 Ιουνίου 2015, 20:14 | ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ

  Επαναλαμβάνω πως το συγκεκριμένο άρθρο ΔΙΚΑΙΩΝΕΙ ένα αίτημα δεκαετιών και άρει μια τεράστια αδικία προς τους Διπλωματούχους των Ελληνικών Πολυτεχνείων !!!
  Θα παρακαλούσα να βοηθήσουν όλοι στην αναβάθμιση της Ελληνικής Εκπαίδευσης γιατί είναι για το καλό όλων μας !!!
  Θεωρώ ότι όλοι όσοι αντιδρούν στην επερχόμενη Ισοδυναμία των Διπλωμάτων των Σχολών 5ετούς και 6ετούς φοίτησης με Master προφανώς το κάνουν για συντεχνιακούς ή και προσωπικούς λόγους και δεν έχουν γνώση των Προγραμμάτων Σπουδών των Ελληνικών Πολυτεχνείων !!!
  Τα διπλώματα των Ελληνικών Πολυτεχνείων αλλά και των υπολοίπων σχολών 5ετούς τουλάχιστον φοίτησης ΕΙΝΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ με MASTER !!!
  Επιτέλους η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας προώθησε τη διαδικασία πράγμα που είναι προς τιμήν της και οφείλω να δώσω την αμέριστη υποστήριξή μου όπως και άλλων τόσων Μηχανικών ΠΕ που τόσα χρόνια υπόκεινται σε άδικη μεταχείριση !!!

 • 24 Ιουνίου 2015, 18:58 | Νίκος Κριτσινέλης

  Κύριε Υπουργέ,

  θέλω και εγώ με την σειρά μου να αναφερθώ στο θέμα που υπάρχει σε εκκρεμότητα από το 2009 για τους πτυχιούχους του προγράμματος σπουδών «Σπουδές στον Ευρωπαικό Πολιτισμό» του ΕΑΠ.

  Όπως χιλιάδες άλλοι που θέλουν μια δεύτερη ευκαιρία για την απόκτηση γνώσεων σε πανεπιστημιακό επίπεδο, έτσι και εγώ προχώρησα το 2010 στο να καταθέσω την αίτησή μου στο εν λόγω πρόγραμμα έχοντας υπόψιν μου το ΠΔ του 2009 όσο αφορά τα επαγγελματικά διακαιώματα που «δίνει» στους πτυχιούχους του. Με έκπληξή μου, όμως, έχω διαπιστώσει ότι το ΠΔ αυτό παραμένει ανενεργό στερώντας ουσιαστικά από τους απόφοιτους στοιχειώδη επαγγελματικά διακαιώματα και θέτοντας τους ουσιαστικά στο περιθώριο.

  Προς αποκατάσταση αυτού είναι αναγκαία η ένταξη τους στις ΠΕ10, ΠΕ13 και ΠΕ33. Είναι αναγκαίο να αποκατασταθούν οι χιλιάδες απόφοιτοι του και να μην κρεμάνε απλά στον τοίχο το πτυχίο ενός δημόσιου ΑΕΙ.

  Νομίζω ότι είναι αναγκαίο να αποκαταστήσετε αυτήν την εκκρεμότητα και να ισχύσει τελικά το άρθρο 2 του Π.Δ. 66/2009, ΦΕΚ 89/Α/2009.

  Σύμφωνα με αυτό, οι πτυχιούχοι του ανωτέρω Προγράμματος Σπουδών «κατά τη διάρκεια των σπουδών τους έχουν αποκτήσει πλήρη επιστημονική γνώση γενικού χαρακτήρα σε ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων σχετικών με τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, βάσει της οποίας μπορούν να απασχοληθούν σε κλάδους όπως:
  α) η διδασκαλία μαθημάτων που άπτονται του αντικειμένου του ευρωπαϊκού πολιτισμού, τόσο στην ιδιωτική όσο και στη δημόσια εκπαίδευση,
  β) η διεκπεραίωση διοικητικών και άλλων θεμάτων που έχουν σχέση με τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, σε όλες τις εκφάνσεις του, τόσο στο δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα,
  γ) η έρευνα σε διάφορους κλάδους του ευρωπαϊκού πολιτισμού και
  δ) ο πολιτισμός στην Ελλάδα, σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρώπης γενικότερα».

  Στο ίδιο άρθρο, αναγράφεται ότι οι πτυχιούχοι του συγκεκριμένου Προγράμματος Σπουδών «μπορούν να απασχολούνται με πλήρη επιστημονική επάρκεια που τους παρέχουν οι σπουδές τους στους παρακάτω τομείς:
  α) στην εκπαίδευση, ως καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (τη δημόσια και την ιδιωτική), σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά και τον τίτλο σπουδών τους, (Κάτι που δεν έχει εφαρμοστεί 6 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΔ),
  β) στον ευρύτερο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, σε τομείς που ασχολούνται με τον ευρωπαϊκό πολιτισμό και τη διαχείρισή του, με την ευρωπαϊκή λογοτεχνία και την ιστορία της τέχνης, καθώς και με την ιστορία των επιστημών και τεχνολογίας και
  γ) στον ερευνητικό χώρο, σε κέντρα έρευνας και εκπαίδευσης του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα που θεραπεύουν τα παραπάνω αναφερθέντα γνωστικά αντικείμενα».

  Προσβλέποντας στις ενέργειες σας.

  Με εκτίμηση,
  Νίκος Κριτσινέλης