• Σχόλιο του χρήστη 'ΟΣΕΤΠ-ΤΕΙ (ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΙ)' | 29 Ιουνίου 2015, 07:09

    Άρθρο 14, παράγραφος 7 : Στην περίπτωση β της παραγράφου 7 του άρθρου 14 θεωρούμε ότι πρέπει να γίνει η παρακάτω προτεινόμενη αναδιατύπωση ώστε να είναι πιο σαφής από νομοτεχνική άποψη : 7. β) Για τις εκπαιδευτικές άδειες και μετατάξεις των μελών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, και ΕΤΕΠ του άρθρου 29 του ν.4009/2011 (Α’ 195) εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις του ΠΔ147/2009 (Α’ 189) όπως ίσχυαν για τα πρώην μέλη ΕΕΔΙΠ των Πανεπιστημίων.