• Σχόλιο του χρήστη 'Π.Ο.Σ.Ε.Ε.ΔΙ.Π. ΑΕΙ' | 29 Ιουνίου 2015, 07:11

    Άρθρο 3 Θέμα-Αιτιολόγηση: Η συμμετοχή των φορέων Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και Ε.Δ.Π. σε κοινή κάλπη με το Διοικητικό Προσωπικό του Ιδρύματος τούς αφανίζει εκλογικά, λόγω του ασύγκριτα μεγαλύτερου αριθμού του τελευταίου. Δεδομένου ότι οι φορείς Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Δ.Π. αφορούν σε διδακτικό προσωπικό, θεωρούμε ότι είναι λογικό να ψηφίζουν στη κοινή κάλπη με το ΔΕΠ, τροποποιώντας τον παρονομαστή της κάλπης αυτής («Σ») ως προς το σύνολο του διδακτικού προσωπικού του Ιδρύματος (ΔΕΠ+Ε.Ε.Π.+ Ε.ΔΙ.Π.+Ε.Δ.Π). Σε κάθε περίπτωση, αν το παραπάνω φαίνεται να αντιβαίνει στην αρχή της αναλογικότητας της βαρύτητας της ψήφου της κάθε κατηγορίας προσωπικού, τότε θα μπορούσε τουλάχιστον, χωρίς να βλάπτεται η σχετική αναλογία της βαρύτητας της τέταρτης κάλπης, να προβλεφθούν στη θέση της, δύο (2) κάλπες: - Μία κάλπη για τις κατηγορίες προσωπικού Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π., Ε.Δ.Π. με συντελεστή 0,15, με διόρθωση ως προς τη συμμετοχή, και - Μία κάλπη για το διοικητικό προσωπικό με συντελεστή 0,05, με διόρθωση επίσης ως προς τη συμμετοχή. Ο δεύτερος τρόπος δεν θίγει τον αθροιστικό συντελεστή 0,2 (0,15 + 0,05 = 0,2) ως προς το ΔΕΠ (συντελεστής 1,0), ούτε το ισοζύγιο ΔΕΠ προς άλλους (1,0:1,0), είναι συμβατός με τον ν.1268/1982 που προέβλεπε ισόποση συμμετοχή εκλεκτόρων για κάθε κατηγορία προσωπικού, είναι προσαρμοσμένος στο σύστημα της καθολικής ψηφοφορίας, είναι δικαιότερος ως προς τη φιλοσοφία του συστήματος που υιοθετεί το σ/ν, νοηματοδοτεί την αναγκαιότητα συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία, όλων των κατηγοριών του προσωπικού του Ιδρύματος (Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π., Ε.Δ.Π.), δεν στερεί ποσοστό συμμετοχής από το διοικητικό προσωπικό. Αλλά και σε σχέση με το μέγεθος του συντελεστή βαρύτητας, η εξομοίωση του συντελεστή του «λοιπού» προσωπικού, εργαζομένων στα ΑΕΙ σε πολλές περιπτώσεις για περισσότερα χρόνια από τους υποψήφιους Πρυτάνεις, Κοσμήτορες και Προέδρους Τμήματος, με το συντελεστή των μεταπτυχιακών φοιτητών, οι οποίοι σε μερικές περιπτώσεις είναι μονοετούς θητείας (και κρίνουν τις 4ετείς θητείες των υποψήφιων Πρυτάνεων), δεν τιμά το «λοιπό» προσωπικό, αλλά κυρίως δεν τιμά τον νομοθέτη από πλευράς δημοκρατικής ευαισθησίας και αντίληψης ισονομίας και δικαιοσύνης. Πρόταση 1: Τα μέλη των κατηγοριών προσωπικού Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Δ.Π. ψηφίζουν σε κοινή κάλπη με το ΔΕΠ. ή εναλλακτικά Πρόταση 2: Στη θέση της 4ης κάλπης, προβλέπονται δύο κάλπες, όπως περιγράφεται ανωτέρω με συντελεστές βαρύτητας 0,15 και 0,05 αντίστοιχα, διορθωμένους ως προς τη συμμετοχή των μελών στην ψηφοφορία, όπως ισχύει γενικώς.