• Σχόλιο του χρήστη 'ΔΚ' | 29 Ιουνίου 2015, 07:49

    Με μεγάλη απογοήτευση διαπίστωσα ότι το σχόλιο που κατέθεσα χθες δεν αναρτήθηκε. Επανέρχομαι, έστω και την τελευταία στιγμή, ζητώντας την ανάρτηση του ακόλουθου σχολίου: Αιτιολογική έκθεση για το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου δεν έχει δημοσιεύσει ακόμα το υπουργείο. Σε σχέση με τη συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου, προκειμένου περί κρίσεων, μπορεί να ισχυριστεί η αιτιολογική έκθεση που θα κατατεθεί στη Βουλή ότι επιδιώκεται βελτίωση της αξιοκρατίας, αντικειμενικότητας και αμεροληψίας σε σχέση με τον εν ισχύ νόμο; Μπορεί να υποστηριχθεί ότι πατάσονται οι ιεραρχικές εξαρτήσεις, οι προσωπικές οφειλές και η προσδοκία εύνοιας; Θυμίζω το σχετικό εδάφιο της αιτιολογικής έκθεσης του εν ισχύ νόμου: «Με τη ρύθμιση του άρθρου 19 επιδιώκεται η διασφάλιση της α ξ ι ο κ ρ α τ ί α ς, της α ν τ ι κ ε ι μ ε ν ι κ ό τ η τ α ς και α μ ε ρ ο λ η ψ ί α ς κατά την επιλογή και εξέλιξη των καθηγητών των Α.Ε.Ι. Πράγματι η σχετική πρόσφατη διεύρυνση των εκλεκτορικών σωμάτων με τους αποκαλούμενους «εξωτερικούς κριτές», έδειξε από την μια μεριά πόσο χρήσιμο και αναγκαίο είναι να κρίνεται κανείς από επιστήμονες του ιδίου κλάδου και μάλιστα από κριτές με τους οποίους οι κρινόμενοι δε συνδέονται με ι ε ρ α ρ χ ι κ έ ς ε ξ α ρ τ ή σ ε ι ς ή π ρ ο σ ω π ι κ έ ς ο φ ε ι λ έ ς, ούτε π ρ ο σ δ ο κ ο ύ ν ε ύ ν ο ι α για τη μελλοντική ανέλιξή τους». Προτείνω ακόμα μεγαλύτερη βελτίωση και διασφάλιση της αξιοκρατίας, με ουσιαστική ενίσχυση των διαδικασιών, γιατί ακόμα και σήμερα τα τμήματα εισάγουν νέα παράνομα κριτήρια, όπως εκείνο του "πλουραλισμού των γνωστικών αντικειμένων για την επίτευξη της αντικειμενικότητας", με τα οποία καταστρατηγούν ακόμα και τον εν ισχύ νόμο και ελέγχουν πλήρως τις συνθέσεις των ΕΣ. Υπάρχει βέβαια και η λύση του ΑΣΕΠ, η οποία διασφαλίζει τη μέγιστη αρχή της αξιοκρατίας.