• Σχόλιο του χρήστη 'Κώστας Ιατρού' | 11 Ιανουαρίου 2016, 18:09

    Η παράγραφος 9β του άρθρου 25 ορίζει ότι "Το σύνολο των πράξεων καθώς και οι δαπάνες που έχουν διενεργηθεί από τους ΕΛΚΕ των ΑΕΙ, από τα Ειδικά Νομικά Πρόσωπα (Εταιρείες) για την Αξιοποίηση και Διαχείριση της Περιουσίας των ΑΕΙ, που ιδρύθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 7 του άρθρου 41 του ν. 2413/1996 και από τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) που ιδρύθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 17 του ν. 2083/1992 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Πανεπιστημίων, καθώς και για την εν γένει επίτευξη των σκοπών τους, μέχρι την έκδοση του παρόντος, θεωρούνται νόμιμες. Στις δαπάνες του προηγούμενου εδαφίου περιλαμβάνονται ενδεικτικά δαπάνες μίσθωσης και εν γένει στέγασης, φύλαξης, καθαριότητας κτλ. που πραγματοποιήθηκαν προς όφελος και για την εν γένει επίτευξη των σκοπών των Πανεπιστημίων»." Η αιτιολογική έκθεση δεν εξηγεί τους λόγους, για τους οποίους οι ΕΛΚΕ των ερευνητικών κέντρων, που δημιουργήθηκαν κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 6, παρ. 3 του ιδρυτικού νόμου για την έρευνα 1514/85 και λειτουργούν με βάση την ΚΥΑ 5439/85, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί μέχρι σήμερα, εξαιρούνται από τη συγκεκριμένη παράγραφο. Για λόγους ίσης μεταχείρισης και διαφάνειας, το σύνολο των πράξεων καθώς και οι δαπάνες, που έχουν διενεργηθεί από όλους ανεξαιρέτως τους ΕΛΚΕ μέχρι την έκδοση του παρόντος νόμου, θα πρέπει ή να θεωρούνται νόμιμες ή να εξετάζονται κατά περίπτωση για τη νομιμότητά τους.