Άρθρο 25: Ρυθμίσεις για τους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς και τους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων και των Α.Ε.Ι.

1. To άρθρο 93 του ν.4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

 «Οι δημόσιοι ερευνητικοί φορείς δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και οι τεχνολογικοί φορείς μπορεί, για την εκτέλεση των προγραμμάτων ή των έργων τους που χρηματοδοτούνται, εν όλω ή εν μέρει, από ενωσιακούς, διεθνείς, ίδιους πόρους ή ιδιωτικά κονδύλια, να απασχολούν ερευνητικό, τεχνικό, ειδικό επιστημονικό και εν γένει προσωπικό, με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Οι εν λόγω συμβάσεις συνάπτονται και παρατείνονται με αποφάσεις του ΔΣ του ερευνητικού κέντρου ή του τεχνολογικού φορέα ή του αυτοτελούς ινστιτούτου ή της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ των ΑΕΙ χωρίς περιορισμό, μέχρι τη λήξη των έργων για την εκτέλεση των οποίων συνήφθηκαν, κατά παρέκκλιση των διατάξεων  του ν.2190/1994, της παραγράφου 8 του άρθρου 9 του ν.3812/2009 και της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, εφόσον η σχετική δαπάνη τους καλύπτεται από τα προγράμματα ή τα έργα για την ανάγκες των οποίων συνήφθηκαν. Αποκλείεται σε κάθε περίπτωση η αναγνώρισή τους ως συμβάσεις αορίστου χρόνου».

2.α. Οι ΕΛΚΕ των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων που εποπτεύονται από τη ΓΓΕΤ, ο ΕΛΚΕ της ΓΓΕΤ και οι ΕΛΚΕ των ΑΕΙ, που έχουν ιδρυθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, εξακολουθούν να υφίστανται και διατηρούν το δημόσιο χαρακτήρα τους. Οι πόροι που διαχειρίζονται οι ΕΛΚΕ, τα Ειδικά Νομικά Πρόσωπα (Εταιρείες) για την Αξιοποίηση και Διαχείριση της Περιουσίας των ΑΕΙ, που ιδρύθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 7 του άρθρου 41 του ν. 2413/1996 (Α΄ 124), τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) που ιδρύθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 17 του ν. 2083/1992, καθώς και οι ερευνητικοί φορείς που λειτουργούν ως ΝΠΙΔ και οι οποίοι προέρχονται από έργα ερευνητικά, εκπαιδευτικά, αναπτυξιακά, επιμορφωτικά, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου μάθησης καθώς και από έργα που έχουν ως αντικείμενο κάθε είδους παροχής υπηρεσιών, χρηματοδοτούμενα ή συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από διεθνείς οργανισμούς, από δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις ή ιδιώτες, από δωρεές, από εμπορική εκμετάλλευση ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας, υπηρεσιών και προϊόντων καθώς και οι πρόσοδοι από περιουσιακά στοιχεία τους και ίδιους πόρους δεν υπάγονται, ως προς τη διαχείρισή τους, στο Δημόσιο Λογιστικό.

β. Με  κοινή  απόφαση  των  Υπουργών  Οικονομικών και του αρμόδιου για ζητήματα έρευνας Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να συνιστώνται ΕΛΚΕ για τη  χρηματοδότηση  ερευνητικών  και τεχνολογικών  προγραμμάτων  και  έργων  που  εκτελούνται  από την ΓΓΕΤ ή τους εποπτευόμενους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς του παρόντος. Από τους ειδικούς αυτούς λογαριασμούς μπορεί να χρηματοδοτούνται και ερευνητικά προγράμματα που εκτελούνται από ερευνητές ή ομάδες ερευνητών που είναι μέλη ΔΕΠ των Α.Ε.Ι. Η  μεταφορά των αναγκαίων ποσών για τη σύσταση των λογαριασμών αυτών ή τη συμπλήρωση των κονδυλίων τους από ειδική πίστωση,  που  εγγράφεται κάθε  έτος στον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων, ενεργείται με εντολή κατανομής προς την Τράπεζα της Ελλάδας. Με την ίδια  υπουργική  απόφαση μπορεί   να  ορίζεται  ο  σκοπός  των  ειδικών  αυτών  λογαριασμών,  να προβλέπονται και άλλοι πόροι των λογαριασμών αυτών και να θεσπίζεται  η δυνατότητα  μεταφοράς  στο  επόμενο  έτος του χρηματικού τους υπολοίπου εκτός των πιστώσεων του  τακτικού  προϋπολογισμού.  Μπορούν  επίσης  να καθορίζονται  τα όργανα διοίκησης και διαχείρισης η διαδικασία διάθεσης διαχείρισης και δικαιολόγησης  των  κονδυλίων,  ο  οικονομικός  έλεγχος αυτών  και κάθε άλλη αναγκαία σχετική λεπτομέρεια για τη λειτουργία των λογαριασμών αυτών.

γ. Τα ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13α του ν. 4310/2014 συντάσσουν Οδηγό Χρηματοδότησης του Ειδικού Λογαριασμού, όπου περιγράφει αναλυτικά τα όργανα και τις διαδικασίες για την αξιολόγηση, επιλογή και χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων που χρηματοδοτούνται μέσω του Λογαριασμού, για την οικονομική διαχείριση των έργων και για τη διάδοση των αποτελεσμάτων των ερευνών και των άλλων δραστηριοτήτων που επιτελούν. Με τον Οδηγό καθορίζονται επίσης οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις των υπευθύνων έργου, τα θέματα αμοιβών και μετακινήσεων των συμμετεχόντων σε έργα που χρηματοδοτούνται μέσω του Λογαριασμού και τα ζητήματα προμηθειών που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση των έργων. Ο Οδηγός Χρηματοδότησης συντάσσεται από το Δ.Σ. του ερευνητικού κέντρου και εγκρίνεται από τον αρμόδιο για ζητήματα έρευνας Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Οδηγός χρηματοδότησης μπορεί, εφόσον προκύπτει ανάγκη, να τροποποιείται και να συμπληρώνεται. Τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και οι τεχνολογικοί φορείς ρυθμίζουν τα ανωτέρω ζητήματα στους Εσωτερικούς τους Κανονισμούς.

3. α. Οι ΕΛΚΕ των ερευνητικών κέντρων του άρθρου 13α του ν. 4310/2014 και ο ΕΛΚΕ της ΓΓΕΤ αποτελούν αυτοτελείς μονάδες και υπάγονται στο Διοικητικό Συμβούλιο του ερευνητικού κέντρου και τον Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αντιστοίχως. Το Δ.Σ. των ερευνητικών κέντρων συντάσσει Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας του ΕΛΚΕ, ο οποίος εγκρίνεται από τον Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

β. Με απόφαση της Συγκλήτου των ΑΕΙ που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζεται η οργανική μονάδα και δομή της Γραμματείας του ΕΛΚΕ, οι θέσεις ευθύνης και η αντιστοίχησή τους με το λοιπό οργανωτικό  σχήμα του ΑΕΙ. Η Επιτροπή Ερευνών συντάσσει Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας του ΕΛΚΕ ο οποίος εγκρίνεται με απόφαση της Συγκλήτου και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

4. Τα στοιχεία β’ και γ’ της περίπτωσης Γ της παραγράφου 4 του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α. 679/1996 (Β΄826), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 36 του ν.3794/2009 (Α΄156) αντικαθίστανται ως εξής :

β. Προμήθειες αγαθών ή υπηρεσιών ή εκτελέσεις έργων δαπάνης μέχρι 20.000 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) η κάθε μία ανατίθενται απευθείας χωρίς διαγωνισμό ή λήψη προσφορών, ύστερα από εκτίμηση των τιμών που προσφέρει η αγορά.

γ. Προμήθειες αγαθών ή υπηρεσιών ή εκτελέσεις εργασιών δαπάνης ποσού από 20.000 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) η κάθε μία και άνω διενεργούνται με πρόχειρο, τακτικό ή διεθνή διαγωνισμό, σύμφωνα με το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο.

5. Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 του κεφαλαίου Α της υποπαραγράφου Δ.9 του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94), αντικαθίσταται ως εξής:

«Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου δεν εμπίπτουν οι μετακινήσεις εκτός έδρας του πάσης φύσης προσωπικού που απασχολείται για τις ανάγκες προγραμμάτων ή έργων (ερευνητικών, αναπτυξιακών κ.λ.π.) των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων και των ΕΛΚΕ των Α.Ε.Ι., που χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από διεθνείς οργανισμούς ή ιδιωτικά κονδύλια, εφόσον η σχετική δαπάνη καλύπτεται από τα προγράμματα ή τα έργα αυτά, για τις ανάγκες των οποίων μετακινούνται».

6. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 28 του ν.4314/2014  (Α’ 265), προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Από  23.12.2014 οι δαπάνες των υποτροφιών που χορηγούνται από τα ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα σύμφωνα με τους όρους της παραγράφου 7 του άρθρου 28 του ν.4310/2014 και από τα ΑΕΙ σύμφωνα με το ν.4009/2011 (Α’ 195), όπως ισχύει, είναι επιλέξιμες για συγχρηματοδότηση από τα ανωτέρω επιχειρησιακά προγράμματα. Η παρούσα διάταξη εφαρμόζεται και για τους μεταδιδάκτορες». 

7. α. Οι δημόσιες συμβάσεις που συνάπτουν οι ερευνητικοί και τεχνολογικοί φορείς του άρθρου 13α του ν. 4310/2014, ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της Γ.Γ.Ε.Τ. και οι ΕΛΚΕ των εν λόγω ερευνητικών και ΕΛΚΕ των ΑΕΙ και τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) που ιδρύθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 17 του ν. 2083/1992 στο πλαίσιο υλοποίησης των έργων που διαχειρίζονται, με αντικείμενο την εκτέλεση έργων, την προμήθεια αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών, υπάγονται στη διάταξη του άρθρου 139 του Ν.4281/2011 (Α΄204) εφόσον η αξία τους είναι μεγαλύτερη του ποσού των 2.500 Ευρώ (χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.).

β. Παράλειψη καταχώρησης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. των απαιτούμενων από το νόμο στοιχείων για την πραγματοποίηση δαπανών στο πλαίσιο υλοποίησης έργων από τους ΕΛΚΕ και τα Ε.Π.Ι. των ΑΕΙ και από τα ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13α του ν. 4310/2014 έως την έναρξη ισχύος της διάταξης του άρθρου 139 του ν. 4281/2014, δεν επηρεάζει τη νομιμότητα, την κανονικότητα και την επιλεξιμότητα των δαπανών αυτών.  

8. Στο άρθρο 24 στο τέλος της παραγράφου 4 του Ν.4172/2013 προστίθεται νέο εδάφιο με το εξής περιεχόμενο:

«Τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, οι δημόσιοι ερευνητικοί και τεχνολογικοί φορείς, καθώς και οι κάθε είδους φορείς (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) που διεξάγουν έρευνα διενεργούν το σύνολο των αποσβέσεων επί του εξοπλισμού, των οργάνων και των λοιπών παγίων στοιχείων, που αποκτώνται και χρησιμοποιούνται για την επιδίωξη του σκοπού τους εντός τριών ετών από την απόκτησή τους ή εφόσον αποκτώνται για την υλοποίηση χρηματοδοτούμενου από δημόσιους ή κοινοτικούς πόρους ερευνητικού ή άλλου συναφούς με τους σκοπούς τους έργου συγκεκριμένης χρονικής διάρκειας αποσβένονται κατά τη διάρκεια υλοποίησης του ερευνητικού έργου και μέχρι τη λήξη αυτού. Ο εν λόγω τρόπος απόσβεσης αφορά την άσκηση μη οικονομικών δραστηριοτήτων από τους φορείς τους οποίους αφορά. Η ισχύς του παρόντος εδαφίου αρχίζει από 1.1.2014».

9. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του ΠΔ 432/1981 (Α΄118) , έτσι όπως τροποποιήθηκε με την περίπτ. 1 της υποπαραγράφου Θ1 του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (Α΄222), αντικαθίσταται ως εξής :

«α. Η Επιτροπή Ερευνών μετά από έγκριση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου ή της Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι. δύναται να διαθέτει ετησίως ποσοστό έως πενήντα τοις εκατό (50%) του αδιάθετου αποθεματικού του ΕΛΚΕ για την κάλυψη των λειτουργικών του αναγκών, εφάπαξ ή τμηματικά, είτε αποδίδοντάς το στον προϋπολογισμό του αντίστοιχου Α.Ε.Ι. , είτε αποδίδοντάς το στην Εταιρία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου, είτε διαχειριζόμενη η ίδια το ως άνω ποσό για λογαριασμό του ιδρύματος. 

β. Το σύνολο των πράξεων καθώς και οι δαπάνες που έχουν διενεργηθεί από τους ΕΛΚΕ των ΑΕΙ, από τα Ειδικά  Νομικά Πρόσωπα (Εταιρείες) για την Αξιοποίηση και Διαχείριση της Περιουσίας των ΑΕΙ, που ιδρύθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 7 του άρθρου 41 του ν. 2413/1996 και από τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) που ιδρύθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 17 του ν. 2083/1992 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των  Πανεπιστημίων, καθώς και για την εν γένει επίτευξη των σκοπών τους,  μέχρι την έκδοση του παρόντος, θεωρούνται νόμιμες. Στις δαπάνες του προηγούμενου εδαφίου περιλαμβάνονται ενδεικτικά δαπάνες μίσθωσης και εν γένει στέγασης, φύλαξης, καθαριότητας κτλ. που πραγματοποιήθηκαν προς όφελος και για την εν γένει επίτευξη των σκοπών των Πανεπιστημίων».

10. Η παράγραφος 13 του άρθρου 23 ν. 4310/2014, αντικαθίσταται ως εξής:

Οι φορείς που εισφέρουν στο Λογαριασμό έχουν τη δυνατότητα να προσδιορίσουν το είδος των δαπανών που θα καλυφθούν με τις πιστώσεις που διαθέτουν και το χρόνο στον οποίο θα αναλωθούν αυτές.

Στο άρθρο δεύτερο του ν. 3845/2010 μετά από την παράγραφο 1στ προστίθεται νέα παράγραφος, με το εξής περιεχόμενο:

«1ζ. Τα ερευνητικά κέντρα που έχουν συσταθεί ως Ν.Π.Ι.Δ. και οι Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας της Γ.Γ.Ε.Τ των Ν.Π.Δ.Δ. και ΑΕΙ κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 25 του ν. 1514/1985 και του άρθρου 18 του ν. 706/1977, τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) που ιδρύθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 17 του ν. 2083/1992, τα Ειδικά Νομικά Πρόσωπα (Εταιρείες) για την Αξιοποίηση και Διαχείριση της Περιουσίας των ΑΕΙ, που ιδρύθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 7 του άρθρου 41 του ν. 2413/1996 (Α΄ 124), τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου για τη διαχείριση της περιουσίας των κονδυλίων έρευνας των ΑΕΙ που συστήνονται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 58 του ν. 4009/2011, καθώς και οι τεχνολογικοί φορείς που υπάγονται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατά τις ερευνητικές, τεχνολογικές, αναπτυξιακές, εκπαιδευτικές, επιμορφωτικές, επιστημονικές, καλλιτεχνικές και συναφείς προς το σκοπό λειτουργίας τους δραστηριότητες, εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής των πάσης φύσεως αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών της περίπτωσης 1.δ του παρόντος άρθρου, αναδρομικά από 1.1.2013. Ο έλεγχος των δαπανών θα γίνεται από την αρμόδια Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, στην οποία οι φορείς της παρούσας παραγράφου οφείλουν να αποστέλλουν σε εξαμηνιαία βάση τις σχετικές καταστάσεις πληρωμών. Οι φορείς του πρώτου εδαφίου, υποχρεούνται, με ποινή αναστολής της δημόσιας χρηματοδότησης, να υποβάλουν στη Φορολογική Διοίκηση ηλεκτρονικές καταστάσεις με τις κάθε είδους καταβαλλόμενες αποδοχές, πρόσθετες αμοιβές και αποζημιώσεις. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργού, που εκδίδεται εντός προθεσμίας δύο μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, ορίζονται ο χρόνος υποβολής και τα στοιχεία των υποβαλλομένων ηλεκτρονικών καταστάσεων, ώστε να είναι αξιοποιήσιμες

 για φορολογικούς σκοπούς.

11. Η παράγραφος 4 του άρθρου 69Α του ν. 4270/2014 αντικαθίσταται ως εξής: 

«4. Ως την 31.12.2015, τα διαθέσιμα όλων των φορέων της Κεντρικής Κυβέρνησης, πέραν εκείνων που ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση, μεταφέρονται στον Ενιαίο Λογαριασμό, υπό αντίστοιχους υπολογαριασμούς. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που εκδίδεται ως την ανωτέρω ημερομηνία, καθορίζεται ο τρόπος κίνησης των υπολογαριασμών, η λειτουργία της ταμειακής τους διαχείρισης, η λογιστική απεικόνιση των κινήσεών τους, η πιθανή περαιτέρω διάρθρωσή τους, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Με την ίδια ή με όμοια απόφαση δύνανται να καθορίζονται οι λογαριασμοί που εξαιρούνται από την υποχρέωση μεταφοράς στον Ενιαίο Λογαριασμό. Οι  ερευνητικοί και τεχνολογικοί φορείς του άρθρου 13α του ν. 4310/2014, οι ΕΛΚΕ των ως άνω ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων και των Α.Ε.Ι. και τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) που ιδρύθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 17 του ν. 2083/1992 μεταφέρουν στον Ενιαίο Λογαριασμό τους πόρους που διαθέτουν και διαχειρίζονται και οι οποίοι προέρχονται από τον κρατικό προϋπολογισμό».

12.α. Η αληθής έννοια της διάταξης του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 7 του άρθρου 38 του ν.3205/2003 (Α΄ 297) από την έναρξη ισχύος της, είναι ότι η αμοιβή αποδοτικότητας εκτός από τους Ερευνητές και τους Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήμονες χορηγείται και σε όλες τις κατηγορίες προσωπικού των Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων του άρθρου 13 του ν. 4310/2014, όπως ισχύει.

β. Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 30 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226) δεν ισχύουν για οποιαδήποτε κατηγορία προσωπικού των Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων που εποπτεύονται από την ΓΓΕΤ καθώς και των ΕΛΚΕ και των ΕΠΙ των ΑΕΙ.

13. α. Επιστημονικοί υπεύθυνοι των έργων που εκτελούνται από τους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς μπορεί να είναι εκτός από ερευνητές/ΕΛΕ, όλο το προσωπικό (μόνιμο ή με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου) του ίδιου του φορέα, μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. και εξωτερικοί συνεργάτες, εφόσον είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Προς τούτο, απαιτείται απόφαση του Δ.Σ. του φορέα.

β. Επιστημονικοί υπεύθυνοι των έργων που εκτελούνται από τα Α.Ε.Ι. μπορεί να είναι εκτός από τα μέλη Δ.Ε.Π., το λοιπό διδακτικό και εργαστηριακό προσωπικό των Ιδρυμάτων, το ερευνητικό προσωπικό των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων και εξωτερικοί συνεργάτες, εφόσον είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Οι ειδικότερες προϋποθέσεις καθορίζονται στους Οδηγούς Χρηματοδότησης των Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι..

 • Άρθρο 25, παρ 13α: Η Σύνοδος προτείνει να απαλειφεί η φράση «, εφόσον είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος». Δεν πληρείται η αρχή της αναλογικότητας με τη θέσπιση υποχρέωσης κατοχής διδακτορικού διπλώματος των επιστημονικών υπευθύνων έργων, αποκλείοντας στελέχη με επαρκή γνώση και σχετική εμπειρία.

 • Άρθρο 25, παρ. 5:Σχετικά με τις μετακινήσεις των φυσικών προσώπων για τις ανάγκες ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων είναι αναγκαία η διευκόλυνσή τους και η ταχεία διεκπεραίωση όλων των προαπαιτούμενων ώστε οι μετακινήσεις να καθίστανται δυνατές χωρίς δύσκαμπτες διαδικασίες, είτε τα έργα χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από την Ε.Ε. ή από διεθνείς οργανισμούς είτε συγχρηματοδοτούνται. Είναι εντελώς αδόκιμο στον ίδιο φορέα να υφίστανται δύο διαδικασίες ένα για έργα αποκλειστικά χρηματοδοτούμενα και ένα για έργα συγχρηματοδοτούμενα όπως μέχρι σήμερα προβλέπει ο ν. 4336/2015 (Α΄94) που έχει ισχύ από 1/1/2016 και το παρόν σχέδιο νόμου το αφήνει ως έχει.
  Η σύνοδος προτείνει η ως άνω παράγραφος να αντικατασταθεί ως ακολούθως:«5. Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 του κεφαλαίου Α της υποπαραγράφου Δ.9 του άρθρου 2 του ν.4336/2015 (Α’94), αντικαθίσταται ως εξής:«Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου δεν εμπίπτουν οι μετακινήσεις εκτός έδρας του πάσης φύσης προσωπικού που ασχολείται για τις ανάγκες προγραμμάτων ή έργων (ερευνητικών , αναπτυξιακών κλπ) των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων και των ΕΛΚΕ των ΑΕΙ, που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από διεθνείς οργανισμούς ή ιδιωτικά κονδύλια, εφόσον η σχετική δαπάνη καλύπτεται από τα προγράμματα ή τα έργα αυτά, για τις ανάγκες των οποίων μετακινούνται». »

  Άρθρο 25: Το εργασιακό περιβάλλον των Ε.Κ. έχει καταστεί τα τελευταία χρόνια πολύ δυσμενές και διόλου ανταγωνιστικό με τα αντίστοιχα του εξωτερικού, εξαιτίας των συνεπειών των μνημονιακών πολιτικών, οι οποίες έχουν δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στον ερευνητικό ιστό της χώρας και στο ανθρώπινο δυναμικό, και έχουν οδηγήσει μεγάλο αριθμό νέων επιστημόνων σε αναγκαστική μετανάστευση. Αποτελεί επιτακτική ανάγκη να καταστεί το εργασιακό περιβάλλον των Ερευνητικών Κέντρων όσο το δυνατόν ελκυστικότερο και ανταγωνιστικότερο σε σχέση με το διεθνές επιστημονικό περιβάλλον, με στόχο τη διατήρηση αλλά και την προσέλκυση υψηλού επιπέδου προσωπικού. Για το σκοπό αυτό, η Πολιτεία οφείλει να δώσει τη θεσμική δυνατότητα στα Ερευνητικά Κέντρα να παράσχουν, χωρίς επιβάρυνση του Τακτικού τους Προϋπολογισμού αλλά με δαπάνες ερευνητικών έργων ή έσοδα από τρίτες πηγές (έργα παροχής υπηρεσιών, πωλήσεις προϊόντων, διεθνείς οργανισμούς κλπ), όποιες – έστω και πολύ μικρές – «μη μισθολογικές παροχές», εφόσον αυτά δύνανται. Επιπρόσθετα λόγω των συμβολαίων που συνάπτουν ερευνητικά Ιδρύματα με Ιδιωτικούς, κυρίως, φορείς του Εσωτερικού και του Εξωτερικού, συχνά έχουν την υποχρέωση να ασφαλίζουν το προσωπικό τους σε προγράμματα ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, ατυχήματος και ασθενείας. Η Σύνοδος προτείνει την ακόλουθη προσθήκηως νέα παράγραφο αριθμούμενη 14 στο άρθρο 25:«Στο τέλος της παραγράφου 5, του άρθρου 24 του κεφαλαίου Δ του Ν.4336/15: προστίθεται «…εκτός και αν η σχετική δαπάνη καλύπτεται αποκλειστικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, διεθνείς οργανισμούς, ή ιδιωτικά κονδύλια»

 • 18 Ιανουαρίου 2016, 13:44 | Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα

  Παράγραφος (1) προτείνεται να προστεθεί δεύτερο εδάφιο:

  Οι δημόσιοι ερευνητικοί φορείς και ΑΕΙ/ΑΤΕΙ της χώρας υπάγονται σε σχέση με τα διοικητικά τους έγγραφα, δεδομένα και πληροφορία στο πεδίο εφαρμογής του Ν 4305/2014.

  Αιτιολογία:
  Η προσθήκη του κεφαλαίου αυτού είναι απαραίτητη προκειμένου να αποσαφηνισθεί η υποχρέωση των ερευνητικών και ακαδημαϊκών φορέων να διαθέτουν τη δημόσια πληροφορία τους ως ανοικτά δεδομένα, σύμφωνα με τα όσα ο ν 4305/2014 ορίζει. Πρόκειται για προσθήκη που βρίσκεται εντός του πνεύματος του νόμου για την έρευνα, ιδίως των διατάξεων που αφορούν στην προάσπιση της διαφάνειας, αλλά και των ευρύτερων στόχων του ν 4305/2014 για τα ανοιχτά δεδομένα και της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ για την περαιτέρω χρήση της δημόσιας πληροφορίας. Θα πρέπει να τονισθεί ότι οι εξαιρέσεις των Ερευνητικών και Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων από το πεδίο εφαρμογής του 4305/2014 και της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ αφορούν στα ερευνητικά αποτελέσματα και όχι στη διοικητική πληροφορία και για το λόγο αυτό η προσθήκη της σχετικής διευκρίνησης κρίνεται απαραίτητη για την προώθηση της ανοικτής δημόσιας πληροφορίας και της επανάχρησής της.

  Παράγραφος 1 περίπτωση (γ) προτείνεται να τροποποιηθεί ως εξής:

  Τη διάθεση σε δημόσια θεματικά αποθετήρια ανοικτής πρόσβασης μιας ψηφιακής έκδοσης της τελικής μορφής των αποτελεσμάτων, ιδίως δημοσιεύσεων, δεδομένων και τεχνολογιών, του ερευνητικού προσωπικού, του οποίου η έρευνα χρηματοδοτείται με δημόσιους πόρους. Στην περίπτωση που η δημοσίευσης γίνεται σε περιοδικό ή διαδικτυακό τόπο το οποίο θέτει περιορισμό στο χρόνο ανοικτής δημοσίευσης, ο περιορισμός αυτός (embargo) δεν μπορεί να ξεπερνά τους έξι μήνες από τη δημοσίευση στο περιοδικό. Η πρώτη διάθεση των υφισταμένων αποτελεσμάτων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και ακολούθως θα επικαιροποιείται διαρκώς με τα νέα δεδομένα.

  Αιτιολογία:
  Με την τροπολογία αυτή αποσαφηνίζεται ότι τα αποθετήρια είναι ανοικτής πρόσβασης, ενώ προσδιορίζονται οι 6 μήνες ως το όριο για το embargo από τους εκδότες κλειστής πρόσβασης. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η ανοικτή πρόσβαση πράσινου δρόμου σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα και σύμφωνα με τις οδηγίες της EBLIDA. Επιπλέον, η λέξη επιτεύγματα αντικαθίσταται με τη λέξη αποτελέσματα και εξειδικεύεται το περιεχόμενό της (δημοσιεύσεων, δεδομένων και τεχνολογιών), ώστε να είναι σαφές ότι αναφερόμαστε όχι απλώς σε ανοικτή πρόσβαση, αλλά για μια πολιτική συνολικά ανοικτής επιστήμης που πρέπει να είναι ο στόχος μας στο στάδιο αυτό.

  Παράγραφος 1 περίπτωση (ε) προτείνεται να τροποποιηθεί ως εξής:

  ε) Ότι η δημόσια ηλεκτρονική εκδοχή των ερευνητικών αποτελεσμάτων της περίπτωσης γ χρησιμοποιείται από τη δημόσια διοίκηση για τις διαδικασίες αξιολόγησης των δημόσιων ερευνητικών οργανισμών και από τους δημόσιους ερευνητικούς οργανισμούς για την αξιολόγηση του προσωπικού τους.

  Αιτιολογία:
  Με την τροπολογία αυτήν διασφαλίζεται ότι η ανοικτή πρόσβαση και η ανοικτή επιστήμη αποτελούν οργανικό μέρος της αξιολόγησης τόσο των δημοσίων ερευνητικών οργανισμών, όσο και του ίδιου του ερευνητικού προσωπικού. Πρόκειται για κεντρική διάταξη εάν επιθυμούμε να δημιουργήσουμε ένα ουσιαστικό σύστημα ανοικτής πρόσβασης κι ανοικτής επιστήμης.

  Παράγραφος (2) προτείνεται να τροποποιηθεί ως εξής:

  2. Στη ΓΓΕΤ δημιουργείται και λειτουργεί δικτυακός τόπος για την έρευνα, την τεχνολογική
  ανάπτυξη και την καινοτομία, σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, σύμφωνα με τις διατάξεις των ν. 3979/2011, 4305/2014 και του ΓΑΚ.

  Αιτιολογία:
  Γίνεται αναφορά στο ν 4305/2014 προκειμένου να διασφαλιστεί η ένταξή του συστήματος ΕΤΑΚ στο ευρύτερο σύστημα των ανοικτών δεδομένων και τεχνολογικών που επιχειρείται να δημιουργηθεί στην Ελλάδα. Ο Ν 3979/2011 ανήκει σε αυτή την οικογένεια κι αντίστοιχα θα πρέπει να ενταχθεί και ο Ν 4305/2014.

  Παράγραφος (3) προτείνεται να τροποποιηθεί ως εξής:

  3. Η ΓΓΕΤ οργανώνει τον δικτυακό τόπο, στον οποίο δημοσιεύονται κατά τρόπο που καθιστά δυνατή την ανοικτή πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές:

  Αιτιολογία:
  Προσδιορίζεται ότι η πρόσβαση δεν είναι απλά εύκολη αλλά ανοικτή. Το επίθετο εύκολη δεν έχει νόημα αφεαυτού.

  Παράγραφος (5) προτείνεται να τροποποιηθεί ως εξής:

  5. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο και τα δεδομένα του είναι ανοικτή και ελέυθερη για κάθε ενδιαφερόμενο. Δεν απαιτείται προηγούμενη εγγραφή για την πρόσβαση στο δικτυακό τόπο.

  Αιτιολογία:
  Με τον τρόπο αυτό αποφεύγονται οποιεσδήποτε παρανοήσεις σε σχέση με το τι αποτελεί αντικείμενο ανοικτής πρόσβασης και τι όχι. Δεν είναι μόνο η έλλειψη εγγραφής που καθιστά το διαδικτυακό τόπο ανοικτό αλλά η απάλειψη οποιωνδήποτε περιορισμών και για το λόγο αυτό προστίθεται η λέξη ελεύθερη υπό την έννοια του ελεύθερου λογισμικού/ λογισμικού ανοικτού κώδικα.

 • 18 Ιανουαρίου 2016, 13:40 | Παρασκευή Δρακοπούλου

  Στα Ερευνητικά Κέντρα υπάρχει αριθμός Ειδικών Τεχνικών Επιστημόνων και ΕΛΕ, οι οποίοι είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, διαθέτουν μακροχρόνια εμπειρία στην προσέλκυση και διαχείριση ερευνητικών προγραμμάτων και είναι επιστημονικοί υπεύθυνοι έργων που έχουν εκτελεστεί με επιτυχία ή εκτελούνται ή έχουν υποβληθεί και αναμένεται η χρηματοδότησή τους.

  Για τον λόγο αυτό προτείνεται στη παράγραφο 13α να υπάρξει προσθήκη έτσι ώστε ο εσωτερικός κανονισμός του φορέα να συμπεριλάβει πρόβλεψη διαδικασίας για τα κριτήρια εφαρμογής της εν λόγω ρύθμισης, μετά από σχετική εισήγηση από το ΕΣΙ του οικείου Ινστιτούτου προς το ΔΣ του φορέα.

 • 18 Ιανουαρίου 2016, 13:22 | Πανελλήνιος Ομοσπονδία Εργαζομένων Ερευνητικών Κέντρων και Ιδρυμάτων

  Στη παράγραφο 13α αλλά και στην 13β να απαλειφθεί η φράση «εφόσον είναι
  κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος».

  Αφού στα Ερευνητικά Κέντρα υπάρχουν Ειδικοί Τεχνικοί Επιστήμονες και ΕΛΕ, με μεταπτυχιακό τίτλο και όχι διδακτορικό, αλλά με πολύ μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση ερευνητικών προγραμμάτων αλλά και στην υποβολή αυτών.

 • 18 Ιανουαρίου 2016, 12:48 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.

  Λόγω του αντικειμένου του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. που έχει να κάνει με την έρευνα του θαλάσσιου περιβάλλοντος η οποία απαιτεί χρονικό διάστημα στη θάλασσα που δεν καλύπτεται από τις ανώτατες επιτρεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις ημέρες στο δημόσιο, προτείνουμε στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου να προστεθεί δεύτερη υποπαράγραφος ως εξής:

  «Το προσωπικό του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. μπορεί να μετακινείται εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας σύμφωνα με τις ανάγκες των ερευνητικών του προγραμμάτων και τις λοιπές υπηρεσιακές του ανάγκες ύστερα από απόφαση του Δ.Σ.. κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας».

 • 18 Ιανουαρίου 2016, 12:40 | Nikos Streftaris

  Στα Ερευνητικά Κέντρα υπάρχουν ήδη Ειδικοί Τεχνικοί Επιστήμονες και ΕΛΕ, οι οποίοι είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, με μακροχρόνια εμπειρία στην προσέλκυση και διαχείριση ερευνητικών προγραμμάτων και οι οποίοι είναι επιστημονικοί υπεύθυνοι έργων που εκτελούνται στα Ερευνητικά Κέντρα.
  Τα έργα αυτά χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή έχουν υποβληθεί και αναμένεται η χρηματοδότησή τους.
  Για τον λόγο αυτό προτείνεται στη παράγραφο 13α να υπάρξει προσθήκη έτσι ώστε ο εσωτερικός κανονισμός του φορέα να συμπεριλάβει πρόβλεψη διαδικασίας για τα κριτήρια εφαρμογής της εν λόγω ρύθμισης, μετά από σχετική εισήγηση από το ΕΣΙ του οικείου Ινστιτούτου προς το ΔΣ του φορέα.

 • 18 Ιανουαρίου 2016, 12:38 | Πανελλήνιος Ομοσπονδία Εργαζομένων Ερευνητικών Κέντρων και Ιδρυμάτων (ΠΟΕΕΚ-Ι)

  Η Πανελλήνιος Ομοσπονδία Εργαζομένων Ερευνητικών Κέντρων και Ιδρυμάτων (ΠΟΕΕΚ-Ι) με το από 15/10/2014 έγγραφο της είχε εκφράσει την αντίθεση της με το τότε κατατεθέν νομοσχέδιο που αποτέλεσε τον Ν. 4310/2014, και είχε ζητήσει, όπως άλλωστε σύσσωμη η ερευνητική κοινότητα, την απόσυρση του νομοσχεδίου αρχικά και στην συνέχεια την μη εφαρμογή του νόμου.
  Πάγια θέση της Ομοσπονδίας παραμένει η θεσμοθέτηση νέου δημοκρατικού και μεταρρυθμιστικού νόμου για την Έρευνα και την Καινοτομία και η άμεση έναρξη διαβούλευσης από το Υπουργείο Παιδείας με τους εμπλεκόμενους φορείς ενός. Οι όποιες επιχειρούμενες αλλαγές στον Ν. 4310/2014 δεν αλλάζουν την φιλοσοφία και τον χαρακτήρα του. Το υπό κατάθεση νομοσχέδιο μεταθέτει το κέντρο βάρους από τον ΓΓΕΤ στον αρμόδιο Υπουργό. Αίτημα μας είναι η ουσιαστική εκ νέου νομοθέτηση για τον χώρο της Έρευνας. Η άποψη αυτή άλλωστε είχε εκφραστεί από την τότε αξιωματική αντιπολίτευση, η οποία θεωρούμε ότι δεν έχει μεταβληθεί.
  Στο μεσοδιάστημα και όσον ισχύει ο Ν.4310/2014 και πρόθεση του Υπουργείου είναι να κάνει κάποιες αλλαγές που θα καταστήσουν λειτουργικό τον παραπάνω νόμο η ΠΟΕΕΚ-Ι ζητάει να ληφθούν υπόψη οι παρακάτω απόψεις της στο υπό κατάθεση νομοσχέδιο:
  1. Να εξασφαλίζονται οι χρηματοδοτικές ανάγκες των Κέντρων για μισθούς και ανελαστικές λειτουργικέ δαπάνες μέσω του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου.
  2. Θεσμοθέτηση του Ενιαίου χώρου Παιδείας και Έρευνας.
  3. Ο Διευθυντής των ερευνητικών κέντρων να υπηρετεί με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση.
  4. Σε κάθε Ινστιτούτο να εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία από το σύνολο των ερευνητών και ΕΛΕ ΕΓΣ με διετή θητεία. Τα μέλη του ΕΓΣ να αποτελείτε από ερευνητές και ΕΛΕ όλων των βαθμίδων. Παράλληλα να συμμετέχει εκπρόσωπος του τεχνικού και διοικητικού προσωπικού ως ισότιμο μέλος.
  5. Ένας ενιαίος εσωτερικός κανονισμός στα ΝΠΔΔ με επιμέρους εξειδικεύσεις σε κάθε Κέντρο.
  6. Θεσμική θωράκιση στη διαχείριση των πόρων των Ερευνητικών Φορέων και ειδικότερα αυτών που προκύπτουν από τις συνέργειες με ιδιώτες.
  7. Καθιέρωση οικονομικών κινήτρων ( πρόσθετων αμοιβών) και αμοιβών για ειδική απασχόληση (π.χ. εργασίες πεδίου, επιβίβαση σε πλωτό μέσο), χωρίς καμία επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού.
  Καταβολή του επιδόματος ραδιενέργειας σε όλο το προσωπικό του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ διατηρώντας τις βαθμίδες αποζημιώσεις.
  Δημιουργία δεύτερου ερευνητικού Ινστιτούτου στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) .
  8. Δυνατότητα εσωτερικής εξέλιξης του προσωπικού των ερευνητικών κέντρων, κατόπιν κρίσης σε ερευνητές ή ΕΛΕ σύμφωνα με τα προσόντα που ορίζονται στον νόμο 1514/85 και πρόβλεψη της εξέλιξης των ΕΛΕ στο νόμο και όχι στον εσωτερικό κανονισμό.
  9. Θεσμοθέτηση της συμμετοχής ως παρατηρητών στη Σύνοδο των Προέδρων των Ερευνητικών Κέντρων, ενός εκπροσώπου από κάθε ένα Δευτεροβάθμιο Συνδικαλιστικό όργανο.
  10. Δυνατότητα έκφρασης γνώμης από το Ειδικό Επιστημονικό-Τεχνικό & Διοικητικό προσωπικό, κατά τη διαδικασία εκλογής των Προέδρων.
  11. Επίλυση των προβλημάτων που προέκυψαν από την κατάργηση ή συγχώνευση των ερευνητικών ινστιτούτων.

 • 18 Ιανουαρίου 2016, 12:35 | ΕΕΛ/ΛΑΚ

  Παράγραφος 1, προτείνεται να προστεθεί το δεύτερο εδάφιο: Οι δημόσιοι ερευνητικοί φορείς και ΑΕΙ/ΑΤΕΙ της χώρας υπάγονται σε σχέση με τα διοικητικά τους έγγραφα, δεδομένα και πληροφορία στο πεδίο εφαρμογής του Ν 4305/2014.

  Παράγραφος 1 περίπτωση (γ) προτείνεται να τροποποιηθεί ως εξής:

  Τη διάθεση σε δημόσια θεματικά αποθετήρια ανοικτής πρόσβασης μιας ψηφιακής έκδοσης της τελικής μορφής των αποτελεσμάτων, ιδίως δημοσιεύσεων, δεδομένων και τεχνολογιών, του ερευνητικού προσωπικού, του οποίου η έρευνα χρηματοδοτείται με δημόσιους πόρους. Στην περίπτωση που η δημοσίευσης γίνεται σε περιοδικό ή διαδικτυακό τόπο το οποίο θέτει περιορισμό στο χρόνο ανοικτής δημοσίευσης, ο περιορισμός αυτός (embargo) δεν μπορεί να ξεπερνά τους έξι μήνες από τη δημοσίευση στο περιοδικό. Η πρώτη διάθεση των υφισταμένων αποτελεσμάτων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και ακολούθως θα επικαιροποιείται διαρκώς με τα νέα δεδομένα.

  Παράγραφος 1 περίπτωση (ε) προτείνεται να τροποποιηθεί ως εξής:

  ε) Ότι η δημόσια ηλεκτρονική εκδοχή των ερευνητικών αποτελεσμάτων της περίπτωσης (γ) χρησιμοποιείται από τη δημόσια διοίκηση για τις διαδικασίες αξιολόγησης των δημόσιων ερευνητικών οργανισμών και από τα δημόσια ερευνητικά κέντρα για την αξιολόγηση του προσωπικού τους.

  Παράγραφος (2) προτείνεται να τροποποιηθεί ως εξής:

  2. Στη ΓΓΕΤ δημιουργείται και λειτουργεί δικτυακός τόπος για την έρευνα, την τεχνολογική
  ανάπτυξη και την καινοτομία, σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, σύμφωνα με τις διατάξεις των ν. 3979/2011, 4305/2014 και του ΓΑΚ.

  Παράγραφος (3) προτείνεται να τροποποιηθεί ως εξής:

  3. Η ΓΓΕΤ οργανώνει τον δικτυακό τόπο, στον οποίο δημοσιεύονται κατά τρόπο που καθιστά δυνατή την ανοικτή πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές:

  Παράγραφος (5) προτείνεται να τροποποιηθεί ως εξής:

  5. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο και τα δεδομένα του είναι ανοικτή και ελέυθερη για κάθε ενδιαφερόμενο. Δεν απαιτείται προηγούμενη εγγραφή για την πρόσβαση στο δικτυακό τόπο.

 • Ενώ στο άρθρο 25 προβλέπεται στην παράγραφο 12 ότι τα πριμ παραγωγικότητας επεκτείνονται σε όλες τις κατηγορίες προσωπικού των Ε.Κ. όπως ήταν πάγιο αίτημα, δεν υιοθετείται το πάγιο αίτημα της μισθολογικής εξίσωσης των ερευνητών/ΕΛΕ και μελών ΔΕΠ.

 • 18 Ιανουαρίου 2016, 11:56 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ «FOOD FOR LIFE»

  Σχόλιο 1
  Στο άρθρο 24 στο τέλος της παραγράφου 4 του Ν.4172/2013 (Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις) στο νέο εδάφιο, που θα προστεθεί προτείνουμε να προκύπτει σαφώς ότι αφορά και στα χρηματοδοτούμενα έργα που εκτελούνται από επιχειρήσεις με την ακόλουθη διατύπωση: «Τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, οι δημόσιοι ερευνητικοί και τεχνολογικοί φορείς, οι κάθε είδους φορείς (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) και οι επιχειρήσεις, που διεξάγουν έρευνα διενεργούν το σύνολο των αποσβέσεων επί του εξοπλισμού, των οργάνων και των λοιπών παγίων στοιχείων που αποκτώνται και χρησιμοποιούνται για την επιδίωξη του σκοπού τους εντός τριών ετών από την απόκτησή τους ή εφόσον αποκτώνται για την υλοποίηση χρηματοδοτούμενου από δημόσιους ή κοινοτικούς πόρους ερευνητικού ή άλλου συναφούς με τους σκοπούς τους έργου συγκεκριμένης χρονικής διάρκειας αποσβένονται κατά τη διάρκεια υλοποίησης του ερευνητικού έργου και μέχρι τη λήξη αυτού. Ο εν λόγω τρόπος απόσβεσης αφορά την άσκηση μη οικονομικών δραστηριοτήτων από τους φορείς τους οποίους αφορά. Η ισχύς του παρόντος εδαφίου αρχίζει από 1.1.2014».

  Σχόλιο 2
  Στο Άρθρο 24 στην παράγραφο 4 του Ν.4172/2013 προβλέπεται συντελεστής απόσβεσης 10% ανά φορολογικό έτος για μηχανήματα, εξοπλισμό (δηλαδή 10 έτη) και 20% ανά φορολογικό έτος (δηλαδή 5 έτη) για τον εξοπλισμό Η/Υ, κύριο και περιφερειακό καθώς και τα λογισμικά συστήματα. Επειδή οι Η/Υ αποτελούν αναπόσπαστο και ζωτικό κομμάτι του μηχανολογικού εξοπλισμού των εργαστηρίων έρευνας και ανάπτυξης των Βιομηχανικών Μονάδων θα πρέπει και αυτοί να εντάσσονται στο ίδιο πλαίσιο των αποσβέσεων, δηλαδή την τριετία. Επισημαίνεται ότι ο εν λόγω εξοπλισμός ανανεώνεται και εκσυγχρονίζεται διαρκώς, με τα οφέλη των συστημάτων αυτών να έχουν περιορισμένο χρόνο δράσης, που σε καμιά περίπτωση δεν φθάνουν τα 10 έτη, αλλά εξαντλούν την χρηστικότητά τους σε πολύ μικρότερο χρόνο.

 • 18 Ιανουαρίου 2016, 11:34 | Στελιος Θωμόπουλος – ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος

  Άρθρο 25 2.α (Προσθήκη «και Ερευνητικών Κέντρων ΝΠΔΔ») – ΟΡΘΗ ΕΠΕΝΑΛΗΨΗ

  2.α. Οι ΕΛΚΕ των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων που εποπτεύονται από τη ΓΓΕΤ, ο ΕΛΚΕ της ΓΓΕΤ και οι ΕΛΚΕ των ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων ΝΠΔΔ, που έχουν ιδρυθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, εξακολουθούν να υφίστανται και διατηρούν το δημόσιο χαρακτήρα τους. Οι πόροι που διαχειρίζονται οι ΕΛΚΕ, τα Ειδικά Νομικά Πρόσωπα (Εταιρείες) για την Αξιοποίηση και Διαχείριση της Περιουσίας των ΑΕΙ, που ιδρύθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 7 του άρθρου 41 του ν. 2413/1996 (Α΄ 124), τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) που ιδρύθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 17 του ν. 2083/1992, καθώς και οι ερευνητικοί φορείς και κέντρα που λειτουργούν ως ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ και οι οποίοι προέρχονται από έργα ερευνητικά, εκπαιδευτικά, αναπτυξιακά, επιμορφωτικά, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου μάθησης καθώς και από έργα που έχουν ως αντικείμενο κάθε είδους παροχής υπηρεσιών, χρηματοδοτούμενα ή συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από διεθνείς οργανισμούς, από δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις ή ιδιώτες, από δωρεές, από εμπορική εκμετάλλευση ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας, υπηρεσιών και προϊόντων καθώς και οι πρόσοδοι από περιουσιακά στοιχεία τους και ίδιους πόρους δεν υπάγονται, ως προς τη διαχείρισή τους, στο Δημόσιο Λογιστικό.

 • Άρθρο 25

  Παράγραφος 5

  Προκειμένου να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των ελληνικών ερευνητικών κέντρων σε σχέση με τα αντίστοιχα του εξωτερικού αποτρέποντας την συνεχή φυγή ικανών ερευνητών στο εξωτερικό θα πρέπει να παρέχουμε κατ΄ ελάχιστο την ευελιξία και δυνατότητα στα ΕΚ να παράσχουν, χωρίς επιβάρυνση του κρατικού τακτικού τους προϋπολογισμού, αλλά με δαπάνες ερευνητικών έργων ή έσοδα από τρίτες πηγές (έργα παροχής υπηρεσιών, πωλήσεις προϊόντων, διεθνείς οργανισμούς κλπ), όποιες – έστω και πολύ μικρές – «μη μισθολογικές παροχές», αυτά δύνανται, όπως για παράδειγμα η ασφάλιση του προσωπικού τους σε προγράμματα ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, ατυχήματος και ασθενείας, όπως είθισται και στα ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού.

  Προσθήκη στο τέλος της παραγράφου 5, του άρθρου 24, του κεφαλαίου Δ, της υποπαραγράφου Δ.9, του άρθρου 2 του νόμου 4336/2015 (Α’94): «Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος άρθρου δεν εμπίπτουν τα ασφαλιστήρια συμβόλαια ή προγράμματα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων και των ΕΛΚΕ των ΑΕΙ, εφόσον η σχετική δαπάνη δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό και καλύπτεται αποκλειστικά από ίδιους πόρους όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 17 του παρόντος νόμου».

  Παράγραφος 13

  Η διαδικασία επιλογής των Επιστημονικών Υπευθύνων θα πρέπει να περιγράφεται στον εσωτερικό κανονισμό των κέντρων όπου θα καθορίζεται και η διαδικασία επιλογής των εξωτερικών συνεργατών.

 • Στην παρ. 5 θα πρέπει να οριστεί σαφώς τι ισχύει για τις μετακινήσεις του προσωπικού των ΕΚ στο πλαίσιο των αναγκών προγραμμάτων ή άλλων ερευνητικών αναγκών από 1/1/2016, οι οποίοι εξαιρούνται μεν με σχετική διάταξη του ν. 4330/2015 χωρίς όμως να υπάρχει πρόβλεψη για το τι ισχύει.

  Στην παρ. 13 θα πρέπει να προστεθεί ότι τα κριτήρια και η διαδικασία για την εκτέλεση έργων στους φορείς στα οποία θα είναι επιστημονικοί υπεύθυνοι μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ ή εξωτερικοί συνεργάτες θα περιγράφονται στον εσωτερικό κανονισμό.

 • Το εργασιακό περιβάλλον των Ερευνητικών Κέντρων έχει καταστεί τα τελευταία χρόνια πολύ δυσμενές και διόλου ανταγωνιστικό με τα αντίστοιχα του εξωτερικού, εξαιτίας των συνεπειών των μνημονιακών πολιτικών, οι οποίες έχουν δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στον ερευνητικό ιστό της χώρας και στο ανθρώπινο δυναμικό και έχουν οδηγήσει μεγάλο αριθμό νέων επιστημόνων σε αναγκαστική μετανάστευση. Αποτελεί, επομένως, επιτακτική ανάγκη να καταστεί το εργασιακό περιβάλλον των ΕΚ όσο το δυνατόν ελκυστικότερο και ανταγωνιστικότερο σε σχέση με το διεθνές επιστημονικό περιβάλλον, με στόχο τη διατήρηση αλλά και την προσέλκυση επιστημονικού προσωπικού υψηλής κατάρτισης. Για το σκοπό αυτό, η Πολιτεία οφείλει να δώσει τη θεσμική δυνατότητα στα ΕΚ να παράσχουν, χωρίς επιβάρυνση του Τακτικού τους Προϋπολογισμού αλλά με δαπάνες ερευνητικών έργων ή έσοδα από τρίτες πηγές (έργα παροχής υπηρεσιών, πωλήσεις προϊόντων, διεθνείς οργανισμούς κλπ), όποιες – έστω και πολύ μικρές – «μη μισθολογικές παροχές», αυτά δύνανται. Επιπρόσθετα λόγω των συμβολαίων που συνάπτουν ερευνητικά Ιδρύματα με Ιδιωτικούς, κυρίως, φορείς του Εσωτερικού και του Εξωτερικού, συχνά έχουν την υποχρέωση να ασφαλίζουν το προσωπικό τους σε προγράμματα ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, ατυχήματος και ασθενείας. Τέλος η δυνατότητα παροχής ασφαλιστικών συμβολαίων και ιατροφαρμακευτικών προγραμμάτων καθιστά τα Ε.Κ. ανταγωνιστικότερα στην επιτυχή προσέλκυση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

  Προτεινόμενη Τροποποίηση:
  Στο τέλος της παραγράφου 5, του άρθρου 24, του κεφαλαίου Δ, της υποπαραγράφου Δ9, του άρθρου 2 του νόμου 4336/2015 (Α’94) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος άρθρου δεν εμπίπτουν τα ασφαλιστήρια συμβόλαια ή προγράμματα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων και των ΕΛΚΕ των ΑΕΙ, εφόσον η σχετική δαπάνη δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό και καλύπτεται αποκλειστικά από ίδιους πόρους όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 17 του παρόντος νόμου».

 • 18 Ιανουαρίου 2016, 09:10 | Χρήστος Χουσιάδας

  Α. Στην παρ. 3.α πρέπει να συμπεριληφθεί η περίπτωση των τεχνολογικών φορέων.
  Προτεινόμενο κείμενο:
  «3. α. Οι ΕΛΚΕ των ερευνητικών κέντρων και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13α του ν. 4310/2014 και ο ΕΛΚΕ της ΓΓΕΤ αποτελούν αυτοτελείς μονάδες και υπάγονται στο Διοικητικό Συμβούλιο του ερευνητικού κέντρου ή τεχνολογικού φορέα και τον Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αντιστοίχως. Το Δ.Σ. των ερευνητικών κέντρων και τεχνολογικών φορέων συντάσσει Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας του ΕΛΚΕ, ο οποίος εγκρίνεται από τον Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.».

  Β. Στην παρ. 7.α χρειάζεται η γραμματική συμπλήρωση «..των εν λόγω ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων…».

  Γ. Στην παρ. 7.β χρειάζεται η συμπερίληψη των τεχνολογικών φορέων: «…και από τα ερευνητικά κέντρα και τεχνολογικούς φορείς του άρθρου 13α…».

  Δ. Στην παρ. 12.α η αναφορά πρέπει να είναι στο άρθρο 13α, και όχι στο άρθρο 13: «…Φορέων του άρθρου 13α του ν. 4310/2104…».

  Χρήστος Χουσιάδας
  Πρόεδρος ΕΕΑΕ

 • Ο ΣΕΕ σε συμφωνία με την ΕΕΕ προτείνει:
  • Η παράγραφος 5 του παρόντος Άρθρου πρέπει να τροπολογηθεί καταλλήλως, διότι σε αυτήν δεν ορίζεται σαφώς τι ισχύει από 1/1/2016, ημ/νία έναρξης εφαρμογής του Ν. 4336/2015, αναφορικά με τις μετακινήσεις του προσωπικού των ΕΚ στο πλαίσιο των αναγκών προγραμμάτων ή έργων που εξαιρούνται από την εφαρμογή της σχετικής διάταξης του ανωτέρω νόμου.
  • Σήμερα στα Ερευνητικά Κέντρα υπάρχει αριθμός Ειδικών Τεχνικών Επιστημόνων και ΕΛΕ, οι οποίοι είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, με μακροχρόνια εμπειρία στην προσέλκυση και διαχείριση ερευνητικών προγραμμάτων και οι οποίοι είναι επιστημονικοί υπεύθυνοι έργων που εκτελούνται στα Ερευνητικά Κέντρα. Τα έργα αυτά χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή έχουν υποβληθεί και αναμένεται η χρηματοδότησή τους. Για τον λόγο αυτό προτείνεται στη παράγραφο 13α να υπάρξει προσθήκη έτσι ώστε ο εσωτερικός κανονισμός του φορέα να συμπεριλάβει πρόβλεψη διαδικασίας για τα κριτήρια εφαρμογής της εν λόγω ρύθμισης, μετά από σχετική εισήγηση από το ΕΣΙ του οικείου Ινστιτούτου προς το ΔΣ του φορέα.
  • Να προστεθεί η ρύθμιση : «Οι συμβασιούχοι ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατά την διάρκεια της απασχόλησής τους σε ένα πρόγραμμα δύνανται να παρέχουν εργασία και υποστήριξη και σε άλλα προγράμματα του ΕΚ αμειβόμενοι με υπερωριακή απασχόληση ή πρόσθετη αμοιβή εφόσον έχουν συμπεριληφθεί στην ομάδα εργασίας του αντίστοιχου έργου, με απόφαση του ΔΣ και σύμφωνη γνώμη του υπεύθυνου για το έργο στο οποίο έχουν προσληφθεί. Η αμοιβή τους καθορίζεται με φύλλα χρονοχρέωσης».
  • Να προστεθεί η ρύθμιση: «Τα φυσικά πρόσωπα τα οποία απασχολούνται με σύμβαση έργου από τα ΕΚ στην εκτέλεση των προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται, εν όλω ή εν μέρει, από ευρωπαϊκούς ή διεθνείς ή ίδιους πόρους ή ιδιωτικά κονδύλια, απαλλάσσονται από την καταβολή ΦΠΑ, εφόσον έχουν μέχρι 2 εργοδότες».
  • Να προστεθεί η ρύθμιση: «Τα Ερευνητικά Κέντρα απαλάσσονται από την καταβολή ΦΠΑ για την αγορά ερευνητικού εξοπλισμού και πάσης φύσεως οργάνων που αποκτώνται και χρησιμοποιούνται για την επιδίωξη του σκοπού τους».

 • 18 Ιανουαρίου 2016, 07:51 | Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ. (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ)

  Σχόλια επί της παραγράφου 5 :

  Σχόλιο #1: Σχετικά με τις μετακινήσεις των φυσικών προσώπων για τις ανάγκες
  ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων είναι αναγκαία η διευκόλυνσή τους και η
  ταχεία διεκπεραίωση όλων των προαπαιτούμενων ώστε οι μετακινήσεις να
  καθίστανται δυνατές χωρίς δύσκαμπτες διαδικασίες, είτε τα έργα
  χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από την Ε.Ε. ή από διεθνείς οργανισμούς είτε
  συγχρηματοδοτούνται. Είναι εντελώς αδόκιμο στον ίδιο φορέα να υφίστανται
  δύο διαδικασίες ένα για έργα αποκλειστικά χρηματοδοτούμενα και ένα για
  έργα συγχρηματοδοτούμενα όπως μέχρι σήμερα προβλέπει ο ν. 4336/2015 Α’94)
  που έχει ισχύ από 1/1/2016 και το παρόν σχέδιο νόμου το αφήνει ως έχει.

  Προτεινόμενη αντικατάσταση της παρ. 5 του άρθρου 25 του σχεδίου νόμου ως
  ακολούθως:

  «5. Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 του κεφαλαίου Α της υποπαραγράφου Δ.9 του
  άρθρου 2 του ν.4336/2015 (Α’94), αντικαθίσταται ως εξής:

  «Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου δεν εμπίπτουν οι μετακινήσεις
  εκτός έδρας του πάσης φύσης προσωπικού που ασχολείται για τις ανάγκες
  προγραμμάτων ή έργων (ερευνητικών , αναπτυξιακών κλπ) των ερευνητικών και
  τεχνολογικών φορέων και των ΕΛΚΕ των ΑΕΙ, που χρηματοδοτούνται από την
  Ευρωπαϊκή Ένωση ή από διεθνείς οργανισμούς ή ιδιωτικά κονδύλια, εφόσον η
  σχετική δαπάνη καλύπτεται από τα προγράμματα ή τα έργα αυτά, για τις
  ανάγκες των οποίων μετακινούνται».

  Σχόλιο #2: Το εργασιακό περιβάλλον των Ε.Κ. έχει καταστεί τα τελευταία χρόνια πολύ δυσμενές και διόλου ανταγωνιστικό με τα αντίστοιχα του εξωτερικού, εξαιτίας των συνεπειών των μνημονιακών πολιτικών, οι οποίες έχουν δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στον ερευνητικό ιστό της χώρας και στο ανθρώπινο δυναμικό, και έχουν οδηγήσει μεγάλο αριθμό νέων επιστημόνων σε αναγκαστική μετανάστευση.

  Αποτελεί επιτακτική ανάγκη να καταστεί το εργασιακό περιβάλλον των Ερευνητικών Κέντρων όσο το δυνατόν ελκυστικότερο και ανταγωνιστικότερο σε σχέση με το διεθνές επιστημονικό περιβάλλον, με στόχο τη διατήρηση αλλά και την προσέλκυση υψηλού επιπέδου προσωπικού.
  Για το σκοπό αυτό, η Πολιτεία οφείλει να δώσει τη θεσμική δυνατότητα στα Ερευνητικά Κέντρα να παράσχουν, χωρίς επιβάρυνση του Τακτικού τους Προϋπολογισμού αλλά με δαπάνες ερευνητικών έργων ή έσοδα από τρίτες πηγές (έργα παροχής υπηρεσιών, πωλήσεις προϊόντων, διεθνείς οργανισμούς κλπ), όποιες – έστω και πολύ μικρές – «μη μισθολογικές παροχές», αυτά δύνανται.

  Επιπρόσθετα λόγω των συμβολαίων που συνάπτουν ερευνητικά Ιδρύματα με Ιδιωτικούς, κυρίως, φορείς του Εσωτερικού και του Εξωτερικού, συχνά έχουν την υποχρέωση να ασφαλίζουν το προσωπικό τους σε προγράμματα ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, ατυχήματος και ασθενείας.

  Προτεινόμενη προσθήκη στο τέλος της παραγράφου 5 .: «στο τέλος της παραγράφου 5, του άρθρου 24 του κεφαλαίου Δ της υποπαραγράφου Δ9, του άρθρου 2 του Ν.4336/15: προστίθεται «…εκτός και αν η σχετική δαπάνη καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ή από διεθνείς οργανισμούς, ή ιδιωτικά κονδύλια»

 • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ

  Ως θετικές αποτιμώνται οι ρυθμίσεις που διευκολύνουν τη διαχείριση των ερευνητικών έργων, όπως για παράδειγμα αυτές των παραγράφων 1, 3 και 8.

  Η παράγραφος 5 του παρόντος Άρθρου πρέπει να τροπολογηθεί καταλλήλως, διότι σε αυτήν δεν ορίζεται σαφώς τι ισχύει από 1/1/2016, ημ/νία έναρξης εφαρμογής του Ν. 4336/2015, αναφορικά με τις μετακινήσεις του προσωπικού των ΕΚ στο πλαίσιο των αναγκών προγραμμάτων ή έργων που εξαιρούνται από την εφαρμογή της σχετικής διάταξης του ανωτέρω νόμου.

  Στην παράγραφο 13 πρέπει να υπάρξει προσθήκη έτσι ώστε να υπάρχει πρόβλεψη διαδικασίας για τα κριτήρια εφαρμογής της εν λόγω ρύθμισης στον εσωτερικό κανονισμό του φορέα, η οποία θα περιλαμβάνει και την έγκριση και σχετική εισήγηση από το ΕΣΙ του οικείου Ινστιτούτου προς το ΔΣ του φορέα.

  Να προστεθεί η ρύθμιση: «Τα Ερευνητικά Κέντρα απαλλάσσονται από την καταβολή ΦΠΑ για την αγορά ερευνητικού εξοπλισμού και πάσης φύσεως οργάνων που αποκτώνται και χρησιμοποιούνται για την επιδίωξη του σκοπού τους».

  Το ΔΣ του Συλλόγου Ερευνητών Δημοκρίτου

 • ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ

  Παρατηρήσεις / προτεινόμενες ρυθμίσεις:

  Ως θετικές αποτιμώνται οι ρυθμίσεις που διευκολύνουν τη διαχείριση των ερευνητικών έργων, όπως για παράδειγμα αυτές των παραγράφων 1, 3 και 8.

  Ελλιπής κρίνεται η ρύθμιση της παραγράφου 5.

  Ελλιπής κρίνεται επίσης η ρύθμιση της παραγράφου 13.

  Πρόταση της ΕΕΕ:

  Η παράγραφος 5 του παρόντος Άρθρου πρέπει να τροπολογηθεί καταλλήλως, διότι σε αυτήν δεν ορίζεται σαφώς τι ισχύει από 1/1/2016, ημ/νία έναρξης εφαρμογής του Ν. 4336/2015, αναφορικά με τις μετακινήσεις του προσωπικού των ΕΚ στο πλαίσιο των αναγκών προγραμμάτων ή έργων που εξαιρούνται από την εφαρμογή της σχετικής διάταξης του ανωτέρω νόμου.

  Στην παράγραφο 13 πρέπει να υπάρξει προσθήκη έτσι ώστε να υπάρχει πρόβλεψη διαδικασίας για τα κριτήρια εφαρμογής της εν λόγω ρύθμισης στον εσωτερικό κανονισμό του φορέα, η οποία θα περιλαμβάνει και την έγκριση και σχετική εισήγηση από το ΕΣΙ του οικείου Ινστιτούτου προς το ΔΣ του φορέα.

  Να προστεθεί η ρύθμιση : «Οι συμβασιούχοι ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατά την διάρκεια της απασχόλησής τους σε ένα πρόγραμμα δύνανται να παρέχουν εργασία και υποστήριξη και σε άλλα προγράμματα του ΕΚ αμειβόμενοι με υπερωριακή απασχόληση ή πρόσθετη αμοιβή εφόσον έχουν συμπεριληφθεί στην ομάδα εργασίας του αντίστοιχου έργου, με απόφαση του ΔΣ και σύμφωνη γνώμη του υπεύθυνου για το έργο στο οποίο έχουν προσληφθεί. Η αμοιβή τους καθορίζεται με φύλλα χρονοχρέωσης».

  Να προστεθεί η ρύθμιση: «Τα φυσικά πρόσωπα τα οποία απασχολούνται με σύμβαση έργου από τα ΕΚ στην εκτέλεση των προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται, εν όλω ή εν μέρει, από ευρωπαϊκούς ή διεθνείς ή ίδιους πόρους ή ιδιωτικά κονδύλια, απαλλάσσονται από την καταβολή ΦΠΑ, εφόσον έχουν μέχρι 2 εργοδότες».

  Να προστεθεί η ρύθμιση: «Τα Ερευνητικά Κέντρα απαλάσσονται από την καταβολή ΦΠΑ για την αγορά ερευνητικού εξοπλισμού και πάσης φύσεως οργάνων που αποκτώνται και χρησιμοποιούνται για την επιδίωξη του σκοπού τους».

  Το ΔΣ της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών

  Ολόκληρο το κείμενο θέσεων της ΕΕΕ επί του υπό διαβούλευση σ/ν για την ΕΤΑΚ είναι αναρτημένο στο: http://www.eee-researchers.gr/wp-content/uploads/2016/01/EEE_EX_487_Theseis-epi-tou-SN-EREYNAS_Jan2016.pdf

 • 17 Ιανουαρίου 2016, 17:20 | midaccis

  Τα κοκαλλα του Steve jobs της Apple θα τριζουν για το περιεχομενο της παραγραφου 13α και β

 • 16 Ιανουαρίου 2016, 15:33 | Στελιος Θωμόπουλος

  Άρθρο 25 2.α (Προσθήκη «και Ερευνητικών Κέντρων»

  2.α. Οι ΕΛΚΕ των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων που εποπτεύονται από τη ΓΓΕΤ, ο ΕΛΚΕ της ΓΓΕΤ και οι ΕΛΚΕ των ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων ΝΠΔΔ, που έχουν ιδρυθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, εξακολουθούν να υφίστανται και διατηρούν το δημόσιο χαρακτήρα τους. Οι πόροι που διαχειρίζονται οι ΕΛΚΕ, τα Ειδικά Νομικά Πρόσωπα (Εταιρείες) για την Αξιοποίηση και Διαχείριση της Περιουσίας των ΑΕΙ, που ιδρύθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 7 του άρθρου 41 του ν. 2413/1996 (Α΄ 124), τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) που ιδρύθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 17 του ν. 2083/1992, καθώς και οι ερευνητικοί φορείς που λειτουργούν ως ΝΠΙΔ και οι οποίοι προέρχονται από έργα ερευνητικά, εκπαιδευτικά, αναπτυξιακά, επιμορφωτικά, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου μάθησης καθώς και από έργα που έχουν ως αντικείμενο κάθε είδους παροχής υπηρεσιών, χρηματοδοτούμενα ή συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από διεθνείς οργανισμούς, από δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις ή ιδιώτες, από δωρεές, από εμπορική εκμετάλλευση ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας, υπηρεσιών και προϊόντων καθώς και οι πρόσοδοι από περιουσιακά στοιχεία τους και ίδιους πόρους δεν υπάγονται, ως προς τη διαχείρισή τους, στο Δημόσιο Λογιστικό.

 • ‘Αρθρο 25, παράγραφος 8
  Παρούσα διατύπωση: Ο εν λόγω τρόπος απόσβεσης αφορά την άσκηση μη οικονομικών δραστηριοτήτων από τους φορείς τους οποίους αφορά.
  Προτείνεται η παρακάτω διατύπωση:
  Τα επιστημονικά όργανα και εξοπλισμός μπορεί να χρησιμοποιούνται μερικώς για οικονομικές δραστηριότητες, εφόσον από αυτές προκύπτουν οφέλη για την απόσβεση, συντήρηση και λειτουργία τους.

 • 15 Ιανουαρίου 2016, 13:43 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.

  Η παράγραφος 13. α. να αντικατασταθεί ως εξής:

  «Επιστημονικοί υπεύθυνοι των έργων που εκτελούνται από τους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς μπορεί να είναι εκτός από ερευνητές/ΕΛΕ, όλο το προσωπικό (μόνιμο ή με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου) του ίδιου του φορέα, μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. και εξωτερικοί συνεργάτες. Προς τούτο, απαιτείται απόφαση του Δ.Σ. του φορέα.»

  Η παραπάνω αλλαγή κρίνεται απαραίτητη ωστε να αξιοποιηθεί το ευρύτερο δυνατό επιστημονικό δυναμικό στην άντληση και διαχείρηση ερευνητικών προγραμμάτων.

 • 15 Ιανουαρίου 2016, 13:38 | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΤΑΣ ΓΛΕΝΗΣ (Μέλος του Δ.Σ. του Πανελλήνιου Συλλόγου Εργαζομένων στο ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.

  Α) Το 1985 με την ΥΑ 5439/1985 / Β-298 ιδρύθηκαν στο ΥΠΕΤ Ειδικοί Λογαριασμοί αξιοποίησης των κονδυλίων έρευνας:
  “Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: Του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν. 1514/85 «για την ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας» (ΦΕΚ 13/Α/8.2.1985).
  Την Υ79/21.6.84 απόφαση του Πρωθυπουργού, αποφασίζουμε: Συνιστώνται στο Υπουργείο Έρευνας και Τεχνολογίας και σε καθέναν από τους εποπτευόμενους από αυτό ερευνητικούς φορείς:
  α) Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (ΕΚΕΦΕ) «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ».
  β) Εθνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΚΘΕ).
  γ) Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ).
  δ) Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ).
  ε) Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ).
  Ειδικοί Λογαριασμοί για την αξιοποίηση των κονδυλίων, που διατίθενται για ερευνητικές και τεχνολογικές δραστηριότητες. ………..”

  Κανείς δεν φαντάζονταν, ότι μετά από τριάντα χρόνια, θα θεωρούνταν απαραίτητη η συνέχιση της λειτουργίας των Ειδικών Λογαριασμών, καθώς η βασική ανάγκη που υπηρετούσαν, ήταν η αποφυγή του προληπτικού έλεγχου (έγκριση των δαπανών από τον πάρεδρο).

  “Α. Δαπάνες Ερευνητικών και Τεχνολογικών Προγραμμάτων και Έργων. Η πραγματοποίηση και δικαιολόγηση των δαπανών που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση των ερευνητικών και τεχνολογικών προγραμμάτων και έργων, που χρηματοδοτούνται από το λογαριασμό ενεργείται χωρίς καμιά αναφορά ή περιορισμό από τις διατάξεις του Δημόσιου Λογιστικού, που διέπουν τη διάθεση, κατανομή και ανάλωση των πιστώσεων του Υπουργείου Έρευνας και Τεχνολογίας ή του ερευνητικού φορέα για τον οποίο έχει συσταθεί ο λογαριασμός.”
  Είναι φανερό, ότι το παραπάνω πρόβλημα λύνεται με την ρητή, λεπτομερή αναφορά που γίνεται στο άρθρο 25, στους πόρους των Ειδικών Λογαριασμών που δεν υπάγονται στις διατάξεις του ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
  Το «τρικ» των Ειδικών Λογαριασμών ήταν τότε απαραίτητο, μιας και στο χώρο της έρευνας ουσιαστικά υπήρχαν μόνο ΝΠΔΔ, χωρίς οργανωμένα λογιστήρια που να τηρούν βιβλία Γ’ κατηγορίας και η διαχείριση των κονδυλίων της έρευνας, που άρχισαν να εισρέουν από την ευρωπαϊκή ένωση, απαιτούσαν διπλογραφική παρακολούθηση και ταχύτητα εκτελέσεις των δαπανών.
  “Με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας ή του Δ/ντή του Κέντρου μπορεί να ανατίθεται με σύμβαση έργου η λογιστική οργάνωση και τήρηση των βιβλίων του λογαριασμού σε έμπειρο λογιστή ή σε λογιστικό γραφείο”
  Είναι «τρικ» γιατί δεν έχει ξεχωριστή νομική μορφή δεν έχει καν διαφορετικό ΑΦΜ. Στελεχώνεται με προσωπικό των κέντρων και χρησιμοποιεί τις υποδομές, υπηρεσίες του κλπ.
  Η συνέχιση της λειτουργίας τους στις νέες συνθήκες, με μια ΥΑ του 1985 που ελάχιστα έχει τροποποιηθεί και δεν λαμβάνει υπόψη τον νέο τρόπο οργάνωσης και διοίκησης του δημοσίου και τις νέες συνθήκες και διαδικασίες υλοποίησης των ερευνητικών προγραμμάτων, σε συνδυασμό με τις ολοένα αυξανόμενες εξαιρέσεις (Εξαίρεση από το ΑΣΕΠ, προμήθειες, αποζημιώσεις μετακινήσεων, αμοιβών κλπ) με τους αναχρονιστικούς η ανύπαρκτους εσωτερικούς κανονισμούς των ερευνητικών κέντρων, χωρίς υπηρεσίες εσωτερικού έλεγχου, σε συνδυασμό με τον σκανδαλώδη τρόπο που συγκροτούνται, αφήνει μεγάλα περιθώρια κακόπιστης κριτικής, και ενέχει κίνδυνο η καλώς εννοούμενη «ευελιξία» των ερευνητικών κέντρων να εξελιχτεί σε ευελιξία για τον ΓΓΕΤ η ακόμα και σε ασυδοσία εκατέρωθεν.
  “‘’3. Διοίκηση και διαχείριση του Ειδικού Λογαριασμού.
  Όργανο διοίκησης και διαχείρισης του λογαριασμού είναι η Γραμματεία του Λογαριασμού. Η Γραμματεία στελεχώνεται ανάλογα με τις ανάγκες από μόνιμο ή επί συμβάσει προσωπικό που διατίθεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα ‘Ερευνας και Τεχνολογίας. Με την ίδια απόφαση ορίζεται Προϊστάμενος της Γραμματείας μόνιμος ή επί συμβάσει υπάλληλος, πτυχιούχος Ανωτάτης Σχολής με εμπειρία σε διοικητικά και οικονομικά θέματα.»
  ***Το εντός » » πρώτο εδάφιο της παρ. 3 αντικαταστάθηκε ως άνω με την υπ’ αριθμ. 14231(ΦΟΡ)2738/6-14.12.1994 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας (ΦΕΚ Β’920).”

  Από τα παραπάνω είναι φανερό ότι ο ΓΓΕΤ χωρίς καμία υποχρέωση που να προκύπτει από νόμο (εγώ δεν γνωρίζω) μπορεί να διορίζει όποιον θέλει ακόμα και χωρίς προκήρυξη για όσο διάστημα θέλει. Αυτό αν είναι έτσι (αν δεν υπάρχει νομική υποχρέωση) νομίζω ότι πρέπει να αλλάξει άμεσα, και να ενταχτεί η επιλογή του προϊσταμένου του Ειδικού Λογαριασμού στις διαδικασίες στελέχωσης του δημόσιου.

  Β) Οι αρμοδιότητες του Ειδ. Λογ. είναι :
  “Η Γραμματεία έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
  α) Εισηγείται τη λήψη μέτρων για την εξασφάλιση πόρων του λογαριασμού.
  β) Παρακολουθεί τη λογιστική και διαχειριστική κίνηση του λογαριασμού τηρώντας βιβλία Γ’ Κατηγορίας όπως προβλέπονται από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και προβαίνει στην πληρωμή των δαπανών μετά από εντολή του αρμοδίου οργάνου, όπως ορίζεται ειδικότερα παρακάτω.»
  ***Η εντός » » περίοδος β’ αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 1 της υπ’ αριθμ. 570/1994 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας (ΦΕΚ Β’36).
  γ) Καταρτίζει ετήσιο οικονομικό απολογισμό κινήσεως του λογαριασμού και παρέχει κάθε αναγκαία ενημέρωση στους φορείς χρηματοδότησης του Λογαριασμού.”

  Πρόκειται δηλαδή για μια παράλληλη υπηρεσία, προς την διοικητική οικονομική υπηρεσία του οργανισμού λειτουργίας των ερευνητικών κέντρων. Αυτό σε συνδυασμό με την υποχρηματοδότησή τους από τον τακτικό προϋπολογισμό (μόνο μισθοδοσία έχει πλέον), καλείται να εκτελέσει πάνω από το 70% των κονδυλίων τις έρευνας. Έχουμε δηλαδή δυο υπηρεσίες, που έχουν ίδιες ή παρόμοιες αρμοδιότητες. Εκτός του ότι είναι πολυτέλεια, είναι και χοντρό μπλέξιμο για το οποίο δεν χρειάζεται να επιχειρηματολογήσει κανείς, απλά να ρωτήσει τους ερευνητές, ποσό εύκολα και ξεκάθαρα εκτελούν τα ερευνητικά τους προγράμματα και πόσο χρόνο σπαταλούν σε διοικητικές οικονομικές διαδικασίες. Τις περισσότερες φορές νομίζουν ότι έχουν να κάνουν, με διχασμένη προσωπικότητα. Πολλά καθημερινά θέματα θα μπορούσαν να λυθούν από τη διοίκηση, Διευθυντές και τμηματάρχες, ωστόσο φτάνουν στο ΔΣ του κέντρου, πνίγοντάς το, με αποτέλεσμα ένα επιτελικό όργανο χάραξης ερευνητικής πολιτικής και ανάπτυξης, να μετατρέπεται σε όργανο καθημερινής αναζήτησης αρμόδιων αρμοδιοτήτων και διοίκησης.
  Παλιότερα για να διορθωθεί κάπως το πρόβλημα ορίζονταν ο Διοικητικός οικονομικός διευθυντής των κέντρων και προϊστάμενος του Ειδικού Λογαριασμού.

  Γ) Η πρότασή μου:
  Να καταργηθούν οι Ειδικοί Λογαριασμοί στα ερευνητικά κέντρα (στα ΝΠΙΔ δεν υπάρχουν).
  Τα ερευνητικά κέντρα έχουν ως κύρια δραστηριότητα την εκτέλεση των ερευνητικών προγραμμάτων και όχι ως ειδική.

  Πόσο απαραίτητος είναι ο ΕΛΚΕ στο νέο θεσμικό πλαίσιο που διαμορφώνεται όσο αφορά τον έλεγχο των δαπανών του δημόσιου; (από το 2017 σύμφωνα με το Ν.4337/2015 Αρ.10 καταργείται ουσιαστικά ο προληπτικός έλεγχος των
  δαπανών από το ελεγκτικό συνέδριο, που ας πούμε ότι δικαιολογούσε τον ΕΛΚΕ).

  Ένας τρόπος είναι ίσως ο παρακάτω:
  Τροποποιώντας ως εξής το:
  Άρθρο 1 παρ 21 και άρθρο 25 παρ. 3α
  «Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας»: η αυτοτελής οργανική μονάδα που λειτουργεί εντός δημόσιων ερευνητικών φορέων για τις ανάγκες ερευνητικών ή λοιπών προγραμμάτων. Για τις ανάγκες του κεφαλαίου Β’ του παρόντος νόμου και του ν.4310/2014 ως δημόσιος ερευνητικός φορέας νοείται και ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας των Α.Ε.Ι. και των ΝΠΔΔ.
  (Ο προϊστάμενος του ειδικού λογ. δεν μπορούσε να πάρει επίδομα θέσεις ευθύνης παρόλο που διαχειρίζονταν τα περισσότερα κονδύλια στα ερευνητικά κέντρα. Με την πρόταση μου θα παίρνει το επίδομα του τμηματάρχη και δεν θα αναγκάζονται τα ΔΣ των κέντρων να μπαίνουν στο πειρασμό προκείμενου να καλύψουν την «αδικία» να αποφασίζουν “επιδόματα”….)

  Και ταυτόχρονα το άρθρο :
  Άρθρο 25
  2α. Οι Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων των ΝΠΔΔ που εποπτεύονται από τη ΓΓΕΤ λειτουργούν στα πλαίσια της Δ/νσης Διοικητικού οικονομικού ως Τμήμα Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Προϊστάμενος του ανώτερο τμήματος παραμένει ο υπεύθυνος του ειδικού λογαριασμού.
  Τα ανωτέρω τμήματα Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας καθώς και οι Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας των ΑΕΙ που έχουν ιδρυθεί, παραμένουν σε ισχύ και διατηρούν το δημόσιο χαρακτήρα τους. Οι πόροι που διαχειρίζονται εισρέουν σε αυτούς ..αυτοί, καθώς και στους οι ερευνητικούς φορείς που λειτουργούν ως ΝΠΙΔ και οι οποίοι προέρχονται από έργα ερευνητικά, εκπαιδευτικά, αναπτυξιακά, επιμορφωτικά, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου μάθησης καθώς και έργα κάθε είδους παροχής κάθε είδους υπηρεσιών, χρηματοδοτούμενα ή συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από διεθνείς οργανισμούς, από δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις ή ιδιώτες, από δωρεές, από εμπορική εκμετάλλευση ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας, υπηρεσιών και προϊόντων καθώς και πρόσοδοι από περιουσιακά στοιχεία τους και ίδιους πόρους δεν υπάγονται, ως προς τη διαχείρισή τους, στις διατάξεις του ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».

  Δ) Είναι αναγκαίο να καθοριστούν οι αρμοδιότητες του ανωτέρω τμήματος. Μια καλή καταγραφή αρμοδιοτήτων, που αφορά την ουσιαστική συμβολή και πολύτιμη βοήθεια στους ερευνητές και στο ΔΣ των ερευνητικών κέντρων ΝΠΔΔ είναι η παρακάτω και είναι κυρίως αντιγραφή, από τον εσωτερικό κανονισμό του ΙΤΕ :

  Τμήμα Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας.

  • Μελέτη και αποσαφήνιση των χρηματοοικονομικών, διοικητικών, πλαισίων που διέπουν τα έργα (ΚΠΣ, FP,NATO κ.τ.λ).
  • Κατάρτιση προϋπολογισμών κατά την προετοιμασία υποβολής προτάσεων χρηματοδοτούμενων συμβολαίων τόσο Εθνικών (ΓΓΕΤ, Ιδιωτικοί φορείς εντός Ελλάδος) όσο και σε φορείς εκτός Ελλάδος (European Commission, International Organizations, Private Sector,
  Governments εντός η και εκτός Ευρώπης).
  • Διοικητική και οικονομική υποστήριξη κατά την διάρκεια της υποβολής των χρηματοδοτικών προτάσεων.
  • Συνεχής επαφή και παροχή πληροφοριών στους χρηματοδοτικούς φορείς μέχρι και την στιγμή της σύνταξης των χρηματοδοτικών συμβολαίων.
  • Διοικητική διεκπεραίωση διαδικασιών κατά την περίοδο υπογραφής των συμβολαίων των εγκεκριμένων έργων.
  • Σε περίπτωση συμβολαίων στα οποία το ερευνητικό κέντρο συμμετέχει ως Ανάδοχος (Coordinator), το διοικητικό μέρος περιλαμβάνει και την επικοινωνία με τους Εταίρους (Partners), συντονισμό και επικοινωνία, από συλλογή υπογραφών μέχρι συμβουλευτικό ρόλο σε ότι αφορά στις δέουσες διοικητικές διαδικασίες, και σαν ενδιάμεσος επικοινωνίας των Εταίρων (Partners) με τους χρηματοδοτικούς φορείς, πράγμα που συνεχίζεται καθ’ όλη την πορεία της υλοποίησης των έργων αυτών.
  • Κατά την υλοποίηση των Συμβολαίων, παρακολούθηση τόσο των δαπανών όσο και των εσόδων των έργων με σκοπό την ορθολογική και αποδοτική χρηματοοικονομική διαχείριση των λαμβανομένων χρηματοδοτήσεων των έργων, την τήρηση των όρων εκλεξιμότητας, και στόχο την αξιοποίηση των χρηματοδοτικών δυνατοτήτων των έργων.
  • Προετοιμασία υπογραφή και αποστολή Οικονομικών Αναφορών στους χρηματοδοτικούς φορείς μέσω της συλλογής και επιβεβαίωσης των δαπανών των συγκεκριμένων έργων. Οι σχετικές αναφορές υπογράφονται τόσο από τον επιστημονικό όσο και από τον οικονομικό
  υπεύθυνο του έργου όπου είναι απαραίτητο.
  • Μέρος αυτής της παρακολούθησης περιλαμβάνει συνεχή επικοινωνία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς όπως τους χρηματοδοτικούς φορείς, τους Εταίρους (σε νους, τα τμήματα της ίδιας της Κεντρικής Δ/σης και με τα επιμέρους Ινστιτούτα του ερευνητικού κέντρου στα οποία εντάσσονται τα χρηματοδοτούμενα έργα, για λόγους είτε συμβουλευτικούς ή ενημερωτικούς.
  • Σε περίπτωση Αναδοχής (Coordination), ο ρόλος περιλαμβάνει ακόμη και τα ακόλουθα:
  • Παρακολούθηση και έλεγχο της συνολικής οικονομικής κατάστασης του δικτύου.
  • Παρακολούθηση και ενημέρωση των υπολοίπων του δικτύου με σκοπό την αποδοτικότερη απορρόφηση του συνολικού προϋπολογισμού.
  • Την ορθολογική διανομή των πληρωμών μεταξύ των Εταίρων/Partners με βάση την εκκαθάριση των δαπανών, τις ληφθείσες χρηματοδοτήσεις και πληροφορίες και έγγραφα σχετιζόμενα με την υλοποίηση του έργου.
  • Σε περίπτωση ελέγχων των έργων από αρμόδιους φορείς, χειρίζεται την παρουσίαση και τεκμηρίωση των χρηματοοικονομικών και διοικητικών, διαδικασιών, εγγράφων και στοιχείων που σχετίζονται με τα έργα.
  • Επιμερισμός των Λειτουργικών Δαπανών. Υπολογισμός και συνεχής παρακολούθηση των χρηματοοικονομικών δεικτών με σκοπό τον ορθολογικό και τεκμηριωμένο επιμερισμό των λειτουργικών δαπανών.
  • Σύνταξη αιτήματος συγχρηματοδότησης των ανταγωνιστικών συμβολαίων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που υποβάλλεται στην Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας.
  • Κοστολόγηση προσωπικού με βάση τα μηνιαία φύλλα καταγραφής και πιστοποίησης του χρόνου απασχόλησης των εργαζομένων στα χρηματοδοτούμενα συμβόλαια/έργα.
  • Κοστολόγηση αμοιβών προσωπικού ανά εργαζόμενο σε λογαριασμούς της Γενικής Λογιστικής όπου χρειάζεται.

  Τυχόν υποδομές προσωπικό αρμοδιότητες κλπ που υπάρχουν στον ειδικό λογ. μεταφέρονται αυτόματος στα αρμόδια τμήματα των διευθύνσεων διοικητικού με απόφαση του ΔΣ των ερευνητικών κέντρων.

  Η κατάργηση των “Ειδικών Λογαριασμών” συνομολογείται και με την ευελιξία που παρέχουν οι τροποποιήσεις που προβλέπονται στα Άρθρα για το προσωπικό τις αμοιβές τις αποζημιώσεις μετακινήσεων τις απόσβεσης τις προμήθειες κλπ. Γιατί να χρειάζεται ειδικός λογαριασμός για να εκτελεί τις δαπάνες που πρέπει να εκτελεί το ερευνητικό κέντρο από τη φύση του.

  Διευκρινίζω ότι δεν έχουν καμία σχέση οι Ειδικοί λογαριασμοί των ΑΕΙ με αυτούς των ερευνητικών κέντρων καθώς η έρευνα στα ΑΕΙ δεν είναι η κύρια ενασχόληση (είναι βεβαίως αναγκαία) και υποστηρίζεται από τους ειδ. Λογ. που συστήνονται με δικό τους νομοθετικό πλαίσιο λειτουργιάς με διαφορετικό ΑΦΜ, κλπ .

  Το ιδανικό θα ήταν να δημιουργηθεί, ο ενιαίος χώρος έρευνας και εκπαίδευσης, ξεκινώντας με ανοικτές ερευνητικές υποδομές, με κοινό νομικό πλαίσιο συμβάσεων για το προσωπικό, με κοινό μισθολόγιο, με δυνατότητα άμεσης μετακίνησης προσωπικού, από τα πανεπιστήμια στα ερευνητικά κέντρα και αντίστροφα.

  Τέλος, Προϋπόθεση για να αναπνεύσουν διοικητικά, τα ερευνητικά κέντρα ΝΠΔΔ, είναι η προκήρυξη, εντός δυο τριών μηνών, των θέσεων τουλάχιστον των διοικητικών οικονομικών υπευθύνων και των τμηματαρχών των ειδικών λογαριασμών.

  Νομίζω ότι είναι η πρώτη, ή από τις λίγες φορές, που γράφετε κάτι για τους Ειδικούς Λογαριασμούς.

  Με εκτίμηση
  Γλένης Επαμεινώνδας
  Υπάλληλος ΕΚΛΕΘΕ
  Κλάδος Διοικητικός λογιστικός ΤΕ

  Τα εντός “….” είναι αποσπάσματα από την ΥΑ 5439/1985 / Β-298 :Ειδ.Λογ/σμοί στο ΥΠΕΤ αξιοποίησης κονδυλίων έρευνας

 • 15 Ιανουαρίου 2016, 13:04 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.

  Να επιλυθεί η αδικία των μισθολογικών ωριμάνσεων και βαθμολογικής εξέλιξης για τους μακροχρόνια συμβασιούχους ορισμένου χρόνου. Αυτή η κατηγορία σταματάει να εξελίσσεται μετά τα 7 έτη!

 • 15 Ιανουαρίου 2016, 11:48 | Ιωνά Αθανασία, ΕΛΚΕΘΕ

  Υποθέτω ότι πρόκειται περί λαθεμένης διατύπωσης της παραγράφου 13.α του Άρθρου 25 ότι οι επιστημονικοί υπεύθυνοι προγραμμάτων που εκτελούνται στα Ερευνητικά Κέντρα πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος καθώς:
  Σήμερα στα Ερευνητικά Κέντρα υπάρχει αριθμός Ειδικών Τεχνικών Επιστημόνων και ΕΛΕ, κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών χωρίς διδακτορικό, με μακροχρόνια εμπειρία στην προσέλκυση και διαχείριση ερευνητικών προγραμμάτων οι οποίοι είναι επιστημονικοί υπεύθυνοι έργων που εκτελούνται στα Ερευνητικά Κέντρα. Τα έργα αυτά χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή έχουν υποβληθεί και αναμένεται η χρηματοδότησή τους. Η εφαρμογή της παραγράφου 13.α του Άρθρου 25 αφενός τους αδικεί και τους στερεί τη δυνατότητα της ερευνητικής και επαγγελματικής εξέλιξης και αφετέρου θα στερήσει σημαντικούς πόρους από τα Ερευνητικά Κέντρα στα οποία υπηρετούν.
  Προτείνεται τροποποίηση της παραγράφου ώστε να μην απαιτείται κατοχή διδακτορικού διπλώματος από το προσωπικό των Ερευνητικών Κέντρων για την εκτέλεση ερευνητικών έργων ως επιστημονικοί υπεύθυνοι.

 • 14 Ιανουαρίου 2016, 16:49 | Προϊστάμενοι των ΕΛΚΕ των Ερευνητικών Κέντρων νπΔΔ

  Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη σας τις κάτωθι επισημάνσεις/προτάσεις μας επί του άρθρου 25:

  1. Να προστεθεί στη παράγραφο 7.α. η φράση : «…αναδρομικά από 1/8/2015»

  και

  2. Να προστεθεί παράγραφος που να προβλέπει ότι η θητεία των Προϊσταμένων των ΕΛΚΕ και του ΕΛΚΕ της ΓΓΕΤ θεωρείται ότι διανύεται σε Θέση Ευθύνης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 18 του Ν.4024/2011.

 • παρ. 1. Αντί του «…ΕΛΚΕ των ΑΕΙ χωρίς περιορισμό…» το «…ΕΛΚΕ των ΑΕΙ και ΤΕΙ χωρίς περιορισμό»

  παρ. 2α. Αντί του «…και οι ΕΛΚΕ των ΑΕΙ, που έχουν ιδρυθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, εξακολουθούν να υφίστανται και διατηρούν το δημόσιο χαρακτήρα τους. Οι πόροι που διαχειρίζονται οι ΕΛΚΕ, τα Ειδικά Νομικά Πρόσωπα (Εταιρείες) για την Αξιοποίηση και Διαχείριση της Περιουσίας των ΑΕΙ,…» το «…και οι ΕΛΚΕ των ΑΕΙ και ΤΕΙ, που έχουν ιδρυθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, εξακολουθούν να υφίστανται και διατηρούν το δημόσιο χαρακτήρα τους. Οι πόροι που διαχειρίζονται οι ΕΛΚΕ, τα Ειδικά Νομικά Πρόσωπα (Εταιρείες) για την Αξιοποίηση και Διαχείριση της Περιουσίας των ΑΕΙ και ΤΕΙ,…»

  παρ. 2β. Αντί του «…από ερευνητές ή ομάδες ερευνητών που είναι μέλη ΔΕΠ των Α.Ε.Ι…¨ το «… από ερευνητές ή ομάδες ερευνητών που είναι μέλη ΔΕΠ των Α.Ε.Ι ή μέλη ΕΠ των Τ.Ε.Ι….»

  παρ. 3β. Αντί του «…Με απόφαση της Συγκλήτου των ΑΕΙ που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζεται η οργανική μονάδα και δομή της Γραμματείας του ΕΛΚΕ, οι θέσεις ευθύνης και η αντιστοίχησή τους με το λοιπό οργανωτικό σχήμα του ΑΕΙ…» το «…Με απόφαση της Συγκλήτου των ΑΕΙ ή της Συνέλευσης των ΤΕΙ που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζεται η οργανική μονάδα και δομή της Γραμματείας του ΕΛΚΕ, οι θέσεις ευθύνης και η αντιστοίχησή τους με το λοιπό οργανωτικό σχήμα του ΑΕΙ ή του ΤΕΙ…»

  παρ. 5. Αντί του «…και των ΕΛΚΕ των Α.Ε.Ι….» το «…και των ΕΛΚΕ των Α.Ε.Ι. ή T.E.I….»

  παρ. 6. αντί του «…και από τα ΑΕΙ…» το «…και από τα ΑΕΙ ή ΤΕΙ…»

  παρ. 7α. Αντί του «…ΕΛΚΕ των ΑΕΙ…» το «…ΕΛΚΕ των ΑΕΙ και ΤΕΙ…»

  παρ. 9β. Αντί του «…από τους ΕΛΚΕ των ΑΕΙ, από τα Ειδικά Νομικά Πρόσωπα (Εταιρείες) για την Αξιοποίηση και Διαχείριση της Περιουσίας των ΑΕΙ,…» το «…από τους ΕΛΚΕ των ΑΕΙ ή ΤΕΙ, από τα Ειδικά Νομικά Πρόσωπα (Εταιρείες) για την Αξιοποίηση και Διαχείριση της Περιουσίας των ΑΕΙ ή ΤΕΙ,…»

  παρ. 12β. Αντί του «…καθώς και των ΕΛΚΕ και των ΕΠΙ των ΑΕΙ…» το «…καθώς και των ΕΛΚΕ και των ΕΠΙ των ΑΕΙ και των ΕΛΚΕ των ΤΕΙ…»

  παρ. 13α. Αντί του «… μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι….» το «… μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. ή μέλη ΕΠ των Τ.Ε.Ι….»

  παρ. 13β. Αντί του «Επιστημονικοί υπεύθυνοι των έργων που εκτελούνται από τα Α.Ε.Ι. μπορεί να είναι εκτός από τα μέλη Δ.Ε.Π., το λοιπό διδακτικό και εργαστηριακό προσωπικό των Ιδρυμάτων, το ερευνητικό προσωπικό των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων και εξωτερικοί συνεργάτες, εφόσον είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Οι ειδικότερες προϋποθέσεις καθορίζονται στους Οδηγούς Χρηματοδότησης των Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι..» το » Επιστημονικοί υπεύθυνοι των έργων που εκτελούνται από τα Α.Ε.Ι.ή T.E.I. μπορεί να είναι εκτός από τα μέλη Δ.Ε.Π. ή μέλη Ε.Π., το λοιπό διδακτικό και εργαστηριακό προσωπικό των Ιδρυμάτων, το ερευνητικό προσωπικό των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων και εξωτερικοί συνεργάτες, εφόσον είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Οι ειδικότερες προϋποθέσεις καθορίζονται στους Οδηγούς Χρηματοδότησης των Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι..»

 • 11 Ιανουαρίου 2016, 21:01 | Χρήστος Κουκ

  Η παράγραφος 13 του Άρθρου 25 δίνει ουσιαστικά τη δυνατότητα σε καθηγητές ΑΕΙ να αναθέτουν τη διαχείριση των Έργων τους στους Ειδικούς Λογαριασμούς Ινστιτούτων ενώ στην πραγματικότητα τα Έργα εκτελούνται στο ΑΕΙ. Με τον τρόπο αυτό όχι μόνο διαφεύγουν του ελέγχου του ΑΕΙ αλλά δημιουργείται και ένας αθέμιτος ανταγωνισμός προσέλκυσης έργων για διαχείριση με τη μείωση του ποσοστού των κρατήσεων. Με άλλα λόγια, ο καθηγητής του ΑΕΙ θα αναθέτει τη διαχείριση του Έργου (το οποίο ουσιαστικά θα εκτελεί στο ΑΕΙ)σε ένα βολικό Ινστιτούτο το οποίο θα έχει μειωμένες κρατήσεις διαχείρισης. Με τον τρόπο αυτό οι ΕΛΚΕ των ΑΕΙ βλάπτονται οικονομικά.

 • 11 Ιανουαρίου 2016, 18:09 | Κώστας Ιατρού

  Η παράγραφος 9β του άρθρου 25 ορίζει ότι

  «Το σύνολο των πράξεων καθώς και οι δαπάνες που έχουν διενεργηθεί από τους ΕΛΚΕ των ΑΕΙ, από τα Ειδικά Νομικά Πρόσωπα (Εταιρείες) για την Αξιοποίηση και Διαχείριση της Περιουσίας των ΑΕΙ, που ιδρύθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 7 του άρθρου 41 του ν. 2413/1996 και από τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) που ιδρύθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 17 του ν. 2083/1992 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Πανεπιστημίων, καθώς και για την εν γένει επίτευξη των σκοπών τους, μέχρι την έκδοση του παρόντος, θεωρούνται νόμιμες. Στις δαπάνες του προηγούμενου εδαφίου περιλαμβάνονται ενδεικτικά δαπάνες μίσθωσης και εν γένει στέγασης, φύλαξης, καθαριότητας κτλ. που πραγματοποιήθηκαν προς όφελος και για την εν γένει επίτευξη των σκοπών των Πανεπιστημίων».»

  Η αιτιολογική έκθεση δεν εξηγεί τους λόγους, για τους οποίους οι ΕΛΚΕ των ερευνητικών κέντρων, που δημιουργήθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 6, παρ. 3 του ιδρυτικού νόμου για την έρευνα 1514/85 και λειτουργούν με βάση την ΚΥΑ 5439/85, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί μέχρι σήμερα, εξαιρούνται από τη συγκεκριμένη παράγραφο. Για λόγους ίσης μεταχείρισης και διαφάνειας, το σύνολο των πράξεων καθώς και οι δαπάνες, που έχουν διενεργηθεί από όλους ανεξαιρέτως τους ΕΛΚΕ μέχρι την έκδοση του παρόντος νόμου, θα πρέπει ή να θεωρούνται νόμιμες ή να εξετάζονται κατά περίπτωση για τη νομιμότητά τους.