• Σχόλιο του χρήστη 'Σταμάτης Μπέης' | 14 Ιανουαρίου 2016, 12:01

    Με μεγάλη χαρά χαιρετίζουμε την προσθήκη των Ερευνητικών Κέντρων (ΕΚ) της Ακαδημίας Αθηνών (ΑΑ) στον κατάλογο των ερευνητικών κέντρων που υπάγονται ισότιμα στο νέο νόμο-πλαισίο για την έρευνα, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά (άρθρο 12, παράγραφος 11). Είναι πολύ θετικό βήμα για την ισότιμη μεταχείριση των ερευνητών της Ακαδημίας Αθηνών με τους υπόλοιπους ερευνητές. Παρ’ όλα αυτά, θεωρώ άκρως προβληματική την διατύπωση «ως προς το πάσης φύσης προσωπικό» στην ίδια παράγραφο , η οποία είναι ιδιαιτέρως ασαφής και αφήνει πολλά περιθώρια παρερμηνείας. Πιστεύουμε δηλαδή ότι θα πρέπει να υπάρχει σαφής αναφορά στα θέματα στα οποία ισχύει ο νέος νόμος για την έρευνα για την Ακαδημία Αθηνών δηλ.: (ωράριο, τρόπος εκλογής ερευνητών κ.λπ.). Πιστεύουμε ότι θα πρέπει στο άρθρο 13 παραγρ. 11 να γίνεται σαφής αναφορά των θεμάτων «Ως προς τα όργανα διοίκησης και τα λοιπά θέματα όπου εφαρμόζονται οι διατάξεις του ειδικού θεσμικού πλαισίου που τα διέπουν…». Πρόκειται για τα όργανα διοίκησης της Ακαδημίας Αθηνών ή κάθε ερευνητικού ινστιτούτου χωριστά για τον τρόπο εκλογής των διευθυντών (προκήρυξη, συγκρότηση επιτροπών κρίσεως) και τη σύνταξη εσωτερικών κανονισμών. Πρέπει απαραιτήτως να καταργηθεί η διατύπωση «και τα λοιπά θέματα» και να αντικατασταθεί από συγκεκριμένη δήλωση των πεδίων όπου η Ακαδημία Αθηνών εξαιρείται.