• Σχόλιο του χρήστη 'Μαρία Στουμπούδη' | 17 Ιανουαρίου 2016, 11:13

    Ο Ν. 4310/2014 (Άρθρο 2, παρ. 32) περιείχε κριτήρια με βάση τα οποία οι καινοτόμες επιχειρήσεις χαρακτηρίζονται ως τέτοιες, τα οποία στο παρόν ν/σ έχουν απαλειφθεί. Θα πρέπει είτε να επανέλθει –τουλάχιστον ως έχει– ο ορισμός των καινοτόμων επιχειρήσεων του Ν. 4310/2014, είτε να οριστούν νέα κριτήρια (βλ. και σχετικές προτάσεις της ΕΕΕ), ώστε να μπορούν οι πραγματικά καινοτόμες επιχειρήσεις να εντάσσονται στο Εθνικό Μητρώο Ερευνητών και Ερευνητικών Οργανισμών (ΕΜΕΕΥ), βάσει του Άρθρου 33 του Ν. 4310/2014 (που παραμένει σε ισχύ) και να χρηματοδοτούνται με ερευνητικά κονδύλια. Επιπλέον, να προβλεφθεί μηχανισμός για την επαναξιολόγηση των επιχειρήσεων αυτών, σε ετήσια, ή διετή βάση, ώστε να διατηρούν το χαρακτηρισμό τους ως καινοτόμες. Δρ Μ.Θ. Στουμπούδη, Ερευνήτρια ΕΛΚΕΘΕ πρώην Πρόεδρος ΔΣ Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών