• Σχόλιο του χρήστη 'Μαρία Στουμπούδη' | 17 Ιανουαρίου 2016, 11:29

    Στο παρόν Άρθρο είναι θετική η τροποποίηση του ορισμού του "ερευνητικού φορέα", ο οποίος πλέον ορίζεται ως έχων κύριο σκοπό την επιστημονική και τεχνολογική έρευνα. Όμως, ορισμός της "αξιολόγησης" αφορά αποκλειστικά στα ΑΕΙ και τα ΕΚ, χωρίς να περιλαμβάνει και όλους τους ερευνητικούς φορείς, οι οποίοι μπορούν να λάβουν ερευνητική χρηματοδότηση και να εγγραφούν στο ΕΜΕΕΥ. Η αξιολόγηση θα πρέπει να θεσμοθετηθεί ώστε να αφορά σε όλους τους φορείς Έρευνας (δημόσιους και ιδιωτικούς), με βάση διαφανείς, ουσιαστικούς και θεσμοθετημένους κανόνες. Η αξιολόγηση θα πρέπει δηλαδή να περιλαμβάνει και τους τεχνολογικούς φορείς, τους ερευνητικούς φορείς εκτός ΓΓΕΤ (δημόσιους και ιδιωτικούς) που λαμβάνουν ερευνητικές χρηματοδοτήσεις. Επιπρόσθετα θα πρέπει να αξιολογούνται/αποτιμώνται τα παρελθόντα, αλλά και τα τρέχοντα εθνικά προγράμματα ΕΤΑΚ. Η αξιολόγησή τους θα επιτρέψει την εξαγωγή εξαιρετικά χρήσιμων συμπερασμάτων αναφορικά με έναν ορθολογικό και παραγωγικό σχεδιασμό των επόμενων δράσεων ή προγραμμάτων ΕΤΑΚ. Δρ Μ.Θ. Στουμπούδη, Ερευνήτρια ΕΛΚΕΘΕ πρώην Πρόεδρος ΔΣ Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών