• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ' | 18 Ιανουαρίου 2016, 00:26

    ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ Παρατηρήσεις / προτεινόμενες ρυθμίσεις: Ως θετικές αποτιμώνται οι ρυθμίσεις που διευκολύνουν τη διαχείριση των ερευνητικών έργων, όπως για παράδειγμα αυτές των παραγράφων 1, 3 και 8. Ελλιπής κρίνεται η ρύθμιση της παραγράφου 5. Ελλιπής κρίνεται επίσης η ρύθμιση της παραγράφου 13. Πρόταση της ΕΕΕ: Η παράγραφος 5 του παρόντος Άρθρου πρέπει να τροπολογηθεί καταλλήλως, διότι σε αυτήν δεν ορίζεται σαφώς τι ισχύει από 1/1/2016, ημ/νία έναρξης εφαρμογής του Ν. 4336/2015, αναφορικά με τις μετακινήσεις του προσωπικού των ΕΚ στο πλαίσιο των αναγκών προγραμμάτων ή έργων που εξαιρούνται από την εφαρμογή της σχετικής διάταξης του ανωτέρω νόμου. Στην παράγραφο 13 πρέπει να υπάρξει προσθήκη έτσι ώστε να υπάρχει πρόβλεψη διαδικασίας για τα κριτήρια εφαρμογής της εν λόγω ρύθμισης στον εσωτερικό κανονισμό του φορέα, η οποία θα περιλαμβάνει και την έγκριση και σχετική εισήγηση από το ΕΣΙ του οικείου Ινστιτούτου προς το ΔΣ του φορέα. Να προστεθεί η ρύθμιση : «Οι συμβασιούχοι ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατά την διάρκεια της απασχόλησής τους σε ένα πρόγραμμα δύνανται να παρέχουν εργασία και υποστήριξη και σε άλλα προγράμματα του ΕΚ αμειβόμενοι με υπερωριακή απασχόληση ή πρόσθετη αμοιβή εφόσον έχουν συμπεριληφθεί στην ομάδα εργασίας του αντίστοιχου έργου, με απόφαση του ΔΣ και σύμφωνη γνώμη του υπεύθυνου για το έργο στο οποίο έχουν προσληφθεί. Η αμοιβή τους καθορίζεται με φύλλα χρονοχρέωσης». Να προστεθεί η ρύθμιση: «Τα φυσικά πρόσωπα τα οποία απασχολούνται με σύμβαση έργου από τα ΕΚ στην εκτέλεση των προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται, εν όλω ή εν μέρει, από ευρωπαϊκούς ή διεθνείς ή ίδιους πόρους ή ιδιωτικά κονδύλια, απαλλάσσονται από την καταβολή ΦΠΑ, εφόσον έχουν μέχρι 2 εργοδότες». Να προστεθεί η ρύθμιση: «Τα Ερευνητικά Κέντρα απαλάσσονται από την καταβολή ΦΠΑ για την αγορά ερευνητικού εξοπλισμού και πάσης φύσεως οργάνων που αποκτώνται και χρησιμοποιούνται για την επιδίωξη του σκοπού τους». Το ΔΣ της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών Ολόκληρο το κείμενο θέσεων της ΕΕΕ επί του υπό διαβούλευση σ/ν για την ΕΤΑΚ είναι αναρτημένο στο: http://www.eee-researchers.gr/wp-content/uploads/2016/01/EEE_EX_487_Theseis-epi-tou-SN-EREYNAS_Jan2016.pdf