• Το προτεινόμενο σ/ν επαναφέρει το άρθρο 9 του 4310/2014, αλλά καταργεί την περίπτωση 3 του αρθ. 6 του ν. 4310/2014 που προέβλεπε τη συμμετοχή της συντονιστικής επιτροπής ΕΤΑΚ στο σχεδιασμό και την εφαρμογή της πολιτικής ΕΤΑΚ και η οποία αναφέρεται εκτενώς στο μη καταργούμενο άρθρο 9 του 4310/2014. Η κατάργηση αυτή πρέπει να αναιρεθεί, προκειμένου να υπάρχει κάποιος έλεγχος στη διαχείριση των πόρων που διαχειρίζονται σήμερα τα διάφορα Υπουργεία και οι Περιφέρειες και να αντιμετωπιστεί, με κάποιο τρόπο, ο κατακερματισμός, που υπάρχει σήμερα στον τομέα της ΕΤΑΚ.