Άρθρο 06: Τροποποίηση των άρθρων 6 και 7 του ν.4310/2014

1. Η περίπτωση 2 του άρθρου 6 του ν.4310/2014 αντικαθίσταται  ως εξής: «Οι δομές του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αρμοδιότητα στον Τομέα της Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας και η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας».

2. Η περίπτωση 3 του άρθρου 6 του ν. 4310/2014 καταργείται.

3. Η πρώτη περίπτωση  2 του άρθρου 7 του ν.4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής: «Ο σχεδιασμός, η εξειδίκευση, η υλοποίηση και η παρακολούθηση της εθνικής πολιτικής ΕΤΑΚ και η διασφάλιση των πόρων χρηματοδότησης των δράσεων ΕΤΑΚ».

 • Το προτεινόμενο σ/ν επαναφέρει το άρθρο 9 του 4310/2014, αλλά καταργεί την περίπτωση 3 του αρθ. 6 του ν. 4310/2014 που προέβλεπε τη συμμετοχή της συντονιστικής επιτροπής ΕΤΑΚ στο σχεδιασμό και την εφαρμογή της πολιτικής ΕΤΑΚ και η οποία αναφέρεται εκτενώς στο μη καταργούμενο άρθρο 9 του 4310/2014.
  Η κατάργηση αυτή πρέπει να αναιρεθεί, προκειμένου να υπάρχει κάποιος έλεγχος στη διαχείριση των πόρων που διαχειρίζονται σήμερα τα διάφορα Υπουργεία και οι Περιφέρειες και να αντιμετωπιστεί, με κάποιο τρόπο, ο κατακερματισμός, που υπάρχει σήμερα στον τομέα της ΕΤΑΚ.

 • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ

  Προτείνεται η επαναφορά στο σ/ν της συντονιστικής επιτροπής ΕΤΑΚ στα «όργανα σχεδιασμού και εφαρμογής της ΕΤΑΚ», Άρθρο 6, παράγραφος 3 του Ν. 4310/2014.

  Ο Επιστημονικός Σύνδεσμος να κατέχει κατά προτίμηση διδακτορικό δίπλωμα, προκειμένου να έχει αποδεδειγμένα ερευνητική εμπειρία.

  Το ΔΣ του Συλλόγου Ερευνητών Δημοκρίτου

 • ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ

  Παρατηρήσεις / προτεινόμενες ρυθμίσεις:

  Ένα σημαντικό τμήμα των ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων που διαχειρίζονται τα υπουργεία και οι περιφέρειες έχει τη μορφή ερευνητικών προγραμμάτων. Στην εκτέλεση και διαχείριση αυτών των προγραμμάτων εμπλέκονται συνήθως Ερευνητικοί Φορείς διαφόρων υπουργείων και υπηρεσιών. Απαιτείται εθνικός συντονισμός, αξιολόγηση, κατάργηση των «αποκλειστικών αναθέσεων». Σε αυτό το σημείο είναι απαραίτητος ο επιτελικός ρόλος της ΓΓΕΤ.

  Το θέμα, όμως, έχει ευρύτερες διαστάσεις διότι αφορά σε γενικότερα προβλήματα ερευνητικής πολιτικής. Σχέδια νόμου, π.χ., για ζητήματα βιοηθικής, ενέργειας, περιβάλλοντος, πολιτισμικής/πολιτιστικής κληρονομιάς, ενίσχυσης του κοινωνικού ιστού, γλωσσικής πολιτικής, εκπαίδευσης, κλπ., δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται αποσπασματικά, με επιμέρους πολιτικές που ασκούνται από το κάθε Υπουργείο και από τμήματα ή φορείς του κάθε Υπουργείου, με ιδιότυπα θεσμικά πλαίσια λειτουργίας.

  Το παρόν σ/ν επαναφέρει (σε σχέση με το κείμενο της διαβούλευσης του Ιουνίου 2015) τον Επιστημονικό Σύνδεσμο Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης με τη ΓΓΕΤ που προβλεπόταν στο Ν. 4310/2014, αλλά καταργεί τη συντονιστική επιτροπή ΕΤΑΚ από τα «όργανα σχεδιασμού και εφαρμογής της ΕΤΑΚ», Άρθρο 6, παράγραφος 3 του Ν. 4310/2014.

  Πρόταση της ΕΕΕ:

  Η ΕΕΕ προτείνει την επαναφορά στο σ/ν της συντονιστικής επιτροπής ΕΤΑΚ στα «όργανα σχεδιασμού και εφαρμογής της ΕΤΑΚ», Άρθρο 6, παράγραφος 3 του Ν. 4310/2014.

  Ο Επιστημονικός Σύνδεσμος ΕΤΑΚ με τη ΓΓΕΤ, να κατέχει κατά προτίμηση διδακτορικό δίπλωμα, προκειμένου να έχει αποδεδειγμένα ερευνητική εμπειρία. Το στέλεχος αυτό θα ενημερώνει τη ΓΓΕΤ για τη ροή των προκηρύξεων, των εγκεκριμένων προγραμμάτων και χρηματοδοτήσεων στο οικείο Υπουργείο και, παράλληλα, θα ενημερώνει συνεχώς μία βάση δεδομένων της ΓΓΕΤ με τα βασικά στοιχεία για κάθε εγκεκριμένο ερευνητικό πρόγραμμα του Υπουργείου στο οποίο ανήκει, καθώς και για τα αποτελέσματά του.

  Το ΔΣ της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών

  Ολόκληρο το κείμενο θέσεων της ΕΕΕ επί του υπό διαβούλευση σ/ν για την ΕΤΑΚ είναι αναρτημένο στο: http://www.eee-researchers.gr/wp-content/uploads/2016/01/EEE_EX_487_Theseis-epi-tou-SN-EREYNAS_Jan2016.pdf

 • 17 Ιανουαρίου 2016, 17:22 | Μαρία Στουμπούδη

  Θετικό είναι το ότι στο παρόν σχέδιο νόμου επαναφέρεται (σε σχέση με το κείμενο της διαβούλευσης του Ιουνίου 2015) ο «επιστημονικός σύνδεσμος ΕΤΑΚ» μεταξύ των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης και της ΓΓΕΤ, ο οποίος προβλεπόταν στο Ν. 4310/2014 και που αποτελούσε παλαιό αίτημα της κοινότητας των Ερευνητών.

  Ομοίως θα πρέπει να επανέλθει στο σ/ν η «συντονιστική επιτροπή» που περιγράφεται στην παράγραφο 6 του Άρθρου 9 του Ν. 4310/2014 και υπήρχε στα «όργανα σχεδιασμού και εφαρμογής της ΕΤΑΚ», Άρθρο 6, παράγραφος 3 του Ν. 4310/2014, ώστε να υπάρχει πραγματικός συντονισμός -σε σχέση με τις δράσεις ΕΤΑΚ- μεταξύ των Υπουργείων και όχι αποσπασματική αλληλεπίδραση του κάθε Επιστημονικού Συνδέσμου με τη ΓΓΕΤ.

  Δρ Μ.Θ. Στουμπούδη,
  Ερευνήτρια ΕΛΚΕΘΕ
  πρώην Πρόεδρος ΔΣ Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών

 • 15 Ιανουαρίου 2016, 12:37 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.

  Απουσιάζει οποιαδήποτε ρύθμιση/αναφορά στην αντιμετώπιση της πολυδιάσπασης του ερευνητικού ιστού, που βρίσκεται διάσπαρτος στα διάφορα Υπουργεία.