• Σχόλιο του χρήστη 'Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία' | 18 Ιανουαρίου 2016, 13:18

    Άρθρο 4 Να προστεθεί στην παράγραφο 1 α) μετά το εδάφιο δ, νέο εδάφιο ως εξής: Η διασφάλιση της αρχής της μη διάκρισης λόγω αναπηρίας στα άτομα με αναπηρία με την εφαρμογή εύλογων προσαρμογών, πολιτικής ίσων ευκαιριών στο πλαίσιο των προσλήψεων, στα επακόλουθα στάδια επαγγελματικής σταδιοδρομίας και στις επιτροπές επιλογής και αξιολόγησης σε συνδυασμό με την εφαρμογή κριτηρίων ποιότητας και επαγγελματικών προσόντων και παράλληλα η συμβολή στην προώθηση των ίσων ευκαιριών για τα άτομα με αναπηρία με υιοθέτηση και προώθηση των αρχών του Σχεδιασμού για Όλους στο σύνολο των ενεργειών, οι οποίες έχουν ως σκοπό τη μεθοδική και αποτελεσματική προώθηση της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, της τεχνολογίας και της καινοτομίας στη χώρα, τη διαμόρφωση των επιλογών για το μέλλον και την πρόβλεψη των μέσων που απαιτούνται για την πραγμάτωση των σκοπών αυτών . β)το εδάφιο ιγ να συμπληρωθεί ως εξής: Η συμβολή στην περιφερειακή ανάπτυξη και την απασχόληση, ιδίως των νέων και των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού (π.χ. ατόμων με αναπηρία).