• Σχόλιο του χρήστη 'Νικόλαος Αθανασάκης' | 18 Ιανουαρίου 2016, 14:00

    Στους ορισμούς του άρθρου 2 Αντικατάσταση του άρθρου 2 ν.4310/2014 αναγράφεται:<<...1.<>:τα Ιδρύματα που ορίζονται στο άρθρο 1 του ν.4009/2011>>. Όμως, στο άρθρο 1 Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης Νομική μορφή των Α.Ε.Ι. του Ν.4009/2011 εκ παραδρομής στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) δεν αναφέρονται οι Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες. Σχετικώς σας επισημαίνω ότι στην παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 3442/2006 αναφέρεται ότι οι Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες ανήκουν στην Ανώτατη Εκπαίδευση και ειδικότερα <>. Επίσης, στην παρ. 3 του άρθρου 17 του Ν. 3442/2006 αναφέρεται <>. Επομένως, προκειμένου να αποφευχθούν νομικά κενά, αντινομία και αντιφάσεις, στο σχέδιο νόμου <> θα πρέπει το άρθρο 1 του Ν.4009/2011 να συμπληρωθεί, ώστε να συμπεριληφθούν οι Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες στον Πανεπιστημιακό Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης.