• Σχόλιο του χρήστη 'Ενιαίος Σϋλλογος Υπαλλήλων ΓΓΕΤ' | 4 Ιουλίου 2016, 10:16

    Από την περιγραφή των Σκοπών του “Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας” που εκτίθενται στο Άρθρο 2 του παρόντος Νομοσχεδίου, είναι φανερό ότι ο σκοπός ίδρυσης του Ιδρύματος συμπίπτει σχεδόν πλήρως με τους σκοπούς ίδρυσης και αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, γεννώντας εύλογα ερωτηματικά σχετικά με τη σκοπιμότητα του παρόντος σχεδίου νόμου. Πάγια θέση του Συλλόγου εργαζομένων της ΓΓΕΤ ήταν και παραμένει η υποστήριξη ενός ισχυρού δημόσιου φορέα σχεδιασμού και διαχείρισης της έρευνας και όχι η ίδρυση παράλληλων δομών που συστηματικά υποβαθμίζουν και αποδυναμώνουν τον ενιαίο χαρακτήρα που οφείλει να έχει η χάραξη μιας πολιτικής για την έρευνα σε εθνικό επίπεδο. Για τους λόγους αυτούς, σε αυτή την δρομολογούμενη υποβάθμιση της ΓΓΕΤ που επιχειρείται με το παρόν Νομοσχέδιο, είμαστε ιδεολογικά και ουσιαστικά αντίθετοι, γιατί η ΓΓΕΤ είναι ο μοναδικός δημόσιος φορέας που από την έναρξη λειτουργίας του έχει την αρμοδιότητα να χαράσσει και να διαχειρίζεται την εθνική πολιτική έρευνας και καινοτομίας. Ο κατακερματισμός και η πολυδιάσπαση αντικειμένων ουδέποτε οδήγησαν ιστορικά σε επιτυχή αποτελέσματα, ενώ αντίθετα αποδείχθηκαν κακές πρακτικές στην εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος. Αντιπροτείνουμε όλες οι δραστηριότητες έτσι όπως περιγράφονται αναλυτικά στα αναφερόμενα άρθρα του Σχεδίου Νόμου, να ενσωματωθούν στη λειτουργία της ΓΓΕΤ μέσα από την δημιουργία μιας καινούργιας Διεύθυνσης στελεχωμένης με το αντίστοιχο προσωπικό, γεγονός που δεν προσθέτει και δεν επιβαρύνει με νέα και περιττά έξοδα λειτουργίας τον ήδη ισχνό και προβληματικό Κρατικό Προϋπολογισμό. Επιπρόσθετα, η ΓΓΕΤ έχει αποδείξει διαχρονικά από την έως τώρα λειτουργία της αλλά και την καθολική αποδοχή των ενδιαφερομένων φορέων, ότι πάντα προέτασσε και εφάρμοζε αποτελεσματικά, αδιάβλητους κανόνες ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ και ΙΣΟΝΟΜΙΑΣ.