• Σχόλιο του χρήστη 'Nikos Pronios' | 6 Ιουλίου 2016, 02:08

    Από τη λίστα των δράσεων του Ιδρύματος η έμφαση στη χρηματοδότηση ΑΕΙ και δράσεων Ε&ΤΑ είναι υπερβολική (και με επικάλυψη των δράσεων της ΓΓΕΤ) σε αντίθεση με την μοναδική αναφορά σε επιχειρήσεις "Εφάπαξ χρηματοδότηση νεοφυών επιχειρήσεων..." που αφενός δεν συνάδει με δράσεις για καινοτομία, αφετέρου δεν λαμβάνει υπ' όψη τις φάσεις ανάπτυξης/εξέλιξης των εταιριών και των δικτύων προστιθέμενης αξίας