• Σχόλιο του χρήστη 'Σύλλογος Ερευνητών/ΕΛΕ του Ε.Κ. «Αθηνά»' | 6 Ιουλίου 2016, 10:50

    Παρ. 2δ: Η διατύπωση για παροχή συναφών δραστηριοτήτων είναι γενική και αφήνει ανοιχτό τον τρόπο ερμηνείας. Παρ. 3α. Πρέπει να προστεθεί η φράση "όπως ισχύει" στην αναφορά του άρθρο 13α του ν. 4310 καθώς έχει τροποποιηθεί από το άρθρο 12 του ν. 4386/2016.