• 3) Άρθρο 10 - Προσωπικό Στο άρθρο 10 να προστεθεί παράγραφος 6 ως ακολούθως: «1. Για την επίτευξη των σκοπών του, το Ίδρυμα μπορεί να συμπράττει και να συνάπτει πάσης φύσεως συμβάσεις συνεργασίας και προγραμματικές συμβάσεις με τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και τους λοιπούς φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης καθώς και με όλα τα νομικά πρόσωπα, δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, ημεδαπά και αλλοδαπά. […] 5. Το Ίδρυμα υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής των παραγράφων 5, 7α και 9γ του άρθρου 24 του ν. 4386/2016 (Α’ 83) 6. Το ίδρυμα θα παρέχει «εύλογες προσαρμογές» στα άτομα με αναπηρία που συμμετέχουν στα όργανά του καθώς και στους εργαζόμενους με αναπηρία που θα απασχολούνται σε αυτό».